Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Auto

Debljina

Grupačetiri

Prviserijski

PivskiHarli

Bitnesekunde

Nastao1934. godine

Pritisak

Foto:

Internet

Pripremio:

Vešo ŠOŠKIĆ

Oduvijek ste se sigurno pitali

kolika je debljina „laka“ kojim

je ofarban automobil. I ta nepo-

znanica je riješena – debljina

boje na automobilima kreće se

između 90 i 150mikrona.

Mnogi se sigurno sjećaju ovog

čuvenog BMW-ovog trkačkog

automobila pod imenom „M1“

koji je imao velike uspjehe na

trkačkim stazama. Ali mnogi

ne znaju ili su zaboravili da je

model koji je konstruisan za

takmičenje u grupi 4 imao redni

šestocilindrični motor zapre-

mine 3.5 litra koji je uz pomoć

turbo punjača razvijao 850 KS.

Mnogo puta u istoriji automobi-

lizma kompanija Mercedes bila

je prva kada su tehnička dosti-

gnuća u pitanju. Tako je prvi

serijski automobil opremljen

turbo dizel motorombio „mer-

cedes 300 SD“ (W116) iz 1978.

godine. Trolitarski petocilindraš

razvijao je 110 KS i bio je uparen

isključivo sa automatskimmje-

njačem. Prodavan je samo na

tržištu Amerike. Interesantno,

ko je tih godina u Americi težio

za dizel automobilom?

Proizvođači automobila i motocikala,

ako nijeste znali, nijesu fokusirani samo

na proizvodnju automobila i motocikala,

već brend promovišu i kroz druge grane

industrije. Takav je i primjer motociklistič-

kog giganta Harli Dejvidsona, koji je svoj

brend prepustio kompanijama koje se

bave proizvodnjomhrane. Među popular-

nimproizvodima je i „Harli pivo“.

U saobraćaju, sekunde su veoma

važne za bezbjedno zaustavljanje

automobila. Tako vrijeme reakcije

prosječnog vozača, od kada se pojavi

prepreka do trenutka kada bi trebalo

da koruguje vožnju, iznosi između 1,2

i četiri sekunde.

Kabriolet automobili su odav-

no postali popularni, a oni sa

metalnimpokretnim krovom

postali su aktuelni u poslednjih

15 godina. Toliko dominiraju

da iznenađuje podatak da je

trenutno u ponudi kabrioleta C

segmenta samo jedanmodel

sa klasičnimplatnenim krovom

(„opel kaskada“), dok svi ostali

imajumetalni. Izgleda da se

tkanina preselila u premijum

segment gdje je mnogo prisut-

nija, suprotno od situacije od

prije gotovo jedne decenije.

Kompanija Pežo je početkom

1934. godine predstavila model

„601 C iklips“, prvi kabriolet

automobil na svijetu koji je

imaometalni sklopivi krov. Hra-

bri dizajner ovogmodela bio je

Žorž Polin, a mehaniku su potpi-

sale kompanije Derl’mat i Porto.

Ovaj elegantni kabriolet, koji je

bio dug preko pet metara, pro-

izvodio se samo dvije godine,

kao i ostatak game.

Klip je veoma bitan diomotora, ali

sigurno nijeste znali koje optere-

ćenje upravo trpi. Tako pritisak na

čelo klipa standardnog benzinskog

četvorocilindričnogmotora zapre-

mine dva litra iznosi oko četiri hiljade

Njutna u režimumaksimalnog obrt-

nogmomenta.

Zanimljivosti

Prvi leteći automobil nazvan je „li-

berti“, a stiže nam iz holandske

kompanijePal-V. Ovakompanija je

svijetu dokazala da automobili i

ako mogu biti luksuzni, praktični,

zabavni ili ekološki oni mogu biti i

leteći. Oni tvrdeda jenihovprvi le-

teći automobil spreman za proi-

zvodnju i tržišni nastup, a zami-

šljen je kao vozilo sa tri točka. Kao

takav od budućeg vlasnika zahtije-

va dvije dozvole i to za upravljanje

automobilima i dokaz da umije da

pilotira.Ustanju jedaponesedvije

osobeiplus20kgprtljaga,kaogori-

vo koristi klasičan benzin, a auto-

nomija sa jednim punjenjem re-

zvoarazapremine100litaraje1.315

kmvožnje ili 400 km, odnosno ne-

štomanje od4 časa leta. Ono što se

mora razjasniti jeste, daovonije si-

mulacija helikopter već auto žira

što znači da nemože da poleti ver-

tikalno i neophodnamu je pista od

nekih 300 metara. Ono što ga još

karakterišejsteitodamožedaletii

primalimbrzinama.

Da više ništa nije neobičnou svi-

jetu automobila ali i vazduho-

plovstva pokazuje i ovaj primjer

saradnje kompanija Audija i Er-

basa. Ova dva svjetska giganta,

svako u svojoj oblasti, udružila

suznanjeitehnikuikreirali„pop

up next“, model koji podsjeća

prije svega na mali automobil sa

džinovskim dronom. Za razliku

od drugih sličnih proizvoda na

ovu temu on je u stanju da poleti

vertikalnoštoznačidaovojkrea-

ciji nije potrebna kratka pista. Sa

druge strane kako se ovo „leteće

vozilo“ napaja strujom iz bateri-

jakapaciteta15kWhautonomija

sa jednim punjenjem je 130 km

leta, to nije mnogo ali konstruk-

tori nisu mogli da ugrade veću

bateriju jer su morali da razmi-

šljaju o što manjoj masi. Utjeha

tome je to što se baterija može

napuniti ponovo za svega 15 mi-

nuta. U vožnji na drumu „pop

up“ je u stanju da razvije maksi-

malnu brzinu od 100 km/h i ako

djeluje kao inženjerska ludorija

ovakva vozila su sve interesan-

tnijaUberu i sličnimkompanija-

ma koja u njima vide budućnost

brzog i izuzetno ekskluzivnog

taksi prevoza, koji će u bliskoj

budućnosti biti osjetno dostu-

pniji nego što je onaj koji se da-

nas sprovodi helikopterima.

LetećiHolanđanin

Drumsko-letećakooperacija

Hjundaijev model „i20“ za

protekle četiri godine stekao je

poziciju jednog od omiljenih

automobilane samomeđupri-

vatnimkupcima već imeđu

flotnim kupcima kao što

su rentakar firme i kao,

eto zanimljivosti, služ-

beno vozilo. Sada mu se

otvaraju još većemoguć-

nosti, kada se pojavi novi mo-

del, koji je dizajnerski i tehno-

loški osvježen i koji je skrojen

po već uobičajenom receptu u

ovakvim prilikama. Spoljnji i

unutrašnji izgled promijenjen

je u detaljima i sada ima više

opremezazabavuisigurnost.U

tom pravcu najvidljivije pro-

mjenesunaravnospolja,takoje

sada nova maska, branici, na-

placiisvjetla,dokjeunutrasada

veliki i na dodir osjetljiv infor-

macioniekranito,glečuda,utri

veličine(četiri,petisedam

inča, zavisno koju vrstu

multimedija kupac

odabere), na kojemse

moguvidjetiisadržaji

pametnihtelefonapo-

put platformi Androi-

da Auto i apple CarPlay.

Poboljšana je i sigurnost, siste-

mompoputupozorenjanaopa-

snost od sudara i automatsko

kočenje.Štosemotoratiče,pro-

mjena gotovo i da nema. Ljubi-

teljimaatmosferskihbenzinaca

idaljećenaraspolaganjubiti1.2

litarski snage 75 i 84 KS i 1.4 li-

tarski snage 100KS. Zaonekoji

su skloniji modernijoj tehnolo-

giji namijenjen je turbomotor

zapremine 1.0 sa 100 i 120 KS,

uz koji će uz doplatu biti ponu-

đen i sedmostepeni automatski

mjenjač sa dvostrukimkva-

čilomDCT. Za sada ne-

ma saznanja hoće li do-

sadašnji dizel motori

zapremine 1.1 litar (75

KS) i 1.4 (90KS) ostati

u ponudi ili će morati

da padnu pod naletom

ekološkeharange.

Nasamopominjanjeimenakompa-

nijeFerari iMaranela, prvo što sva-

ko pomisli jeste snaga i brzina po-

vezana sa agresivnim izgledom i

sportskimstilom.Takoćebitiiovog

puta,bezobziranatoštooznakajoš

nije izvjesna. U svemu ostalomno-

va kreacija se povezuje sa prethod-

nikom modelom „258 specijale“.

Model „488“ sa više performansi

neće imati električnu varijantu –

dakle, motor će biti biturbo V8 za-

premine 3.9 litara, koji će biti moć-

niji i sa lakšomkroserijom.

Kada se pojavila prva verzija

BMW-a, tada pod oznakom

„Z3“, davne1996. godineproš-

log vijeka kao mali dvosjed sa

platnenim krovom i velikim

dugačkim prednjim

dijelom, bila je to

prava senzacija.

Tolikadagaječak

i Džejms Bond

odabraokaosluž-

beni automobil. Danas je još

atraktivniji, ali sa oznakom

„Z4“. Samo se u jednom deta-

ljuvraćauprošlost: predviđen

je povratak na verziju sa plat-

nenim pokretnim krovom.

Kaouprethodnimgeneracija-

ma, imazadnji pogonsa šesto-

stepenimmanuelnimmje-

njačem i osmostepenim

automatskim mjenja-

čem. Platformu na kojoj

će biti napravljen dijeli-

će sa bliskim nasljedni-

komtojote „supra“.

Ideje koje kompanija Mercedes za-

misli kada su sportski automobili u

pitanjuuvijekjeuspješnoprerađiva-

lo sportsko čuveno odjeljenje, sa tri

još čuvenija slova, AMG. Tako je i

ovogaputa, trećimodelAMG-a ima-

će sportsku karoseriju tipa limuzine

vitke forme, četvoro vrata i nosiće

oznaku „GT4“, kao i visoke perfor-

manse.PokretaćejeV8biturboAMG

motor zapremine četiri litra snage

600 KS. Za „GT4“ najavljuje se i hi-

bridni pogon sa ukupno 815 „konja“.

PAL VLIBERTY

AUDI&AIRBUSPOPUPNEXT

Ekskluzivno

HYUNDAI i20

BMWZ4

FERRARI488GTO

MERCEDES BENZAMGGT4

Osvježenisamostalan

Nova

kreacija

Povrataknaplatnenikrov

Vitkaforma