Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 48 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Feljton

75 GODINAODHEROJSKE BITKE NA SUTJESCI

Jedinipravacza izvlačenje

izneprijateljskogobruča

2.

Peta neprijateljska ofanziva je

počela 15. maja i trajaće do 16.

juna 1943. Njemačke snage, na-

ročitoPrvabrdskadivizijaiSed-

ma SS divizija “Princ Eugen”

ušle su u bitku odmorne i pri-

premljene.Njemačkajesačuva-

la tajnost operacije pripremlje-

ne u duboko j pozad i n i ,

pedantnije od Četvrte neprija-

teljske ofanzive. Hitler je bio

ogorčen neuspjehom na Nere-

tvi, pamu se žurilo da napadne

sa jačim snagama. Već 20. maja

1943. glavna snaga NOVJ našla

seuoperativnomokruženju, či-

mesustvoreniuslovizastezanje

obruča.

NEOBAVIJEŠTENOST

Vrhovni štab na početku Pete

neprijateljske ofanzive nije

imao pouzdane podatke o na-

mjerama neprijatelja i njihovoj

snazi,štomujeotežavaloblago-

vremeno donošenje pravih od-

luka. U Vrhovnoj komandi su

smatrali da će period do nje-

mačkognovognapadabitinešto

duži, a nemjesec dana koliko je

iznosio period od završetkaČe-

tvrte neprijateljske do početka

Pete neprijateljske ofanzive,

mada borbene aktivnosti nijesu

prestajale. Na sastanku s ko-

mandantima divizija uKladnju

1.jula1943.Titojerekao:“Nikad

nismobili takomaloobaviješte-

ni o pripremama njemačke

ofanzive”. Početak teških borbi

odvijaoseokoBijelogPolja,Ko-

lašina i Mojkovca u kojima su

učestvovale Prva i Druga prole-

terska divizija. Neprijatelj je

prodirao u dubinu slobodne te-

ritorijenedozvoljavajućimeđu-

sobnopovezivanjenaših jedini-

ca i pružanje organizovanog

otpora.

ZAŠTITNICA

I Treća divizija je tokommaja

1943. vodila teške borbe sa nje-

mačkom Sedmom divizijom

“Princ Eugen” na sektoru Nik-

šić–Šavnik iGacko–Goransko.

Kao i u proljeće 1942. Petoj cr-

nogorskoj proleteskoj brigadi je

namijenjena uloga zaštitnice

ranjenika, bolesnika i naroda.

Njemcisuuborbuubacivaliten-

kove “pantere” kao i vazduho-

plovstvo. Na terenu Ćeranića

gore,Krnovskeglavice,Vojnika,

Jablanbrda, vođene suborbe sa

jedinicama italijanske divizije

“Ferara”. Situacija se ozbiljno

pogoršavala. Uočavajući težinu

situacije Vrhovni štab je poku-

šao sa probojemna fočanskom

sektoru i dalje u istočnu Bosnu

štosenijeostvarilo.Komandant

118. njemačke lovačke divizije

gen. Kebler preduzeo je ener-

gične mjere i ugrozio prelaz na

Tari i Pivi, čime je Centralna

bolnicadovedenauopasnost.

PREKORIJEKE

Tihdana27. i 28.maja1943.Tito

je naDurmitoru strpljivo čekao

Čerčilove kapetane Stjuarta i

Dikina koji su imali zadatak da

provjere snagu partizanskog

pokreta i da se na licu mjesta

uvjere u istinitost događanja.

Tito je bio jako zainteresovan,

šta donose engleski oficiri pa je

nakon njihovog slijetanja orga-

nizovao savjetovanje na kojem

je donijeta odluka o proboju

pravcemPiva –Vučevo – Sutje-

ska – Zelengora (“Titova linija

napredovanja”). Odluka o pro-

boju ovim pravcem donijeta je

poslije neuspjelog proboja na

fočanskomsektoru i prebaciva-

nja prekoTare uSandžak. Glav-

na operativna grupa nije imala

nikakvu pomoć s polja, van

obruča. Pod izuzetno teškim

uslovima izvršen je prelazak

preko Pive koja je premošćena

bukovimstablimaižicomzako-

jususeborcipridržavali.Redna

mostu je održavao lično Ivan

Milutinovićkojijezadnjiprešao

na drugu obalu Pive. U selu

Mratinju, 3. juna1943. donijeta

jeodlukada seGlavnaoperativ-

na grupa, radi uspješnijeg izvla-

čenja, podijeli u dvije manje.

Sjevernu grupaciju su sačinja-

vale Prva i Druga divizija (ko-

mandant Koča Popović i Peko

Dapčević), a južnu grupaciju su

sačinjavale: Treća udarna divi-

zija (komandant Sava Kovače-

vić). Sedma banijska divizija

(komandantPavleJakšić)iCen-

tralna bolnica sa oko 3.500 ra-

njenika i bolesnika.

VISORAVAN

Za dalji tok događaja, visoravan

Vučevo (između kanjona Pive,

DrineiSutjeske),postalajestra-

teški važno mjesto. Značaj Vu-

čevaNjemci su dockan procije-

nili, tek kada su ga posjele

jediniceNOVJ.Kolonuiznemo-

glih,gladnihjedinicairanjenika

iz kanjona Pive prema Vučevu,

strmim, krševitim stazama,

bombardovala je neprijateljska

avijacija. Kretanje se pretežno

odvijalo noću po jakoj i ledenoj

kiši. Za prenos ranjenika anga-

žovano je 200-300 zarobljenih,

iznurenih italijanskih vojnika.

Nemoćni da dalje nose ranjeni-

ke, znali su da ih zadave pod iz-

govoromda su umrli. Kad im je

situacija to dozvoljavala, ostav-

ljali suranjenike i bježali nanje-

mačku stranu. Njemci su nemi-

l o s r d n o b omb a r d o v a l i

partizanske kolone, bacajući na

njih bombe i od 100 kilograma.

Imali su odobrenje da ubijaju

narod i da trujuvode.

MOSTOBRAN

PokušajNjemacadaposljednjih

dana maja ovladaju Vučevom i

prelazima na Pivi nije uspio ali

su fašističke snage postigle su-

žavanje obruča i skraćivanje

fronta. Težište proboja saVuče-

va Vrhovni štab je prenio na ka-

njon Sutjeske, Zelengore i dalje

za Istočnu Bosnu, u pravcu Ja-

horine.Tojebiojedinipravacza

organizovano izvlačenje iz

okruženja. To je bio najslabije

branjeni dio njemačkog fronta.

Sprečavajući njemačko nadira-

nje preko Vučeva ka Sutjesci,

Prva iDruga proleterskadivizi-

ja imale su zadatak da ofanziv-

nimdjelovanjemu dolini Sutje-

ske stvore što širi mostobran,

kako bi se sve jedinice Glavne

operativne grupe probile preko

Zelengore, za Istočnu Bosnu u

pravcuJahorine.

(Nastavljase)

Autor ispred Saveza udruženja boraca NOR-a i antifašista

Crne Gore, čiji je potpredsjednik, podsjeća na dramatične

događaje s krajamaja i početka juna 1943. godine, kada je

Narodnooslobodilačka vojska uspjela da probije neprijateljski

obruč na Sutjesci i odoli višestruko brojnijemneprijatelju

Hitler je bio

ogorčenneuspje-

homnaNeretvi,

pamu se žuriloda

napadneNarodno-

oslobodilačku

vojsku sa jačim

snagama. Peta

neprijateljska

ofanziva je počela

15. maja i trajala

do 16. juna 1943.

Njemačke snage

suubitkuušle

odmorne i priprem-

ljene. Njemačka je

sačuvala tajnost

operacije priprem-

ljene udubokoj

pozadini. Već 20.

maja 1943. glavna

snagaNOVJ našla

se uoperativnom

okruženju

Pod izuzetno teškimuslovima izvršen

je prelazak preko rijeke Pive koja

je premošćena bukovimstablima i

žicomza koju su se borci pridržavali.

Rednamostu je održavao lično IvanMilutinović

koji je zadnji prešaona druguobaluPive

Vrhovni štabna

početkuPete nepri-

jateljske ofanzive nije

imao pouzdane po-

datke onamjerama

neprijatelja i njihovoj

snazi, što je otežavalo

blagovremeno

donošenje pravihodlu-

ka. UVrhovnoj koman-

di su smatrali da će

perioddonjemačkog

novog napada biti

duži, a ne samomjesec

dana koliko je prošlo

od završetka Četvrte

do početka Pete nepri-

jateljske ofanzive

»

Piše:

Slobodan SIMOVIĆ

Neprijateljski obruč i rasporedsnaga

AdolfHitler

Ranjenici prelazepreko rijekePive

SavaKovačević

IvanMilutinović, 1942.