Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 48 Next Page
Page Background

20

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Horoskop



Đotiš bioritam(4. 6

Piše: Mladen LUBURA

Da biste mogli pratiti ovu

kolumnu poznatog vedskog

astrologa Mladena Lubure,

neophodno je da znate side-

ralnu poziciju Mjeseca! Samo

tako ćete imati korektan

rezultat navedenih tranzita,

te istinsku dobrobit od nave-

denih informacija. Preciznu

kalkulacijumjesečevog znaka

i mjesečeve nakšatre možete

lako dobiti na ovoj adresi uko-

liko unesete podatke rođenja:

www.soulmatestars.com/

vedic-signs/calculate-your-

vedic-sign, ili ako preuzmete

besplatan đotiš programna

www.vedicastrologer.org/jh

Za ukupan rezultat nije

dovoljno posmatrati samo

planetarne tranzite, već i peri-

ode/podperiode kroz koje

prolazimo, kao i podijelne

karte (speci ična područja

života), što je vrlo individu-

alno, različito od osobe do

osobe.

Pun Mjesec je od ponedjelj-

ka u 15:10 do utorka u 16:19.

Ovo je generalno povoljno za

ispravne i spiritualne aktivno-

sti, ali imati u vidu da su neki

ljudi razdražljivi tokomova-

kve mjesečeve mijene.

Granice realnosti su granice naših saznanja. Širenjemnaših saznanja pomjeraju

granice realnosti. Postoji samo dinamična realnost - Ivan Tabaković (1898 1977)

HOROSKOPPOBJEDE:

Astrološki tranziti u svjetlu vedske astrologije

vlastitom djecom ili podređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljiv pa oprezno sa jelom i pićem.

Moguća su neplanirana putovanja.

Dani ispunjeni brigom.

ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA

Ovaj tranzit počinje u četvrtak od

12:13 i traje do petka u 19:40. Ovo su

povoljni dani za poslovna ostvarenja.

Poteškoće lako rješavate. Imaćete po-

dršku ili razumijevanje osobe od au-

toriteta ili od strane države. Imate

harizmu i napredak po pitanju statu-

sa.Odličnovrijeme i zaprovesti lijepe

trenutke sa svojimvoljenima.

NEDJELJA

Imate dobro zdravlje, energičnost,

užitak u komforu i dobrom društvu.

Korisnozanovapoznanstvaigeneral-

nozadruženje,putovanja,komunika-

ciju, nove početke kao i za uspješan

završetak starihposlova.

Mjesec u Raku

PONEDJELJAK

Uživaćete u dobrim odnosima, kvali-

tetnojishrani,imatiuspjehaukontak-

tima sa nadređenima, možda i puto-

vati negdje. Emocije su vrlo snažne te

jemoguća i napetost, nemir. Naročito

je povoljno za bliskost sa intimnim

partnerom.

UTORAK I SRIJEDA

OvosunepovoljnidanizaVas.Aktuel-

na je jedna od najgorih Mjesečevih

pozicija u tranzitu pa najbolje da ne

počinjeteništaznačajno. Pazitešta je-

deteipijete.Izbjegavajtekonfrontaci-

je jer se stvari lakomoguzakompliko-

vati. Prisutan je gubitak energije i

resursa.

ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA

Ovaj tranzit počinje u četvrtak od

12:13 i traje do petka u 19:40. Ovo su

relativno nepovoljni dani. Generalno

pripaziti na međuljudske odnose, na-

ročito se čuvati rasprava sa vlastitom

djecom ili podređenima. Problemi sa

finansijama. Stomak je osjetljiv pa

oprezno sa jelom i pićem. Moguća su

neplanirana putovanja. Dani ispunje-

ni brigom.

NEDJELJA

Poteškoće lako rješavate. Imaćete po-

dršku ili razumijevanje osobe od au-

toriteta ili od strane države. Imate

harizmu i napredak po pitanju statu-

sa.Odličnovrijeme i zaprovesti lijepe

trenutke sa svojimvoljenima.

Mjesec u Lavu

PONEDJELJAK

Pojavljuju se poslovne prilike, finan-

sijska situacija se popravlja, kompe-

Mjesec u Ovnu

PONEDJELJAK

Povoljandanzaposlovnaostvarenja.

Poteškoće lako rješavate. Imaćete

podršku ili razumijevanje osobe od

autoriteta ili odstranedržave.Odlič-

novrijeme i zaprovesti lijepe trenut-

ke sa svojimvoljenima.

UTORAK I SRIJEDA

Ovo su povoljni dani za Vas. Imate

dobrozdravlje, energičnost, užitaku

komforu i dobromdruštvu. Korisno

za nova poznanstva i generalno za

druženje, putovanja, komunikaciju,

nove početke kao i za uspješan zavr-

šetak starih poslova. Takođe je veo-

mapovoljnoza finansije i planiranje.

ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA

Ovaj tranzit počinje u četvrtak od

12:13 i traje do petka u 19:40. Nepo-

voljni dani. Izbjegavajte sukobe, na-

ročito sa bližnjima i autoritetima.

Inteligencija može zakazati pa naj-

bolje da bitne stvari ostavite za neki

drugi dan. Konkurencija je trenutno

vrlo jaka.Naglašena je ideja troškova

i gubitaka. Povoljno je uglavnom za

duhovnost,milosrđe...

NEDJELJA

Uživaćete u sopstvenoj snazi, život-

nosti i oštrom intelektu. Tranzit je

naročito povoljan za partnerske od-

nose. Porodično okruženje je stabil-

no. Ovo je pravo vrijeme za kraća

putovanja, nove početke i poduhva-

te.

Mjesec u Biku

PONEDJELJAK

Generalno pripaziti nameđuljudske

odnose, naročito se čuvati rasprava

savlastitomdjecomilipodređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljivpaopreznosa jelomi pićem.

UTORAK I SRIJEDA

Ovo su povoljni dani za poslovna

ostvarenja. Poteškoće lako rješavate.

Imaćete podršku ili razumijevanje

osobeodautoritetailiodstranedrža-

ve. Imate harizmu i napredak po pi-

tanju statusa. Odlično vrijeme i za

provesti lijepe trenutke sa svojim

voljenima.

ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA

Ovaj tranzit počinje u četvrtak od

12:13 i traje do petka u 19:40. Ovo su

povoljni dani za Vas. Imate dobro

zdravlje, energičnost, užitak u kom-

foru i dobrom društvu. Korisno za

nova poznanstva i generalno za dru-

ženje, putovanja, komunikaciju, no-

ve početke kao i za uspješan završe-

tak starih poslova. Takođe je veoma

povoljno za finansije i planiranje.

NEDJELJA

Izbjegavajte sukobe, naročito sa bli-

žnjima i autoritetima. Konkurencija

je trenutno vrlo jaka. Naglašena je

ideja troškova i gubitaka. Povoljno je

uglavnomza duhovnost,milosrđe...

Mjesec u Blizancima

PONEDJELJAK

Aktuelna je jedna od najgorihMjese-

čevih pozicija u tranzitu pa najbolje

da ne počinjete ništa značajno. Pazite

šta jedete i pijete. Prisutan je gubitak

energije i resursa.

UTORAK I SRIJEDA

Ovo su relativno nepovoljni dani. Ge-

neralno pripaziti nameđuljudske od-

nose, naročito se čuvati rasprava sa

to privlačni što je odlično za intimne

odnose. Novac može da dođe iz više

izvora. Prisutna je energija, inicijativa

i odvažnost. Pravo vrijeme za unapre-

đenje odnosa.

UTORAK I SRIJEDA

Ovosunepovoljnidani.Prisutanjene-

mir, napetost, dosta mentalnih izazo-

va. Postoje pritisci od strane nadređe-

nih ili previše obaveza koje ne stižete

dauraditenavrijeme.Možebitipoteš-

koća sa ukućanima ili sa majkom.

Zdravlje i energija nijesu na visokom

nivou. Čuvajte se gubitaka.

ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA

Ovajtranzitpočinjeučetvrtakod12:13

itrajedopetkau19:40.Nenaročitopo-

voljnidani.Postojiopasnostdabudete

pogrešno shvaćeni ili da budete poni-

ženi. Dijete može imati problema sa

zdravljemilimanjakenergije.Pripazi-

ti na stomak. Čuvati se previše troško-

va. Nizak kvalitet življenja i neuskla-

đenost sa okolinom.

NEDJELJA

Pojavljuju se poslovne prilike, finan-

sijska situacija se popravlja, kompe-

tentnostjenavisokomnivou,akonku-

rencija je pritomslaba. Imate zdravlje

i vitalnost. Pokušajte izbjeći prevelike

troškove.

Mjesec u Strijelcu

PONEDJELJAK

Problem je manjak vitalnosti, slaba

koncentracija i pad respekta u očima

drugih. Ne ulaziti u porodične raspra-

ve. Čuvati novac. Pripaziti na zdravlje,

posebnona vid. Previše je prepreka.

UTORAK I SRIJEDA

Ovo su povoljni dani. Imaćete višak

energije i bićete naročito privlačni što

je odlično za intimne odnose. Novac

može da dođe iz više izvora. Prisutna

jeenergija,inicijativaiodvažnost.Pra-

vo vrijeme za unapređenje odnosa.

ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA

Ovajtranzitpočinjeučetvrtakod12:13

i traje do petka u 19:40. Ovo su nepo-

voljni dani. Prisutan je nemir, nape-

tost, dosta mentalnih izazova. Postoje

pritisci od stranenadređenih ili previ-

še obaveza koje ne stižete da uradite

na vrijeme. Može biti poteškoća sa

Mjesec uVagi

PONEDJELJAK

Prisutan je nemir, napetost. Postoje

pritisciodstranenadređenihiliprevi-

še obaveza koje ne stižete da uradite

na vrijeme. Može biti poteškoća sa

ukućanima. Zdravlje i energija nijesu

na visokomnivou.

UTORAK I SRIJEDA

Nenaročitopovoljnidani.Postojiopa-

snost da budete pogrešno shvaćeni ili

dabudeteponiženi.Dijetemožeimati

problema sa zdravljem ili manjak

energije. Pripaziti na stomak. Čuvati

seprevišetroškova.Nizakkvalitetživ-

ljenja i neusklađenost sa okolinom.

ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA

Ovaj tranzit počinje u četvrtak od

12:13 i traje do petka u 19:40. Ovo su

povoljni dani za Vas. Pojavljuju se po-

slovne prilike, finansijska situacija se

popravlja, kompetentnost je na viso-

kom nivou, a konkurencija je pritom

slaba. Imate zdravlje i vitalnost. Uži-

vaćete u kontaktima sa zanimljivim

osobama. Pokušajte izbjeći prevelike

troškove.

NEDJELJA

Uživaćete u dobrim odnosima, kvali-

tetnoj ishrani, imati uspjehaukontak-

timasanadređenima,moždaiputova-

ti negdje. Emocije su vrlo snažne te je

moguć nemir. Naročito je povoljno za

bliskost sa intimnimpartnerom.

Mjesec u Škorpiji

PONEDJELJAK

Imaćetevišakenergije i bićetenaroči-

tentnost je na visokom nivou, a kon-

kurencija je pritom slaba. Imate

zdravlje i vitalnost. Pokušajte izbjeći

prevelike troškove.

UTORAK I SRIJEDA

Ovo su povoljni dani. Uživaćete u do-

brim odnosima, kvalitetnoj ishrani,

imati uspjeha u kontaktima sa nadre-

đenima, možda i putovati negdje.

Emocije su vrlo snažne te jemoguća i

napetost, nemir. Vaš izbor odjeće i

estetska procjena je izvanredna. Na-

ročito je povoljno za bliskost sa inti-

mnimpartnerom.

ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA

Ovaj tranzit počinje u četvrtak od

12:13 i traje do petka u 19:40. Ovo su

nepovoljni dani za Vas. Aktuelna je

jedna od najgorihMjesečevih pozici-

jautranzitupanajboljedanepočinje-

te ništa značajno. Pazite šta jedete i

pijete. Izbjegavajte konfrontacije jer

se stvari lako mogu zakomplikovati.

Prisutan je gubitak energije i resursa.

NEDJELJA

Generalno pripaziti na međuljudske

odnose, naročito se čuvati rasprava sa

vlastitom djecom ili podređenima.

Problemi sa finansijama. Stomak je

osjetljiv pa oprezno sa jelomi pićem.

Mjesec u Djevici

PONEDJELJAK

Postoji opasnost da budete pogrešno

shvaćeni ili dabudeteponiženi.Dijete

može imati problema sa zdravljem ili

manjak energije. Pripaziti na stomak.

Nizak kvalitet življenja i neusklađe-

nost sa okolinom.

UTORAK I SRIJEDA

Ovosupovoljni dani zaVas. Pojavljuju

seposlovneprilike,finansijskasituaci-

ja se popravlja, kompetentnost je na

visokom nivou, a konkurencija je pri-

tom slaba. Imate zdravlje i vitalnost.

Uživaćete u kontaktima sa zanimlji-

vimosobama.Pokušajteizbjećipreve-

like troškove.

ČETVRTAK, PETAK I SUBOTA

Ovajtranzitpočinjeučetvrtakod12:13

itrajedopetkau19:40.Ovosupovoljni

dani. Uživaćete u dobrim odnosima,

kvalitetnoj ishrani, imati uspjeha u

kontaktima sa nadređenima, možda i

putovati negdje. Emocije suvrlo snaž-

ne te je moguća i napetost, nemir. Vaš

izbor odjeće i estetska procjena je

izvanredna. Naročito je povoljno za

bliskost sa intimnimpartnerom.

NEDJELJA

Aktuelna je jedna od najgorihMjese-

čevihpozicijautranzitupanajboljeda

ne počinjete ništa značajno. Pazite šta

jedete i pijete. Prisutan je gubitak

energije i resursa.