Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Nacrt zako-

nao slobodi vjeroispovijesti

ponovo jeuproceduri, od-

nosnoVlada intenzivno radi

naovomdokumentu, zbog

čega su senjeni predstavnici

sreli i sa zvaničnicimavjer-

skihorganizacijaunašoj ze-

mlji, saznajePobjeda.

Ovu informaciju Pobjedi je

potvrdio i potpredsjednik sa-

vjeta Mitropolije Crnogorske

pravoslavne crkve StevoVuči-

nić, koji očekuje da će se nacrt

zakona u skupštinskoj proce-

duri naći u narednih nekoliko

mjeseci.

ČLAN52

- Nacrt zakona o slobodi vje-

roispovijestiVenecijanskako-

misija je odobrila i visoko oci-

jenila. Okosnica zakona je

član 52 koji propisuje da svi

vjerski objekti i zemljište koje

koriste vjerske zajednice na

teritoriji Crne Gore, a za koje

se utvrdi da su izgrađeni, od-

nosno pribavljeni iz javnih

prihoda države ili su bili u dr-

žavnoj svojini do 1. decembra

1918. godine, kao kulturna ba-

ština Crne Gore, državna su

svojina.Vjerskiobjektizakoje

se utvrdi da su izgrađeni na

teritoriji Crne Gore zajednič-

kim ulaganjima građana do 1.

decembra 1918. godine, tako-

đe, državnasusvojina–nagla-

sio jeVučinić.

Dodajeda je članom53defini-

sano da organ uprave nadle-

žanzaposlove imovine, uroku

odgodinuoddana stupanjana

snagu ovog zakona, utvrdi

vjerske objekte i zemljište koji

su, u smislu člana 52 ovog za-

kona, državna svojina, uradi

njihovpopis i podnesezahtjev

za upis prava državne svojine

na timnepokretnostima u ka-

tastar nepokretnosti.

- Organ uprave nadležan za

poslove katastra je dužan da

upis prava iz stava 1 ovog člana

obavi u roku od 60dana odda-

napodnošenjazahtjeva.Neko-

liko prethodnih članova rješa-

vaju da se vjerska zajednica

koja je registrovana i djeluje u

Crnoj Gori, nemože prostirati

van Crne Gore i da se svaka

vjerska zajednica mora regi-

strovati. Tako da će Beograd-

ska patrijaršija, koja odbija da

se registruje u našoj zemlji,

mada se u Srbiji registrovala,

morati da podnese molbu za

registraciju crnogorskoj drža-

vi. A biće joj zakonski onemo-

gućena praksa da duhovne i

vlasničke kompetencije nad

crkvenom imovinom, na teri-

torijama pljevaljske i herce-

gnovske opštine, dodjeljuje

eparhijama iz Hercegovine i

Srbije - Trebinjskoj i Milešev-

skoj –pojasnio jeVučinić.

JAVNARASPRAVA

Nacrt zakona o slobodi vjero-

ispovijesti urađen je još 2015.

godine, ali je tokom javne ra-

sprave izazvao „buru“ u laič-

koj i stručnoj javnosti – jedni

su bili kategorični da je u pita-

nju loš zakonski tekst, dok su

drugi ocjenjivali da je taj do-

kument ponos savremene

pravne misli savremene Crne

Gore.

Javna rasprava je trajala više

od mjesec, a obilježila su je

masovna okupljanja pristalica

Srpskepravoslavnecrkve, ver-

balno nasilje prema kleru Cr-

nogorske pravoslavne crkve, a

dva od tri planirana okrugla

stola suotkazana.

Jedini koji jeodržan, uPodgo-

rici, obezbjeđivale su jake po-

licijske snage, a ono po čemu

će ostati upamćen je što su se,

prvi put od obnavljanja CPC

1993. godine, za istim stolom

našli predstavnici ove i Srpske

crkve uCrnoj Gori.

Na Nacrt zakona stiglo je

4.500 podnesaka sa primjed-

bama i sugestijama, od čega je

skoro sve - 99,3 odsto podnije-

la SPC, njene eparhije i sa nji-

mapovezaneorganizacije.Sve

ostale vjerske zajednice, poli-

tičkepartije i građani podnije-

li su23 podneska.

Srpskacrkva imala jeprigovor

na gotovo kompletan Nacrt

zakona.

K.KRSMANOVIĆ

PODGORICA

- U Crnoj Gori je proš-

le godine u 26.240 ličnih karata ime

i prezime unijeto na crnogorskom

jeziku. Prema podacima Ministarstva

za manjinska prava, u 910 ličnih

karata ime i prezime je unijeto na

srpskom jeziku, u 52 na bosanskom,

u 392 na albanskom i 26 na hrvat-

skom jeziku.

U 30,7 hiljada pasoša ime i prezime

prošle godine je unijeto na crnogor-

skom jeziku. U 798 pasoša ti podaci

su unijeti na sprskom jeziku, u 118 na

bosanskom, u 477 na albanskom i 23

na hrvatskom jeziku.

Zakonomomatičnim registrima

propisano je da se matični registri

vode, a izvodi i uvjerenja izdaju

na crnogorskom jeziku. Lično ime

pripadnika manjinskog naroda ili

druge manjinske nacionalne zajed-

nice upisuje se umatične registre na

njegovom jeziku i pismu, u skladu sa

zakonom.

Lično ime stranca upisuje se na jezi-

ku podnosioca zahtjeva latiničnim

pismom. Lično ime umatičnim reg-

istrima može biti upisano samo na

jednom jeziku i pismu.

Izuzetno, prezime koje se stiče prili-

kom zaključenja braka upisuje se na

jeziku lica čije se prezime uzima ili

pridružuje, pri čemu novo lično ime

mora biti upisano na jednompismu.

Podaci omjestu, opštini i državi koji

se odnose na pripadnika manjinskog

naroda ili druge manjinske naciona-

lne zajednice upisuju se i na jeziku

i pismu togmanjinskog naroda ili

druge manjinske nacionalne zajed-

nice, u skladu sa zakonom.

Izvodi i uvjerenja iz matičnih regis-

tara za pripadnike manjinskog naro-

da ili druge manjinske nacionalne

zajednice izdaju se i na jeziku i pismu

togmanjinskog naroda ili druge

manjinske nacionalne zajednice, u

skladu sa zakonom.

- Radi implementacije ove norme,

izvod iz matičnog registra rođenih,

izvod iz matičnog registra umrlih i

uvjerenje o cmogorskomdržavljan-

stvu izdaju se na zahtjev podnosioca

zahtjeva, na sljedećimobrascima:

crnogorski jezik - latiničnimpismom,

srpski jezik—ćiriličnim

pismom, bosanski jezik -

latiničnimpismom (dvo-

jezično), albanski jezik

- albanskimpismom

(dvojezično), hrvatski

jezik - latiničnimpis-

mom (dvojezično).

Pod terminom ,,dvo-

jezično“ podrazumijeva

se pisanje na cmogorskom

jeziku latiničnimpismom,

kao službenim jezikom, i

pisanje na jednomod jezika u

službenoj upotrebi.

S. P.

U26.000 ličnihkarata ime

nacrnogorskomjeziku

Podaci Ministarstva zamanjinska prava za prošlu godinu

POBJEDA SAZNAJE:

Ponovo u proceduri dokument koji će riješiti pitanja vjerskih zajednica

Okosnica

zakona je

član 52 koji

propisuje da

svi vjerski

objekti i

zemljište koje

koriste vjerske

zajednice na

teritoriji Crne

Gore, a za koje

se utvrdi da

su izgrađeni,

odnosno

pribavljeni iz

javnih prihoda

države ili su

bili u državnoj

svojini do 1.

decembra

1918. godine,

kao kulturna

baština Crne

Gore, državna

su svojina

4,5

hiljada podne-

saka sa primjed-

bama i sugestija-

ma, odnosno99,3

odsto, podnijela

je SPC, njene

eparhije i sa

njima povezane

organizacije na

Nacrt zakona

Vladapriprema

finalni tekst

zakonaoslobodi

vjeroispovijesti

StevoVučinić

TEŠKI INCIDENTI:

Sa javne raspraveuKotoru

SKUPOBEZBJEĐIVALEJAKEPOLICIJSKESNAGE:

Sa javne raspraveuPodgorici