Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 56 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 2. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Ukupno jeu

svimopštinamapredato

2.606zahtjeva za legalizaci-

jubespravnihobjekata, u

skladu sa zakonomoplani-

ranju i izgradnji. Rokzapri-

javljivanje je 15. jul ove godi-

ne. Prema zvaničnim

podacima, imamo40.000

bespravnihobjekata, ali je

prijepet godina tadašnjimi-

nistarurbanizmaBranimir

Gvozdenovićprocijenioda

se radi o stohiljadaobjekata

podignutihbez građevinske

dozvole.

Kako je Pobjedi rekao Marko

Čanović,generalnidirektorza

razvoj stanovanja, iz Mini-

starstva održivog razvoja i tu-

rizma, najvišezahtjevapodni-

jeto je u Herceg Novom u

kome se za legalizaciju prija-

vilo 627 građana. Slijede Bar

sa 343 zahtjeva, Podgorica

267, Budva 254 i Kotor 245 za-

htjeva. U Ulcinju je podnijet

201 zahtjev, uPljevljima 140, u

Tivtu 136, u Rožajama 86, dok

je u Nikšiću podnijeto 75 za-

htjeva. Takođe, u BijelomPo-

lju građani su podnijeli 47 za-

htjeva, u Kolašinu 48, na

Žabljaku 40, uBeranama 31, u

Danilovgradu 26, na Cetinju

23, uMojkovcu 13 i uPlavu če-

tiri.

Čanović podsjeća da su, pre-

ma zakonu, vlasnici besprav-

nih objekata koji su evidenti-

rani na ortofoto snimku, a za

koje nije podnijet zahtjev za

legalizaciju, dužni da plaćaju

naknadu za korišćenje pro-

stora.Ovunaknadućeplaćati

i oni za koje je donijeto rješe-

nje o odbijanju zahtjeva za

legalizaciju, sve do uklanja-

nja objekta. Nadležni organ

opštine dužan je da u rokuod

60dana od isteka roka za pri-

javu za legalizaciju, podatke

dobijene preklapanjem po-

dataka iz ortofoto snimka i

primljenihzahtjevaza legali-

zaciju sistematizuje i utvrdi

listu bespravnih objekata za

koje nije podnijet zahtjev za

legalizaciju, odnosno onih

koji nijesu ispunili zakonske

uslove.

Godišnja naknada za korišće-

nje prostora po metru kva-

dratnom bespravnog objekta

može iznositi od pola procen-

tadodvaodstoprosječne cije-

negrađenjametrakvadratnog

novoizgrađenog stambenog

objekta uCrnoj Gori.

- Ova prosječna cijena, prema

preliminarnim podacima

Monstata za 2017. godinu,

iznosi 681 euro po kvadratu.

To znači da godišnja naknada

za korišćenje prostora može

iznositi od 3,4 do 13,6 eura po

kvadratu, u zavisnosti od visi-

ne, načina i kriterijuma plaća-

nja godišnje naknade koju

utvrđujenadležniorganlokal-

ne samouprave - kazao je Ča-

nović dodajući da je godišnja

naknadazakorišćenjeprosto-

ra za stambeni objekat od 100

metarakvadratnihmožeizno-

siti od340,50do 1.362 eura, za

stambeniobjekatod150meta-

ra kvadratnih može iznositi

od 510,75 do 2.043 eura, dok

godišnjanaknadaza stambeni

objekat od200kvadratamože

iznositi od681 do 2.724 eura.

N.K.

PODGORICA

-Agencija za

zaštitukonkurencije jeu

prošloj godini, naosnovu

naknadakoje seplaćajuu

postupcimapredAgenci-

jom, prihodovala487.800

eura, što je za 1,38odstoviše

negou2016. godini, navodi

seu izvještajuo raduagenci-

je zaprošlugodinu, koji je

Vladausvojilaučetvrtak.

- Ukupna sredstva odobrena

Agenciji za prošlu godinu, u

skladu sa Zakonom o budžetu

za 2017. godinu iznose 484.700

eura, a utrošeno je 352.000 eu-

ra,takodajeprocenatizvršenja

72,6odsto–kažeseuizvještaju.

NakrajuprošlegodineAgenci-

ja je imala 18 zaposlenih, a u

ovoj godini planira sezapošlja-

vanje još sedamizvršilaca.

Agencija je prošle godine za-

branila odredbe sporazuma o

upotrebizaštićenogznakarob-

ne marke „Šafran“. Donijeto je

rješenje kojim je utvrđeno da

supojedineodredbe togspora-

zuma, zaključenog između fir-

mi Šafran i ObućaMinja naru-

šavalekonkurenciju. Utvrđeno

je, takođe, da su se podgoričke

firme Urion i Montemedikom

na tržištu javnih nabavki RTG

filmova i potrošnog materijala

-vlažnatehnologija,filmovaza

radiološko snimanje, filmova

zarendgenskosnimanje,razvi-

jača za rendgensko snimanje,

fiksira za rendgensko snima-

nje,natržištuCrneGore,dogo-

varale, čime su ograničavale i

narušavale konkurenciju.

Agencija je donijela rješenje

kojim je utvrđeno da je bud-

vanski Vodovod i kanalizacija

zloupotrijebiodominantni po-

ložaj i nametnuo neopravdano

visokucijenumjesečnenakna-

de za održavanje i očitavanje

vodomjera od8.092 eura.

Agencija je donijela rješenje

kojimjeutvrdiladaLukaKotor

koristi svoje pravo ekskluzivi-

teta kao koncesionar u lučkom

akvatorijumuizloupotrebljava

svoj dominantan položaj tome

što uslovljava agente i brodare

da jemoraju angažovati za us-

lugepilotaže. Agencija je toza-

branila, a u toku je sudski po-

stupak povodom ovog slučaja.

Utoku je i postupakAgencijeu

odnosu na nikšićke auto-škole

Zeleni signal, Kilkas, „Tadić“,

Zarubica kompani, Gold, ,,Fi-

lip“, Lucky Driver, radi utvrđi-

vanja postojanja akata koji za

ciljiliposljedicuimajuilimogu

imati sprečavanje, ograničava-

njeilinarušavanjekonkurenci-

je.

S. P.

PODGORICA

-Kineskapreduzeća zainteresovana suda

ulažuugradnju željezničkeprugeodBijelogPoljadoPeći,

rekao jeodlazeći ambasadorKineCuiDživei na sastanku

saministromsaobraćajaOsmanomNurkovićem.

Naveo je, kako je saopšteno iz ministarstva, da i za rekon-

strukciju pruge Podgorica - Bar očekuju pozitivan stav cr-

nogorske strane za kineske kompanije koje su već izrazile

interesovanje da ulažuu taj projekat.

-Na samituuSofiji u juluočekujemopotpisivanjememoran-

dumaza taj projekat, aspremamose intenzivnozapotpisiva-

nje brojnih sporazuma poprincipuprivatno-javnog partner-

stva - rekao je on.

Nurković je istakao da zajedničkim aktivnostima treba da

postignuda izgradnja autoputabude završenau roku i dodao

da je izgradnja prioritetne dionice Smokovac -Mateševo test

za nastavak saradnje i mjerilo za izgradnju druge i treće dio-

nice autoputa do granice sa Srbijom.

- Ima interesovanja izAmerike i Evrope zadrugedvijedionice.

Smatramo da je CRBCu prednosti zbog prisustva na našem tr-

žištu u izgradnji prve dionice. Formirali smo tim za pregovore

zadrugedvijedioniceautoputaiočekujemodarazgovoriusko-

ropočnu - kazao jeNurković.

R.E.

Kineske rme zainteresovane za

privatno-javno partnerstvo

Hoće da grade

prugu od Bijelog

Polja do Peći

otrošnje struje

la

iona

uvida u stanje potrošnje.

Miljanić je naveo da digitalna

brojila kao instrumenti imaju ve-

ću klasu tačnosti, ali i napredne

mogućnosti u pogledu praćenja i

snimanjaprofilaopterećenja.Da-

ljinsko očitavanje brojila omogu-

ćava operatorima da pouzdanije

prate potrošnju električne ener-

gije,štozaposljedicuimapoveća-

njeefikasnostieksploatacijeipla-

niranjamreže.

- Glavne prednosti koje imaju

operatori od uvođenja digitalnih

brojila su jednovremenost infor-

macija o očitanoj potrošnji elek-

trične energije, mogući uvid u

profileopterećenjakojisuosnova

za optimizaciju pogona mreže,

alarmiranje operatora u slučaju

problemadetektovanihodstrane

brojila, što smanjuje mogućnost

nedozvoljenemanipulacijebroji-

lima, a i smanjeni su troškovi oči-

tavanja, pošto nije potrebno oso-

blje – naveo jeMiljanić i poručio

da veća efikasnost eksploatacije

mreže za posljedicu ima podiza-

nje kvaliteta isporuke uz niže

troškove.

Iz CEDIS-a su naveli da su pred-

nosti kvalitetno i sigurno napaja-

nje korisnika, blagovremena i

tačnaevidencijautroškaelektrič-

ne energije, tačan račun koji se

odnosi na precizno definisan

obračunski period.

- Sistem daljinskog mjerenja

omogućava CEDIS-u i korisnici-

ma detaljan i precizan uvid u sta-

nje utroška električne energije u

svakom trenutku, budući da je

očitavanje automatizovano, a su-

bjektivne greške karakteristične

za manuelno očitavanje svedene

na minimum – kazali su iz CE-

DIS-a i istakli da je procenat oči-

tanostinamjernimmjestimakoja

su opremljena novimbrojilima u

kontinuitetu99 odsto.

Naglasili suda je ovaj projekat je-

dan od niza preduslova za libera-

lizaciju tržišta, kao i nezaobila-

zan preduslov za usklađivanje sa

standardima i ciljevima EUu po-

gledu energertske efikasnosti i

implementacije pametnihmreža

do 2020. godine.

S. POPOVIĆ

Smanjuju

krađustruje

Predstavnici CEDIS-a ocijenili

su da je ugradnja elektronskih

brojilapozitivnouticalanasuz-

bijanjeneovlašćenepotrošnje.

-Novetehnologijeomogućava-

ju praćenje tokova energije, što

zapravoznači daimamosmjer-

nicezapronalaženjedijelamre-

žegdjepostoji problem, čime je

lociranjeneovlašćenogkorišće-

nja značajno olakšano u odno-

su na prethodni period – kazali

su iz CEDIS-a i dodali da savre-

mene tehologijenijesuapsolut-

no imune na mogućnost neo-

vlašćenepotrošnje,alijeproces

otkrivanjaznatnoolakšan.

ZoranMiljanić

RadaDragović -Ivanović

Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Dosadapodnijeto2.606

zahtjevaza legalizaciju

Izvještaj o raduAgencije za zaštitu

konkurencije za prošlu godinu

UrioniMontemedikom

dogovarali cijene

USD

1.16690

JPY 127.74000

GBP 0.87680

CHF

1.15310

AUD

1.54940

CAD

1.51420

Kursna lista

Institut zabiologijumora