Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 56 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 2. jun 2018.

Politika

e 149.000eura

- Velikomi je zadovoljstvo

da je Sreten Radonjić nakon

više od dvije godine stavio na

papir svoje nebulozne optuž-

be, zato što sada konačno na

sudumogu da dokažemda

je sve što tvrdi potpuna glu-

post i pokušaj da očisti Savjet

Agencije od jedine osobe koja

mu postavlja pitanja u vezi sa

njegovim radom – navela je

u reagovanju Vanja Ćalović-

Marković.

Sigurna sam, istakla je, da čak

ni u Crnoj Gori nema suda koji

bi odluku ASKmogao da pri-

hvati kao zakonitu. U pitanju

je klasična osveta za izuzetno

oštre ocjene rada Agencije u

Izvještaju EK, koje su potpuno

iste kao i zamjerke koje sam

kontinuirano upućivala direk-

toru i javno i na sjednicama

Savjeta – kazala je Ćalović-

Marković.

Prema njenim riječima, Rado-

njićeva odluka predstavlja

„čisti revanšizam, ona je neza-

konita i, sa proceduralnog

aspekta, netačna, nije zasno-

vana na činjenicama i dokazi-

ma, pa ni na suštini“.

- Vjerujemda je prvenstveno

iz zle namjere, a ne zbog

ogromnog neznanja, Agencija

propustila da utvrdi ključne

činjenice koje su joj bile dostu-

pne, a zbog kojih će ovakva

odluka sigurno pasti na sudu.

Agencija svjesno izvitopereno

tumači zakon, jer vrlo dobro

zna da Savjet nije drugostepe-

ni organ i ne postupa po inici-

jativama NVO, pa ni MANS-a ili

pojedinaca, već odluke samo-

voljno donosi direktor – kazala

je Ćalović-Marković.

Ona je navela da činjenica da

Ćalović-Marković:Svešto

Radonjićtvrdi jerevanšizam

je ova odluka donijeta sada,

nakon više od dvije godine,

a poslije Izvještaja EK u

kojem se, kako kaže, upravo

njene kritike navode kao

njihov stav, pokazuje da je

riječ o pukom revanšizmu.

- Savjet Agencije je, bez

mog učešća u odlučivanju,

jednoglasno odlučio da

će čekati konačnu odluku

o ovom slučaju, odnosno

sudsku presudu. Iako se ne

bih iznenadila da promijene

stav, očekujemda će imati

toliko integriteta da zaklju-

čak koji su jednoglasno

usvojili neće i pogaziti. Ipak,

ne bi imbilo prvi put da

promijene sopstveni stav

pod političkimpritiskom, ali

takvo postupanje bi samo

potvrdilo da je i u ovom

slučaju riječ isključivo o poli-

tičkoj odluci da se iz Savjeta

Agencije ukloni jedina

osoba koja ukazuje na pro-

puste te institucije – dodala

je Ćalović-Marković.

a

ić,

a

je

Stoga, prikupljaćemo sve izvje-

štaje, pokušati da utvrdimoma

koje protivzakonite donacije

partijama i kasnije, pokušaće-

mo da utvrdimo da li je ma koji

donator premašio zakonski

limit za iznos donacija – navodi

se na strani 17 Ugovora.

MANS će, kako je precizirano,

u svim slučajevima u kojima

utvrdi kršenje zakona podni-

jeti inicijative Agenciji, a kada

prikupljeni dokazi ukažu na

krivična djela, podnijeti krivične

prijave Tužilaštvu.

- Korisnicima će biti dodijeljen

Korisnicima će biti dodijeljen grant

na osnovuuslova koji supredviđeni

ovimugovoromkoji se sastoji od

„specijalnihuslova“ i aneksa, a koji

su se korisnici obavezali da će prihvatiti. Korisnici

prihvataju grant i preuzimajuodgovornost za

sprovođenje projekta – navodi se u članu 1 udijelu

„Specijalni uslovi“ Ugovora

grant na osnovu uslova koji su

predviđeni ovimugovorom koji

se sastoji od „specijalnih uslo-

va“ i aneksa, a koji su se kori-

snici obavezali da će prihvatiti.

Korisnici prihvataju grant i

preuzimaju odgovornost za

sprovođenje projekta – navodi

se u članu 1 u dijelu „Specijalni

uslovi“ Ugovora.

Vanja Ćalović- Marković članica

je Savjeta ASK, iako je i dalje

izvršna direktorka MANS-a.

Sporno je da je učestvovala u

radu Savjeta kada se odlučivalo

upravo o tačkama dnevnog

reda koje su se odnosile na

njene prijave Agenciji, odno-

sno da je, kako je ocijenila

ASK, javni interes podredila

privatnom. Ćalović je bila

obavezna, kako je Agencija

navela, da prethodno da

izjavu o postojanju privatnog

interesa u vezi sa realizaci-

jomUgovora.

Nije o tome obavijestila osta-

le učesnike u raspravi, niti je

zatražila mišljenje Agencije o

postojanju sukoba interesa.

Ona je time, prema Odluci

ASK, prekršila član sedam i

osam Zakona o sprečavanju

korupcije.

ASK je 20. aprila prošle godi-

ne obavijestila Savjet Agenci-

je da Vanja Ćalović-Marković

u trenutku izbora za članicu

Savjeta nije ispunjavala

uslove za izbor jer nije imala

deset godina radnog iskustva

sa visokom stručnom spre-

mom.

I. K. – J. Đ.

t i

adatka

sposobni ljudi, koji će koliko

sjutra prihvatiti na sebe odgo-

vornost da grade ljepšu i bolju

budućnost rodnogmjesta i Cr-

neGore. To su građani znali da

cijene i njihovo povjerenje nije

izostalo - rekla jeKovačević.

Za proteklih šest godina plani-

rane investicije u Danilovgra-

du su ostvarene u iznosu od

preko 80 miliona eura, što je

znatno iznad namijenjenih 48

miliona, a zaposlenost je uve-

ćana za preko 1000 novih rad-

nihmjesta,štoznačidajeneza-

poslenost, i pored stalnog

priliva stanovništva, konstan-

tno ispoddržavnog prosjeka.

- Poslovalo se domaćinski. Po-

stali smo i prepoznati kao op-

ština biznisa, u koju se dina-

mično dolazi, kako sa ciljem

življenja, tako i sa dobrimpre-

duzetničkim inicijativama, a

broj domaćih i stranih ulagača

se uvećava, dok postojeći pri-

vredni subjekti ostvaruju sve

bolje rezultate u korišćenju

raspoloživih resursa - podsje-

tila jeKovačević.

Među prioritetima za naredni

period ona izdvaja izgradnju

bulevara od Danilovgrada do

Podgorice, te rekonstrukciju

regionalnog puta doMarkovi-

ne, zatim Martinićkog puta,

dok je na dnevnom redu i te-

meljnasanacijadionicedoGla-

ve Zete i Bogetića, odnosno od

ZIKS-a doVranjskihNjiva.

-Uz snažnupodrškuMinistar-

stva poljoprivrede i ruralnog

razvoja stavljeni su u funkciju

brojni prerađivački kapaciteti,

poput farme koka nosilja u

Martinićima i fabrike stočne

hrane u Spužu. Takođe su po-

većana ulaganja u vinogradar-

stvo i voćarstvo, a subvencije i

benefiti za uzorne domaćine i

rekordere u proizvodnji zdra-

ve ekološke hrane nijesu izo-

stali - kazala je Zorica Kovače-

vić.

Ona smatra da će nova lokalna

uprava unaprijediti uslove ži-

vota i rada na selu kako bi se,

posebnomladiljudi,vraćaliza-

vičaju i ognjištima.

B.KADIĆ

- U našemprogramu turizam ima posebnomjesto, a naroči-

to vjerski, zatim riječni, kulturni, eko i vinski, ribolovni i drugi -

dodala je Kovačević i istakla da će se posebna pažnja posve-

titi životnoj sredini, uređenju prostora, održivom razvoju,

obrazovanju, socijalnoj politici i zdravstvu, kulturi i sportu.

Zorica Kovačević kaže da će biti realizovanmeđunarodni

projekat regionalnog trening centra za spasioce. Ona ističe

da lokalna uprava mora biti veoma e ikasna i u službi svih

građana, a to znači uvođenje mnogo jednostavnijih admini-

strativnih procedura u skladu sa savremenim trendovima.

Turizmuposebno

mjestouprogramu

Generalni sekretar NATOuoči godišnjice pristupanja Alijansi

Stoltenberg: CrnaGora

može računati na

podrškusvihsaveznica

BRISEL

-CrnaGora sedo-

kazalakaoveoma čvrsta i

pouzdana saveznica, poru-

čio jegeneralni sekretarNA-

TOJens Stoltenberguoči

susreta sapredsjednikom

MilomĐukanovićemupo-

nedjeljak.

- Prije godinu dana stajao sam

poredpredsjednikaVujanovi-

ća kada je 28 saveznica doče-

kaloCrnuGoruuNATOporo-

dicu. To je bio istorijski dan za

Crnu Goru i za NATO. Radu-

jem se susretu sa predsjedni-

kom Đukanovićem sljedeće

nedjelje, kada budemo obilje-

žavali prvu godišnjicu crno-

gorskog članstva u NATO, ka-

z a o j e S t o l t e n b e r g u

saopštenju.

Predsjednik Crne Gore Milo

Đukanović u ponedjeljak će

boraviti u sjedištu NATO-a u

Briselu i razgovaraće sa gene-

ralnim sekretarom Alijanse

JensomStoltenbergom.

TojeprvazvaničnaĐukanovi-

ćeva posjeta od kada je stupio

na dužnost predsjednika 20.

maja naCetinju.

Podsjetimo, tadašnji pred-

sjednik Crne Gore Filip Vuja-

nović je 7. juna prošle godine

biouBriselu, kada jeudruštvu

Stoltenbergaprisustvovaopo-

dizanju crnogorske zastave

ispred sjedišta NATO u Brise-

lu.

Dva dana ranije Crna Gora je

postala članicaNATO.

Stoltenberg je poručio i da

Podgorica može računati na

podrškusvihsaveznica, ada je

primjer evroatlantske solidar-

nosti toštoćegrčki i italijanski

avioni čuvati vazdušniprostor

CrneGore.

- U isto vrijeme, sve saveznice

znajudamogu računati naCr-

nu Goru. Crna Gora je dopri-

nijela evroatlantskoj bezbjed-

nosti kao partner, a danas

nastavlja da to radi kaoNATO

saveznica. U Avganistanu cr-

nogorske trupe izvrsno služe

u našoj misiji Odlučna podrš-

kazaobuku, savjetovanje i po-

moć avganistanskim snagama

bezbjednosti i institucijama.

Crna Gora takođe doprinosi

našoj finansijskoj podršci za

avganistanske bezbjednosne

snage kroz fond. Takođe, po-

hvaljujemCrnu Goru za njen

doprinos stabilnosti na Za-

padnom Balkanu i zato što je

objavila jasan plan da potroši

dva procenta BDP na odbra-

nu, kao što su se saveznice do-

govorile na Samitu u Veslu

2014, kazao je generalni se-

kretar.

Stoltenberg je na kraju poru-

čio da je prijem Crne Gore u

NATO pokazao da je na snazi

politika otvorenih vrata i da ta

politika predstavlja istorijski

uspeh.

- Ona je donijela stabilnost,

mir i prosperitetmilionima ši-

rom evroatlantskog regiona i

izgradila je veću saradnju.

Ona pokazuje da smo mi Ali-

jansa od 29 zemalja koje stoje

zajednoištitejednadrugu,za-

ključio je on.

J.

ĐURIŠIĆ

Premijer Marković razgovarao sa glavnimpregovaračemCrne

Gore i EUAleksandromDrljevićem

PODGORICA

-Našaključna

politika jepodizanjekvalite-

taprocesa integracijeuEU.

Trebadovesti reformedo

kraja, predvama jeozbiljan

posao, poručio je jučepred-

sjednikVladeDuškoMarko-

vićprilikomobilaskaKance-

larije za evropske integracije.

Kako je saopšteno, premijer je

u razgovoru sa glavnim prego-

varačemCrne Gore i Evropske

unijeAleksandromDrljevićem

i njegovim zamjenicima Iva-

nomGlišević-Đurović i Miod-

ragom Radovićem rekao da

očekuje redovan i efikasanmo-

nitoring realizacije naših oba-

veza, s ciljem daljeg una-

pređenja procesa evropske

integracije, prije svega odgo-

vornijim odnosim različitih

segmenata vlasti.

Ukazavši na potrebu efikasne

koordinacije Kancelarije glav-

nog pregovarača i svih segme-

nata javne uprave, predsjednik

Vlade je rekao da realizacija

naših obaveza iz evropske

agendemorabitineupitniprio-

ritet svihsegmenatavlasti kako

bi proces integracijeCrneGore

u Evropsku uniju bio uspješno

realizovan u predviđenom ro-

ku.

- Na sastanku je analiziran naš

integracioni proces. Zaključe-

no je da Crna Gora uspješno

odgovara na izazove, ali je oci-

jenjenoda jepotrebnonapravi-

ti snažne iskorake, kako u

pogledu vremenskog okvira

tako i u vezi sa kvalitetom sa-

mogprocesa,zaštanovaprego-

varačka struktura predstavlja

dobru osnovu, saopšteno je iz

Vlade.

Sastanku je prisustvovala i mi-

nistarka javne uprave Suzana

Pribilović.

R.P.

Ključnopodizanjekvaliteta

procesa integracija

DuškoMarković i AleksandarDrljević

Jens Stoltenberg