Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Kina ćena-

staviti daohrabrujekompa-

nije iz te zemljeda investira-

juuvelikeprojekteuCrnoj

Gori, poručio jepredsjednik

StalnogkomitetaSvekine-

skognarodnogkongresaLi

Džanšu. On jena sastanku

sapredsjednikomcrnogor-

skogparlamenta Ivanom

BrajovićemkazaodaKina i

CrnaGora imajuviše zajed-

ničkihprojekata, odkojih se

neki realizuju, dok sudrugi

upripremnoj fazi.

- Mnogo je načina za zajed-

nički rad, razmjenu iskusta-

va i znanjaubrojnimoblasti-

ma, u okvirumultilateralnih

projekata ,,Pojas i put“, me-

hanizma 1+16, ali i direk-

tnom saradnjom - kazao je

Džanšu.

Na sastanku, uokvirubilate-

ralne posjete Brajovića Kini,

ocijenjeno je da je neophod-

no podstaći institucije na in-

tenzivnije djelovanje, dok bi

zakonodavni organi preko

grupa prijateljstva i pojedi-

nih odbora trebalo da raz-

matraju konkretna pitanja

odobostranog interesa.

Brajović je saopštiodaCrnoj

Gori imponuje posvećeno

prijateljstvo značajne drža-

ve koja bilježi kontinuirani

ekonomski rast i u Crnu Go-

ru ulaže u projekte infra-

strukture, energetike, medi-

cine i obrazovanja.

- Na nama je da stvorimo

preduslove za još obimniju

dugoročnu saradnju - rekao

jeBrajović.

S.P.

PODGORICA

Kompanija

Voli juče je sa svojimpotro-

šačimaproslavila 23. rođen-

danunajvećemmarketu

ovog trgovačkog lanca–Su-

perVolijuupodgoričkomna-

seljuSiti kvart. Juče jeu tom

prodajnomobjektukupcima

na raspolaganjunajveći broj

artikalabioponuđen sa cije-

nomnižom20odsto. Popu-

stomnijesubili obuhvaćeni

samoproizvodi čija je cijena

zakonski regulisana, kao što

sucigarete, novine, elektron-

skedopune i slično.

Marketing menadžer kompa-

nije Voli Olivera Šuškavčević

navela je da Voli proslavlja ro-

đendan na tradicionalan na-

čin, uz specijalne popuste za

svoje potrošače.

- Naši potrošači su i očekivali

ovaj popust i ovo je već naša

standardna dobra praksa, tako

da su u velikom broju odlučili

da iskoristezaista sjajnepopu-

ste. Naši potrošači su izuzetno

zadovoljni ponudom i uslu-

gom i to nas obavezuje da slje-

deći rođendan sačekamo još

pripremljeniji, kako bi što bo-

lje izašli u susret svim njiho-

vimpotrebama–kazalajeŠuš-

kavč ev i ć nov i na r ima u

marketu Super Voli, i u ime

kompanije se zahvalila potro-

šačima na povjerenju koje su

pružili kompaniji Voli u pret-

hodne 23 godine.

Ona je istakladasuuVolijupo-

nosni što je prisutan kontinui-

rani rast zaposlenih u ovoj

kompaniji.

- Imamo rekordan broj zapo-

slenihdo sada. Uovomtrenut-

ku imamo 2.116 zaposlenih, a

taj broj će se rapidno uvećati

jer upravo ovih dana zapošlja-

vamo sezonske radnike za na-

šeobjektenaPrimorju–nagla-

sila je Šuškavčević.

Ona je podsjetila da je kompa-

nija Voli nedavno pokrenula

plasteničku proizvodnju na

poljoprivrednom dobru, u ul-

cinjskomŠaskompolju.

- Ta proizvodnja će značajno

uticati na kvalitet ponude do-

maćih poljoprivrednih proi-

zvoda, koji će biti ponuđeni

našim kupcima u prodajnim

objektimaVolija–rekla jeŠuš-

kavčević.

Ona je najavila da kompanija

Voli priprema otvaranje novih

objekata na Crnogorskompri-

morju u naselju Dobra Voda i

na Luštici u okviru turističkog

naseljaLušticaBej.

Rođendan kompanije Voli su

svojim prisustvom uveličali i

šampioni ABA lige, košarkaši

BudućnostVolija, zakoje jebi-

la namijenjena posebna ro-

đendanska torta.

S.P.

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović u posjeti Kini

Ohrabrujukompanijeda

investirajuuCrnuGoru

Kompanija Voli proslavila 23. rođendan

Nagradili potrošače

sa20odstopopusta

mprethodnih turističkih sezona

st i netaknuta

ksisti i buka

avio- kompanije naša zemlja

neće bilježiti rast koji poten-

cijalnomože imati, naročito

van sezone. Rješavanje pitanja

konekcije sa ostatkom svijeta

je u principu rješavanje pitanja

broja i strukture turista koje

ćemo imati tokom i van sezone

u Crnoj Gori - kazao je Nikolić.

Osim avio konekcije, kaomanji

problem, kako ističe, je putna

infrastruktura. Međutim, kon-

stantni problempredstavlja pre-

komjerna buke i nepoštovanje

pojedinih propisa koji regulišu

okvire u kojima se turisti mogu

kretati po raznimpitanjima.

Da bi Crna Gora bila ono što

treba da bude, kvalitetna

destinacija za platežnije goste,

neophodna je, smatra Nikolić,

sveobuhvatna strategija koja

bi trebala de inisati korake po

sljedećimpitanjima.

- Pitanje ljudskih resursa je ključ-

no strateško pitanje u ostvare-

nju kvalitetne destinacije. Nedo-

statak kvalitetnih kadrova na

svimnivoima u ugostiteljstvu je

očigledan. Bilo kakvo rješavanje

pitanja zaposlenosti kvotama je

pogrešan pravac i neće riješiti

suštinu problema. Poboljšanje

kvaliteta obrazovanja kadro-

va u turizmu i ugostiteljstvu

podrazumijeva odstupanje od

koncepta obrazovanja kakav je

trenutno na snazi. Dobar hote-

lijer mora svoje obrazovanje i

obuku da dobije u hotelu, a ne

u školskoj klupi. Isti princip se

treba primijeniti na zaposlene

u turizmu i ugostiteljstvu na

svimnivoima. Dominantno

prisustvo praktične nastave

je ključ uspjeha na ovom

polju - naglašava Nikolić.

KONEKCIJA

Pored prethodnog, kako

dodaje, ostvarivanje konek-

cije kroz direktne avio linije

sa nama interesantnim

destinacijama i veće ulaganje

umarketinške budžete desti-

nacije su dva ključna koraka

koja moramo napraviti da

bi postali ono što želimo da

budemo – destinacija u koju

će turisti dolaziti tokom čita-

ve godine.

Mišljenje direktora hotela

,,Lajthaus“ u Herceg Novom

Jovana Vukalovića je da

nesumnjiva prednost Crne

Gore kao turističke destinaci-

je jesu njene prirodne i antro-

pogene vrijednosti.

- To je ono što je neizostavni

dio boravka svih turista i

ono čemu se najviše vraćaju.

Bogata rijekama, morem,

planinama, sa svojimnacio-

nalnimparkovima i kulturnim

spomenicima, Crna Gora je

inspirativna i za najzahtjevni-

jeg gosta. Kao takva, pruža

niz mogućnosti, od klasičnog

odmora u prirodi, do aktiv-

nog, sa mogućnostima i za

ekstremne sportove. Takođe,

evidentan je porast kvalitet-

nog hotelskog smještaja, kao

i konstantno obogaćivanje

gastro ponude - kaže Vuka-

lović.

Što se tiče zamjerki turista

i onmisli da je nedostatak

bolje infrastrukture problem.

- Ovaj problem znatno ote-

žava dostupnost između

turističkih centara, pogotovo

u špicu sezone, kada turisti

putuju predugo na relativno

kratkim relacijama. Takođe,

problembuke je jedna od

najčešćih primjedbi. Problem

neblagovremene pripremlje-

nosti u predsezoni priobal-

nog pojasa i javnih površina

kvari utisak turista, prevas-

hodno iz Zapadne Evrope,

koji su u timperiodima česti

gosti - ističe Vukalović.

Kako navodi, iz iskustva

znaju da su gosti veoma jako

zainteresovani za pakete

more - planina, tako da bi u

tompravcu trebalo pobolj-

šati povezanost i obogatiti

ponudu.

- Akcenat treba staviti i na

sportski turizam i povećanje

broja sportskih terena i obje-

kata, kao i uređenje posto-

jećih jer je Crna Gora zbog

povoljnih klimatskih uslova

idealna baza za sportiste, na

nivou cijele godine. Potrebno

je razmotriti i mogućnost

stimulansa i olakšica turi-

stičkimobjektima koji rade

tokom cijele godine, čime bi

se povećala brojnost takvih

objekata, što bi imalo efekta

na produženje sezone i bolje

pozicioniranje na turističkom

tržištu – zaključuje Vukalović.

N. KOVAČEVIĆ

Nikolić smatra da treba valorizovati sjever.

- Izgradnja infrastrukture i paralelni rad na stvaranju ljudskih resursa su

dva ključna faktora za bolju turističku valorizaciju sjevera. Finansijska,

na strategiji zasnovana podrška, od strane državnih fondova je, kako

dodaje, takođe jedan od značajnih faktora koji će uticati na brzinu valori-

zacije destinacije. U odnosu na dosadašnji model podrška bi trebala biti i

značajno veća, značajno dostupnija i značajno jeftinija. Takođe, struktura

podrške mora biti prilagođena resursima kojima Crna Gora raspolaže. U

ovomdijelu se treba ugledati na razvijene turističke destinacije koje su

ove modele razvile značajno prije nas. Na ovaj način ćemo pokazati da

država zaista vjeruje u turističke potencijale Crne Gore - poručuje Nikolić.

Potrebnovalorizovatisjever

ŽarkoRadulović

PROŠLASEZONAJEBILA

REKORDNA:

Detalj sabečićkeplaže

IvanBrajović i Li Džanšu

Dobrecijeneprivuklepotrošače

JovanVukalović