Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 56 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 2. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Voli jepo-

čeo saplasteničkomproi-

zvodnjomuŠaskompolju,

izjavio jedirektor agrobi-

znis sektorauVolijuJaro-

slavStupavski.

On je kazao da na tri ogledna

poljaodpo500kvadratauzga-

jaju paradajz, čeri paradajz i

krastavce, anapolahektara su

zasađene tikvice.

- U rekordnom roku obavili

smo prve poljoprivredne ra-

dove, imajući u vidu da je ne-

prekidnopadalakiša–uprvih

petmjesecipalajeistakoličina

kao za cijelu prethodnu godi-

nu.Malo ljudi znada jeumaju

palopreko340 litarapometru

kvadratnom, što je rekord u

posljednjihdeset godina uCr-

noj Gori – rekao je Stupavski

portalu Analitika i istakao da

sudo sada uradili dosta posla.

- Sve je bilo opasano grmljem,

rastinjem, šumom, na livada-

masupasleovce i krave, asada

imamo oranu plodnu zemlju

spremnu za sjetvu, koju smo i

započeli – rekao je Stupavski.

Na dijelu Šaskog polja od 8,5

hektara biće pet hektara pla-

stenika od 800, 700 i 640 kva-

drata.

- Na drugomdijelu smo plani-

rali uzgoj povrća na otvore-

nom, a tu proizvodnju ćemo

započeti krajem jula s kupu-

som, keljom, brokolijem i kar-

fiolom–naveo je Stupavski.

Neposredno nakon toga kre-

nuće sa jesenjom salatom na

četiri hektara i u probnu proi-

zvodnju ajzberg salate, u toku

zime. Posljednje polje od 35

hektara biće predviđeno za

mandarine i pomorandže.

- Dobili smo uzorke zemljišta

koji kažu da je plodno i da mu

treba dodatak đubriva. Voli je

uradio pravu stvar što se nala-

zi napoljoprivrednomimanju

i što će se narednih, najmanje

15 godina, baviti poljoprivre-

dom proizvodnjom – smatra

Stupavski.

R.E.

PODGORICA

-UCrnoj Gori

jedo sadaugrađeno272.000

digitalnihbrojila zadaljinsko

očitavanjepotrošnje električ-

ne energije. Iz Crnogorskog

elektrodistributivnog sistema

(CEDIS) navodeda jeu taj po-

saodo sadauloženo 100milio-

na eura, što jedoprinijelo

transformaciji elektrodistri-

butivnemrežeumodernu i

energetski efikasniju.

PREDNOSTI

Prof. drRadaDragović-Ivanović

i doc. dr ZoranMiljanić sa pod-

goričkog Elektrotehničkog fa-

kulteta rekli su Pobjedi da pro-

ces ugradnje novih elektronskih

brojila podrazumijeva i smanje-

nje neovlašćene potrošnje elek-

trične energije, što indirektno

utiče na smanjenje gubitaka

energije u mreži i poboljšanje

naponskihprilika.

- Sve zemlje EU su krenule u in-

stalaciju ,,pametnihbrojila“, a sa

ovimprojektomCrna Gora je li-

der u regionu–kazali suPobjedi

izCEDIS-a i istakli da je do sada

sistemom daljinskog očitavanja

pokriveno 71 odsto korisnika.

- Nakon treće faze projekta, u

okvirukoje će seugraditi 45.000

brojila, 310.000 korisnika će biti

integrisano u sistem daljinskog

očitavanjapotrošnje,čimećebiti

pokriveno 85 odsto konzuma –

rekli su izCEDIS-a.

Ugradnja pametnih brojila po-

čela je u decembru 2011. godi-

ne. Iz CEDIS-a su kazali da

ukupni gubici (tehnički i ko-

mercijalni) od 2012. godine

imaju trend smanjenja i zbog

činjenicedaCEDISugradnjom

novih digitalnih brojila postiže

značajne reztultate na smanje-

njukomercijalnihgubitaka

- Treća faza projekta treba da

bude završena krajem avgusta

naredne godine i to u centralnoj

regiji ugradnjom 14.800 brojila,

primorskoj 18.000 i u sjevernoj

regiji 12.000 novih brojila. Od

početka godine ugrađeno je dvi-

jehiljadebrojila, rekonstruisana

mreža i pripremljeno za ugrad-

nju6.600mjernihmjesta-preci-

zirali su izCEDIS-a.

- Projekat podrazumijeva ne sa-

mo zamjenu starih brojila, već i

rekonstrukciju postojeće mreže

i opreme, čime je povećan kvali-

tet i bezbjednost u napajanju i

smanjeni gubici na mreži u tra-

fo-reonima koji su uključeni u

sistem daljinskog očitavanja –

naglasili su izCEDIS-a.

TREĆAFAZA

Oni su naveli da je i treća faza

projekta finansijski pokrivena

kreditomEvropske banke za re-

konstrukciju i razvoj(EBRD) u

vrijednosti od 32 miliona eura,

čime projekat, kako su kazali,

dostiže vrijednost od blizu 100

miliona eura.

- Realizacija ove investicije će

Crnu Goru učiniti prvom ze-

mljom u kojoj EBRD djeluje, a

koja je ispunila ciljeve Evropske

unije, kada je u pitanju pokrive-

nost savremenim brojilima, sa

minimumom od 80 odsto kori-

snika – kazali su iz CEDIS-a,

gdjeočekujudaće se, nakonrea-

lizacije projekta, smanjiti emisi-

ja ugljen-dioksida za 86.000 to-

na godišnje.

Profesorka Dragović-Ivanović

rekla je da je osnovna funkcija

svih električnih brojila, bilo da

suelektromehanička (indukcio-

na) ili digitalna (multifunkcio-

nalna), mjerenje i registrovanje

električne energije za određeni

vremenski period.

-Novo brojilo omogućava preci-

znodaljinskoočitavanje i uprav-

ljanje brojilima (slanje određe-

nih komandi). Podaci iz brojila

(saugrađenimkomunikacionim

modulom) se prenose preko ni-

skonaponske mreže do koncen-

tratora podataka u trafostanici,

koji služi za automatsko daljin-

sko očitavanje i pohranjivanje

podatakauunutrašnjojmemori-

ji, kao injihovprenosputemme-

dija (GSM/GPRS) u centar za

obradu i obračun podataka –

objasnila je Dragović-Ivanović i

dodala da su

digitalna brojila preciznija od

elektromehaničkih.

- Prilikomdaljinskog očitavanja

potrošnje nema subjektivne

greške, avrši sebezulaskaupro-

storije.Postojimogućnostsamo-

nadzora, odnosno alarmiranja

operatoramreže u slučaju even-

tualnogkvara,kojisenatajnačin

može brže i efikasnije otkloniti

– istakla je Dragović-Ivanović i

dodaladaosimtogapostoji imo-

gućnost detaljnog i preciznog

PODGORICA

- Institut zabiologi-

jumora izgradićeuKotorunovi

akvarijumuprizemljuzgrade In-

stituta, namjestugdje je i ranije

postojao. Akvarijumćeubuduće

biti javan i otvorenzaposjetioce.

Glavni državni arhitekta Dušan Vuk-

sanović dao je saglasnost na idejno

rješenjerekonstrukcijedijelaobjekta

Instituta u Dobroti. Idejno rješenje

uradila je kotorska firmaEnforma.

Akvarijumćezauzimati416kvadrata

bruto površine. Navodi se da se taj

prostornekadausklopuInstitutako-

ristio kao akvarijumski, ali godinama

nije korišćen i u vrlo je lošem stanju,

kako konstruktivnom tako i tehno-

loškom. Podakvarijuma jepredviđen

od teraca u četiri plave nijanse, koje

će zapravo oponašati more i šetajući

krozakvarijumsticaćeseutisakkora-

čanja odplitke ka dubokoj vodi.

Na podu će biti izložene školjke i ra-

zno kamenje. Koncipiran je u tri dje-

la: svjetsko more, Mediteran i pro-

stor Boke. I sama linija kretanja kroz

prostor vodi u smjeru od velikog

svjetskog mora ka Bokokotorskom

zalivu. Zidovi unutrašnjeg prostora

će biti farbani disperzivnombojom i

djelimično obloženi drvenom oblo-

gom. Plafon će biti taman, reflektori

ćebiti raspoređeni počeličnimnosa-

čima imoći ćeseusmeravati kaakva-

rijumima po potrebi. Fokus i ideja

čitavog osvjetljenja je upravo na

akvarijumima, koji će uglavnom biti

otvoreni sa jedne strane, izuzev slo-

bodnostojećihkoji suotvoreni sa sve

četiri strane.

Prostor akvarijuma će sadržati i trop-

sku zonu sa tropskimbiljkama i deta-

ljima. Na samomulaskuuakvarijumi

svjetskomorepredviđeni su i sanitar-

ni čvorovi, dok je na izlazupredviđen

šop sa karakterističnim detaljima za

prodaju. U dijelu namijenjenomBo-

kokotorskom zalivu predviđen je tač

tenk, prostor namijenjen najmlađi-

ma, odnosno svima koji želeda ostva-

re kontakt sa vrstama, koji trpe dodir,

kao što su školjke imorske zvijezde.

Objekat Instituta je bivši Palac Rado-

ničić, trospratnapalatanapoluostrvu

Plagenti, 1,5 kilometara od Kotora.

Godine1937.godinepalatujeotkupila

„Jadranska straža“ iz Novog Sada za

svoje potrebe, a poslije Drugog svjet-

skog rata je služila kao Dom srednje

pomorske škole uKotoru.

S. P.

BUDVA

- Budvanska firmaJamb,

čiji jevlasnikpredsjednikodbora

udruženja turizmaPKCGDragan

Purko Ivančević, otvorila je jučeu

BečićimaHostel 88.

Izvršnadirektorkaove firmeJovana

Mićunović navela je da su na ideju o

otvaranju ovakvog objekta došli

krozistraživanjeaktuelnihtrendova

u turizmu, koji se reflektuju i na Cr-

nu Goru kao receptivnu turističku

destinaciju.

- Kako hosteli u svijetu, tako je i ovaj

naš namijenjen prevashodno mla-

dim ljudima ili turistima koje popu-

larno nazivaju „milenijalcima“, a

koji vole da putuju, upoznaju nove

ljude, predjele i kulture, uvijek su

,,onlajn“ i imaju ograničene budžete

– kazala je Mićunović na otvaranju

hostela i dodalada suhosteli uCrnoj

Gori na početku ekspanzije.

Hostel ima 88 kreveta, sve sobe su

klimatizovane i imaju kupatila, in-

ternet i TV.

S. P.

UŠaskompolju počela

plasteničkaproizvodnja

Trgovački lanac Voli organizovao uzgoj povrća

Crna Gora regionalni lider u daljinskomočitavanju

Udigitalnabro

uloženo 100m

Jamb izgradio novi turistički objekat u Bečićima

OtvorenHostel 88

Institut za biologijumora dobio saglasnost glavnog državnog arhitekte

Gradeakvarijum

zaposjetioce

Render akvarijuma

JaroslavStupavski