Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 56 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 2. jun 2018.

Društvo

zlatnom oplatom, sveci su već

islikani po obodu ispod, a po-

malja se i plava fasada. Prema

izgledu se da naslutiti da će cr-

kvaporedzaštićenog spomeni-

ka kulture ličiti na brojne sa-

kralne objekte koje je SPC već

izgradila uCrnoj Gori.

Crnogorskipokretsmatradase

SPCovakoponašazatoštoimje

Crna Gora omogućila da neza-

konito upišu crnogorsku imo-

vinukao svoju.

- Bez pravnoga osnova, neutvr-

đenog datuma, ali nakon 1996.

godine, suprotno Zakonu o dr-

žavnom premjeru i katastru

nepokretnosti, N. N. službeno

liceuUpravizanekretninepro-

tivpravno je upisalo na Mitro-

poliju crnogorsko-primorsku

Manastir Dajbabe i crkvene

objekte vezane s njim, i na taj

način istoj pribavilo imovinsku

korist neprocjenjive vrijedno-

sti –kazali su izCPC-a.

N. ĐURĐEVAC

PODGORICA

– Inicijativa

članaSavjetaRadioTelevi-

zijeCrneGoreMimaDraš-

kovića za smjenugeneralne

direktoriceovekućeAndri-

janeKadijeopravdana je, jer

jeugovor koji je sklopljen sa

Centromza građanskoob-

razovanje stvorioprostor za

štetu, ado svega toganebi

došloda jemenadžment

konsultovaoSavjet prijene-

go jepotpisao sporni doku-

ment –ocijenio je zaPobje-

dupredsjednik tog tijela

IvanJovetić.

On će Draškovićevu inicijati-

vuuvrstitiudnevni redsljede-

će sjednice Savjeta koju plani-

ra za narednu sedmicu.

-To jemojaobaveza i Savjet će

se o ovom važnom pitanju

izjasniti - rekao je on.

JEDNOGLASNI

Govoreći o jednoj od najbur-

nijih sjednica Savjeta RTCG,

koja je održana prije dva da-

na, Jovetić je kazao da je to ti-

jelo prvi put, od kada je on tu,

bilo jednoglasno - u slučaju

osnovnog ugovora CGO i

RTCG, koji je, kako je kazao,

otvorio prostor za ugrožava-

nje nezavisnosti te medijske

kuće.

Direktor Televizije Vladan

Mićunović, s druge strane, u

ovom ugovoru ne vidi ništa

sporno, a na sjednici u četvr-

tak rekao je damenadžment u

svakom trenutkumože da od-

bije neprimjerni uticaj, ističu-

ći da nikakvoguticaja nije bilo

ni upokušaju.

Komentarišući ovakav Miću-

novićev stav, sagovornik Po-

bjede kaže da je tekst prvobit-

nog ugovora jasan i da niko ne

smije dozvoliti „nagađanja“,

odnosnoda sene smijeprepu-

stitiNVOsektoru ili bilokome

van Javnog servisa da ima uti-

caj na tu kuću i zaposlene u

njoj.

- Ukoliko u dokumentu nešto

precizno piše, teško da može-

mo da kažemo da „to druga

strananeće iskoristiti“.Može-

mo da vjerujemo da CGO nije

ni tražio pisano odobrenje, ali

taNVOunekomtrenutkumo-

že da iskoristi moć i zato ne

smijemo da nagađamo, već

dokumentmorabitiprecizani

s tim su saglasni i ostali u Sa-

vjetu. Moramo da donosimo

odluke i zaključke na osnovu

činjenica, a ne na osnovu hi-

potetičkih interpretacija. Da

jedošlodokršenjaugovoraod

strane RTCG, i da je to došlo

do suda, siguran sam da bi se

sudodređivaona osnovuono-

ga što u ugovoru piše – nagla-

sio je Jovetić.

Podsjetio je da je u osnovnoj

verziji ugovora na četiri mje-

sta pisalo da CGO daje pisanu

saglasnostosadržajimakojiće

biti emitovani na TVCG, što

mu je neprihvatljivo.

- Da ovo nijesmo sada proble-

matizovali, ovaj ugovor bi

možda bio primjer za neke

sljedeće, gdje bi možda par-

tneri bile političke partije ili

sindikati ili neke druge nevla-

dineorganizacije,štonebibilo

dobro za ovu kuću – naglasio

je predsjednik SavjetaRTCG.

I za njega, kao i za ostale u Sa-

vjetu, neprihvatljivo je da no-

vinari Javnog servisa dobijaju

novac odnekoga van te kuće.

- Naravno da novinare treba

adekvatno nagraditi za radni

angažman, ali je sporno da

imaju ugovor sa nekim van

RTCG bez obzira da li je to

CGO ili nekodrugi. Ako suveć

davali novac, onda je proble-

matično i to što u projekat ni-

jesu uključeni i kamermani i

montažeri, jer bez njih ne bi

bilomogućeuraditiprilog-re-

kao je Jovetić.

INFORMACIJE

Da je osnovni tekst ugovora

sporan, prema Jovetićevimri-

ječima, potvrđuje i činjenica

da su rađena čakdva aneksa.

- Aneks 2 je nastao kao proi-

zvod reakcije članovaSavjeta i

dijela javosti i ja ga doživlja-

vam kao pokušaj ispravljanja

već učinjene greške. To je do-

kaz da supriznali da sunapra-

vili grešku - rekao je on.

Govoreći o tome što je Miću-

nović prokomentarisao da je

pokrenuta „kampanja, pa čak i

hajka čiji je cilj da se dovede u

pitanje kredibilitet menad-

žmenta“ i da se nanese šteta

njima i CGO kao partneru na

projektu, Jovetić je rekao da

ne vidi prostor da se to defini-

še kaomedijska hajka.

- Sjednice Savjeta otvorene su

za javnost i sve što smo tamo

rekli prirodno je da zaintere-

suje javnost. Tu ništa nije bilo

organizovano i instrumentali-

zovano. Savjet je preko kolege

Milana Radovića sasvim slu-

čajno dobio informaciju da

postojiugovor,svismootvore-

no rekli što imamo o tome, a

zainteresovani mediji to pre-

nijeli i u tome ne vidim ništa

sporno–naveo je on.

Rekao je i da tijelo na čijem je

čelu nikad nije dobilo mišlje-

nje pravne službe, što će na

narednoj sjednici zatražiti.

- Dobili smo dopis od gene-

ralne direktorice u kome nas

obavještava da pravna služba

smatra da nema ništa sporno

uosnovnomugovorusaCGO.

KolegaDrašković je tražio da

pravna službadamišljenjena

dokument i tražiću da na na-

rednoj sjednici neko iz prav-

ne službe dođe i kaže što ima

na tu temu.Nadamseda će se

oniodreditipremaovomvaž-

nompitanju–zaključio jeJo-

vetić.

Govoreći o inicijativi koju je

pokrenuo na posljednjoj sjed-

niciSavjetadaovotijelodobija

informacije odmenadžmenta

poautomatizmu,štojenaljuti-

lo Kadiju, koja je potom i na-

pustila sjednicu i kazala da

neće dozvoliti da bilo kome

podnosi izvještaje o svom ra-

duna krajudana, Jovetić ocje-

njuje da je upravo ta sjednica

dokazala smislenost njegovog

prijedloga.

- Ako pogledamo Zakon o na-

cionalnom javnom emiteru,

član 22 tačka 3 daje osnov za

ovaj moj prijedlog. To potvr-

đuje i član 52 koji se odnosi na

razrješenje i imenovanje ge-

neralnog direktora jer Savjet

ima mogućnost da ga razriješi

ako zaključi da je počinjena

šteta Javnom servisu. Da bi-

smo se odredili prema tome

ima li štete, moramo da bude-

mo informisani oonomeštose

u toj kući dešava. I član29Sta-

tuta nam daje to pravo, kao i

Poslovnik o radu (član 4) - po-

jasnio je Jovetić.

Kazao je da ga je Kadija izne-

nadila „ishitrenom reakci-

jom“,alidaganijeuvrijediloto

što je rekla da su oni politički

pioni.

- Kvalifikacije koje je uputila

bile sudosta grube. Inicijativu

sam povukao samo da bih za-

držao mir i koncentraciju, jer

smo na dnevnom redu imali

važnu tačku oko ugovora sa

CGO- rekao je on.

K. JANKOVIĆ

Predsjednik Savjeta RTCG Ivan Jovetić kaže da je osnovni ugovor sa CGO bio neprihvatljiv

Sljedeće sedmiceosmjeni Kadije

Da ugovor

sa CGO

nijesmo sada

problematizovali,

on bi možda bio

primjer za neke

sljedeće, gdje bi

možda partneri

bile političke

partije ili

sindikati ili neke

druge nevladine

organizacije,

što ne bi bilo

dobro za ovu

kuću – rekao

je predsjednik

Savjeta RTCG

Ivan Jovetić

U inicijativi za smjenu Andri-

jane Kadije koju je podnio

član Savjeta Mimo Drašković,

u koju je Pobjeda imala uvid,

piše da je ugovor RTCG i

CGO koncipiran suprotno

međunarodnimodredbama

nezavisnosti javnog servisa

i suprotno Zakonu o RTCG

i kao takav, u dijelu prava i

obaveza, dovodi u pitanje

nezavisnost Javnog servisa,

te novinarsku i uređivačku

nezavisnost.

- Ugovorne odredbe da NVO

CGO i faktički uređuje veoma

značajan dio informativno-

političkog programa – nepri-

mjerene su, neprihvatljive i

suprotne svimodredbama

nezavisnosti javne radio-difu-

zije, čija smjernica iz Preporu-

ke Savjeta Evrope 96/10 izri-

čito zabranjuje svaki oblik

„uplitanja bilo kog orga-

na“ - piše u inicijativi.

On je naveo i da su

pisanimodobre-

njem, i kontrolom

konačnih priloga

prije njihovog emitovanja,

isplatomhonorara novinari-

ma i urednicima dovedene u

pitanje osnove profesional-

nog i objektivnog novinarstva,

uredničke nezavisnosti, kao i

principi institucionalne auto-

nomije RTCG.

- Ekskluzivno pravo da se

spoljašnjempravnom licu

(NVO CGO) dozvoli da bira

goste u emisijama „Replika“,

„Okvir“ i „Mehanizam“ i da na

pisani način odobrava koji

će se sadržaj emitovati, kao

i da uvodi eksterne mentore

prilikom izrade istraživačkih

priloga i izvještaja, apsolutno

je neprihvatljivo - naglasio je

Drašković.

On je naveo da uređivačka

nezavisnost podrazumijeva

da nikakav spoljni organ, javni

ili privatni, ne može da se

upliće u svakodnevno funkci-

onisanje radio-difuznih orga-

nizacija javnog servisa.

- U skladu s načelom iz Rezo-

lucije o budućnosti javnog

servisa radio-difuzije „sva-

kodnevno funkcionisanje i

uređivačka odgovornost za

programski raspored i sadr-

žaj programa mora da bude

isključivo u nadležnosti samih

radio-difuznih organizacija“ -

naveo je on.

Drašković je naveo da u sagle-

davanju odgovornosti gene-

ralnog direktora RTCG ne

treba zaboraviti ni činjenicu

da su „pojedini novinari i ured-

nici dobili izdašne honorare

za poslove za koje su primili i

redovnu platu, čime su prekr-

šeni brojni propisi, preporuke

Savjeta Evrope i profesionalni

standardi“.

Drašković:Novinari iurednicidobijalisuizdašnehonorare

stir Dajbabe

aguje

stranih nego domaćih radnika -

rekao jeŠehović.

Podsjetio je i da je anketa

ZZZCG, sprovedena prošle go-

dine, pokazala da su poslodavci

kao glavne probleme domaće

radne snage naveli nedostatak

praktičnih znanja i vještina, što

znači da nije spremna da odgo-

vori izazovima, potrebama i

očekivanjimaposlodavaca.

-Trebamijenjati svijest kod lju-

di i na kvalitetan način usklađi-

vati obrazovanje i tržište rada, a

da bi se u tome uspjelomoramo

biti povezani sa privredom, bi-

znisom, poslodavcima i njiho-

vimudruženjima - rekao jeon.

Podsjetiojedaučeniciostvaruju

pravo na novčanu naknadu – za

đake prvog razreda 50 eura,

drugog75eura i trećeg 101 euro.

Dodao je i da učenik ima pravo

da koristi stipendiju od 70 eura

za deficitarne kvalifikacije, koje

Ministrastvo prosvjete dodje-

ljuje u saradnji sa Privrednom

komorom.

PredsjednicaUnije poslodava-

ca Crne Gore Svetlana Vuksa-

nović smatra da je potrebno

podstaći poslodavce da više

sarađuju sa školama u obavlja-

nju praktične nastave, kroz

uvođenje poreskih olakšica i

ustanovljavanje fondovazasti-

pendiranje, posebno za defici-

tarnazanimanja.

N.Đ.

u i tražnjuna

bauskladiti

ualnomobrazovanju

Saposljednje

sjedniceSavjeta

Ivan

Jovetić

MimoDrašković