Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 56 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 2. jun 2018.

Društvo

Moglo bi se ispostaviti da je gradnja novog crkvenog objekta

u neposrednoj blizini Manastira Dajbabe direktno povezana s

tobožnjimotkrićemposmrtnih ostataka Šćepana Malog prije pet

godina u DonjimBrčelima.

Javnosti je poznato da je 2013. godine u crmničkommanastiru

Donji Brčeli izvršeno nezakonito iskopavanje pod temeljima

manastirske crkve – i to u jugozapadnomdijelu gdje je po preda-

nju počivao crnogorski gospodar Šćepan Mali. To je učinjeno pod

izgovorom kopanja rake za igumana Grigorija Trajlovića koji je

preminuo 4. decembra 2013. godine.

Već je i sam izbor za Grigorijevo grobnomjesto bio čudan.

Prilikom iskopavanja rake za grobnicu uz samu crkvu, načinjen

je nezakoniti prestup i nastavljeno s kopanjemprema crkvi, pri

čemu je iskop zašao ispod njenih temelja.

Sve to ukazuje da kopanje grobne rake na tommjestu nije bilo

slučajno, već da je učinjeno s Am ilohijevimblagoslovom i namje-

romda se zađe ispod temelja. Iskopavanje su sproveli lokalni

sveštenici, odnosno nekompetentna lica, čime je trajno uništen

kulturni sloj u tomdijelumanastira.

Tokom iskopavanja pod temeljima je, navodno, pronađen skelet

bez glave – što je trebalo da se poklopi s podatkomda je Šćepan

Mali prilikomubistva 1773. godine obezglavljen, a njegova glava

odnijeta u Skadar.

AMFILOHIJEVENADE

O svemu tome je Željko Jovanović više puta obavještavao jav-

nost i podnosio prijave Upravi za zaštitu kulturnih dobara, sa

zahtjevomda nadležni crnogorski organi reaguju, ali njegovi

zahtjevi nijesu imali uspjeha.

Da je ovo činjeno s namjeromgovori i to što je Am ilohije nakon

toga taj skelet (ili uzorke) ilegalno poslao u Rusiju radi DNK ana-

lize.

Sve je, dakle, izvedeno prema scenariju i sa očekivanjemda će

Rusi uskoro izdati „naučnu potvrdu“ da je ispod crkve u Brčelima

otkriven skelet jednog pripadnika porodice Romanov, odnosno

cara Petra III, koji je inače ubijen i sahranjen 1762. u Rusiji, a pod

čijim se imenom Šćepan Mali lažno izdavao prilikom stupanja na

vlast u Crnoj Gori 1767. godine.

„STRUČNJAK“

Međutim, stvari sa ruskomDNK potvrdom se nijesu odvijale

onako kako je Am ilohije zamislio, Rusima očigledno nije bilo ni

na kraj pameti da se bave tomujdurmom, da ne kažemo – buda-

laštinom. Već su jednom, prije 250 godine, tokom 1767 1768.

godine, imali posla sa lažnim tvrdnjama vezanim za cara Petra III.

Nestrpljivi mitropolit Am ilohije je zbog toga sredinom 2014.

angažovao jednog „stručnjaka“. Riječ je o dr Radomiru Radu

Bulatoviću, nekadašnjemdirektoru Istorijskog instituta Crne

Gore, poznatom velikosrbinu i fanatičnom vjerniku, koji je na

Am ilohijev mig sačinio pam let o poduhvatu u Brčelima.

Da bi Am ilohijevomnezakonitompoduhvatu pribavio „naučni“

kredibilitet, Bulatović je u svombezvrijednom spisu „nesumnjivo

utvrdio“ da su Šćepan Mali i car Petar III ista ličnost. Ovdje treba

visoko istaći da ta Bulatovićeva knjiga predstavlja vrhunac nauč-

ne nekompetencije i nepismenosti i da je okolnost da je takva

osoba mogla biti na čelu Istorijskog instituta Crne Gore, jedan od

najvećih sunovrata savremene crnogorske nauke.

NAJAVA?

Nije poznato šta se dalje dešavalo sa „Šćepanovimmoštima“

i da li je Am ilohije umeđuvremenu odustao od ruske naučne

potvrde i posegao za nekom „kooperativnijom“ institucijom te

vrste, koja neće tražiti dlaku u jajetu, već ispoljiti razumijevanje za

mitropolitove ideološke projekte.

Ali, ono što se događa u Dajbabama snažno ukazuje da Am ilohi-

je novoizgrađenu crkvu nije podigao tek tako, već sa namjerom

da je u jednom trenutku upotrijebi za stvaranje i promovisanje

još jednogmita – da su Šćepan Mali i car Petar III ista ličnost - a u

funkciji sprovođenja agresivne velikosrpsko-panslovenske ideo-

logije i politike.

Ukoliko Am ilohije Radović zbilja ima takvu namjeru, onda je

najprikladnije podsjetiti na riječi koje je Dobrica Ćosić izrekao o

sopstvenomnarodu:

„Mi lažemo da bismo obmanuli sebe ... Lažemo stvaralački,

maštovito, inventivno ... U ovoj zemlji svaka laž na kraju postaje

istina“.

PODGORICA

-Uprava za za-

štitukulturnihdobaranije iz-

dalanikakvudozvoluSrpskoj

pravoslavnoj crkvi da seuz

kulturnodobroManastir

Dajbabe izgradi bilokakav

objekat i uputila jedopisUp-

ravi za inspekcijskeposlove

zahitnopostupanje inspek-

tora zakulturnadobra, u

ovomslučaju.

TosuPobjedikazaliuovojusta-

novi i istakli da se radi o nele-

galnojgradnji,areakcijajeusli-

jedila nakon što su naše novine

juče objavile informacijuo gra-

dilištuuDajbabama i fotografi-

je na kojima se vidi objekat sa

skelama, na kojem je već „ni-

kla“ pozlaćena kupola, umani-

ru ruske arhitekture.

KULTURNODOBRO

-Mitropolija radove izvodi bez

saglasnosti Uprave, dakle su-

protnoZakonu o zaštiti kultur-

nihdobara–istaklisuizUprave

za zaštitukulturnihdobara.

Podsjetili suda jeUpravazaza-

štitu kulturnih dobara u julu

2017. godine izradila Studiju

zaštite kulturnih dobara za po-

trebe izrade Detaljnog urbani-

stičkogplana ,,Dajbabskagora“

u kojoj su jasno iskazane kon-

zervatorske mjere i režim za-

štite kulturnog dobra manasti-

ra. Nesumnjivo je, kako ističu,

da novi objekat devalvira vri-

jednosti kulturnog dobra.

- Manastir Dajbabe je specifi-

čansakralniobjekat,kojipripa-

datipupećinskihcrkavainovo-

sagrađenomobjektuapsolutno

nije mjesto na ovoj lokaciji -

istaklisuoni,dodajućidaUpra-

vapreduzimasvemjereizsvoje

nadležnosti propisane Zako-

nomo zaštiti kulturnihdobara.

Prema nezvaničnim informa-

cijamaPobjede, što smo takođe

juče objavili, Srpska pravoslav-

na crkva u Dajbabama podiže

crkveni objekat u slavu ruske

carske porodice Romanov, jer

natoukazujeipodignutakupo-

la u prepoznatljivom ruskom

stilu. Iz Mitropolije crnogor-

sko-primorske, međutim, još

nam nijesu odgovorili na pita-

nja koja smo poslali povodom

ovog slučaja.

PRIJAVA

Crnogorski pokret podnio je

Osnovnom državnom tužilaš-

tvukrivičnuprijavuprotivSrp-

ske pravoslavne crkve Mitro-

polije crnogorsko-primorske

zbog krivičnihdjela zloupotre-

ba službenog položaja i deva-

stacija i prisvajanje kulturnog

dobra. Smatraju da SPC u kon-

tinuitetu devastira i prisvaja

kulturno dobro Manastir Daj-

babe,te,iakojezakonomzabra-

njenovršenjebilokakve radnje

koja nanosi štetu kulturnom

dobru, u dvorištu manastira,

bez dozvole Zavoda za zaštitu

spomenika kulture, gradi obje-

kat koji gabaritima, oblikom i

namjenom narušava spome-

ničke vrijednosti manastira i

nije primjerenpodneblju.

Ekipa Pobjede, kako smo obja-

vili juče, uvjerila se da u dvori-

štumanastira niče novi sakral-

ni objekat, a neimari koje je

angažovala SPC već su pokrili

crkvu u dvorištu manastira

PODGORICA

-Dualni sistem

obrazovanja jedini jeefikasan

načinpovezivanjaobrazova-

nja iprivrede, aprioritet je

stvaranjemogućnosti zasti-

canjeteorijskihipraktičnih

znanjakojabi obezbijedila

konkurentnostnatržištura-

da, poručio jeministarpro-

svjeteDamirŠehović.

On je, na okruglomstolugdje se

govorilo o stručnim školama i

dualnom obrazovanju kao po-

kretaču privrednog razvoja, ka-

zao da je glavni problem tržišta

rada strukturna neusklađenost

ponude i tražnje. Podsjetio jeda

od 51.000 nezaposlenih, prema

podacima Zavoda za zapošlja-

vanje,polovinaimatreći,četvrti

i peti stepen stručne spreme,

kao i da postoji i 31.000 oglaše-

nihslobodnihradnihmjesta.

- To potvrđuje da se ponuda i

tražnja ne poklapaju, jer postoji

veliki broj nezaposlenih, ali i

slobodnih radnih mjesta koja

nezaposleni nijesu u prilici da

na kvalitetan način pokriju -

istakao jeon.

Naveo je i daCrnaGora spada u

red država sa visokim obimom

zapošljavanja stranaca, te da je

prošle godine izdata 21.000 do-

zvolaza radstranaca, azaposle-

no je 13.500 crnogorskih građa-

na.

-Toukazujedajezaposlenoviše

PODGORICA

–Zbogprisu-

stvanedozvoljenihkonzer-

vansauaprilujezabranjen

uvoz1.194,9kilogramadžemo-

va–pišeuizvještajuUpraveza

bezbjednosthrane, veterinui

fitosanitarneposlove.

Kako je navedeno, inspektori su

ovupošiljkudžemovavratiliino-

isporučiocu i ona nije uvezena u

CrnuGoru.

- U aprilu Inspekciji za hranu je

podnijeto 12 inicijativa odnosno

prijava koje su se odnosile na

proizvode isteklog roka upotre-

be,izmijenjenubojuimirisodre-

đene hrane. Po svakoj inicijativi

obavljen jepregled, a opreduze-

timmjeramairadnjamaobavije-

šteni su podnosioci inicijativa

koji su ostavili svoje podatke

(mejl, adresu, telefon) - navede-

no jeudokumentu.

Pišeidautokuaprilanijebilone-

bezbjednih pošiljki hrane živo-

tinjskogporijekla.

Inspektori su u tomperiodu za-

branili promet čak 23.000 kilo-

grama konzumnog krompira,

kao i 24.600 kilograma hrane za

životinje.

-Zbogutvrđenihneusaglašenosti

sa propisanim zahtjevima kvali-

tetaproizvodazabranjenjeuvozi

stavljanje u slobodan promet 65

komada sadnica maslina i jedna

pošiljka kukuruza težine 15.000

kilograma.Uništenoje24.000ki-

lograma konzumnog krompira i

jedna pošiljka banana težine

4.127 kilograma, kao i jedna po-

šiljka bijelog luka težine 4.400

kilograma -pišeu izvještaju.

Uništena je i sporna pošiljka li-

muna težine 1.730 kilograma,

kaoi21sadnicaoleandera,pošilj-

ka sjemenske trave čija je težina

29kilograma.

- Uništena je i pošiljka sjemen-

skog krompira težine 1.250 kilo-

grama, šest pošiljki (6.425 pake-

ta) banana težine 128.500

kilograma.Naosnovuparameta-

ra bezbjednosti, zabranjeno je

stavljanjeuprometdvijepošiljke

hraneukupnetežine27.830kilo-

grama -pišeudokumentu.

K.J.

Uprava za zaštitu kulturnih dobara: SPC nelegalno gradi objekat uzMan

Inspekcijahitnoda r

Manastir Dajbabe je kulturno dobro i

nesumnjivo je da novi objekat devalvira

te vrijednosti - rečeno je Pobjedi iz

Uprave za zaštitu kulturnih dobara

GRADEBEZDOZVOLE:

RadilišteudvorištuManastiraDajbabe

Uništeno24 tonekrompira

i višeodčetiri tonebanana

Izvještaj Uprave za bezbjednost hrane za april

Šehović: Pon

tržištu rada tr

Održan još jedan okrugli sto o

Gradnja crkve u Dajbabama

Hoće li Amfilohije

uskoroobjaviti da

suŠćepanMali i car

Petar III ista ličnost?

Ono što se događa u

Dajbabama snažno ukazuje

daAm lohije novoizgrađenu

crkvu nije podigao tek tako,

već sa namjeromda je u

jednom trenutku upotrijebi

za stvaranje i promovisanje

još jednogmita – da su

ŠćepanMali i car Petar III

ista ličnost - a u funkciji

sprovođenja agresivne

velikosrpsko-panslovenske

ideologije i politike

»

Piše:

SlobodanČUKIĆ

OSVRT