Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Primjeri

PODGORICA

– Kada je

Univerzitet Crne Gore 2004.

godine osnovao Fakultet

političkih nauka formirana je i

biblioteka. Preciznije, bila je to

samo čitaonica jer, kaže Tatja-

na Rakočević, počeli su bez

ijedne knjige.

– Biblioteka na početku nije

imala ni jednu knjigu, postoja-

la je samo čitaonica. Zahvalju-

jući tadašnjemdekanu Srđanu

Darmanoviću, koji je donirao

knjige iz svog kabineta, kao

i neki od profesora, među

kojima je i Milan Popović koji

je tada predavao, počelo je

formiranje biblioteke – prisje-

ća se bibliotekarka Rakočević,

koja tu radi od prvog dana.

ZASLUGE

Prema njenim riječima, velika

zasluga za formiranje pripada

i njenoj bivšoj koleginici Rad-

mili Rašović.

– Dekan Srđan Darmanović

je rekao da nađemo sponzo-

re koji bi donirali knjige. Mi

smo te njegove riječi shvatile

ozbiljno i našle donatore koji

su poklonili knjige u iznosu od

1.000 eura, od kojih su 500

eura bili Radmilini sponzori,

a 500 eura moji. Nakon toga

je fakultet dobijao novac u

okviru Univerziteta Crne Gore

i sve manje novca je dolazilo

od sponzora – kaže Rakoče-

vić.

Ona ocjenjuje da je to kuriozi-

tet, te da je vjerovatno rijetko

koja biblioteka na taj način

došla do knjiga.

Danas na policama ima

10.000 bibliotečkih jedinica iz

oblasti politikologije, ekono-

mije, sociologije, novinarstva i

srodnih disciplina.

U to ne spadaju seminarski i

diplomski radovi, magistarske

teze i doktorske disertacije

kao i tridesetak serijskih publi-

kacija.

– Naš fond nije veliki, ali je

veoma dobro iskorišten –

kaže Rakočević.

Kada je o prostoru riječ, tije-

san je naročito u vrijeme ispita

kada se traži mjesto više.

– Biblioteka je često puna za

vrijeme ispitnog roka, ali i

predavanja, radi izrade semi-

narskih radova. Trudimo se da

uvijek svim studentima obez-

bijedimomjesto za rad uprkos

malomprostoru. Nadamo se

da će se u budućnosti prostor

biblioteke povećati i da ćemo

imati veći broj sponzora koji

će namomogućiti da studen-

tima bude pristupačan što

veći broj naslova – kaže naša

sagovornica.

KORISNICI

Bibliotečki fond se obnavlja

redovno, pa su dostupna

najnovija izdanja Oxford

University Pressa, Cambridge

University Pressa, Palgravea,

ECPR-a i drugih poznatih ino-

stranih i domaćih izdavača.

Zato su osim studenata njeni

redovni posjetioci i korisnici

profesori.

– Profesori redovno posjećuju

biblioteku tražeći inspirativ-

nu literaturu kojombi svoj

predmet što bolje približili

studentima i zainteresovali ih

za njega. Takođe, oni su ti koji

uvijek rade na sopstvenom

usavršavanju i trude se da

osvježe, kako svoja, tako i

znanja studenata, a literatura

koju posjedujemo i nabavlja-

mo to imomogućava – kaže

Rakočević.

Boblioteka Fakulteta političkih

nauka umrežena je sa ostalim

bibliotekama. Na taj način do

literatuire kojomona raspo-

laže mogu da dođu i studenti

ostalih fakulteta.

– U toj mreži smo od osni-

vanja biblioteke. Studenti

sa mnogih fakulteta, kako

državnih tako i privatnih,

dolaze upravo u našu bibilio-

teku. Trudimo se da imuvijek

izađemo u susret. Naravno,

kako bismo sačuvali knjige

kao i ugled biblioteke, knjige

dajemo samo na kopiranje ili

eventualno korištenje isklju-

čivo u našoj biblioteci – objaš-

njava pravila rada Rakočević.

A na pitanje da li studenti

matičnog fakulteta imaju

odgovoran odnos prema lite-

raturi koju koriste, odgovara

potvrdno.

– Naravno da imaju jer na

početku kada se učlane u

biblioteku, ja impredočimpra-

vila koja moraju da se poštuju,

a pored ostalog odnose se i na

rokove za zadržavanje litera-

ture – priča Rakočević.

NADIMAK

Među studentima naša sago-

vornica poznata je kao Duša.

Pitali smo je kako je zavrijedila

nadimak.

– Svakodnevno studentima

pomažempri izboru literature

koja im je neophodna za spre-

manje ispita, eseja i drugih

radova... Znamu kojoj knjizi

mogu naći određene oblasti

ili teme što im je od velike

pomoći jer ne gube vrijeme

pretražujući. Sa druge strane

Fakultet političkih nauka

upisuju odlični đaci koji vole

da čitaju i literaturu koja ne

spada u obaveznu. Rado im

izađemu susret i pomognem

pri odabiru knjige koja bi

odgovarala njihovim intereso-

vanjima – kaže Tatjana Rako-

čević.

K. MIĆOVIĆ D.MIČIĆ

Odpraznihpolica

do10.000naslova

Tatjana Rakočević kaže da na policama biblioteke ima vri-

jednih izdanja.

– Prilikom formiranja biblioteke moja koleginica Radmila je

u kontaktu sa mnogimuticajnim ljudima, između ostalog i

profesoromĐorđijem Lopičićem, pa smo došli do kolekcije

knjiga iz privatnih biblioteka u Beogradu i nabavili veliki

broj kvalitetnih knjiga iz oblasti diplomatije na koje smo

veoma ponosni. Takođe, možemo se pohvaliti sa dva pri-

mjerka Potemkinove „Istorije diplomatije“ kao i sa Debidu-

rovom „Diplomatskom istorijomEvrope“ i, naravno, lega-

tomDžona Plamenca – kaže Rakočević.

Napolicamai rijetkadjela

Imamodva prim-

jerka Potemkinove

„Istorije diplomatije,

Debidurovu „Dip-

lomatsku istoriju

Evrope“, legat Džona

Plamenca i veoma

kvalitetna izdanja iz

oblasti diplomatije,

kažeRakočević

Bibliotečki fond se

obnavlja redovno, pa

sudostupna na-

jnovija izdanjaOxford

UniversityPressa,

CambridgeUniver-

sityPressa, Palgravea,

ECPR-a i drugih

poznatih inostranih i

domaćih izdavača

Upočetku smo imali samo

čitaonicu. Prve knjige poklonili

su tadašnji dekan Srđan

Darmanović i profesor Milan

Popović. Umreženi smo sa

ostalimbibliotekama pa našu

literaturumogu da koriste i

studenti ostalih fakulteta – kaže

Tatjana Rakočević

RAZGOVOR:

Tatjana Rakočević, bibliotekarka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore

Tatjana

Rakočević

IMAI RIJETKIHDJELA:

Iz fondabiblioteke