Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 1. jun 2018.

Društvo/Hronika

mće se spriječiti blokada sudskog sistema

at Sudskom

uće trajati do

novihčlanova

savjeta pisala u tematskoj pri-

či, početkommaja, prenoseći

prijedlog sudije u Evropskom

sudu za ljudska pravaNebojše

Vučinića. On je tada objasnio

da iako ovakvo rješenje nije

propisano našimZakonomne

vidi razlog da se „takvo jedno

evolutivnije tumačenjenepri-

mijeni“.

ODGOVORNOST

- Sudski savjet mora da radi i

sudski sistemmora da funkci-

oniše, jer bi se inače paralisao

čitav sistem vlasti u državi –

kazao je on.

Pažin je juče odgovarajući na

pitanja Pobjede rekao da oče-

kuje odgovoran odnos svih

protagonista političke scene

prema datoj situaciji i njihovo

učešće u parlamentarnom ži-

votu.

- Potom rasprave o prijedlogu

ovoga zakona, za koji očeku-

jem da dobije podršku parla-

menta. Očekujem i da u toku

izbora članova Sudskog savje-

ta iz reda uglednih pravnika

jednaku odgovornost i savje-

snost pokažu svi protagonisti

političke scene i da dobijemo

na potpuno legitiman način

izabrane članove Sudskog sa-

vjeta –kazao jePažin.

Svi koji političku šansu traže,

kako je rekao, unovoj vrsti op-

strukcije na to ne treba da ra-

čunaju.

- Crna Gora ima pravni i poli-

tički odgovor, kroz svoj pravni

poredak,nasvapitanja–poru-

čio je potpredsjednikVlade.

J. BEHAROVIĆ

Pažinočekuje

povoljnomišljenje

Venecijanskekomisije

Ministar pravde Zoran Pažin je za Pobjedu kazao

da će Prijedlog zakona o dopunama Zakona o

sudskom savjetu i sudijama odmah ući u skup-

štinsku proceduru, te da će ga Vlada odmah

proslijediti i Venecijanskoj komisiji, „kao tijelu

Savjeta Evrope sa najvećimpravničkim

autoritetom“.

- Naravno da očekujemo povoljnomišlje-

nje, jer da mislimo da ovo rješenje nije

u skladu sa međunarodnimpravnim

standardima, koji ne dozvoljavaju

pravni vakuumni u jednoj situaciji

kada je u pitanju funkcionisanje

države, Vlada ne bi ni predlagala

ovakva rješenja – rekao je on.

rimjetan trend rasta broja pušača

enata saakutnim

a supušači

Najviše korisnika duvanskih

proizvoda je, kako je naglasila,

upopulacijiizmeđu45.i54.go-

dine.

- U većini slučajeva dnevno

konzumiraju paklicu cigareta.

Međutim, gotovo trećina kori-

sti višeodpaklice, a jedanbroj i

više od dvije paklice – rekla je

Ljaljević.

U starosnoj grupi između 15 i

24 godine ima više djevojaka

nego momaka, koje su izjavile

dakoristeduvanskeproizvode,

dok je globalno istraživanje o

potrošnji duvana među učeni-

cimastarosti od13do15godina

pokazalo da se dvostruko po-

većao broj dječaka koji puše.

Istraživanja potvrđuju da du-

van ubije više od 50 odsto svo-

jihkorisnika.

-Neke novije analize pokazuju

datajprocenatideido64odsto

– naglasila je Ljaljević i dodala

da 80 odsto pacijenata koji su

došli u Klinički centar sa akut-

nim infarktom miokarda su

pušači.

Šefica Kancelarije Svjetske

zdravstvene organizacije

(SZO) u Crnoj Gori Mina Braj-

ovićnaglasila jeda jeovogodiš-

nji Svjetski dan borbe protiv

duvanskih proizvoda fokusi-

ran na efekte duvana na kardi-

ovaskularno zdravlje.

U našoj državi, prema njenim

riječima, učestalost pušenja je

iznadprosjekauregionuEvro-

pu, dok se u Evropi puši više

nego u ostalim regijama svije-

ta.

- Prevalenca pušenja u Evropi

iznosi28odsto,aprocjeneuka-

zujudaje4,2milionaosobapu-

šača umrlo 2015. godine. Od

tog broja svaki drugi pušač

umro jeodnekogkardiovasku-

larnog oboljenja – istakla je

Brajović.

Kardiološkinja uKlinici za bo-

lesti srca u Kliničkom centru

Crne Gore Ljilja Musić kazala

jedadnevnouovoj klinici ima-

ju od 16 do 18 pacijenata sa

„akutnimkoronarnimdogađa-

jem“, dok ih je na godišnjem

nivouod140do180,na100.000

stanovnika.

- Na drugommjestu nastanka

ovih oboljenja je pušenje, dok

jenaprvommjestuhipertenzi-

ja. Dvije trećine pacijenata sa

akutnim konorarnim događa-

jemmlađi suod60godina–re-

kla jeMusić.

J. B.

PODGORICA

–Svjedok

KrstoBujkovićkazao jeda

mu jevišeosoba izkavačke

grupeprijetiloubistvom, a

upozorenja jedobioporu-

kom– to sudetalji iznjego-

vog iskazakoje jedaou

Specijalnomtužilaštvu, a

juče supročitani uVišem

suduupostupkuprotiv

petnaest osobakoje se tere-

te zavišekrivičnihdjela.

Ipak, na prethodnom suđe-

nju u Višem sudu Bujković je

promijenioiskazisaopštioda

se ne pridružuje krivičnom

gonjenjuoptuženih.

Sudija Dragoje Jović je zbog

kontradiktornosti u iskazu

svjedoka odlučio da pročita

detalje iz njegovog svjedoče-

nja uSpecijalnomtužilaštvu.

Na optužnici je 15-člana gru-

pa koju predvodi odbjegli

Slobodan Kašćelan, a čijim

članovima se sudi zbog zele-

našenja, podmetanja bombi,

davanjamita, iznuda…

Kao članovi kavačke grupe

označeni su Stefan Brnović,

Aleksandra Bogdanović,

Đerđ Camaj, braća Igor i Ni-

kola Andrić, Tripo Moškov,

GoranLjubatović,IlijaDedo-

vić i Zlatko Samardžić.

OsimKašćelana, koji je izbje-

gao hapšenje 12. septembra

2016. godine, policajci nijesu

uspjeli da stave lisice na ruke

niVladimiruBožoviću,Milo-

šu Radonjiću, Siniši Vlahovi-

ću, Aleksandru i Igoru Đuri-

šiću,DavoruPrelevićuiIgoru

Božoviću.

SUSRET

U iskazu pred tužiocemBuj-

kovć je ispričao da je u julu

2016. godine krenuo izRada-

novića prema Kotoru, kod

zeta Bojana Joketića, koji je

držaoneki hotel.

-Vidio sam ,,audi A8“ oznaka

KOAZ028, koliko se sjećam.

Vratio sam se 50metara u ri-

kverc kako bi se mimoišli na

širemdijeluputa, i u tommo-

mentu iz vozila izašla sučeti-

ri momka, od kojih se jedan

kasije predstavio kao Alek-

sandar Đurišić - ispričao je

Bujković pred tužiocem.

On je dodao da mu je tada

Aleksandar saopštio: ,,Ti i

Miško špijunirate za Vukoti-

će, mi ćemo da vas ubijemo“,

apotomga jeudariodva ili tri

puta.

Prema tvrdnjama Bujkovića,

bio je tu i Vladimir Božović,

SinišaVlahović, takođeokriv-

ljeni i izvjesni Prelević.

- Pitao sam Božovića što se

dešava, a neko je od njih do-

bacio ,,doći ćeš kod nas u šest

u zgradu“, na šta sam ja pitao

da li sam dužan nešto, a opet

jenekokazao ,,vidjećeš, dane

pričamo sad, tamo ćemo pri-

čati o parama i svemu, doći

ćešuKavač, prvazgradasde-

sne strane, mi ćemo te vidjeti

na kamerama i pustiti u gara-

žu“–preniojeBujkovićdeta-

lje razgovora.

Onje ispričaoda tadanijepo-

šao u zgradu na njihov poziv,

jer se uplašio.

PRIJAVA

Napitanjetužiocadaliznako

su ti ljudi odgovorio je da je

„po novinama“ vidio da su

oni kavački klan.

- Dva dana od tog presreta-

nja, stiglami je sms poruka, u

kojoj je pisalo da dođem kod

nekogizvoraiostavim50.000

eura i sve će biti riješeno. U

poruci sumi prijetili. Bile su i

prijetnje da će mi brata slu-

čajno skrenuti s puta, kao i

,,čije jošubistvo spremate,mi

smo tvoje spremili“ -naveo je

svjedok koji je sve to prijavio

policiji.

On je, nakon toga, kako je ka-

zao, otišao uBeograd kod su-

pruge i djeteta, a kada se čuo

sa majkom koja mu je kazala

da je neko postavio bombu

ispod automobila njegovog

pokojnog strica.

Advokatica Bojana Franović

prigovorila je iskazu svjedo-

ka ističućidasumnjaunjego-

vu vjerodostojnost, jer ton

reprodukcije ne prati sliku i

više puta je prekidan. Suđe-

nje se nastavlja 22. juna.

M. L.

PODGORICA

-Crnogorska

Uprava za sprečavanjepra-

njanovca i finansiranja te-

rorizma razmjenjujepodat-

ke sakolegama izFOS-a

Letonijeo transakcijama za

kojepostoji sumnjada su

povezane sapranjemnovca

i finansiranjemodređenih

osoba i političkihpartija iz

CrneGoreu tomperiodu,

saopšteno jeCdM-u izove

institucije.

Agencija Rojters je prije dva

dana objavila informaciju da

Letonija istražuje da li sunje-

ne banke djelovale kao pro-

vodnici za ruski novac kori-

šćen za miješanje u izbore i

politiku u drugim državama,

nakon što je dobila upozore-

njeodSAD-a. Jedanod leton-

skih zvaničnika je naveo da je

novac koji je prolazio kroz

Letonijubilomogućekoristiti

zafinansiranjepokušajatero-

rističkog napada u Crnoj Go-

ri.

Kako je juče objavila Pobjeda,

Specijalno tužilaštvo pokre-

nulo je izviđaj povodom broj-

nih zloupotreba uoči parla-

mentarnih izbora 2016.

godine, a u fokusu istražitelja

je nezakonito finansiranje po-

jedinih političkih partija.

Inače,ovojedrugaistragaSpe-

cijalnog tužilaštva o zloupo-

trebama uoči parlamentarnih

izbora 2016. godine. Istražite-

lji su prethodno procesuirali

trinaest osoba i podigli optuž-

nicuzbog sumnjeda su tokom

izbornekampanjepralenovac

za interes PzP-a.

Na čelu kriminalne organiza-

cije, prema stavu Tužilaštva,

suliderPzP-aNebojšaMedo-

jević i banjalučki biznismen

MomirNikolić.

Iz Uprave za sprečavanje pra-

nja novca su, odgovarajući na

pitanje CdM-a da li je novac

koji je u Crnu Goru stizao iz

banaka iz Letonije bio pred-

met provjere, istakli da su o

ovomslučajupretrage idaljeu

toku, te da sarađuju sa drugim

nadležnimorganima.

R.P.

SUĐENJEKAVAČKOJ GRUPI:

Pročitan iskaz svjedoka

koji je dao u Tužilaštvu, odbrana imala primjedbi

Bujković tvrdi da

suga reketirali i

prijetili ubistvom

Uprava za sprečavanje pranja novca

SaLetonijomprovjeravaju

sumnjivenovčane transakcije

Saprivođenja