Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Politika

PODGORICA

-

Borbeni avioni

vazduhoplovnih snaga Italije i

Grčke, u saradnji sa Vazduho-

plovstvomVojske CrneGore,

počeće u utorak redovno

patroliranje crnogorskimvaz-

dušnimprostorom i njegovu

zaštitu, saopšteno je izMini-

starstva odbrane.

Povodompočetka zaštite

vazdušnog prostora Crne

Gore na dan prve godišn-

jice članstva zemlje u

NATO-u, u utorak će biti

organizovana pokaz-

na vježba prizemljenja

„letilice-uljeza“.

Ulogu ,,letilice-ul-

jeza“ koja će biti

presretnuta ima

avion Vlade (Lear Jet

45 – reg. 40 MNE) i u

njemu će biti ministar odbrane

Predrag Bošković i pred-

stavnik NATO-a. Iz Ministarstva

odbrane su kazali da je misija

zaštite vazdušnog prostora (Air

Policing) jedan od najznača-

jnijih oblika direktne koristi

članstva Crne Gore u NATO-u.

Kako se naveli, imajući u vidu

ograničene sopstvene kapac-

itete, Crna Gora će dobiti od

saveznika podršku u zaštiti

vazdušnog prostora, kroz

misiju NATO-a koja je nebor-

benog karaktera.

Prema njihovim riječima,

Crna Gora neće imati nikakve

dodatne inansijske obaveze

osimonih koje su već pred-

viđene za zajednički budžet

NATO-a.

Iz Ministarstva su objasnili

da NATOmisija zaštite

vazdušnog prostora

obezbjeđuje integ-

ritet vazdušnog

prostora država

saveznica i njihovu

zaštitu non-stop

patroliranjemu

okviru NATO-vog

Integrisanog sistema

vazdušne i raketne zaštite.

- Saradnja saveznika u zaštiti

vazdušnih prostora članica

Alijanse bez sopstvenih kapac-

iteta za zaštitu, koja je počela

1961. godine, uključuje zaštitu

vazdušnih prostora Islanda i

Luksemburga, od 2004. godine

Estonije, Letonije i Litvanije u

čemu su do sada učestvovala

vazduhoplovstva 14 država

saveznica, i Slovenije, čiji

vazdušni prostor štite letilice

Italije i Mađarske - navodi se u

saopštenju.

Dodaje se da od 2009. avioni

Italije i Grčke štite vazdušni

prostor Albanije, od utorka će

štititi i vazdušni prostor Crne

Gore i da od 2015. godine Bel-

gija, Holandija i Luksemburg

zajednički štite svoje vazdušne

prostore.

S. P.

izbori, vlade će se mijenjati

i to ne bi trebalo da utiče na

politiku prema EU i NATO. To

ne možete sada reći za Crnu

Goru, zato što ruski uticaj želi

da uništi zapadnu perspek-

tivu ovdje. U demokratskim

društvima morate da se bori-

te snagom, transparentnošću,

vladavinomprava, sudskim

sistemom koji funkcioniše, a

ne lukavimpokušajima kakve

Rusija praktikuje - navodi

Vilson.

Dodaje da Crna Gora, ipak, još

nije dovoljno otporna na ruski

uticaj.

- Crna Gora je mala zemlja i

vidjeli ste da i neke džepne

promjene koje je Rusija

pokušala mogu da nanesu

štetu. Mi moramo da budemo

prisutni ovdje, ali i Crna Gora

mora da se bori za demokrati-

ju, da se bori za svoje društvo.

Političke snage u zemlji mora-

ju da budu u istom timu, da

rade zajedno na unapređenju

zemlje. U Crnoj Gori još ne

postoji zajednička borba za

ideje i dalje imate opoziciju

koja bojkotuje parlament,

opoziciju koja je podložna

uticajima. To je loše za demo-

kratiju u Crnoj Gori. Mi želimo

da vidimo sazrijevanje demo-

kratskog procesa, želimo

da vidimo da postoji pravo

političko nadmetanje, ali

partije moraju da se usaglase

oko strategijske orijentacije

zemlje. To je važno za njen

progres - smatra Vilson.

JovanaĐURIŠIĆ

Italija i Grčkaodutorka

štitenašvazdušni prostor

PODGORICA

-Napadi na

dobrosusjedskeodnoseCr-

neGore sadržavamauregi-

onu, pa i širenijesukorisni,

nemajupodrškuunašoj ši-

roj javnosti i osuđeni suna

propast, ocijenio jevisokoi

funkcioner DPS-a i člana

GlavnogodboraNikolaGe-

gaj.

- Pripadam građanskoj

partiji za koju su ljudska

prava, u punom smislu

te riječi, državni suve-

renitet, integracija u

evropske i evroa-

tlantske strukture,

poboljšanje mate-

rijalnog stanja svih

građanaiafirmacija

manjinskih naroda,

najveći principi. Pod

mudrim vođstvom

DPS-a Crna Gora, iako

mala zemlja, očuvala je

mir, ojačalamultietnički sklad

i toleranciju u ovim turbulen-

tnim vremenima tranzicije i

obezbijedila sebi jedno zaslu-

ženo ugledno mjesto u regio-

nu, Evropi i u svijetu. Našado-

stignuća dokazuju da mi

mislimo globalno, a djelujemo

lokalno–kazao jeGegaj.

On je podsjetio da su se tokom

kampanja za predsjedničke i

lokalne izboreod stranenekih

političkih subjekata i njihovih

satelitskihNVO i marginalnih

političara čuli zastarjeli i neu-

mjesni zahtjevi za poništava-

njepriznanjaRepublikeKoso-

va, kao nezavisne i suverene

države. On se zapitao da li tre-

ba da se takvim, retrogradnim

snagama i pojedincima su-

protstavi.

- Odlučio sam samo da im sta-

vim do znanja šta mi upravo

radimo da bismo uživali ovo

povjerenje građana. Radimo

da implementiramo u zemlji i

uinostranstvujednusavreme-

nu političku arhitekturu koja

rezultira sa uspješnom Vla-

dom i uspješnim radom kako

državnih organa, tako i lokal-

nih samouprava, sa ciljem da

izađemo u susret svim građa-

nima i njihovim inicijativama

kako za održivi razvoj, tako i

za zaštitu životne sredine, te

da imamo i odličnu uzajamnu

saradnju sa međunarodnom

zajednicom, uključujući i ze-

mljeregiona–istakaojeGegaj.

On smatra da Crna Gora ima

odlične odnose sa svim su-

sjednim zemljama, kao i da je

priznanje nezavisnosti Koso-

va bio visoko moralni držav-

ničkičin,saželjomdaseKoso-

vorazvija i napredujeuskladu

sa najvišim međunarodnim

standardima.

- Odnosi Crne Gore mogu da

posluže kaomodel svimau re-

gionu.Objedržaveimajujasne

vizije budućnosti i evropskih

integracija. Pozivam sve do-

bronamjerne ljude iz redova

gore pomenutih snaga da pri-

hvate novu političku realnost

na Zapadnom Balkanu i da

nam se pridruže u naporima

da gradimo našu Crnu Goru

kao modernu evropsku ze-

mlju - poručio jeGegaj.

S.P.

Napadi nadobrosusjedske

odnoseosuđeni napropast

Stav visokog funkcionera Demokratske partije socijalista i člana Glavnog odbora Nikole Gegaja

NikolaGegaj

Kremlj

IzMinistarstva odbrane najavljena za ovu sedmicu

pokazna vježba prizemljenja „letilice-uljeza“

Ulogu ,,letilice-uljeza“ kojaćebiti

presretnuta imaćeavionVlade

(Lear Jet 45 – reg. 40 MNE)