Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 1. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–Da jeEvropskaunija

darežljivapremapojedinimmedijima, a

naročitoNVO, nije tajna. No, okonkret-

nimsumama i projektimane zna sedo-

voljno.

Kome je i koliko novca pripalo može se

pronaći u Transparensy systemu EU, bazi

koja čuva podatke od2007. do 2016.

Naziv, međutim, nije garancija kvaliteta

usluge, pa u Transparensy nije sve tako

transparentno! Primjerice, u zajedničkim

projektima nekoliko NVO, nije jasno koli-

ko je kome novca pripalo, a ponekad je ne-

dokučiva i svrha projekta?

UzaludsmoinsistiralidanamizDelegacije

EU u Podgorici objasne metodologiju!?

Nakon nekoliko mejlova i bezbroj poziva,

gotovo su namodbrusili kako nemaju vre-

menadaobjašnjavajunovinarima„pojedi-

načne nejasnoće“. Važi li takav stav za sva

glasila, najbolje znaju Aivo Orav i njegovi

saradnici.

Kazašekakojejedinoštomogudanasupu-

te naTransparensy systemEU, i,manirom

pravihEvropljana, poželješe namsreću.

Ipak, više nego u sreću, uzdali smo se u

trud. Potrošili smodane i sedmice, dautvr-

dimo koje su NVO i medijske kuće, i po

kom kriterijumu, imale najviše sreće sa

evropskomkasom.

Na kraju toga rudarskoga posla, AntenaM

donosi pregled šampiona grantova po go-

dinama. Budući da je izuzetno veliki broj

korisnika, odlučili smo da izvojimo one

NVOkojesugodišnjedobilevišeod20.000

eura, dok zamedije bilježimo svaki cent.

„Masa“jeionihkojisudobijalipopet,10ili

15 hiljada eura, ali kad se sve sabere to je,

naspram„zvijezda granta“, obična „sića“.

Osim vrtoglavih suma, zanimljivo je da za

pojedineNVO,makar unašoj redakciji, ni-

konikadaniječuo... a, znalo imseposrećiti

i sa više od 100.000 eura!

Za početak, evo ukupnih „šampiona“ za

periodod2007. do 2011. godine.

NEVLADINEORGANIZACIJE:

1.MANS - 725.961 eura

2.NevladinoudruženjeCentarzainicijati-

ve iz oblasti održivog turizma Podgorica -

448.609

3. Centar za demokratiju i ljudska prava

(CEDEM) - 304.956 eura

4. FORS Montenegro fondacija za razvoj

sjeveraCrneGore - 298.534 eura

MEDIJI:

1. Društvo za novinsko izdavačku djelat-

nostMonitor d.o.o. - 93.496 eura

2. TVVijesti - 52.950 eura

Detaljan pregled kome je koliko parče

„evropskog kolača“ pripalo za pet godina:

U2007.bilojesvegapetbudžetskihoba-

veza, ukupnovrijednih72.498eura.

Od tihpet ugovora, dva supripalaAsocija-

cijizademokratskiprosperitet–Zid-uku-

pno 23.236 eura.

Izvjesni Bonum association dobio je -

20.898 eura.

U2008. bilo je više budžetskihobaveza -

27. Zanjih jeopredijeljeno899.050eura.

OpetjejedanugovorpotpisansaAsocijaci-

jom za demokratski prosperitet - Zid, vri-

jedan - 22.130 eura.

Ostali sudobilimanje od20hiljada eura.

U 2009. drastično raste broj korisnika i

opredijeljena suma: 94 budžetske oba-

veze, i više od sedammiliona - 7.019.488

eura.

Evo i kome je u toj godini najviše pripalo:

1. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora

(MANS) - 288.125 eura

2. Humanitarna organizacija Caritas bar-

ske nadbiskupije udruženja - 174.079 eura

3. Centar za monitoring (Cemi) - 159.485

eura

4. Ekspedicija - 157.000 eura

5. Confidential; Confidentiel; Vertraulich

- 104.403 eura

6. Omladinski kulturni centar Juventas -

95.275 eura

7. Društvo za novinsko izdavačku djelat-

nostMonitor d.o.o. –93.496

8. Udruženjemladih sa hendikepomCrne

GorePodgorica - 90.783 eura

9. Udruženje paraplegičara Crne Gore -

89.099 eura

10.Centarzarazvojnevladinihorganizaci-

ja (CRNVO) - 83.036 eura

11.NVOCentarza inicijative izoblasti odr-

živog turizmaPodgorica - 75.298 eura

12. Evropski pokret u Crnoj Gori - 60.254

eura

13. Asocijacija za demokratski prosperitet

- Zid - 45.013 eura

14.VolonterskainicijativaPodgorica(VIP)

- 44.022 eura

15.UdruženjeHumanitaracNikšić-30.147

eura

16. RTCG- 13.000 eura

U2010. bila je 141. budžetska obaveza, a

ukupnavrijednost - 19.777.404eura.

Evo spiska srećnih dobitnika evropskih

para:

1. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora

(MANS) - 437.836 eura

2. NVUCentar za inicijative iz oblasti odr-

živog turizmaPodgorica - 373.311 eura

3. Centar za demokratiju i ljudska prava

(CEDEM) - 304.956 eura

4. FORSMontenegro (Fondacija za razvoj

sjeveraCrneGore) - 298.534 eura

5. Asocijacija za demokratski prosperitet -

Zidudruženje - 208.449 eura

6. Humanitarna organizacija Caritas Bar-

ske nadbiskupije - 183.019 eura

7. Omladinski kulturni centar Juventas -

166.472 eura

8. Evropski pokret u Crnoj Gori - 164.063

eura

9.UdruženjeHumanitaracNikšić-155.433

eura

10. Centar za građansko obrazovanje

(CGO) - 139.708 eura

11. Djeca prije svega (udruženje) - 124.185

eura

12. Centar za demokratsku tranziciju

(CDT) - 123.337 eura

13. Akcija za ljudska prava (HRA) - 117.992

eura

14.Centarzarazvojnevladinihorganizaci-

ja (CRNVO) - 117.390 eura

15. NVOTerra - 105.529 eura

16. Savez udruženja raseljenih, izbjeglih i

prognanihuCrnoj Gori - 98.141 eura

17. Zeleni dom(Greenhome) - 81.632 eura

18. Centar za preduzetništvo i ekonomski

razvoj - 65.144 eura

19. Centar za monitoring (CEMI) - 57.539

eura

20. Udruženje za pomoć licima ometenim

upsihofizičkomrazvoju - 49.972 eura

21. Art dulcinium(udruženje) - 44.328 eu-

ra

22. Educo centar - 41.270 eura

23. Prostory (udruženje) - 39.892 eura

24. Centar za razvoj agrara - 27.610 eura

25. Bonumassociation - 23.690 eura

26.VolonterskainicijativaPodgorica(VIP)

- 21.457 eura

27. In coPodgorica d.o.o. - 9.970 eura

28. TelevizijaVijesti d.o.o. - 9.950 eura

U 2011. bile su 63 budžetske obaveze,

ukupna vrijednost je 22.103.397 eura,

grojepripaodržavnimiopštinskiminsitu-

cijama.

1. Fond za aktivno građanstvo (FAKT) –

145.000 eura

2.Centarzarazvojnevladinihorganizacija

(CRNVO) - 131.891 eura

3. Montenegro biznis alijansa (MBA) -

72.863 eura

4. TelevizijaVijesti d.o.o. - 43.000 eura

5. Centar za preduzetništvo i ekonomski

razvoj u saradnji saPrivrednomkomorom

- 30.747 eura

6. Fondacija za promovisanje nauke (Pro-

na) – 23.400 eura

7. Društvo za radio-difuznu djelatnost Ra-

dioAntenaM–9.900 eura

Iakosuvećsumekojevidite, zacrnogor-

ske prilike, više nego ozbiljne, tek su za-

grijavanje za nekoliko mega igrača iz

NVO sektora, koncern Vijesti i sa njim

povezane adrese, ali i za Javni servis.

PODGORICA

–Članovi

Sudskog savjeta ćeubuduće

moći danastavljajudaobav-

ljajudužnost do izborano-

vihčlanova, predviđeno je

Prijedlogomzakonaodopu-

namaZakonao sudskomsa-

vjetu i sudijama, koji jeVla-

da jučeusvojila.

Dopunama ovog zakona će se

izbjeći potencijalna blokada

rada ovog tijela, koja bi mogla

nastati zbog toga što je za iz-

bor četiri člana iz reda ugled-

nihpravnikapotrebnadvotre-

ćinska većina u parlamentu u

prvom, a tropetinska u dru-

gom krugu. Mandat aktuel-

nomsastavu ističe 2. jula.

OBRAZLOŽENJE

Kako je kazao potpredsjednik

Vlade iministar pravdeZoran

Pažin, „nije tajna da u ovom

trenutku zbog promjenljivog

raspoloženjaopozicijedauče-

stvuje u parlamentarnom ži-

votu te većine nema“.

Dopune ovog zakona, na na-

činštoćepredsjednik i člano-

vi Sudskog savjeta nastaviti

da obavljaju dužnost do pro-

glašenja novog sastava, pre-

ma njegovimriječima, u skla-

du su i sa Ustavom i sa

međunarodnim pravnim

standardima.

- U skladu saUstavom, Sudski

savjet je najviši organ sudske

vlasti i nadležan je da obezbi-

jedi samostalnost i nezavi-

snost sudova i sudija, a iz ugla

građana toznači pravonapra-

vično suđenje pred nezavi-

snim i nepristrasnimsudomu

razumnom roku. Pravo na

pravično suđenje je od uslov-

ljavajućeg značaja za ostvare-

nje gotovo svih drugih ljud-

skihsloboda iprava, zbogčega

ga nije moguće suspendovati

čak ni u vanrednimprilikama,

kako to nalaže član 25 Ustava

–objasnio jePažin.

Ustavni princip podjele vlasti,

kako je naglasio, podrazumi-

jeva uzajamnu kontrolu i rav-

notežu grana vlasti.

- To ne bi bilomoguće ukoliko

bi jedna bila blokirana i ne bi

bila u prilici da vrši svoju

ustavnu funkciju. Naš Ustav

poznaje i situaciju kada vlada

kojoj istekne mandat, pa čak i

vlada kojoj je izglasano nepo-

vjerenje, nastavljadavrši duž-

nost do izbora nove vlade –

PODGORICA

–Unašoj dr-

žavi zabilježen je trendrasta

brojakorisnikaduvanskih

proizvoda–prošle godine se

35,4odstopopulacije izjasni-

lodapuši - saopštila jenacio-

nalnakoordinatorka zakon-

troluduvanaAgima

Ljaljević.

Među djecom koja imaju od 13

do15godinasvakidesetiučenik

i svaka deseta učenica redovno

koriste duvanske proizvode, a

među šesnaestogodišnjacima

svaki peti momak i svaka osma

djevojka.

Ona je podatke „istraživanja o

kvalitetuživota,životnimstilo-

vima i zdravstvenim rizicima

stanovnika Crne Gore“ i glo-

balnog istraživanja o potrošnji

duvana među mladima pred-

stavila juče na konferenciji u

Podgorici.

Trend povećanja zabilježen je,

kako je rekla, tek 2017, jer su

dosadašnje analize ukazivale

nakonstantnosmanjenjebroja

pušača. Rast se, prema njenim

riječima, može objasniti veli-

kom dostupnošću duvanskih

proizvoda i cjenovnom politi-

kom.

Zgradaukojoj je smještenaDelegacijaEUuPodgorici

Ko su „zvijezde granta“ Delegacije EU u Crnoj Gori (I)

Osim

vrtoglavih

suma, zanimljivo

je da za pojedine NVO,

makar u našoj redakciji,

niko nikada nije čuo... a,

znalo imse posrećiti

i sa više od

100.000 eura

Vlada utvrdila Prijedlog zakona koj

Man

savje

izbor

Istraživanja pokazuju da je u našoj državi

Čak80odstopac

infarktommioka

ZAKONOMPROTIV

PUŠENJA:

Sakonferencije

podsjetio jePažin.

Govoreći o međunarodnim

pravnim standardima, Vlada

se pozvala na član 23 stav 3

Evropske konvencije o ljud-

skimpravima.

Uovomčlanu, odnosno stavu,

piše da „sudije ostaju na duž-

nosti dok ne budu zamijenje-

ni. Međutim, oni nastavljaju

daradenapredmetimakojesu

već uzeli u razmatranje“.

Pobjeda je o ovakvoj moguć-

nosti prevazilaženja krize i

mogućeblokaderadaSudskog

PRODUŽENJE

MANDATARJEŠENJE:

ZoranPažin

Milioni zaodabrane