Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 3. jun 2018.

Kultura

CNP:

Izveden „Kockar“ Narodnog teatra iz Bitolja

Strast za igromu

punomznačenju

PODGORICA

Uokviru

festivala „Maštanije“ prek-

sinoć je na Velikoj sceni

Crnogorskog narodnog

pozorišta izvedena pred-

stava „Kockar“, koju je po

tekstuDostojevskog režirao

Dejan Projkovski. Riječ je o

u produkciji Narodnog tea-

tra iz Bitolja.

U „Kockaru“ su isprepleteni

motivi: vremena, lična sud-

bina Dostojevskog, sudbina

Rusije, odnos Rusije i zapada,

primjena „ruskog oblika“

koji je trebalo da zauzda

rusku stihiju, da uzdigne ali i

razotkrije cjelokupnu strast

za igrom, u punom značenju

tog pojma.

- Imamosjećaj da smo dobro

komunicirali sa publikom, da

smo imali predivno veče na

festivalu koji već prvim izda-

njempokazuje tendencije da

postane značajna regionalna

teatarska manifestacija -

kazao je nakon predstave

reditelj Dejan Projkovski. On

je istakao da nekoliko pozo-

rišta u različitimdržavama

osjeća kao svoj dom, a CNP

je, kaže, nakon „Bure” posta-

lo jedno od njih.

TRAGANJA

Publika je ovacijama pozdra-

vila glumca Ognena Dran-

govskog, koji tumači glavnu

ulogu u komadu.

- Kao umjetnik uvijek želim

da pronađemnešto više u

sebi, da iznenadim sebe i

vidim kolikomogu da ura-

dim i da se transformišem.

Lik kojeg igramnikad nije

klasičan karakter već uvijek

ima pozadinu lične prirode.

Uvijek je u pozadini Ognen

Drangovski koji igra i preko

Ognena publika vidi, u ovom

slučaju Alekseja Ivanoviča –

istakao je ovaj glumac nakon

predstave.

Kako je naglasio ova inscena-

cija „Kockara“ suočava gleda-

ocima sa bijesom, revoltom,

sa svimonimneriješenim

pitanjima koja se provlače

kroz živote ljudi, sa užasnim

odnosom zapadnih zemalja

prema državama Balkana.

- Ili makar ja to tako doživlja-

vam – oni nas uče kako da

živimo evropski, a zapravo

je sve to samo varka. Svuda

oko nas vidimo žeđ za olako

stečenimnovcem, a s druge

strane isto tako vidimo da

ljudi nijesu spremni da se

kockaju za sebe. Nijesu spre-

mni da izađu iz zone kom-

fora kako bi napravili nešto

više – kazao je Drangovski.

Glumica i umjetnička direk-

torica Narodnog teatra iz

Bitolja Ilina Čorevska izrazila

je zadovoljstvo zbog sarad-

nje sa CNP-om.

-Sedmi put samna sceni

CNP-a, a prvi put kao umje-

tički direktor našeg pozo-

rišta. Dragomi je što smo

ovdje, i još draže što ćemo

već 30. juna imati priliku da

uzvratimo gostoprimstvo

CNP-u, na Bitola Šekspir

festivalu, gdje će vaš teatar

izvesti „Zimsku bajku“ u režiji

Dina Musta ića – kazala je

Čorevska.

Ona u „Kockaru” igra ulogu

Poline Aleksandrovne. Isti-

če da su ona i Projkovski

izgradili malo drugačiji lik od

onog u knjizi.

-Polina nije meka žena, kako

se možda čini. Ona postaje

oštra i kruta zbog svega što

joj se u životu dešavalo, a

ne zbog sebe. U predstavi

nemamo djecu, zbog kojih

ona zapravo i čini sve što

čini. Mislimda se to čita na

sceni kroz njene reakcije i

dileme. Njena veza sa Alek-

sejem je sadomazohistički

odnos, igra roba i gospodara,

tragična ljubav koja se ne

završava hepi endom i na

tomodnosu smo zaista dugo

radili – kazala je Čorevska.

I glumica Joana Popovska

ističe zadovoljstvo zbog

gostovanja u Crnogorskom

narodnompozorištu.

- Mnogo volimPodgoricu i

ovaj narod. Osjećamda je to

obostrano. Priznajemda sam

mnogo jugonostalgična. Rad

me vodio po cijeloj bivšoj

Jugoslaviji i šire, a ovakva

gostovanja uvijek bude

umeni posebne emocije.

Ono gromoglasno „bravo”

iz publike mnogo govori

i mnogo znači - rekla je

Popovska.

Pored pomenutih glumca,

u predstavi igraju: Mitko S.

Apostolovski, Sandra Gri-

bovska, Katerina Anevska

Drangovska, Elena Moshe,

Nikolce Projčevski, Marijan

Gjorgjijevski, Petar Miro-

čevski, Sonja Oshavkova,

Petar Spirovski, Aleksandra

Dimitrovski, Nikola Stefanov,

Anastasia Hristovska i Blagoj

Jovanovski.

Kostimograf predstave je

Blagoj Micevski, scenograf

Valentin Svetozarev, muziku

je radio Goran Trajkoski, a

scenski pokret Olga Pango.

VEČERAS „MEDEJA“

Na Velikoj sceni CNP-a veče-

ras u 20 sati biće izvedena

Euripidova „Medeja” u režiji

Olivera Fljića, i u produkciji

Slovenskog narodnog gle-

dališča iz Maribora. U pred-

stavi igraju: Nataša Matjašec

Roške, Branko Jordan, Peter

Boštjančič, Davor Herga,

Maša Žilavac, Ivica Knez,

Matija Stipanič, Mojca Simo-

nič i Viktor Meglič. Za pred-

stavu je obezbijeđen prevod

na crnogorski jezik.

R. K.

Scena iz

predstave

„Kockar“

Gradsko pozorište:

Premijerno izvedeno „Pepeljuginomaslo“ Alise Stojanović

Ženska zbiljau21. vijeku

PODGORICA

„Sve spre-

mljenevečere, svooprano

suđe, svadjecaodškolovana

i otišlau svijet. Ništaod toga

neostaje. Svenestaje. Nijed-

nabiografijani istorija imne

posvećujuniti jednu jedinu

riječ“. Upotpisu -Virdžinija

Vulf. Ovaj citat premijerna

publika „Pepeljuginogma-

sla“, urežiji AliseStojano-

vić, dobila jepreksinoćuz

ulaznice zapredstavukoja je

izvedenaupunoj saliDode-

sta. Riječi su, vrlo simbolič-

no i višeznačno, bile ispisane

na sunđeruzapranje suđa.

I već tu nije bilo dileme da će-

mona sceni gledati realističnu,

ali i duhovitu, teatarsku rekon-

strukciju ženske pozicije u 21.

vijeku. Djelo, za naše prostore

netipične dramske strukture,

nova je produkcija Večernje

scene Gradskog pozorišta, a

nastalo je po kolumnama brit-

kogperahrvatskedramskespi-

sateljice Tene Štivičić, u dra-

matizacijiMilicePiletić.

VIJEKFEMINIZMA

- Svijet u 2018. obilježava 100

godina feminizma, odnosno

vijek od kada su žene dobile

pravo glasa pa, iako je ideja da

radimo komad po kolumnama

TeneŠtivičićpostojalaodavno,

idealno se poklopilo da ga na

scenu postavimo baš u ovom

momentu. Što se tiče društve-

nogangažmana, i ovimprojek-

tom Gradsko pozorište samo

nastavljaput utabankroz rani-

je predstave koje su se takođe

bavile nekim aktuelnim pita-

njima. Sada je došla na red te-

ma feminizma, a nadam se da

smo uspjeli da je približimo

publici na zanimljiv i gledljiv

način - kazala je za Pobjedu,

nakon premijere, direktorica

ovog teatra IvanaMrvaljević.

Upredstavi ona tumači i jednu

od uloga a, kako kaže, proces

rada bio je izuzetno dinami-

čan i zahtjevan.

- Nijesmo se bavili dramskom

literaturom već netipičnim

konceptom u pozorištu, koji

traži izuzetnu spremnost,

koncentraciju i glumačku teh-

niku. S druge strane, jako je

važnotoštosuženenasceni, u

Alisinomodabiru, i generacij-

ski i po razmišljanjima vrlo

bliske jer smo, čini mi se, tako

ujedinjene u stavu uspjele da

napravimo vrlo zanimljivo i

angažovano pozorišno djelo

koje nosi važnuporuku– kaže

Mrvaljević.

Premanjenimriječima, žena i u

21. vijeku, mimo normi koje na-

meće društvo, mora da se bori

za slobodu ličnog izbora po pi-

tanju i karijere i majčinstva... i

svega što se tiče njenog života.

-Žena danas može biti i pred-

sjednica države i naučnica i

vrhunska spisateljica i nagra-

đivana glumica, ali i dalje će,

jertosepodrazumijeva,dabu-

lji u sudoperu, obavlja kućne

poslove i sve ostalo što se od

nje traži. Naša predstava ni u

komslučaju nije uperena pro-

tiv muškaraca, ona naprosto

progovara o muškoj domina-

ciji –naglasila jeMrvaljević.

Uznju, upečatljivoi energično

uloge su iznijeli i Dubravka

Drakić, Maja Šarenac, Ivona

Čović-Jaćimović i Dejan Đo-

nović, koji jeuovoj inscenaciji

otjelotvorio sveukupno javno

mnjenje, naravno, s razlogom

umuškomobličju.

Priča „Pepeljuginog masla“

bavi ženama iz različitih soci-

jalnih sredina i interesovanja,

koje se sudarajunaparadoksi-

ma pitanja položaja žene u sa-

vremenom svijetu. I mudro je

što tekst nije prenijet u doma-

će okvire, jer dobro je znati da

iste(ilimakarslične)bitkebiju

ženeiumnogorazvijenimsre-

dinama.

ANGAŽMAN I REAKCIJE

-Prepoznajući se u stavovima

koje Tena donosi u kolumna-

ma, osjećala samse jakodobro

dok sam na sceni izgovarala

njene riječi, koje bih mogla

potpisati i kao svoje. To je sa-

mo pojačalo osjećaj ličnog an-

gažmana i doprinosa kako

predstavi tako i onome što se

zoveženskapozicijaudruštvu

– istakla jeMrvaljević.

Reakcije premijerne publike,

kako je naglasila, bile su i više

odočekivanog. Naravno, upo-

zitivnomsmislu.

-S druge strane, bilo je i onih

kojima se, što je potpuno legi-

timno, nije dopalo ono što su

vidjeli na sceni. Ljudi teško

prihvataju novu formu u tea-

tru, a neki se i dalje ne slažu sa

tim da pozorište treba da se

bavi pravima žena. Ipak, kao

što ste vidjeli, najjače su na

premijeri odjeknuli kompli-

menti rediteljki i ekipi, anajvi-

še našem glumačkom anga-

žmanu - kazala jeMrvaljević.

U autorskoj ekipi „Pepeljugi-

nog masla“, pored Alise Stoja-

novićiMilicePiletić,suiDarko

Nedeljković (scenografija), Ti-

jana Todorović (kostimografi-

ja) i IvanBrkljačić (muzika).

R.MUČALICA

DUHOVITOIUPEČATLJIVO:

„Pepeljuginomaslo“

D. MILJANIĆ

Izložba „Novi sjaj renesanse“ otvorena u Dvorcu Petrovića u Podgorici

Biće dovoljno da onome što budete

vidjeli dodatemrvicumašte, pa da

uronite u italijansku renesansu, u

veličanstvenost boja i ceremonija -

kazao je ambasador Italije Luka Zelioli

PODGORICA

Izložbom

„Novi sjaj renesanse“, koju

jepriredio italijanski kustos

FaustoFornasari, preksinoć

jeuDvorcuPetrovićana

KruševcuproslavljenDan

državnosti Republike Italije.

Brojne zvanicepozdravili su

ambasador Italijeunašoj ze-

mlji LukaZelioli iministar

kultureAleksandarBogda-

nović.

Na izložbi su predstavljeni ra-

skošnikostimikojisukorišćeni

prilikom svečanih ceremonija

na italijanskim dvorovima, a

rekonstruisani su zahvaljujući

proučavanju renesansnih sli-

ka. Postavka prikazuje skupo-

cjene tkanine koje predstavlja-

ju remek-djela zanatstva, a

izloženi komadi odjećeplodsu

dugogodišnjihistraživanjaira-

dabrojnih istoričara, ilustrato-

ra, tkača, krojača i vezilja.

NOVAOSJEĆAJNOST

- Danas će Palata Petrović po-

stati neka vrsta vremenske

mašine i takva će ostati sve do

2. jula. Biće dovoljno da ono-

me što budete vidjeli dodate

mrvicumašte, pa da uronite u

italijansku renesansu, u zrelo

doba sinjorija, u veličanstve-

nost boja i ceremonija, već na

pragu baroka - kazao je amba-

sadorZelioli.Onjenaglasioda

se „Novi sjaj renesanse“ uovoj

postavci prvi put prikazuje u

Crnoj Gori, ali i naBalkanu.

Ministar Bogdanović naglasio

je da pored toga što izloženi

modeli mogu biti inspirativni

za savremena modna i kosti-

mografska istraživanja, oni su

prije svega slojevit dokument

za sve koji se bave epohomre-

nesanse.

- Iz njih se, između ostalog,

mogu čitati promjene koje su

se dešavale na širem estet-

skom planu u kom se odrazio

novi odnos prema formi i pro-

porciji, ali i uspostavio kom-

pleksniji simbolički poredaku

motivima i detaljima, što je i te

kako korespondiralo sa no-

vomosjećajnošćuvisokerene-

sansne umjetnosti - kazao je

Bogdanović.

On je istakao da koncept ovog

projekta prati jednu od ključ-

nih zadatosti renesansnog

prosedea, kojim su raskoš i

pompeznost uvijek uslovljeni

mjerom, skladomi ukusom.

PLESNO IZNENAĐENJE

Prije ulaska publike u Dvorac

Petrovića, u kojem su izloženi

rekonstruisanikostimi, kustos

postavke Fausto Fornasari,

obučen u renesansnu odoru,

izveo je neobičan muzičko-

plesni performans.

-Odlučiosamdaotvorimizlož-

bu kao što se to radilo u davno

minulom vremenu, kako bih

publicipribližiodoživljajrene-

sansnih dvorova. Jedna od ka-

rakteristika renesansnih cere-

monija bilo je iznenađenje za

goste - u centar pažnje dolazi

princ koji se simbolički budi iz

prošlosti i ulazi u novo doba, a

zastavakojommašetokomple-

sa pripada njegovoj porodici.

Umijeće plesača bilo je u tome

da ostane elegantan uprkos to-

me što je pred njim bio težak

zadatak da isprati muziku po-

kretima zastave - pojasnio je

Fornasari.

A.Đ.

Raskoš i sklad

jedneepohe

REMEK DJELAZANATSTVA:

Saotvaranja izložbeuPodgorici