Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Aktuelno

Nedjelja, 3. jun 2018.

miranja kako u svijetu tako i kod nas

Globalna epidemija

hroničnihnezaraznih

bolesti prepoz-

nata je kao vodeći

zdravstveni izazov

u 21. vijeku jer obuh-

vata osnovne uzroke

obolijevanja i umiran-

ja stanovništva u

većini zemalja svijeta

bolesti

ori

čenje i rehabilitacija – navode

iz IJZ.

Prema navodima Instituta,

suočavanje sa ovim zdravstve-

nim izazovima nemoguće je

bez adekvatnog sprovođenja

zadataka i iz Akcionog plana

za realizaciju Strategije za

prevenciju i kontrolu hroničnih

nezaraznih bolesti.

- Svjetska zdravstvena orga-

nizacija je u cilju praćenja

e ikasnosti primjene mjera

u borbi protiv nezaraznih

bolesti postavila 19 ciljeva.

Među njima su povećanje

cijene duvana, usvajanje naci-

onalnih politika u pogledu

konzumacije soli i promocija

dojenja, kao i niz drugihmjera

koje treba da doprinesu

smanjenu opterećenosti hro-

ničnimnezaraznimbolestima

– navode iz Instituta za javno

zdravlje.

Dodaje se da su ove bolesti,

u većini slučajeva, preventa-

bilnog karaktera, odnosno da

pravovremene i adekvatne

mjere mogu spriječiti pojavu

oboljenja i njihovih komplika-

cija.

- Većina vodećih faktora

rizika za nastanak hroničnih

nezaraznih bolesti, poput

pušenja, štetne upotrebe

alkohola, nepravilne ishrane i

izičke neaktivnosti mogu se

izbjeći ili se njihov uticaj može

modi ikovati. U zemljama u

kojima se promocija zdravlja

sprovodi duži niz godina, regi-

struje se značajno smanjenje

prijevremenogmortaliteta,

koji predstavlja najznačajniju

komplikaciju hroničnih neza-

raznih bolesti – kažu iz IJZ.

I. PERIĆ

Svjetska zdravstvena orga-

nizacija (SZO) upozorava

da nezarazne bolesti prou-

zrokuju smrt kod više od 40

miliona ljudi svake godine,

od čega je 15 miliona starosti

između 30 i 70 godina, što

potvrđuje i činjenica da 80

odsto umrlih, kao posljedi-

ca nezaraznih bolesti, nije

navršilo očekivano trajanje

života, navode iz Instituta za

javno zdravlje.

Prema podacima SZO, 17,7

miliona smrti godišnje izazo-

vu bolesti sistema krvotoka,

zatim slijede oboljenja iz

grupe tumori sa 8,8milio-

na, dok oboljenja iz grupe

bolesti sistema za disanje

učestvuju sa 3,9miliona u

strukturi mortaliteta svjetske

populacije.

Među bolestima, kao uzro-

cima smrti, značajnomjesto

pripada dijabetesu koji

ubije 1,6miliona ljudi tokom

godine.

Vodeće oboljenje u vanbol-

ničkommorbiditetu sta-

novništva Crne Gore su,

dominantno, bolesti sistema

za disanje kod svih populaci-

onih kategorija.

- Vrlo čest uzrok posjeta

izabranimdoktorima bile su

i bolesti sistema krvotoka,

kao i bolesti mišićno-košta-

nog sistema i vezivnog tkiva

– kažu u IJZ.

U bolničkommorbiditetu

dominiraju oboljenja iz

grupe bolesti sistema za

disanje i bolesti sistema

krvotoka.

SZO:

Višeod

40miliona

smrti izazovu

nezarazne

bolesti

Oboljenje

sistema

zadisanje

najčešće

Ko su ,,zvijezde granta“ Delegacije EU u Crnoj Gori

(III)

Podijeljeno

višeod280

milionaeura

Ako nakon

ovoliko uloženoga

novca, Crna

Gora nije postala

demokratska

velesila i oaza

slobodnih, superpro-

fesionalnihmedija,

a briselski izvještaji

o napretku ne

opisuju je tako,

onda bi se ova

gomila grantova,

možda, mogla

tretirati kao

promašena

investicija!?

PODGORICA

Kao što smo

obećali, danas donosimo listu

NVO i medija koji su najviše

inkasirali od EU, od 2007. do

2016. Inače, ukupan iznos

grantova što ih je EUpodije-

lila u tomperiodu premašu-

je 280miliona eura!

Napominjemo da su neki

subjekti sa liste zaradili i više,

budući da nijesmo računali

iznose manje od 20.000 eura.

Najprije lista šampiona u pri-

hodima na osnovu pojedinač-

nih grantova, dobijenih tokom

analiziranoga perioda.

NVO:

1. Fors Montenegro fondacija

za razvoj sjevera Crne Gore –

1.465.531 eura;

2. Mreža za a irmaci-

ju nevladinog sekto-

ra (MANS) - 1.253.256 eura;

3. Omladinski kulturni cen-

tar Juventas – 1.084.553 eura;

4. Asocijacija za demokratski

prosperitet - Zid udruže-

nje - 1.060.082 eura;

5. Inicijativa mladih za

ljudska prava udruženje

– 974.212 eura (posrijedi je

NVO koja je dio Građanske

alijanse Borisa Raonića. U sklo-

pu GA je i NVO 35 mmDarka

Ivanovića kojoj je, takođe, pri-

pao značajan dio ,,evropskog

kolača“);

6. Fond za aktivno gra-

đanstvo Fakt fondaci-

ja - 677.000 eura;

7. Humanitarna organizaci-

ja Caritas Barske nadbiskupije

udruženja – 672.614 eura;

8. Nevladimo udruženje Cen-

tar za inicijative iz oblasti

održivog turizma Podgorica

- 524.030 eura;

9. Centar za razvoj nevladinih

organizacija - Podgorica udru-

ženje (CRNVO) – 564.262 eura;

10. Centar za građansko

obrazovanje udruže-

nje CGO - 518.708 eura;

11. Centar za monitoring udru-

ženje (CEMI) – 479.796 eura;

12. Evropski pokret u Crnoj

Gori - 411.217 eura;

13. Centar za demokratiju i

ljudska prava (CEDEM) -

304.956 eura.

MEDIJI:

1. JP RT Crne Gore Podgorica

- 199.825 eura

2. TV Vijesti - 130.763 eura

3. Monitor d.o.o. - 93.496 eura

4. Radio Bijelo

Polje - 49.843 eura

5. Antena M - 9.900 eura.

Vrtoglave su vrijednosti pro-

jekata sa više korisnika, a i u

toj konkurenciji, uz nekoliko

izuzetaka, glavnu riječ vode

,,šampioni“ pojedinačnih gran-

tova.

Evo kojih su deset NVO i

medija uključeni u najplaćeni-

je zajedničke projekte od 2013.

do 2016, kada su partnerska

apliciranja za grantove postala

dobitni model.

Još jednomnapominjemo da

su to ukupni iznosi grantova

jer u Delegaciji EU u Podgorici

nijesu izašli u susret našem

zahtjevu da namdostave

podatke o tome kako je novac

podijeljen između partnera u

zajedničkomprojektu.

NVO:

1. Omladinski kulturni cen-

tar Juventas - 1.495.462 eura;

2. CEDEM - 1.195.305 eura;

3. CGO - 1.004.115 eura;

4. CEMI - 728.140 eura;

5. Nevladino udruženje Cen-

tar za inicijative iz oblasti

održivog turizma Podgorica

- 529.374 eura;

6. Centar za zaštitu potroša-

ča (CEZAP) - 512.954 eura;

7. MANS - 491.358 eura;

8. HRA - 464.905 eura;

9. Bonum associati-

on - 444.324 eura:

10. Fors Montenegro

- 367.112 eura.

MEDIJI:

1. Centar za istraživačko

novinarstvo Crne Gore (pred-

sjednica Milka Tadić-Mijović)

- 521.315 eura;

2. Lokalni javni emiter Radio

Bijelo Polje - 206.160 eura;

3. TV Vijesti - 124.500 eura;

4. RTCG - 49.888 eura;

5. DOO Daily Pres (dnevni list

Vijesti) - 40.000 eura;

6. Portal Analitika

- 36.903 eura.

Vrijedi, na kraju, sabrati i svaki

euro koji je EU investirala u

projekte tokomperioda 2007-

2016. Posrijedi je 280.108.977

(dvije stotine osamdeset milio-

na stotinu osamhiljada devet

stotina sedamdeset sedam

eura)!!! Samo u izbornoj 2016.

skoro 120miliona?!

Ne bi, baš, bilo dovoljno za

autoput, ali za Blok II TE Pljev-

lja - bilo bi taman.

Ako nakon ovoliko uloženoga

novca, Crna Gora nije postala

demokratska velesila i oaza

slobodnih, superprofesional-

nihmedija, a briselski izvještaji

o napretku ne opisuju je tako,

onda bi se ova gomila granto-

va, možda, mogla tretirati kao

promašena investicija?!

Ili su, ipak, ključni granto-

primci radili tačno ono što se

od njih tražilo, pa su i njihovi

projekti lagano prošli tzv. eva-

luaciju... Uostalom, od kada je,

prije desetak godina postalo

nejasno đe završava Nikola

Bertolini, a počinju pojedine

NVO i ,,kritički mediji“, postalo

je jasno nešto drugo: da tu ima

posla za pravo istraživačko

novinarstvo.

Jednom, kad se stvore uslovi

za takav poduhvat, ovaj trud

Antene Mmože da posluži

kao solidna osnova za početak

priče koja će, možda, nekom

moćnommediju donijeti

ozbiljnu slavu.

MEDIJI

NVO

Oboljenje srčanog

mišića i infarkt najčešći

uzrokumiranja