Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 1. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

–ČlanSavjeta

RadioTelevizijeCrneGore

MimoDraškovićnajavio jeda

ćedanaspodnijeti zvaničnu

inicijativuzarazrješenjegene-

ralnedirektoriceAndrijane

Kadijezbog, kako jerekao, ni-

zagrešakakoje jemenad-

žmentpraviouposljednjevri-

jeme, a jednaodnajvećihje,

smatraon, ugovorkoji jetaku-

ćapotpisalasanevladinomor-

ganizacijomCentarzagrađan-

skoobrazovanje, akojimje

ugroženanezavisnostJavnog

servisa.

On je to kazao na sjednici Savje-

ta,naštomujedirektorTelevizi-

je VladanMićunović odgovorio

daseradujeinicijativijerjemen-

džment „konačno dočekao da se

prekine mrcvarenje koje traje

devetmjeseci“.

PRITISAK

- Kako god da odlučite kada je u

pitanjupovjerenjemenadžmen-

tu,Kadija i ja smoradili uatmos-

ferikakvunikomenebihpoželio

–kazao jeMićunović.

On jenaveoda jebilopritisaka iz

Savjetu, ali i vannjega.

-Neznampostojilinekoadamu

nije jasno kakvih je ovdje prlja-

vihpritisakabilonanasupojedi-

nim trenucima. Iako Savjet ne

bira direktora Televizije, odmah

da vam kažem da ostavku neću

da podnesem, pa i da Andrijanu

smijenite - poručio je Mićuno-

vić.

Kadija je juče napustila sjednicu

prije nego je Drašković najavio

inicijativuzanjenusmjenu,jerje

bila revoltirana prijedlogom

predsjednikaSavjetaIvanaJove-

tića da se dnevni red dopuni i

propiše da ubuduće ovo tijelo

dobija odmenadžmenta, po au-

tomatizmu, sve informacije.

Kadijajetvrdiladajetosuprotno

zakonuidaukolikoSavjetželida

preuzmeingerencijegeneralnog

direktora,ondanekapredložiiz-

mjene Zakona o nacionalnom

javnomemiteru.

Zasmetalo joj je i što je Pobjeda

radila svoj posao, istraživanjem

došla do ugovora koji je kuća na

čijem je Kadija čelu potpisala sa

CGOiobjavilaspornidokument.

-Akobi Savjet dabudegeneralni

direktor, neka to i kaže. Vi ugro-

žavatemojusloboduposlovanja,

to neću da dozvolim. Zahvalila

bih medijima koji su došli do

ugovora sa CGO. Redakcija Po-

bjedega jenabavilanekolikosati

nakonštosamga javamaposlala

- rekla jeKadija.

PIONI

Poručila je i da momentalno

podnosi ostavku ukoliko Savjet

očekuje da imona na kraju sva-

kog radnog dana podnosi izvje-

štajidatonećečiniti,pasvedajoj

jeplatamilioneura. Bila jevidno

iznervirana i kada je Milan Ra-

dović kazao da nije dobio infor-

maciju o projektnimaktivnosti-

ma CGO u sklopu spornog

ugovora saJavnimservisom.

-Tobiznačilodabihsvakogdana

morala da vampodnosim izvje-

štaještasamtogdanaradila.Mo-

lilabihvas da sene igramopred-

stave istjerivača đavola, molim

sve koji vama daju glasove i koji

vas instruiraju da ih pitate da li

treba da zatražitemoju ostavku.

Ljudi čiji ste vi ovdje pioni treba

da vamkažu javno da Andrijana

Kadija zaustavlja demokratski

razvojCrneGoreijaodmahpod-

nosim ostavku. Ono za šta se ja

ovdje zalažemje profesionaliza-

cija,avisviizsvojihuglovaovdje

vodite ratove sa drugim NVO.

Jedini je problem što su odmog

imenovanja svi ovdje bili ravno-

pravni.Molimvas damuški sku-

pitepetlju i danas izglasatemeni

nepovjerenje-poručilajeKadija

i napustila sjednicu.

Nakon toga, predsjednik Savjeta

Ivan Jovetić povukao je prijed-

log i rekao da ne želi da stvara

tenzije.

-Nijesamželiodadođedoovoga

ižaomiještojeKadijaotišla.Po-

što je ovo krenulo u pogrešnom

pravcu,želimdadokažemdaovo

nijeigrapiona,paćudapovučem

ovu tačku dnevnog reda, jer ovo

nijebilousmjerenonaAndrijanu

- rekao jeJovetić.

IDrašković i Radović su, takođe,

bili kategorični da nijesu ničiji

pioni.

Savjet je juče bio jednoglasan u

slučaju osnovnog ugovora

RTCG i CGO, koji je još u aprilu

objelodanila Pobjeda, a koji je,

kako su todefinisali uzaključku,

„otvorio prostor za ugrožavanje

nezavisnostiRTCG“.

Draškovićjenaveodajetajdoku-

mentkoncipiransuprotnozako-

nu i međunarodnimodredbama

nezavisnosti Javnog servisa, pa

dovodi u pitanje funkcionisanje

uređivačke i novinarske nezavi-

snosti.

- Da je ugovor bio dobar, ne bi se

radioaneks.Bašsepitamkojetaj

stručnjak iz CGO koji obučava

novinare koji će da oplemene

ovu kuću. Nije mi jasno ni kako

DelegacijaEUuPodgorici ne vi-

di ništa sporno u svemu ovome.

Problemje što su svimislili da se

ovo neće saznati, pa im je sad

problematično što sumediji ovo

objelodanili. Interesuje me i šta

bi bilo da je novinarima data te-

madaradeistraživanjeoplagija-

tukoji jeCGOuradio, da li bi no-

vinaritosmjeliučinitiikakobise

CGOprema tome odnio. Gdje je

tu objektivnost i nezavisnost -

kazao jeDrašković.

UGOVOR

IPavićević jenaveoda seoko tog

dokumenta digla velika fama, ali

s razlogom.

- Neki članovi nijesu definisani

kako treba. Sada se to ispravilo

aneksom, ali je sporan bio ugo-

vor ranije.Neko je trebalodanas

konsultuje oko ovog dokumenta

- kazao jeon.

Radović je rekao „da nije u ulozi

ratnika“ i da su svi partneri do-

brodošli, ali da se nezavisnost

moračuvati.

Kazao jedanemožeda shvati da

menadžmentnije„zaboljelo“što

u ugovoru stoji da im bilo ko sa

strane određuje ko će da gostuje

u emisijama i da još za tomoraju

da tražepisanusaglasnostCGO.

- Bio sam zabrinut kada sam to

pročitao, jer je neprihvatljivo da

poredglavnogiogovornogured-

nika uvodite mentora koji će da

degradirauloguurednika.Novac

je trebalo da se uplati Javnom

servisu, pa oni da odrede koliko

će kome da daju - predložio je

Radović.

SlobuPajoviću je bilo sporno što

jedna nevladina organizacija

možedaplaćanovinareRTCG.

- Ovaj dokument je nezakonit i

nestatutaran i duboko zadire u

nezavisnost ove kuće – ocijenio

jeon.

Direktoru Televizije Vladanu

Mićunoviću,međutim, uugovo-

runemaništa sporno i smatrada

se Savjet bavi „manje važnimpi-

tanjima“.

- Možemo da odbijemo nepri-

mjereni uticaj i odgovorno tvr-

dimda nije bilo ni pokušaja uti-

caja. Od ovog projekta imamo

samokoristkadajeupitanjupro-

fesionalna strana. Pokrenuta je

kampanja, pa čak i hajka, a cilj

toga je da se dovede u pitanje

kredibilitetmenadžmenta, da se

nanese šteta CGO-u, a i Delega-

cija EU je zbog partnerstva s na-

makritikovana–rekao jeon.

Draškovićga je tadaupitaozašto

smatra da je nekome cilj da im

nanese štetu.

- Sami ste greške pravili, mi vam

tu nijesmo pomagali. Sve i da

smo htjeli, od nas ste sakrili ovaj

ugovor,panijesmouspjeli.Lično

ćudaodgovaramakoutvrditeda

sam nekome želio da nanesem

štetu–rekao jeDrašković.

IJovetićjeistakaodaugovornije

dobronapravljen i da jeon to lič-

noisaopštiopredstavnicimaDe-

legacije EU i AivuOravu kada je

došaokodnjegana sastanak.

- Naglasio sam da mi je sporno

što se četiri puta u osnovnom

ugovoru pominje da je potrebno

pisano odobrenje CGO da bi se

prilog emitovao. Ne znam je li to

stoji u ugovoru slučajno ili na-

mjernoinećunidanagađam.On

nije u skladu sa zakonom i to je

jasno - rekao jeJovetić.

Savjet se juče izjasniooaneksu2

ugovora, odnosno da li su njim

otklonjeni uticaji nanezavisnost

Javnog servisa, osim honorara

novinarakoji su i dalje sporni jer

ih isplaćuje CGO - Drašković i

Pajović suglasali protivovogdo-

kumenta, Tomić i Jovetić bili su

uzdržani, dok su ostali podržali

aneks.

K.JANKOVIĆ

PODGORICA

–Trogodišnji VukMitrovićnovi jekori-

snikFondacije „Budi human“, a zanjegovo liječenjeu

Turskoj neophodno jeprikupiti 33.900eura.

Kako je saopšteno iz te fondacije, Vuk je rođen u julu 2015.

godineprijevremena, azbogcerebralneparalizenemožeda

priča, sjedi i hoda.

- Sanepunih1,5kilogramsmješten jenaneonatologiju. Sa tri

i pomjesecadošao jekući, ali ubrzomu jedijagnostifikovana

cerebralnaparaliza ipočinjeda idenafizikalneterapije i radi

na oporavku. Vuk je veoma veselo dijete, ali još samostalno

ne priča, ne sjedi i ne hoda. Preporučenomu je liječenjema-

tičnim ćelijama u Turskoj, za koje je neophodno prikupiti

33.900 eura - piše u saopštenju.

Novac semože donirati slanjemporuke, tako što se upiše 20

na 14543, kao i uplatomna žiro račun520-38802-69 ili devi-

zni račun520042000000877474.

K.J.

Spoljni uticaj na uređivačku politiku na način de nisan

ugovoromprostor je za nedozvoljeni uticaj na strukturu

programa, dovodeći timu pitanje profesionalnost, objektivnost i

uređivačku distancu. Da je ugovor bio dobar, ne bi se radio aneks

– kazao jeMimo Drašković, komentarišući ugovor RTCG i CGO-a

Još jedna burna rasprava Savjeta RTCG, Andrijana Kadija napustila sjednicu

Ugovor saCGO

neprihvatljiv, a

Mićunović tvrdi

da sužrtvahajke

U Draškovićevoj inicijativi

za smjenu Kadije, u koju

je Pobjeda imala uvid,

pored ostalog se navodi

da je ugovor RTCG i CGO

potpisan „tajno“, bez uvida

Savjeta i javnosti u doku-

ment.

- I, što je još teže, bez pret-

hodnog uvida i mišljenja

pravne službe RTCG.

Činjenica da su naknad-

no rađene dvije revizije

ugovora u vidu Aneksa 1

i Aneksa 2, dodatno ide u

prilog činjenici da je pred-

metni ugovor štetan po

RTCG, uprkos konstantnim

tvrdnjama menadžmenta

i partnera na projektu da

je ugovor dobar - naveo je

između ostalog Drašković.

On je naveo i da je taj

sporni dokument suprotan

odredbama Direktive o

AVM uslugama 2010/13/

EU član 10. stav 1 tačka A i

član 10 stav 4.

Inicijativa

zasmjenu

Kadije

Sa jučerašnje

sjednice

SavjetaRTCG

taj način istoj pribavilo imovin-

sku korist neprocjenjive vrijed-

nosti“.

DEVASTACIJA

- Srpska crkva (Beogradska pa-

trijaršija),odnosnonjenacetinj-

ska filijala, koja sebe imenuje

kao Mitropolija crnogorsko-

primorska, suprotno Zakonu o

zaštiti kulturnih dobara, u kon-

tinuitetu vrši devastaciju i pri-

svajanje kulturnoga dobra,Ma-

nastir „Dajbabe“. Iako je tim

Zakonom, članom 9 stav 1 za-

branjenovršenjebilokakverad-

nje koja nanosi štetu kulturno-

medobru,kojeječlanom13stav

4 definisan kaomemorijalni ili

drugispomenobjekat,ačlanom

14.stav3kaokulturno-istorijska

cjelina - homogena grupa gra-

đevina. Uprkos tome, Beograd-

ska patrijaršija, u dvorištuma-

nastira, bez dozvole Zavoda za

zaštituspomenikakulturegradi

objekat koji gabaritima, obli-

kominamjenom,narušavaspo-

meničke vrijednosti Manastira

„Dajbabe“ i nije primjeren ovo-

mepodneblju–pišeuprijavi.

U Crnogorskom pokretu sma-

trajuda SPCna ovaj način „me-

đašiprostorsvojihituđihimpe-

r i j a l n ih amb i c i j a , j asno

stavljajući na znanje svima, da

neke strane sile pretenduju na

crnogorski prostor“.

- Zato je taj objekat uvreda dr-

žavnoga i nacionalnoga dosto-

janstva, koja se mora zakonom

sankcionisati – kategorični su

oni.

-primorske

tirDajbabe

Prema nezvaničnim saznanjima Pobjede, Srpska pravoslav-

na crkva u Crnoj Gori i njen poglavar Am ilohije Radović u

Dajbabama podižu crkveni objekat u slavu ruske carske

porodice Romanov. Na to ukazuje i kupola u prepoznatlji-

vom ruskom stilu.

AmfilohijeuDajbabama

slaviRomanove

Za liječenje trogodišnjaka

potrebno je33.900eura

K.K./D.Đ.