Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 56 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 2. jun 2018.

CrnomGorom

BIJELOPOLJE:

Mještani zaseoka Vergaševići traže pomoć opštine

Nemogubezbjedno

doSlijepačmosta

BIJELOPOLJE

–Pred-

stavnici žitelja zaseoka

Vergaševići uPavinomPo-

lju -Vraneškadolina apelo-

vali suna lokalnuupravu

da impomognekakobi uči-

nili bezbjednimprelazkoji

NAGRIZLI GAPOTOK I ZUBVREMENA:

Most

Sekretar za stambeno-komu-

nalne poslove i saobraćaj

Dejan Luković kaže da su se

predstavnici zaseoka prije

dvadeset dana obratili za

pomoć, te da su im izašli u

susret.

- Žitelji Vergaševića obratili

su se Direkciji za izgradnju

prije dvadeset dana da im

pomogne u sanaciji mosta.

Odobrena je pomoć mehani-

zacijom i materijalomu izno-

su od 2.000 eura. Oni su to

prihvatili i u toku je realizacija

popravke togmosta. Na ovaj

način će seljani imati bezbje-

dan prolaz preko propusta, a

samim tim i dobru komuni-

kaciju sa glavnimputem. Pla-

nirali smo da pošaljemo inži-

njera da pogleda o kakvom

se propustu radi i ako bude

trebalo da se preprojektuje i

da se izgradi novi most, to bi

se implementiralo u program

uređenja prostora i dalje reali-

zovalo - kazao je Luković.

Luković:Pomoćodobrena,

poslaćemoinžinjerada

provjeristanje

imje jedinaveza sa glav-

nimputemSlijepačmost.

- Prije tri godinenabujali po-

tok ponio je stopumosta koji

je u sastavu seoskog puta, od

ceste (regionalnog puta Sli-

jepač most - Pljevlja) do re-

petitora na Grabskom brdu.

Mještani su se organizovali i

ozidali suvomeđu, kako bi

privremeno riješili problem.

Međutim, most je podlegao

zubuvremena, nesiguran je i

rizičan - navode u pismu do-

stavljenomPobjedi.

Oni ističu da zbog oštećenja

mosta pravac od regionlnog

puta do repetitora na Gra-

bskom brdu kojem gravitira

popriličan broj domaćinsta-

va, mještani ne mogu be-

zbjednoda koriste.

- Svaki prelazak traktorima,

motokultivatorima i drugim

motornimvozilima donosi ve-

liki rizik, koji je poslije svake

kiševeći–navodežiteljiističu-

ći da se svi bave poljoprivred-

nomi stočarstvom.

V.Šb

.

NIKŠIĆ

–Prigodnimreci-

talimakoje supripremili

učenici i uručivanjemdi-

plomeLuča juče jeunikšić-

kojOŠ ,,RatkoŽarić“ obilje-

ženDan škole.

Direktor teustanove, kojaba-

štini 140 godina rada, a pod

imenomvelikogrevoluciona-

ra prepoznatljiva je posljed-

njih59. godina,VlastimirMe-

dojević podsjetio je da nema

nagrade, priznanja i diplome

kojunemajuusvojimvitrina-

ma, ali da je najveće bogat-

stvomarljiv i uporad raduče-

nika i nastavnika, koji donose

ugled gradu.

- Bivši učenici naše škole su

istaknuti naučni radnici, vr-

hunski sportisti i ugledni

građni. Naravno, uspjesi ove

škole su veliko priznanje na-

stavnicima, zato smo poseb-

noponosninastručnostikva-

litet nastavnog kadra. Kao i

prethodnih godina, ispraća-

mo jednu sjajnu generaciju

polumaturanata sa ogro-

mnom energijom koju krase

pamet, ljepota i mladost - ka-

zao je Medojević, poželjevši

bivšim učenicima uspjeh u

dalekomškolovanju.

Diplomu Luča zavrijedilo je

31 učenik: Isidora Delibašić,

Sanja Đukanović, Đorđije

Đurković, Mina Kovač, Nina

Bulajić, Jelena Bulatović,

Anja Đurđevac, Aleksa Ka-

radžić, Ksenija Kodžulović,

Ljubica Mirković, Mikica

Mirković, Ksenija Piljević,

Magdalena Potpara, Pavle

Tanjević, Anja Barović, Nađa

Bjelica, Luka Cmiljić, Mija

Delić, VladanaGrubač, Arse-

nijeMilović, JovanaMilović,

Mirna Šljivančanin, Dalibor

Španjević, AndreaDelić, Raj-

ka Kadić, Kristina Kontić,

MilutinKorać, NatašaMaro-

jević, MilicaMićović, Jovana

Popović i JovanVuković.

Ra.P.

NIKŠIĆ:

Obilježen DanOsnovne škole ,,Ratko Žarić“

Jubilej ovjerensa31 Lučom

BUDVA

- Predstavljanje

knjige „Maestro– sjećanje

naDušanaMikovića“, po-

znatog evropskog i svjet-

skogkuvara i nekadašnjeg

šefakuhinjeupoznatom

Graduhotelu ,,Sveti Stefan“

bićeorganizovanovečeras u

19 sati uhotelu ,,Maestral“u

Miločeru.

O zanimljivoj publikaciji, čiji

je izdavač Mikovićeva najuža

porodica, govorićenekadašnji

generalnidirektorHTP ,,Sveti

Stefan“VladimirMitrović, ra-

niji direktor Grada hotela

ONI SUNAJBOLJI:

Učenici koji sudobili diplomuLuča

BUDVA:

Promocija knjige uMiločeru

Sjećanje

naDušana

Mikovića

,,Sveti Stefan“ Ivo Armenko,

istoričar i publicistaMiroslav

Luketić i novinar i publicista

SavoGregović.

Knjigu „Maestro–sjećanjena

DušanaMikovića“ za štampu

je pripremila Sonja Mićuno-

vić.

R.U.-I.

HERCEGNOVI:

TO poklonila školama računare

HERCEGNOVI

-Turistička

organizacijadonirala je ra-

čunarenovije generacijeOŠ

„DašoPavičić“ i SMŠ „Ivan

GoranKovačić“.

Računari imaju instalirane li-

cencirane softverske pakete

Adobe creative cloude, koji

između ostalog sadrže najsa-

vremenije verzije programa

fotošop, indizajn, premijer

pro, after efekt, ilustrator.

- Donacijom započinje novi

vid saradnjeTOHN i školskih

ustanova u gradu, kroz stimu-

lisanjezainteresovanihučeni-

ka da prikažu Herceg Novi

onakokakogaoni vide, stvara-

jući fotografije i kratke filmo-

ve, koje će obrađivati u pome-

nutom doniranom Adobe

paketu– saopštili su izTO.

Konkurs je otvorendo 15. sep-

tembra. TO će nagraditi po tri

najbolja rada iz obje škole i to

sa 200, 100 i 50 eura, a priku-

pljeni materijal će se kasnije

koristiti za zvanične promoci-

je grada i TOHN.

Ž.K.

Učenici ćepraviti

razglednicugrada

Herceg Novi

Palabista

Sima

Matavulja

HERCEGNOVI

- BistaSima

Matavulja, rad slikaraVoja

Stanića, postavljenauz ste-

peništepremaKanli kuli

koje takođenosi ime slav-

nogpisca, pala je saposta-

menta.

Neoštećena odnijeta je umu-

zej, gdje će je očistiti i vratiti.

Načelnica Službe Komunal-

nepolicijeMarijaAndrić, ka-

že da su službenici, tokom

noći bistunašli nazemlji i od-

nijeli je u Gradski muzej

„MirkoKomnenović“.

Ivana Palikuća, direktorka

muzeja, potvrdila je da bista

nije oštećena.

- Ona nije oštećena i nakon

čišćenja, biće uskoro i vraće-

nanamjestokoje joj pripada i

ponovo krasiti skver u pod-

nožju Kanli kule - kazala je

Palikuća.

Kako je i zbog čega bista pala

ne zna se sa sigurnošću. Na

meti vandalabila jeprije četi-

ri godine. Tada su takođe pod

okriljemnoći, vandaliukloni-

li bistu sa postamenta i odlo-

žili je na zemlju.

Stanari okolnih kuća, tada su

saopštili, da su vidjeli četiri

mladića u bjekstvu i pretpo-

stavljaju da su bistu željeli da

ukradu i najvjerovatnije je

preprodaju u staro gvožđe.

Pojedini građani su tvrdili da

je riječ o „divljanju“ mladih i

obijesnih.

Dvijegodinenakon togau sa-

radnji opštine i Gradskog

muzejauređenjepostament i

ukucani su podaci da je bista

radVojaStanića iz1960. godi-

ne.

Podsjećamo, da jeprijeneko-

likodanasazidauprolazuSat

kule pala ploča na kojoj je na-

pisan dio Povelje Tvrtka pr-

vog, osnivačaHercegNovog.

Ž. K.

BISTUĆEVRATITI:

Postament