Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Aktuelno

Nedjelja, 3. jun 2018.

Neurolozi iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske

na naučnomskupu u Igalu

Novametoda liječenja

moždanogudara

uskoro i kodnas

HERCEGNOVI

UCrnoj

Gori postoje sve terapijske

mogućnosti koje sudostu-

pneuevropskimcentrima

kada je riječo liječenjuneu-

rološkihbolesti, auskoroće

početi i primjenanoveme-

todeu liječenjumoždanog

udara– čulo se jučenanauč-

nomskupukoji je počeou

Institutu Igalo.

- Interdisciplinarni sastanak

Društva neurologa Srbije,

Udruženja neurologa Crne

Gore i Instituta ,,Dr SimoMi-

lošević“ Igalo, koji se održava

tridana,pod pokroviteljstvom

Ministarstva zdravlja Crne

Gore i Crnogorske akademije

nauka i umjetnosti, okupio je

oko 100 neurologa, kardiolo-

ga, fizijatara i neurohirurga iz

CrneGore, Srbije iHrvatske.

STATISTIKA

JeftoEraković, direktorKlini-

kezaneurologiju, predsjednik

Odbora direktora Kliničkog

centra i predsjednik Udruže-

njaneurologaCrneGore, kaže

da su glavne teme skupa bole-

sti krvih sudova, multipleks

skleroza, traumatske povrede

i rehabilitacija neuro trauma.

-Moždani udar jedanas vode-

ći uzrok invaliditeta u svijetu,

pa iuCrnojGori idrugi ili treći

uzroksmrtnosti-kazaojeEra-

ković, navodeći da će se na

trodnevnomskupuuIgaluču-

ti nove terapijske mogućnosti

u liječenju.

U Crnoj Gori se do sada pri-

mjenjivala tzv. trombolitička

terapija, a uskoro će zajedno

sa najrazvijenijim zemljama

svijeta da krene sa implemen-

tacijom jedne nove metode,

kazao jeEraković.

-Mi smodo sadaprimjenjivali

tzv. trombolitičku terapiju,

gdje smo kroz infuzione tera-

pije razbijali tromb kod ishe-

mijskog moždanog udara, a

sada će Crna Gora zajedno sa

najrazvijenijim zemljama svi-

jetadakrenesaimplementaci-

jomjednenovemetodekojase

naziva mehanička apstrakcija

tromba. To znači da će na me-

hanički način radiolozi i neu-

rolozi ulaziti u sistem krvnih

sudova mozga i odstranjivati

tromb. Mislim da će to pred-

stavljati jedan revolucionaran

korak u liječenju moždanog

udara - kazao jeEraković.

PredsjednikDruštva neurolo-

gaSrbijeprof.RankoRaičević,

koji jeotvorionaučni skup, ka-

zaojedaduginizgodinarazvi-

jaju regionalnu saradnju u na-

stojanju da počnu proljećnu

školu u kojoj će učestvovati,

osim neurologa sa prostora

bivše Jugoslavije, i kolege iz

Italije, Grčkeauciljuedukaci-

jemladih ljekara.

- Cijeli ovaj region ima dobru

neurološku školu, možda teh-

nički malo zaostajemo, ali to

ne utiče na kvalitet liječenja,

osim možda na brzinu nekih

dijagnostičkih procedura. Ra-

dimo na tome da naš podmla-

dakbude štoboljeedukovan, a

tehnika će doći. Kadrovi su

bitni,atehničkijazselakopre-

vazilazi - kazao je prof. Raiče-

vić.

SARADNJA

Kako je objasnio, moždani

udari su tri puta češći nego sr-

čani.

-Našnarod imadrugačijuper-

cepciju. Važno je reći da mož-

dani udar nije više oboljenje

koje uništava čovjekov život

jer imamosetmjerakojima ta-

kve pacijente vraćamo nor-

malnom životu. Nova metoda

koja se radi unekoliko centara

Srbije,Hrvatske i Slovenijera-

diće se uskoro i u Crnoj Gori,

jer svi moraju da imaju po-

djednake šanse za oporavak,

bez obzira gdje žive - kazao je

Raičević.

Učesnike skupa pozdravile su

direktorica Instituta dr Gor-

dana Rajović i medicinska di-

rektorica drMarinaDelić.

Ž.KONTIĆ

Moždani udar je da-

nas vodeći uzrok in-

validiteta u svijetu, pa

i uCrnoj Gori i drugi ili

treći uzrok smrtnosti -

kazao je Eraković

Moždani udar nije više oboljenje koje

uništava čovjekov život jer imamo set mjera

kojima pacijente vraćamo normalnom

životu - kazao je predsjednik Društva

neurologa Srbije prof. Ranko Raičević

Detalj sanaučnog skupa

Ekspanzija hroničnih nezaraznih bolesti ključni faktor obolijevanja i

PODGORICA

Stanovnici

CrneGore najčešće obo-

lijevaju i umiru od bolesti

sistema krvotoka, dok su

na drugommjestumortali-

tetne liste tumori. Zajedno

ove dvije vrste oboljenja

učestvuju sa više od dvije

trećine u ukupnoj strukturi

umrlog stanovništva uCrnoj

Gori, pokazuju podaci Insti-

tuta za javno zdravlje.

Kako je iz te institucije potvr-

đeno Pobjedi, statistika nije

mnogo drugačija u ostalim

zemljama Evrope, a to je ujed-

no i globalni trend – ekspanzija

hroničnih nezaraznih bolesti.

CRNALISTA

Prema podacima Instituta

za javno zdravlje, na prvom

mjestumortalitetne rang liste

u okviru vodeće grupe bolesti

je – oboljenje srčanogmišića,

dok se na drugommjestu

nalazi akutni infarkt srca.

Među tumorima, kao faktor

obolijevanja i mortaliteta

među stanovništvomdomini-

rajumaligni tumori dušnika i

pluća, a maligni tumori dojke

su, takođe, često evidentirani

kao uzrok umiranja.

Na trećemmjestu vodećih

uzroka smrti među stanov-

ništvomCrne Gore se nalaze

bolesti žlijezda sa unutraš-

njim lučenjem, ishrane i meta-

bolizma su na četvrtom, dok

su bolesti sistema za disanje

na petommjestu.

- Uzroci umiranja ukazuju na

veliku izloženost stanovniš-

tva Crne Gore faktorima rizi-

ka, kao što su: konzumiranje

duvanskih proizvoda, zloupo-

treba alkohola, tableta i osta-

lih droga, izloženost stresu,

sedalni način života, neade-

kvatna ishrana, prekomjerna

uhranjenost, neprilagođeno

seksualno ponašanje i drugi

– upozoravaju iz Instituta za

javno zdravlje Crne Gore.

Kako se navodi, globalna epi-

demija hroničnih nezaraznih

bolesti prepoznata je kao

vodeći zdravstveni izazov u

21. vijeku.

Te bolesti predstavljaju

osnovne uzroke obolijevanja i

Prednjače

srca i tu

umiranja stanovništva u većini

zemalja svijeta.

- Podaci ukazuju da trećina

stanovništva umire od kardio-

vaskularnih oboljenja (bolesti

sistema krvotoka), dok se na

drugommjestu rang liste vode-

ćih uzroka smrti nalaze maligne

bolesti (tumori). Situacije u koji-

ma se našlo savremeno druš-

tvo, sa izraženom tendencijom

starenja, sve većom zastuplje-

nošću nezdravih stilova života,

eksplozivnomurbanizacijom,

sve većimočekivanjima od

sektora zdravstva uz sve jasnije

ograničenje sredstava koja su

na raspolaganju zdravstvenom

sistemu, doprinijeli su razvoju

epidemije – ističu iz Instituta za

javno zdravlje.

PREVENCIJA

Naglašava se da hronične

nezarazne bolesti zahtijevaju

sveobuhvatan i prilagođen

sistemmjera za prevenciju,

kontrolu i tretman, kao i reha-

bilitaciju.

- Zato je neophodno da se

dosljedno realizujumjere i

aktivnosti vezane za promociju

života bez bolesti, usvajanje

zdravih stilova života, speci-

ičnu prevenciju oboljenja,

ranog otkrivanja bolesti, kada

se uspješnomogu spriječiti

pojave komplikacija, i sprovesti

adekvatno i kompetentno lije-

Prema podacima Instituta za javno zdravlje, na prvom

mjestumortalitetne rang liste u okviru vodeće grupe

bolesti je – oboljenje srčanogmišića, dok se na drugom

mjestu nalazi akutni infarkt srca. Među tumorima,

dominirajumaligni tumori dušnika i pluća, a kancer

dojke je takođe često evidentiran kao uzrok umiranja

Iz Instituta za javno zdravlje ističu da pored činjenice što hro-

nične nezarazne bolesti predstavljaju osnovni uzrok obolije-

vanja i umiranja stanovništva, značajno utiču i na ekonomske

i društvene tokove.

- Ova oboljenja pogađaju sve češće radno aktivno stanovniš-

tvo, zbog čega, osimdirektnih troškova koji se izdvajaju za

zdravstvenu zaštitu, iziskuju i indirektne troškove. Podaci iz

zemalja EU pokazuju da se za potrebe hroničnih nezaraznih

bolesti troši između 70 i 80 odsto ukupnog zdravstvenog

budžeta – navode iz IJZ.

Ekonomskiefekti iuticaj

nazdravstvenibudžet

Pušenje jedanod

ključnih faktora rizika