Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Politika

PODGORICA

- Socijalde-

mokrateZete suna lokalnim

izborimaostvarileodličan

rezultat, odnosnodva i po

putaviše glasovauodnosu

naparlamentarne izbore

2016. godine, saopšteno je iz

tepartije.

- Ovim rezultatom Soci-

jaldemokrate su ostvarile par-

lamentarni status u Zeti i još

jednom dokazale da istinska

socijaldemokratija živi u sva-

komdijeluCrneGore, imajući

u vidu činjenicu da Soci-

jaldemokrate imaju pred-

stavnike u svim lokalnim par-

lamentimaunašojdržavi–kaže

se u saopštenju.

Navod i s e d a s e So c i -

jaldemokrate još jednomzah-

valjujusvimZećankamaiZeć-

a n ima ko j i s u uka z a l i

povjerenje Socijaldemokrata-

ma , ka o i a k t i v i s t ima ,

članovima i simpatizerima

ove stranke, koji su, kako su

kazali, umnogome doprinijeli

daostvareovakavrezultat, ko-

ji će se iz izbora u izbore po-

boljšavati s obzirom na ne-

zaustavljiv rast povjerenja u

politiku Socijaldemokrata

širomCrneGore.

S.P.

RAZGOVOR:

Izvršni potpredsjednik Atlantskog savjeta DejmonVilso

Ruse je

iznenadila

snaga

CrneGore

Vilson je optimista kada je u pitanju pristupanje Zapadnog

Balkana EU.

- Da li je Zapadni Balkan dio Evrope? Odgovor je da.

Mislimda će se većina složiti sa tim. Mi želimo da ovaj

region bude ugrađen u EU i njene institucije. Ne treba

da vas obeshrabri bilo ko. Mijenjajte se na bolje, tako da

sjutra kada napravite dovoljan progres ni Makron niti bilo

ko ne može da kaže – držimo Crnu Goru po strani - navodi

nekadašnji američki diplomata.

Komentarišući ocjene crnogorskog premijera Duška Mar-

kovića da je Balkan „nedovršen posao“, Vilson kaže da

Vlada ulaže veliki napor da bi taj posao dovela do kraja.

- Vlada ima prioritete i jasan cilj, to su NATO i EU. Marković

i Vlada kreiraju društvo koje ide ka tome i mislimda je to

Crnu Goru dobro pozicioniralo na evropskoj agendi, ali je

potrebno uraditi još nekoliko stvari – udvostručiti moder-

nizaciju zemlje, njene institucije, ekonomiju – zaključio je

Vilson.

Vladaradinatomeda

završiposaonaBalkanu

PODGORICA

– Izvršni

potpredsjednik Atlantskog

savjeta Dejmon Vilson kaže

da je crnogorsko članstvo u

NATO dalo osjećaj sigurnosti

ne samo Crnoj Gori i njenim

građanima, već i čitavom

regionu, koji je, kako navodi, i

dalje sklon spoljašnjimutica-

jima. U posljednjem izvještaju

Atlantskog savjeta navodi

se i da Sjedinjene Američke

Države treba da uspostave

trajno prisustvo na Balkanu.

Potpredsjednik Atlantskog

savjeta Dejmon Vilson u raz-

govoru za Pobjedu objašnjava

na koji način se SADmogu

uključiti u dešavanja na ovim

prostorima.

- Za SAD i američku strategiju

nema fundamentalnijeg pita-

nja od stabilnosti na ovimpro-

storima i SAD će učiniti sve da

ne dođe do novih kon likata

na Balkanu. Zbog toga sma-

tramda je bilo važno da Crna

Gora uđe u NATO.

Postoje oblasti gdje Sjedinjene

Države imaju izraženu ulogu -

prvo je bezbjednost, odnosno

da se pošalje poruka regionu

da je prisustvo naših bezbjed-

nosnih snaga trajno i da nije

povezano samo sa KFOR-om,

već i sa promovisanjem ame-

ričkog uticaja i pružanjem

pomoći u izgradnji kapaciteta,

kada je riječ o borbi protiv

terorizma, ali i da sarađujemo

i pošaljemo signal da je važno

da drugi znaju da smo blizu.

To je i signal drugim velikim

silama, „lošimmomcima“, koje

sumožda aktivne u regionu,

da znaju da smo ovdje, rekao

je Vilson Pobjedi.

Kaže da se američko prisustvo

neće ogledati u otvaranju veli-

kih baza u zemljama regiona.

- To se neće desiti. Američka

sigurnosna strategija ne sasto-

ji se u tome da otvara baze.

Ili makar ne da otvara velike

baze. Može biti riječi samo o

malim, stalnimmisijama, u

kojima bi se sprovodile vježbe,

rotirali se vojnici i sarađivali

sa lokalnim snagama. Ali to je

sve - kaže Vilson na pitanje da

li američko prisustvo podrazu-

mijeva i otvaranje vojnih baza

na ovimpristorima.

Kaže i da ga raduje činjenica

što je Crna Gora postala dio

NATO-a.

- Stvoren je osjećaj sigurnosti,

ne samo u Crnoj Gori već i

regionu. To je kao da imate

polisu osiguranja. Ova država

je sigurna i ne mogu da vidim

nikakav mogući kon likt u

ovoj zemlji – bezbjednosni,

vojni kon likt - kaže Vilson.

Dodaje da, nažalost, ne može

da kaže slično za Bosnu

i Hercegovinu, koja je, prema

njegovim riječima, podijeljena

i u dubokimproblemima.

- Zato smatramda bi američko

prisustvo poslalo jasan signal

lošimmomcima – ne idite

tamo, to nije opcija. Borite

svoje političke bitke, ali ne

sukobima i nasiljem - dodaje

Vilson. Govoreći o interesova-

nju aktuelne američke admi-

nistracije za region Balkana,

Vilson kaže da Balkan nije

Trampov problembroj jedan.

- SAD žele veće prisustvo

ovdje. Imamo snažan tim i

američka vlada razumije Bal-

kan. Mi u Atlantskom savjetu

smo posljednjih godina radili

na tome da razvijemo veći

nivo političke podrške SAD-a

za američko angažovanje

na Balkanu. To nije Trampov

problembroj jedan, ne treba

da bude i ne želimo da bude.

Imamo grupu jakih ljudi koji

uz podršku Kongresa razvijaju

odnose sa Balkanom. Imamo

veliku šansu, uz dvostranačku

podršku američkog Kongresa,

da zajedno sa Evropskomuni-

jom imamo trajnije prisustvo

i angažman - istakao je

sagovornik Pobjede.

Govoreći o godiš-

njici pristupanja

zemlje NATO-u

i ruskimpoku-

šajima da

se umije-

šaju u

sami proces, Vilson kaže da je

Moskva iznenađena koliko je

Crna Gora bila jaka.

- Ovdje u Crnoj Gori treba biti

veoma pametan. Rusi igraju

važnu ulogu ovdje. Koriste

velikumoć, obavještajnu,

političku, umiješali su prste i

u državni udar, koji je propao.

Mislimda su bili iznenađeni

koliko je Crna Gora jaka, koli-

ko snažno rade crnogorske

institucije, koliko je Đukanović

i cijelo crnogorsko društvo

bilo jako. Rusi ne koriste tešku

moć ovdje, već slabu, dijelje-

njemdruštva, inansiranjem

proruskih partija. Crna Gora

danas ima nezdravo političko

okruženje, koje je inansirano

ruskimnovcem i koje djeluje

pod ruskimuticajem - rekao

je Vilson.

Dodaje i da ruski uticaj uni-

štava političku perspektivu u

Crnoj Gori.

- Demokratija podrazumi-

jeva konkurenciju ideja,

konkurenciju partija. Treba

da znamo da će se dešavati

Treba biti

veomapametan

ovdje u Crnoj

Gori. Rusi igraju

važnu ulogu

ovdje. Koriste

velikumoć,

obavještajnu,

političku,

umiješali

su prste i u

državni udar,

koji je propao.

Mislimda su

bili iznenađeni

koliko je Crna

Gora jaka, koliko

snažno rade

crnogorske

institucije,

koliko su

Đukanović

i cijelo

crnogorsko

društvo bili

jaki – kaže

Vilson

Predrag

Bošković

PODGORICA

-Ulaskom

CrneGoreuAlijansukonač-

nosuporaženi velikodržavni

projekti koji suuključivali

CrnuGorusamokaosvojdio,

negirajući joj suverenitet i

slobodu, saopštio jeministar

odbranePredragBoškoviću

intervjuuzaTelevizijuPink

M.Godišnjicaučlanjenja

CrneGoreuNATOobilježa-

vaseuutorak.

- Samim tim zagarantovana je

bezbjednost,sigurnostcrnogor-

skih granica i Crne Gore kao

države. CrnaGora postala je i sa

pravnog aspekta mnogo sig-

urnija destinacija i na taj način

privlačna za mnoge strane in-

vestitore iz razvijenih zemalja,

pogotovo zemalja koje su

članiceNATO-a,atopotvrđujei

prošlogodišnjirastBDP-aod4,4

odsto–kazao jeBošković.

On smatra da to pokazuje da je

crnogorski put uNATObio jed-

naodnajispravnijihodlukakoju

je donijela CrnaGora i jedan od

najvećihcivilizacijskihiskoraka

koje je Crna Gora napravila u

svojoj dugogodišnjoj istoriji.

Bošković je naveo da iako je

smanjenuticaj imiješanjepoje-

dinih zemalja u crnogorske un-

utrašnje političke prilike i

odluke,CrnaGorajenaoprezui

neće zaboraviti dešavanja,

odnosno pokušaje destabili-

zacije i pokušaj terorizma iz ok-

tobra2016.

-Crnogorskeinstitucijetadasu

djelovale na najbolji mogući

način. Siguran sambez obzira

što je Crna Gora sa ograničen-

im resursima, ima odlično

izgrađene institucije koje uvi-

jekmogu reagovati i predupri-

jediti bilo koji pokušaj destabi-

lizacijeCrneGore,bilodaseon

dešava iznutra ili spolja. I to je

neštona čemućemoda istraja-

vamo, na čemu radimo i sve

onoštoiovavladazaovihgodi-

nuipodanajeuradilajeupravo

na izgradnji institucionalnih

kapaciteta, pogotovo kada su u

p i t an j u bezb j ednosn i i

odbrambeni sektor – poručio

jeBošković.

On je istakao da je Crna Gora

svjesna svoje veličine, kapacite-

ta i svegaonoga što i crnogorska

vojska, ali i ukupno crnogorska

državamožeponuditinajvećem

političkom ali i vojno-bezbjed-

nosnomsavezuna svijetu.

-Alijesvakakonajbitnijedajeto

što ponudimo veoma visokog

kvaliteta. Ono što je veoma važ-

no je da Crna Gora ide u pravcu

izdvajanja dva odsto BDP-a za

odbranu. Mi smo ove godine na

1, 7 procenata, prošle godine

smo bili na 1,66. Sve to radimo u

saglasju sa Ministarstvom fi-

nansija, da ne bi ugrozili javne

finansije sa jedne strane, a sa

druge strane da bi upravo kroz

to izdvajanje izvršili modern-

izaciju naših oružanih snaga i

timenapravinačinformiralivo-

jsku koja može da odgovori

savremenimpotrebama – zakl-

jučio jeBošković.

S.P.

Ministar odbrane Bošković smatra da su ulaskom

Crne Gore uNATOporaženi velikodržavni projekti

Godinuod

članstvaveć

osjećamo

benefite

SD zadovoljan izbornim rezultatomu Zeti

Dobili dva i po

putavišeglasova

uodnosuna2016.

DejmonVilson