Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 56 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 2. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Koliko je, za-

pravo,Evropskaunija„široke

ruke“premasvojimfavoriti-

mauNVOimedijskomsekto-

ruuCrnojGori još jeočigled-

nijeudrugomposmatranom

periodu-2012. do2016. godine.

I u ovomnastavku, u glavnimsu

ulogama stare-nove „zvijezde

grantova“,samosumekojesuim

opredijeljene eskaliraju do upit-

nika nad svrhom takve izdašno-

sti kaseEU?

I, odmah da naglasimo, prvi

iznosi sa kojima ćete se sresti u

ovom nastavku, makar vam se

učinili dovoljno veliki za protr-

ljati oči, samo suono što je prvo-

plasiranimNVO i medijima pri-

palo za projekte kojima su

konkurisali pojedinačno. Stvar-

no, mnogo su veći, jer sumilioni

(!!!) podijeljeni za gomilu zajed-

ničkih projekata, u kojima „zvi-

jezde granta“ učestalo participi-

raju.No,

uDelegacijiEUnijebilo

spremnosti da nam daju preci-

znepodatke šta jekodobiou tim

zajedničkimprojektima?!

Dakako, uredno ćemo navesti i

najskuplje zajedničke projekte,

njihovenosioce i ukupne iznose.

Inače, za pojedine zajedničke

projektesumesuvrtoglaveipre-

lazemilioneura!

Prema onome što smo našli u

Transparensy systemu, za pro-

jekte gdje je nosilac bila jedna

NVO ili jedanmedij (za jedan ili

višeprojekata),ukupni„šampio-

ni

“zaperiodod2012.do2016.su

:

NVO:

1. Fors Montenegro (Fondacija

za razvoj sjevera Crne Gore) -

1.166.997eura

2. Inicijativa mladih za ljudska

prava - 974.212eura

3. Omladinski kulturni centar

Juventas - 822.806eura

4. Asocijacija za demokratski

prosperitet -Zid- 761.254eura

5. Fond za aktivno građanstvo

(Fakt) - 532.000eura

6. Mreža za afirmaciju nevladi-

nog sektora (MANS) - 527.295

eura

7.Centarzagrađanskoobrazova-

nje (CGO) - 378.534eura

8.HumanitarnaorganizacijaCa-

ritas Barske nadbiskupije -

315.516eura

9. Centar zamonitoring (CEMI)

- 262.772eura

10. Centar za razvoj nevladinih

organizacija (CRNVO) - 231.945

eura

MEDIJI:

1. RTCG- 186.825eura

2. Televizija Vijesti d.o.o. - 77,813

eura

3. Lokalni javni emiter RadioBi-

jeloPolje -49,843eura

Zanimljivo je i da jeEparhijabu-

dimljansko-nikšićka u 2012. do-

bila 209.654 eura, a Srpska pra-

voslavna crkvena opštinaNikšić

i Savez paraplegičara - 68.179

eura!

Detaljan pregled, po godinama,

grantovaštoihjedobiojedanko-

risnik.

U2012. broj budžetskihoba-

vezabio je 108, dok jeukupan

iznos za svekorisnike–

8.737.080eura:

1. ForsMontenegro - 427,770eu-

ra

2. Caritas Barske nadbiskupije –

315.516eura

3. Centar za građansko obrazo-

vanje (CGO) –240.019eura

4.Centarzazaštituiproučavanje

ptica - 237,869eura

5. Centar za razvoj nevladinih

organizacija (CRNVO)–231.945

eura

6. Mreža za afirmaciju nevladi-

nog sektora (MANS) – 192.917

eura

7. Evropski pokret u Crnoj Gori

–186.900eura

8. Asocijacija za demokratski

prosperitet -Zid–174.131 euro

9. Djeca prije svega (udruženje)

–141.578eura

10. Udruženje roditelja djece i

omladine sa smetnjamaurazvo-

juStaze–126.696eura

11. Centar zamonitoring (Cemi)

–113.700eura

12.GreenHome–89.728eura

13.TelevizijaVijestid.o.o.–77.813

eura

14. Centar za inicijative izoblasti

održivog turizma Podgorica –

75.421 euro

15. Forum mladi i neformalna

edukacija ForumMNE – 74.500

eura

16. Hrvatsko građansko društvo

CrneGore–49.750eura

17.LokalnijavniemiterRadioBi-

jeloPolje–49.843eura

18. Udruženje za pomoć licima

ometenim u psihofizičkom ra-

zvoju–49.640eura

19. Ekološki centar Delfin -

48.490eura

20. NVO Global Montenegro –

24.967eura

21. Udruženje mladih sa hendi-

kepomCrneGore–20.168eura

22. Eparhija budimljansko-nik-

šićka–209.654eura

U2013. broj budžetskihoba-

veza 122, aukupan iznos za

svekorisnikedo tada rekor-

dnih25.637.336eura:

1. Inicijativa mladih za ljudska

prava–573.283eura

2.ForsMontenegro–187.096eu-

ra

3. Fond za aktivno gradanstvo

(Fakt fondacija) –150.000eura

4. Mreža za afirmaciju nevladi-

nog sektora (MANS) – 149.482

eura

5. Nevladino udruženjemonito-

ring group Ulcinj – Mogul –

92.947eura

6. Savez udruženja paraplegiča-

raCrneGore–84.919eura

7. RTCG–79.494eura

8. Nevladino udruženje Prima –

68.482eura

9. Nevladina fondacija Kotorski

festival pozorišta za djecu –

50.000eura

10. Volonterska inicijativa Pod-

gorica (VIP) –34.957eura

11. Forum mladi i neformalna

edukacija (Forummne) – 20.813

eura

12. Nevladino udruženje Punkt

–20.206eura

Samo vam se čini da su NVO

ostale relativnokratkih rukava u

ovoj godini, jer je 2013. za nevla-

dine organizacije bilo dosta za-

jedničkih projekata. Zato, obra-

titepažnju i na sljedećukolonu...

(Prije toga, još jednom semora-

mo dotaći nezainteresovanosti

za saradnjuDelegacije EUuCr-

noj Gori, jer nijesmo imali način

daprovjerimoda li jeNVOdobi-

la cjelokupan iznos vrijednosti

projekta).

1.Akcijazaljudskaprava(HRA)i

Omladinski kulturni centar Ju-

ventasprojektivrijedni–135.000

eura

2. Centar za građansko obrazo-

vanje (CGO) i Udruženje građa-

na za demokratiju i građansko

obrazovanjeGrađanskeinicijati-

ve & Civic education Srbija –

149.781 euro

3. Koalicija NVO Romski krug i

UdruženjeHumanitarac Nikšić

–66.607eura

4. Evropski pokret uCrnojGori i

EvropskipokretuSrbiji–48.899

eura

5.Ekološki centarDelfin iRTCG

–49.888eura

6.Fondacijazapromovisanjena-

ukeProna - 26.801 euro

U2014. skoropa seprepolo-

viobroj budžetskihobaveza

(65). Umanjen je i ukupan

iznos zakorisnikekoji je

iznosio21.278.752eura:

1. Inicijativa mladih za ljudska

prava–400.929eura

2.Drljević–324.940eura

3. Asocijacija za demokratski

prosperitet (Zid) –209.519eura

4. Fond za aktivno građanstvo

(Fakt) –207.000eura

5. SOS telefonzažene i djecu, žr-

tvenasiljaNikšić–52.504eura

6. Mreža za afirmaciju nevladi-

nog sektora (MANS) – 35.896

eura

Evosada listenajunosnijih

projekata savišenosilaca:

1. Nevladino udruženje Pravni

centar Podgorica, Juventas, Cr-

veni krst Crne Gore zajedno sa

tri inostrane NVO – 1.000.000

eura

2. Centar za građansko obrazo-

vanje(CGO)triprojekta–217.691

euro

3. Ekspedicija-Expeditio udru-

ženje sa pet inostranih NVO –

199.843eura

4. Fors Montenegro projekat sa

državom- 194.762eura

5. Mreža za afirmaciju nevladi-

nog sektora (MANS) i Centar za

istraživačko novinarstvo Srbije

–191.886eura

6. Centar za inicijative iz oblasti

održivogturizmaPodgoricaiSa-

vezpčelarskihorganizacijaCrne

Gore–174.338eura

7. SOS telefon za žene i djecu žr-

tve nasilja i Omladinski kulturni

centarJuventas - 129.512eura

8. Bonumassociation, CRNVO i

jedna inostrana NVO - 113.203

eura

9. Centar zamonitoring i istraži-

vanja (CEMI) i Akcija za ljudska

pravaHRA–113.058eura

10. Savez slijepih Crne Gore i

Udruženje mladih s hendike-

pomNikšić–110.400eura

11.Akcijazaljudskaprava(HRA)

i Juventas - 84.247eura

12. Fondacija za promovisanje

nauke (Prona) –63.000eura

13. D.o.o. Daily press (dnevni list

Vijesti) za izdavačku djelatnost

Podgorica iCGO–40.000eura

14. Evropski pokret uCrnoj Gori

udruženje i portal Press Podgo-

ricaPortalAnalitika–36.903eu-

ra

U2015. povećaosebroj

budžetskihobavezana 118,

ali i opredijeljena sredstva

koja suza tugodinu iznosila -

nevjerovatnih55.992.442eu-

ra:

1.OmladinskikulturnicentarJu-

ventas–822.806eura

2. Asocijacija za demokratski

prosperitet (Zid) –193.941 eura

3. Fond za aktivno građanstvo

(Fakt) –175.000eura

4. Mreža za afirmaciju nevladi-

nog sektora (MANS) – 149.000

eura

5. Centar zamonitoring i istraži-

vanje (CEMI) –149.072eura

6. NVO Specijalna olimpijada –

94.946eura

7.Centarzastručnoobrazovanje

–84.054eura

8. 35mm–80.369eura

9.Udruženjemladihsahendike-

pomCrneGore–57.765eura

10. Nevladino udruženje Prima

–57.600eura

11. Volonterska inicijativa Pod-

gorica (VIP) –55.856eura

12. Udruženje za bolje sjutra

Nikšić–44.983eura

13. Balkanska fondacija za obra-

zovanje djece samohranih rodi-

telja–29.680eura

Iu2015. jebilougovora savi-

šekorisnika.Unekimprojek-

timanijepoznatoko je sve

učestvovao (?!), samimtim

nezna sekome jekolikonov-

capripalo. Jasno je,među-

tim, da jenovacpodijeljen i

danavedene sumenijesupri-

pale samo jednojNVO:

1. Centar za zaštitu potrošača

učestvovao jeučetiri projekta sa

više korisnika vrijednih 512.954

eura

2.Nevladina fondacijaCentar za

istraživačko novinarstvo Crne

Gore (čija je predsjednicaMilka

TadićMijović) učestvovali u tri

projekta savišekorisnikavrijed-

nih440.390eura, evo i sakim:

Institut alternativa, Nevladina

fondacija Centar za istraživačko

novinarstvoCrneGore,Nevladi-

naorganizacijaNatura,Novi ho-

rizont –155.250eura

CEMI, Centar za zaštitu potro-

šača,NevladinafondacijaCentar

zaistraživačkonovinarstvoCrne

Gore, Udruženjemladih sa hen-

dikepomCrne Gore i jedna ino-

stranaNVO–110.272eura

Bonum association, Centar za

građansko obrazovanje (CGO),

Inkubator-Prostorzanezavisne

kulturne inicijative, Nevladina

fondacija Centar za istraživačko

novinarstvoCrneGore–174.868

eura

3.Centarzazaštituiproučavanje

ptica i Društvomladihekologa –

Nikšić, tri projekta sa više kori-

snikavrijednih- 383.622eura

4. Crnogorska LGBTIQ asocija-

cija Kvir Montenegro – 321.395

eura

5.Novi horizont –311.503eura

6. Udruženje za kulturu mira i

nenasilja Anima Kotor – 307.571

eura

7.Greenhome–284.308eura

8. Lokalni javni emiter RadioBi-

jelo Polje i Opština Bijelo Polje -

206.160eura

9. NVO udruženje za unapređe-

njevodosnabdijevanja,tretmani

odvođenje otpadnih voda Crne

Gore–226.933eura

10. Otvoreni centar Bona Fide –

Pljevlja - 349.972eura

11. Mreža za afirmaciju nevladi-

nog sektora (MANS), Sigurna

ženska kuća, NVO Snažna ma-

ma, NVO Stečajci u Crnoj Gori,

SOS telefonza žene i djecužrtve

nasiljaPlav–174.972eura

12. Centar zamonitoring i istra-

živanje (CEMI), LGBTIQ, Mre-

ža nevladinih organizacija za

afirmacijuevropskihintegracio-

nih procesa, Centar za zaštitu

potrošača–174.692eura

13. Ekološko društvo Opstanak

Šavnik i Fors fondacija – 172.350

eura

14. Nevladino udruženje Centar

za inicijative iz oblasti održivog

turizma Podgorica projekat sa

državom–167.551 eura

15. Nevladino udruženje Centar

za inicijative iz oblasti održivog

turizma Podgorica, projekat sa

Planinarskim savezom - 187.485

eura

16. Centar za demokratsku tran-

ziciju sa Civis, Nevladino udru-

ženjeCentarkreativnihvještina,

Udruženje sudija Crne Gore i

dvije inostrane NVO – 157.744

eura

17. Društvo za borbu protiv side

Crne Gore (CAZAS), SOS tele-

fon i Udruženje za razvoj civil-

nogdruštva–158.992eura

18. Bjelopoljski Demokratski

centar sa Bonum association,

Centar za razvoj nevladinih or-

ganizacija (CRNVO), Nada -

Herceg Novi i Novi horizont –

156.253eura

19.AgorasaEkspedicija-Expedi-

tio, Kulturno zavičajno udruže-

nje–Napredak,Našaakcija iUr-

bannova - 153.126eura

20.Institutzapravnestudije,Ju-

ventas, LGBTIQ–146.703eura

21. SOS telefon za žene i djecu

žrtvenasiljaBerane, SOS telefon

za žene i djecu žrtve nasilja Ul-

cinj - 135.000eura

22. Crnogorski IT klaster i TO

Berane–130.039eura

23. Ekološko društvo Boke ko-

torske, Centar za zaštitu i prou-

čavanjepticaudruženje,Opština

Tivat –126.353eura

24. Akcija za ljudska prava

(HRA) i Udruženje za kulturu

mira i nenasilja Anima Kotor –

132.600eura

25.GreenHomeiAgencijazaza-

štitu životne sredine - 127.964

eura

Ko su „zvijezde granta“ Delegacije EU u Crnoj Gori (II)

Milionepodijelili

i uzajedničkim

projektima

t

I, odmah da naglasimo, prvi iznosi sa kojima ćete

se sresti u ovomnastavku, makar vamse učinili

dovoljno veliki za protrljati oči, samo su ono

što je prvoplasiranimNVO i medijima pripalo

za projekte kojima su konkurisali pojedinačno.

Stvarno, mnogo su veći, jer sumilioni (!!!)

podijeljeni za gomilu zajedničkih projekata, u

kojima „zvijezde granta“ učestalo participiraju

eura iznosila suopredijeljena sredstva koja su izdvojena u

2015. godini, a broj budžetskihobaveza bio je 118

55.992.442

eura ukupan je iznos za sve korisnike u 2016. godini, a broj

budžetskihobaveza bio je 98

118.591.530