Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 56 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 2. jun 2018.

Hronika

PODGORICA

–ProtivPodgoričanaMilošaVidmara iNikole

Vujotićapodignuta jeoptužnica jer je, udecembruprošle go-

dine, prilikompretresauautomobiluukojemjebioVidmar

pronađena eksplozivnanapravavelike razornemoći.

Tokomkontrole policija je u vozilu zatekla iMiloša Radovića, ali

za njega, po ocjeni Tužilaštva, nije bilo osnova za optuženje.

Vidmar se nalazi uZavodu za izvršenje krivičnih sankcija, dok je

za Vujotićemraspisana potraga. Optužnicu protiv Vidmara i Vu-

jotića razmatraće sutkinja Nada Rabrenović 8. juna. Njima se

optužnim aktom stavlja na teret krivično djelo nedozvoljeno dr-

žanje oružja i eksplozivnihmaterija.

A.G.

PODGORICA

– Nikšićaninu Stefanu Peroviću (19), kojeg Spe-

cijalnodržavno tužilaštvo tereti za stvaranjekriminalneorgani-

zacije, teško ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija, određen je pritvor do 30dana.

Peroviću je pritvor određen odlukomsudije za istragu koji ga je

saslušao. Kako istražitelji sumnjaju, Perović je sa kriminalnom

grupompripremaoubistvo.

C.H.

PODGORICA

-Odbor zabe-

zbjednost najoštrije jeosudio

ranjavanjenovinarke ,,Vije-

sti“OlivereLakić i očekujeda

Upravapolicije i Tužilaštvo

uzpojačanu i koordiniraniju

akciju sproveduefikasnu

istragu, otkriju izvršiocakao

i nalgodavceovoggnusnog či-

na i privedu ihpravdi, saop-

štio je jučepredsjednik tog

skupštinskog tijelaObrad

Stanišić.

Odbor za bezbjednost juče je

održao kontrolno saslušanja

vrhovnogdržavnogtužiocaIvi-

ceStankovića,glavnogspecijal-

nog tužioca Milivoja Katnića,

ministra unutrašnjih poslova

MevludinaNuhodžićaivršioca

dužnosti direktora Uprave po-

licije Veska Damjanovića, po-

vodom bezbjednosne situacije

u državi, sa posebnim osvrtom

na ranjavanje novinarke ,,Vije-

sti“OlivereLakić.

Nakon kontrolnog saslušanja

čelnih ljudi iz Tužilaštva i poli-

cije koje je trajalo skoro četiri

sata,Stanišićjesaopštiomediji-

mada jeOdborusvojiozaključ-

ke u kojima se navodi da ,,uče-

stali obračuni kriminalnih

grupasasmrtnimposljedicama

u kojima ponekad stradaju ne-

vini ljudi izazivaju uznemire-

nost građana i narušavaju be-

zbjednosnu situaciju u Crnoj

Gori“.

- S tim u vezi, neophodna je

maksimalna posvećenost i an-

gažovanost nadležnihda seod-

lučno suprotstave ovomozbilj-

nomiopasnombezbjednosnom

izazovu - kazao je Stanišić.

On je rekao da jeOdbor ukazao

i na značaj potpune koordina-

cije i preventivnog djelovanja s

ciljempredupređenjamogućih

i otkrivanja nerasvijetljenih

teškihkrivičninhdjela.

- Snažno ćemo podržati dono-

šenje novih, odnosno izmjene i

dopune postojećih zakona ka-

kobi seosnažio radbezbjedno-

snog sektora, a borba protiv

svih vidova kriminala bila efi-

kasnija – istakao je Stanišić.

On je naveo da Odbor za be-

zbjednost poziva Vladu da u

skladusasvojimustavnimovla-

šćenjima preduzme sve mjere

na jačanju sistema bezbjedno-

sti, kako kadrovske, tehničke,

tako i finansijske, čime bi se

obezbijedila sigurnost za sve

građane uCrnoj Gori.

Stanišić je istakao i da suovi za-

ključci usvojeni jednoglasno,

ali pošto je sjednica bila zatvo-

rena za javnost nije mogao

iznositi detalje kontrolnog sa-

slušanja.

- Sjednica je bila zatvorena za

javnost, ali govorili smo o sve-

mu. Sve o čemu smo pričali su-

blimirano jeuzaključcimakoje

sam prethodno naveo – kazao

je Stanišić.

Odgovarajući na pitanje novi-

nara, Stanišić je kazao da je na

sjednici govoreno o specijal-

nom timu koji bi se bavio nera-

svijetljenim ubistvima, ali da

njegovo formiranje nije u nad-

ležnosti niti posao Odbora za

bezbjednost „već onih sa koji-

ma je razgovarano i koji će to

sigurno sprovesti“.

Stanišić je, upitanda li je tokom

razgovora sa tužiocima, mini-

strom i čelnikom policije mo-

gaozaključitidaliimanapretka

u istrazi povodom ranjavanja

Lakić, kazao da ,,zaključci Od-

bora sve govore“, da je istraga u

toku i da on vjeruje da će dati

rezultate.

B.R.

PODGORICA

–SuđenjeKo-

toraninuNikoliMršićuzbog

ubistva sugrađaninaGorana

Lenca zakazano je za4. jul u

podgoričkomVišemsudu.

Proces ćevoditi sutkinjaVe-

snaMoštrokol.

Prema navodima optužnice,

Mršić je 16. septembra prošle

godine u 19.15 časova, na po-

moćnomstadionuFKBokelj, s

umišljajemubioLenca i poku-

šao da ubije Milana Jovićevi-

ća.

UaktuTužilaštva senavodi da

je Mršić na stadion došao sa

unaprijed pripremljenim

oružjem nepoznate marke,

koje je sakriveno i zamotano u

kesi držaou ruci.

- PotomjeprišaoLencu i Jovi-

ćeviću i prvo u pravcu Lenco-

ve glave ispalio hitac, a potom

drugi i pravcu Jovićevića ko-

jeg je promašio – navodi se u

optužnici.

Prilikom kontrole optužnice,

branioci Mršića, advokati

Dragoslav Ognjanović i Bran-

ko Anđelić su kazali da nema

dokaza protiv njihovog bra-

njenika i da jenejasnozaštoga

je Tužilaštvo odabralo kao iz-

vršioca.

- Osim biološkog traga Nikole

Mršića, na kesi koju je koristio

ubica Lenca pronađeni su tra-

govi još dvije osobe, Nikole

Mandića i jedne nepoznate

osobe. Nejasno je zbog čega je

tužilac baš NikoluMršića iza-

brao kao izvršioca. Istakli smo

da se radi o miješanom tragu

najmanje tri odrasle muške

osobe, koji po stavu međuna-

rodnih institucija u tom smi-

slu nemaju nikakvu dokaznu

snagu - kazao jeOgnjanović.

Lenc je navodno ubijen u ratu

kavačkog i škaljarskog krimi-

nalnogklana.Pokojnifudbaler

je, vjeruje se, bio blizak kava-

čanima.

Mršić je odmahnakonubistva

biomeđu prvimosumnjičeni-

ma, zbogčega jesaslušanuko-

torskoj stanici policije, ali je

nakon davanja iskaza pušten.

Tada, kako nam je pojašnjeno,

nijebiloosnova zanjegovoza-

državanje.

Osnovanost sumnje da je Mr-

šić ispalio smrtonosni hitac u

Lenca potvrđena je kada su

stigli nalazi iz Forenzičkog

centra gdje je utvrđena podu-

darnost DNK iz ovog zločina

sa DNK profilom osumnjiče-

nog.

Hladnokrvno ubistvo dogodi-

lo se na stadionu FK Bokelj

gdje je Lenc trenirao. Istraži-

telji su nakon zločina pretra-

gom terena pronašli kesu u

kojoj je egzekutor kriopištolj i

to je bio trag koji im je pomo-

gao da dođu do DNK profila

osumnjičenogMršića.

Mršić je bio privođen i nakon

ubistva Srđana Vlahovića u

Kotoru, ali nije bilo dokaza za

njegovu krivicu u ovom zloči-

nu.

Dobro obaviješteni izvori iz

istrage navode da jeMršić bio

blizakprijateljsaGoranomBi-

skupovićem, koji je ubijen 5.

septembra pretprošle godine

u kotorskomnaseljuMuo. Bi-

skupovića, koji je takođe bio

članškaljarskogklana, injego-

vogprijateljaMilošaBošnjaka

ubilajezasadanepoznataoso-

ba koja je aktivirala eksploziv-

nunapravudoksunjihdvojica

šetali poredponte.

Mršić je, prema pouzdanim

saznanjima našeg lista, bio

menadžer u lokalu ,,Moka“ u

Staromgradu uKotoru, čiji su

zakupcibraćaIgoriJovicaVu-

kotić, koji slove za vođe ška-

ljarske grupacije.

B.R.

Odbor za bezbjednost održao kontrolno saslušanje čelnika Tužilaštva

i policije, osudili napad na novinarku Lakić

Stanišić: Neophodna

odlučnijaborbaprotiv

kriminalnihgrupa

Zakazano suđenje optuženomza ubistvo Kotoranina Gorana Lenca

Mršićpredsudom4. jula

Samjestaubistva

NikolaMršić

Okončana istraga protiv dvije osobe zbog

nedozvoljenog držanja oružja

Optužnicaprotiv

Vidmara i Vujotića

Osnovni sud

Peroviću određen pritvor

rajinske državljanke

jičen

ačin

u

intenzivnih policijsko-tuži-

lačkih aktivnosti, rasvijetlili

krivično djelo teško ubistvo,

počinjeno 11. maja u Kotoru,

na štetu A. L. ukrajinske dr-

žavljanke nastanjene u Koto-

ru. Krivična prijava podnijeta

je protiv A. S. iz Kotora, zbog

osnovane sumnje da je izvršio

ovo krivično djelo. A. S, koji je

bioudugogodišnjojemotivnoj

vezi sa A. L, je od dana izvrše-

nja krivičnog djela nedostu-

pan i za njim je raspisana po-

tjernica – saopšteno je iz

policije.

Istražiteljisupotvrdilisumnju

da je Stanović došao u stan

Lašmanove u jutarnjim časo-

vima i svirepo je ubio.

Saopšteno je da joj je oštrim

predmetom zadao više ubod-

nih ranaupredjeluglave i tije-

la, kao i jak udarac mehanič-

kim oruđem u potiljačni dio

glave.

-Nakon što je, kako se sumnja,

izvršio krivično djelo, A. S. se

udaljio i od toga dana je nedo-

stupan i za njim se intenzivno

traga –navodi seu saopštenju.

DOKAZI

Istražitelji sudoovihsaznanja

došli na osnovu materijalnih

dokaza.

-Podsjećamoda jena licumje-

sta izvršen uviđaj kojim je ru-

kovodio državni tužilac u Vi-

šem državnom tužilaštvu u

Podgorici, uzučešćeslužbeni-

ka Odjeljenja bezbjednosti

Kotor i Forenzičkog centra.

Prilikomuviđajaizuzetjeveli-

ki broj predmeta i tragova u

vezisaizvršenjemovogkrivič-

nog djela i oni su bili predmet

odgovarajućih vještačenja u

Forenzičkom centru – saop-

šteno je.

Preduzimajući radnje na ra-

svjetljavanju ovog krivičnog

djela, službenici Odjeljenja

bezbjednosti Kotor su predu-

zeli niz radnji u sadejstvu sa

službenicimaCentrabezbjed-

nosti Herceg Novi i Centrom

bezbjednosti Podgorica, a sve

u koordinaciji sa Sektorom

kriminalističke policije.

- Na osnovu svih sprovedenih

aktivnosti u saradnji sa Višim

državnim tužilaštvom u Pod-

gorici, obezbijeđeni su odre-

đeni materijalni i personalni

dokazi, koji ukazuju na osno-

vanu sumnjuda jeA. S. izvršio

krivično djelo kojemu se stav-

ljanateret–zaključili suizpo-

licije.

A.G.

ArsenijeStanović i

AnastasijaLašmanova

FOTO FEJSBUK

ObradStanišić