Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 4. jun 2018.

CrnomGorom

CETINJE

– Stručni žiri 85.

Poljoprivrednog sajma, odr-

žanoguNovomSadu, nagra-

dio je firmu Interprodukt

peharomzavrhunski kvali-

tet suhomesnatihproizvo-

da. Predstavnicakompanije

MajaMirkovićkaže da je to

jednaodnajznačajnijihna-

gradakoje sedodjeljujuza

proizvodeodmesa, aocjenu

kvalitetadajekomisija ek-

sperata.

Osimpehara za vrhunski kva-

litet, zlatnim medaljama na-

građeno je 12 suhomesnatih

proizvoda.

Dvije decenije kompanija se

uspješno bavi proizvodnjom

pršuta.

- Kontinuitet tradicionalne

proizvodnje crnogorskog pr-

šuta, blago dimljenom suvom

bukovinom i podvrgnut kon-

trolisanom procesu sušenja i

zrenja, odlikovan je ,,Šampio-

nom grupe proizvoda u kate-

goriji pršuta“. Ta nagrada za

nas predstavlja posebno pri-

znanje i potvrdu kvaliteta jer

je na najvećem sajmu u regio-

nu dobijamo dvije godine za-

redom–kazala je Mirković.

Kako je naglasila, proizvod-

njauInterproduktuseodvija

u pogonima tehnički, tehno-

loški i sanitarno opremlje-

nim na evropskom nivou,

po HACCAP standardu, koji

je izdala njemačka sertifika-

ciona kuća ,,TUV Rhein-

land“, a proizvodni proces se

odžava prema svim važećim

propisima o proizvodnji hra-

ne, sanitarnim, higijenskim i

drug im us l ov ima ( ISO

9001:2008QMS standard).

- Nosioci smo kolektivnog ži-

ga „Dobro iz Crne Gore“, kao i

znaka „Made inMontenegro“,

sertifikata Excellent SME i li-

cence za izvoz robe za tržište

Ruske Federacije. Takođe, po-

sjedujemo sertifikat za dobije-

ni entitetski kod – NA-

TO ( C omme r c i a l a n d

Government Entity Code). Od

2015. smo u procesu primje-

ne BRC-a i IFC-a. Istovreme-

noprvasmofirmauCrnojGori

koja je implementirala uspješ-

ni sistem japanskog poslova-

nja „Kajzenmenadžment“. Uz

podršku stručnjaka iz Japana,

nakon obuke u našem predu-

zeću,trudimosedaprimjenju-

jemo novostečene vještine za

unapređenje poslovanja - ka-

zala jeMirković.

J.Đ.

PLJEVLJA

–Sportsko-ri-

bolovni klub ,,Lipljen“uz

pomoćmašinaRudnika

uglja radi nauređivanju 15

takmičarskihpozicija za

lov šarana, uređenjeobale i

prilaznihputevanaBoro-

vičkomjezeru.

PredsjednikklubaVasoKne-

žević kaže da je Borovičko

jezero prepoznato kao dobar

potencijal za sportski ribo-

lov.

- Kao takvo zaslužuje da se

uredi njegova obala i da se

opremi sa parkovskimmobi-

lijaromu cilju bolje valoriza-

cije i stvaranjaboljegugođaja

i boravka ribolovcima i izlet-

nicima.Želiobihdasezahva-

limRudnikuugljakoji jepre-

poznao ideju SRK ,,Lipljen“,

ali i dapohvalimradsportske

takmičarske sekcije u lovu

šarana od kojih je i potekla

ova inicijativa, i koji rade na

promociji ove nove discipli-

ne ribolova na našim voda-

ma. U planu je da se izgradi i

15 drvenih pontona radi lak-

šeg i bezbjednijeg ribolova i

da se u saradnji sa NVO ,,Da

zaživi selo“ očisti obala od

komunalnog otpada i postavi

drveni parkovski mobilijar -

ističeKnežević.

Borovičko jezero je nastalo

nakon završetka iskopavanja

uglja u borovičkom basenu,

prije oko 15 godina. Površina

jezera jeoko25hektara, adu-

bine je od jedan metar do 40

metara. U jezero se ulivaju

dva potoka Ljućanik i Smr-

dan, ima dosta i podzemnih

izvorasakvalitetnomvodom.

Iz jezeravodaseodlivaurije-

kuVezišnicu i velike je snage

pri izlasku. Površina oko je-

zera je pretežno nekultivisa-

na i talasasta, obrasla trskom

upriobalnompojasu.

- Sada se Borovičko jezero

koristi zaribolov( jer jeboga-

to ribom), kao i za kupanje i

rekreacijunavodi.Međutim,

ovaj prostor ima kapacitet da

u budućnosti bude veliko

izletište Pljevljaka, kao i stje-

cište sportskih ribolovaca –

kažuuSRKLipljen.

A. S.

HERCEGNOVI

–Nakon sa-

nacije trotoarau Igalu, op-

štinapočinjeuređenje i au-

tobuskih stajalištau tom

naselju. Do 10. junanadvije

lokacije, kodPrve faze Insti-

tuta „Dr SimoMilošević“ i

kodPošte, bićepostavljena

dvanova,moderna stajališta

sa trafikama, čija jeukupna

vrijednost 28.000eura.

Sekretar zakomunalnedjelat-

nosti Aleksandar Kovačević

objašnjava da će nova stajali-

šta imati led reklamu, info ta-

blu sa redom vožnje, ali i sa

podacima o gradskim zname-

nitostima, a trebalobi da budu

pokrivena i vaj-faj signalom.

- Pokušaćemo i sa preduze-

ćem„Blu lajn“ da razmotrimo

mogućnost postavljanja GPS-

akakobiputniciusvakommo-

mentuznali tačnovrijemedo-

laska autobusa – kazao je

Kovačević.

Ž.K.

NIKŠIĆ

–Uokviruprojekta

„Umjetnost reciklaže“, koji

realizujeNVOTNT, nikšić-

koj publici sepredstavio

bend ,,Trashbeatz“ izBelgi-

je, koji koristi instrumente

napravljeneodotpada. Riječ

jeoprojektukoji finansira

Pivara „Trebjesa“.

Sten Kris, član grupe ,,Tras-

hbeatz“ kaže da su oni vjero-

vatnonajvišeekološkibendna

svijetu.

-Koristimo instrumenteodot-

pada koje isključivo sami pra-

vimo. Želimo da pokažemo i

dokažemo da se razni materi-

jali mogu koristiti više puta.

Zadovoljni smo našim nastu-

pom u Nikšiću, prije svega jer

su reakcije na našu muziku i

poruku bile pozitivne – poru-

čio jeKris.

Članovi benda nastupaju u bi-

jelim odijelima, sa zaštitnim

maskama i naočarima za sun-

ce, kako bi naglasili da preko-

mjerno neadekvatno tretira-

nje otpada može dovesti do

različitih ekoloških posljedi-

ca. Kada je o instrumentima

riječčine ihraznešerpe, vodo-

vodne plastične cijevi, radni

stolovi, pa idjeloviodkolicaza

bebe…

- Plastika je odlična za stvara-

njemelodija imetal služi prije

svegakaoudaraljke ibubnjevi.

Prije nego naši prijatelji odu u

parkove za reciklažu, pitaju

nasdalimimožemodaupotri-

jebimootpadkoji sunamijeni-

li za bacanje. Nakon toga testi-

ramo zvuk, a od materijala

koristimo prije svega onaj koji

imadobarzvuk i kojinemane-

prijatne mirise – pojasnio je

Kris.

Bend se okupio prije 15 godi-

na, a svoje aktivnosti usmjerili

sunapodizanje svijesti prven-

stveno koddjece.

- Vjerujemo da ukoliko želite

da utičete na poboljšanje bu-

dućnosti treba da počnete od

djece. Nastupamo i na festiva-

lima gdje je velika upotreba

materijala koji se kasnije reci-

klira, pana taj način skrećemo

pažnju publici da oni i tokom

manifestacija koriste plastiku

i slične materijale – kazao je

StenKris.

Grpa je nastupila u ,,Propa-

ganda baru“, a prema riječima

Bojana Tešića iz NVO TNT,

pored koncerta planirane su i

druge aktivnosti.

- Prije koncerta organizovali

smo pab kviz, zamišljen kao

interaktivna zabavna igrica,

preko kojeg su građani mogli

da se edukuju o ekološkim

problemima. Zatim smo na-

pravili video sa 14 divljih de-

ponija koji smo prezentovali

na više punktova. Planiramo

da uokviruprojekta uNikšiću

organizujemo izložbu skul-

ptura od drveta izvađenog iz

korita rijeka, da bi kasnije in-

stalirali mobilijar u dvorištu

fakulteta u Nikšiću – rekao je

Bojan Tešić iz NVOTNT, koja

realizuje projekat „Umjetnost

reciklaže“.

S.D.

Cetinje:

Interprodukt na sajmu u NovomSadu

Šampioni

vrhunskog

kvaliteta

Pljevlja:

SRK ,,Lipljen“ priprema se za šaranski ribolov

Borovičko jezero

idealnoza ribolov

ATRAKTIVNOIZAODMOR:

Borovičko jezero

Takmičenjeu lovušarana

SRK ,,Lipljen“ biće domaćin treninga, tj. promocije šaranskog

ribolova, koji će se održati 15, 16. i 17. juna na Borovičkom

jezeru.

Predsjednik takmičarske komisije Mevludin Kečević kaže da

će se trening održati po svimpravilima o disciplini ,,lov šara-

na“, a učestvovaće sve šaranske ekipe iz Crne Gore.

- Ovo je prilika da ribolovcima i sugrađanima predstavimo za

naše prostore novu disciplinu ribolova, kao i pribor, opremu,

mamce, način hranjenja, propozicije i pravila ponašanja u

toku takmičenja - kaže Kečević.

Herceg Novi

Moderna

autobuska

stajališta

u Igalu

Nikšićani slušali ,,recikliranumuziku“ benda ,,Trashbeatz“ iz Belgije

Orkestar odstarihšerpi i cijevi

PLASTIKADAJEDOBARZVUK: JučeuNikšiću