Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 56 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 2. jun 2018.

Politika

PODGORICA

- Potpred-

sjednikSjedinjenihAmerič-

kihDržavaMajkPens upu-

tio je čestitkupredsjedniku

CrneGoreMilu

Đukanovićupovodom

stupanjana tu funkciju.

- ČestitamVamizbor i nedav-

nu inauguraciju na dužnost

predsjednika Crne Gore. Sje-

dinjene Države ostaju po-

svećene podršci Crne Gore

koja radi na unapređenju ži-

votnog standarda i bezbjed-

nosti za sve crnogorske

građane. Brzi i efikasni odgo-

vor vaše Vlade na bombaški

napad na Ambasadu SAD u

februaru bila je snažna potvr-

da našeg partnerstva. Naša

administracija cijeni odluku

CrneGoreda snažno staneuz

Ujedinjeno Kraljevstvo i dru-

ge saveznice protjerivanjem

ruskogdiplomate izCrneGo-

re. Ova snažna, koordinisana

akcija poslala je jasnu poruku

Kremljudaopasnoidestabili-

zujuće ponašanjeRusije neće

biti tolerisano. Takođe želim

da se zahvalimCrnoj Gori za

njenu posvećenost ispunja-

vanjuPlana investiranjauod-

branu iz Velsa. Molim Vas,

znajte da se radujem daljem

produbljivanju naših bliskih

odnosa kao saveznica i prija-

telja, navodi se u čestitki pot-

predsjednika Sjedinjenih

AmeričkihDržava.

R. P.

PODGORICA

– Mreža

za a irmaciju nevladinog

sektora zaradila je 149.000

eura, jer se direktorica te

nevladine organizacije Vanja

Ćalović-Marković Ugovo-

romo grantu sa EU, u koji je

Pobjeda imala uvid, obaveza-

la da će za tu sumu podnijeti

određeni broj prijava vezanih

za izborne neregularnosti

2016. godine. Ona je nakon

parlamentarnih izbora pod-

nijela Agenciji za sprečavanje

korupcije 2.346 inicijativa za

kršenje Zakona o inansiranju

političkih subjekata i izbornih

kampanja, a koje se odnose

na transparentnost troškova.

Sve inicijtive su odbijene kao

neosnovane.

Detalji UgovoraMANS-a i Delegacije Evropske unije

Zaodbijene inicijati

UgovoromNEARTS 2015/370 248 od 4. decembra 2015. godine koji su potpisali Mit

Drobnič, tadašnji šef Delegacije EUu Podgorici i direktoricaMANS-a Ćalović-Marko

ta nevladina organizacija se obavezala da će ASK podnijeti najmanje 50 inicijativa

kršenje Zakona o nansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i najma

hiljadu i po zahtjeva za dobijanje podataka o predizbornim troškovima

UgovoromNEAR TS 2015/370-

248 od 4. decembra 2015. godi-

ne, pod nazivom „Fer izbori bez

korupcije“ („Fair elections free

of corruption“), koji su potpisali

Ćalović i Mitja Drobnič, tadašnji

šef Delegacije EU u Podgorici,

direktorica MANS-a obavezala

se da će ASK podnijeti najma-

nje 50 inicijativa za kršenje

Zakona o inansiranju političkih

subjekata i izbornih kampanja,

zatimnajmanje hiljadu i po

zahtjeva za dobijanje podataka

o predizbornim troškovima koji

nijesu objavljeni na internet

stranicama institucija.

Vanja Ćalović-Marković preuze-

la je obavezu da podnese i naj-

manje tri inicijative Parlamen-

tarnomodboru za nadzor nad

sprovođenjem izbornih zakona.

Dio obaveza odnosi se na sači-

njavanje i podnošenje najmanje

20 krivičnih prijava za političku

korupciju i kršenje Zakona o

inansiranju političkih partija,

kao i sačinjavanje najmanje 30

studija slučaja u kojima su opi-

sana najteža kršenja zakona.

Prema Ugovoru, bilo je potreb-

no objaviti i najmanje 30 istra-

živačkih priča o primjerima

političke korupcije i kršenjima

Zakona o inansiranju političkih

partija do kraja projekta.

- Imajući u vidu da prikrivanje

podataka koje bi trebalo pro-

aktivno objavljivati predstavlja

kršenje Zakona o inansiranju

političkih partija, u tim slučaje-

vima MANS će podnositi inicija-

tive protiv državnih institucija

ASK-u. Ukoliko Agencija ne

djeluje po podnijetim inicijati-

vama blagovremeno ili odluči

da ne pokrene postupke protiv

onih koji krše zakon, MANS će

podnijeti žalbu sudu – navodi

se na strani 16, od 86, koliko ih

ima Ugovor.

Ćalović-Marković obavezala

se da će njena NVO pratiti

donacije iz privatnog sektora i

od pojedinaca svimpolitičkim

partijama koje učestvuju na

izborima.

- Tokom kampanje svaka poli-

tička partija u obavezi je da

podnosi izvještaje o primljenim

donacijama od pojedinaca i

preduzeća ASK-u koja ih objav-

ljuje na svojoj internet stranici.

Nosilac liste DPS-a u Danilovgradu zadovoljna izbornim rezultatom

Kovačević:Mlado

iskustvonavisini

DANILOVGRAD

-Dominacija

DPS-auDanilovgradu senastav-

lja, očemunajbolje svjedoči rezul-

tat sanedjeljnih lokalnih izbora

nakojima jekoalicija ,,Zadobro

građanaDanilovgrada–Pobjed-

nički!DPS-LP -MiloĐukano-

vić“ osvojila apsolutnuvlast,

19od33odborničkamjesta

ubudućemsazivu lokal-

nogparlamenta.

Za ovu koaliciju glasa-

lo je 4.422 birača ili

52,34 odsto,

što je u su-

štini ponov-

ljen uspjeh sa

predsjednič-

kih izbora od

15. aprila ove

godine. Takođe,

statističkipoda-

ci ukazuju da

raste i podrška crnogorskombloku.

Na čelu liste bila je diplomirana

pravnica Zorica Kovačević, koja je,

kako kaže, vjerovala u sigurnu po-

bjedu i da je cilj bio da lista koju

predvodi dobije što veće povjerenje

birača.

-Vjerovali smouubjedljivupobjedu

jer smo uminulomperiodu ispunili

sva obećanja, anovi programje kon-

cipiran tako da garantuje još brži

privredni i ekonomski prosperitet -

kažeZoricaKovačević.

Onasmatradaselokalnavlastpotvr-

dila kao najbolji partner mjesnim

zajednicamaukojima se, izgodineu

godinu,investirajuznačajnamateri-

jalna i finansijska sredstva, posebno

uoblasti infrastrukture.

- Sastavili smoodborničku listukoju

krasi iskustvo i mladost. Vodili smo

računa da to budu odgovorni, ambi-

ciozni, nadasve visokoobrazovani i

Potpredsjednik SAD čestitao predsjedniku

Milu Đukanoviću

Pens: Poslali ste

jasnuporukuRusiji

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović

primio ambasadora Kine Cuija Dživeija

Odnosi CrneGore i Kine

sadržajni i prijateljski

PODGORICA

-Ministar

vanjskihposlovaSrđanDar-

manovićprimio je jučeu

oproštajnuposjetuambasa-

doraNarodneRepublikeKi-

neCuijaDživeija.

Darmanović je zahvalio am-

basadoru na ličnom doprino-

su unapređenju sadržajnih i

prijateljskih odnosa dvije dr-

žave, imajući u vidu da je to-

komnjegovogmandata zapo-

četa realizacija kapitalnih

projekata za Crnu Goru, ka-

kav je izgradnja autoputa, ali i

brojnidrugi, koji sudoprinije-

li produbljivanju saradnje u

oblastimaekonomije, kulture,

turizma.

-Imajućisvetouvidu,možete

biti ponosni na sadržajnumi-

siju koju ste imali u našoj dr-

žavi - ocijenio jeDarmanović.

AmbasadorDživei jekazaoda

su odnosi NRKine i Crne Go-

re u ovom trenutku najbolji u

istoriji i danjegovadržavapo-

zdravlja ostvarene rezultate

Crne Gore na unutrašnjem i

vanjskopolitičkom planu,

čime je izgradila pozitivan

imidž širomsvijeta.

Naglasiojedajejačanjesarad-

nje dvije države u oblastima

privrede, ekonomije i medici-

nedoprinijeloipredstavljanju

CrneGorekaoveomaprivlač-

ne destinacije kineskim turis-

tima.

Sagovornicisuposebnoizrazi-

li zadovoljstvo saradnjom ki-

neskih i crnogorskihuniverzi-

t e t a i na j av i l i nas t avak

razmjene uzajamne podrške u

multilateralnimtijelima.

R.P.

Cui Dživei i SrđanDarmanović

MajkPens

VanjaĆalović-Marković

SretenRadonjić

MitjaDrobnič

ZoricaKovačević