Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Poljska avio-

kompanijaLOT je, inaugura-

cionimletom, obilježilauspo-

stavljanje redovne linije

izmeđuVaršave i Podgori-

ce. Uzajedničkomsaopštenju

poljske avio-kompanije i Ae-

rodromaCrneGorenavodi se

da ćeLOTtokomcijele godi-

neobavljati čak šest letova

sedmično,modernimavio-

nomtipa ,,embraer“.

- Putnici iz Crne Gore će od sa-

da uživati u povoljnostima di-

rektnih letova do Varšave, kao i

utransferudodrugihdestinaci-

ja u okviru razgranate mreže

avio-kompanije LOT, koja broji

preko95konekcija, odnosnodo

LOT-ovih destinacija u Sjedi-

njenimAmeričkimDržvama ili

Kanadi - kazali su predstavnici

dvije kompanije.

LetovinalinijiVaršava–Podgo-

rica obavljaće se svakog dana

izuzev srijedom. Polazak LOT-

ovih ,,embraera“ sa aerodroma

,,Šopen“uVaršaviplaniranjeza

13 sati i 45 minuta, a dolazak u

Crnu Goru u 15 sati 55 minuta

ponedjeljkom, utorkom i pet-

kom. Polijetanje iz Podgorice

planirano je za 16 sati 35 minu-

ta, a slijetanje u Varšavu za 18

sati i 45minuta.

- Svakog četvrtka, subote i ne-

djelje, polijetanje iz Varšave je

planiranoudesetsatii25minu-

ta, a slijetanje uPodgoricu za 12

sati i 35 minuta. Povratni let za

Varšavu je četvrtkom, subotom

i nedjeljom, planiran u 13 sati i

15minuta, a slijetanje u poljsku

prijestonicuu15satii25minuta

- navodi se u saopštenju.

Letovi na liniji sa Podgoricom

obavljaće seavionima tipa ,,em-

braer 170“ i 175. Uzavisnosti od

tipa aviona, kapacitet je od 70

do82sjedišta,uztriraspoložive

klase putovanja – biznis, eko-

nomskaplusiekonomskaklasa.

STIMULATIVNAŠEMA

Izvršni direktor Aerodroma

Crne Gore Danilo Orlandić ka-

zaojedajepoljskaavio-kompa-

nija još jedna u nizu koja se na-

kon uspješnih sezonskih letova

odlučila na uspostavljanje re-

dovne linije kaCrnoj Gori.

- Tome je značajno doprinijela

našaposlovnapolitika i stimula-

tivna šema koju imamo za sve

nove kompanije. Suvišno je go-

voriti koliko je poljsko tržište

važno za crnogorski turizam, a

brojletovakojećeLOTimatido-

voljno govori o interesovanju za

našu zemlju - rekao jeOrlandić.

On jenaveoda jeuspostavljanje

linijevažno i zacrnogorskegra-

đane, koji ćemoći preko LOT-a

dastižudobrojnihsvjetskihde-

stinacija.

- Nastavićemo da širimomrežu

našihposlovnihpartnerainataj

način doprinosimo crnogor-

skom turizmu - poručio je Or-

landić.

Direktor za korporativne ko-

munikacije LOT-a Adrian Ku-

bickikazaojedasuputnicipolj-

ske kompanije još prošlog ljeta

uživali u povoljnostima direk-

tne linije između Podgorice i

Varšave, koja je bila sezonskog

karaktera.

-Uočili smorast tražnjeza leto-

vima prema i izCrneGore, koja

senezadržava samonaperiodu

trajanja sezone. Srećni smo da

sada, tokom cijele godine, na

našim letovima možemo doče-

kivatiputnikeizobapravca.Za

-

dovoljstvo je da putnicima iz

CrneGoreotvorimo širokemo-

gućnosti koje pružaju LOT-ovi

najkomforniji redovni letovi

prema daljim destinacijama u

ZapadnojEvropi,Skandinavijii

našimhabovima u SAD i Kana-

di - rekao jeKubicki.

PROMETTURISTA

On smatra da će uspostavljanje

redovnelinijesašestletovased-

mično znatno pospješiti pro-

met turista uPodgorici i zemlji.

- Ovo je još jedan korak ka da-

ljemosnaživanjuLOT-anaBal-

kanu. Uvjeren samda ćemono-

vom p o nud om i s pun i t i

očekivanja poslovnih putnika i

turista - rekao jeKubicki.

Redletjenjaosmišljenjetakoda

putniciizPodgoricesaaerodro-

ma ,,Šopen“ mogu lako i jedno-

stavno da nastave putovanje do

drugihdestinacija.

- LOT-ovi transferi posred-

stvomhabauVaršavizaputnike

iz Crne Gore podrazumijevaju

vrijeme čekanja od 80 minuta

na konekciju za letove do na

primjerČikaga - navodi se u za-

jedničkomsaopštenju.

S.P.

Avioni poljske kompanije LOT će letjeti šest puta

sedmično ka Crnoj Gori

Redovna linija

odVaršave

doPodgorice

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore

Danilo Orlandić kazao je da je uspostavljanje

redovne linije od Varšave do Podgorice važno

i za crnogorske građane, koji ćemoći preko

LOT-a da stižu do brojnih svjetskih destinacija

PITALI SMOHOTELIJERE:

Što su strani turisti hvalili, a što kudili tok

Privlače ih ljubazn

priroda, tjeraju ih t

takođe popravlja iz godine u

godinu.

- To je nešto što je iz godine u

godinu sve bolje, ali je nedovolj-

no i nikad neće biti dovoljno, od

toga direktno zavisi broj gostiju

u Crnoj Gori. Što budemo bolje

povezani sa avio konekcijama,

to ćemo imati više turista -

naglašava Radulović.

Sličnogmišljenja je direktor

hotela ,,Hilton“ u Podgorici

Nemanja Nikolić. On smatra da

je za veliki broj gostiju koji dola-

ze u Crnu Goru ona još u potpu-

nosti neotkrivena destinacija.

- Svakako, najviše pozitivnih

utisaka vezano je za prirodne

ljepote Crne Gore. Svi koji su

posjetili južni region nose sa

sobomutiske istovremeno i

savremene, ali i očuvane desti-

nacije. Netaknute prirodne

ljepote sjevera su, takođe, nešto

što svaki turista koji posjeti

Crnu Goru ističe kao veliku

prednost naše zemlje kao

turističke destinacije - kazao

je za Pobjedu direktor hotela

,,Hilton“.

Takođe, kako navodi, gosti iz

inostranstva pozitivno su izne-

nađeni kvalitetom i cijenama

hrane i pića, posebno vina crno-

gorskih proizvođača.

- S obziromna to da smo ugo-

stili u hotelu goste iz 135 zema-

lja svijeta i da imamo konstan-

tan rast, na nekim za nas novim

tržištima, možemo reći da Crna

Gora doživljava procvat kao

turistička destinacija. Mislimda

sa iskustvima koja turisti nose iz

Crne Gore, uz dobro upravljanje

destinacijom, dužina turističke

sezone neće biti nerješiv pro-

blem za našu turističku privre-

du - kaže Nikolić.

Ključni problemCrne Gore kao

destinacije je, kako kaže, infra-

struktura.

- Kroz prikupljanje informacija

od gostiju koji posjete desti-

naciju i kroz razgovore sa

predstavnicima turističkih agen-

cija iz inostranstva kao ključni

problem se kristališe naša lošija

povezanost sa ostatkom svijeta

kroz direktne avio linije. Mišlje-

nja samda bez jake nacionalne

Ključni problem je naša slabija

povezanost sa ostatkomsvijeta

kroz direktne avio linije. Bez jake

nacionalne avio-kompanije naša

zemlja neće bilježiti rast koji

potencijalnomože imati, naročito van

sezone. Rješavanje pitanja konekcije sa

ostatkomsvijeta je u principu

rješavanje pitanja broja i

strukture turista koje ćemo

imati tokom i van sezone u

Crnoj Gori – kaže direktor

hotela ,,Hilton“ u Podgorici

Nemanja Nikolić

PODGORICA

Turisti se u

Crnoj Gori osjećaju veoma

bezbjedno i mi imamo brend

kojeg nijesmo svjesni, a to je

da smo veoma gostoprimni.

Prema strancima se izuzetno

dobro odnosimo i oni se

ovdje osjećaju kao dobro-

došli - kazao je za Pobjedu

suvlasnik Montenegrostarsa

i direktor ,,Splendida“ Žarko

Radulović. Nažalost, navodi

on, tu se pojavljuju taksisti

koji sve pokvare i pokradu

turiste, što nam zbogmalih

para ruši reputaciju.

PRIRODA

- Turisti vole našu prirodu.

Gastro ponuda iz godine u

godinu progresira i imamo

sve veći i bolji kvalitet. Sti-

cajem srećnih okolnosti,

naša kuhinja je miks istoka

i zapada tako da bilo ko, ko

dođe ovdje naći će nešto

štomu se sviđa. Cjenovna

politika je veoma mudra i od

strane ugostitelja i hotelijera,

opet isključujem taksiste i

policiju koja kažnjava nekad

pravično, nekad nepravično

i pravi lošu sliku o Crnoj Gori

jer zaustavljaju automobile

sa stranim tablicama iako

vozač nije napravio prekršaj

- kaže Radulović dodajući da

policija treba da kontroliše

saobraćaj i sankcioniše stra-

na vozila koja su prekršila

saobraćajna pravila, ali da

ih ne stavljaju u rutinsku

kontrolu.

Radulović naglašava da

strancima prije svega smeta

buka i da bi se to riješilo on

smatra da je potrebno poli-

tičko rješenje lokalnih vlasti.

- Treba da postoje zone koje

su bučne, ali one moraju da

budu van naseljenihmjesta,

jer nijesu svi došli ovdje da

bi plesali u diskoteci. Neko je

došao da bi uživao umoru

i tišini. Taksi i dalje ostaje

problem jer to više nije

pojedinačan slučaj, nego je

to postala praksa. Ne znam

tačan broj, ali dnevno je

najmanje četiri do pet turista

koje su opljačkali taksisti.

I to nijesu enormne sume,

možda 20, 30, 40 eura, ali

način kako se to uradi je

veoma ružan i baš povrijedi

čovjeka - kaže Radulović

dodajući i da je nečistoća

takođen veliki problem.

- Crnoj Gori je potrebno do

650.000 čistača, za svakog

građanina po jedan čistač i

opet ne bi bilo čisto - ističe

Radulović.

Što se tiče infrastrukture, on

kaže da je to problemmanje-

više.

- Imate dosta popularnih

destinacija gdje dolazi

ogroman broj turista i imaju

slične probleme kao i mi. To

je najvidljiviji problem, ali

manje smeta od ovih ostalih.

Mi infrastrukturu ne može-

mo za jedan dan popraviti,

ona se popravlja, to se golim

okom vidi, iz godine u godi-

nu - kaže Radulović.

Avio povezanost je, kako

ističe, problem, ali koji se

Radulović:Neophodna

modernizacijaaerodroma

Radulović napominje da Aero-

dromi Crne Gore nijesu na

onomnivou na kojem treba

da budu za ovaj broj putnika i

aviona.

- Zamislite šta će biti kada se to

duplira. Imaju problem i u orga-

nizaciji i u tehnici. Imampoda-

tak, ne znam koliko je tačan,

da 25 miliona eura imaju na

računu, pa neka zamijene trak-

tore koji vuku kofere, neka kupe

vozila koja imaju svi aerodromi.

I neka uzmu nekolika autobusa

kada su vanredni meteo uslovi,

kada je kiša, jak vjetar, neka

SvakidioCrneGorejemaladestinacija

Kako navodi direktor hotela ,,Hilton“, svaki

dio crnogorske teritorije je neka vrsta

mikrodestinacije za sebe, tačnije, prilagođe-

na je određenoj vrsti gosta.

- Ulcinj sa svojomprirodnom ljepotom i

relativno lošijom infrastrukturom za sada

privlači niskoplatežne turiste, Budva sa svo-

jim karakteristikama prilagođena je mlađoj

populaciji i platežnijimgostima, Boka sa

svojimnasljeđem i prirodnim ljepotama pri-

vlači malo zreliju populaciju platežnijih turi-

sta... Generalno, kada se de iniše pravac u

kojem treba ići neka mikrodestinacija, toga

koncepta se treba pridržavati i treba raditi

na sadržajima komplementarnim takvoj

destinaciji - ističe Nikolić.

voze putnike od aviona do

zgrade i obrnuto da ne kisnu

na pisti - kazao je Radulović.

On smatra da na pasošku

kontrolu treba obavezno sta-

viti ventilacijumakar ljeti.

- Treba napraviti neke mobil-

ne punktove sa hladnom

vodomda mogu ljudi da se

osvježe, da ne padaju u nesvi-

jest dok čekaju da dođu na

red da prođu pasošku kontro-

lu - poručio je Radulović.

NemanjaNikolić