Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 1. jun 2018.

Društvo

PODGORICA

– Sindikat dok-

tora medicine objavio je na

Fejsbukuda je od2014. godine

97 ljekara napustilo javni

zdravstveni sistem, a, kako

tvrde, do kraja ove godine još

najmanje četiri doktora otići

će iz Kliničkog centra Crne

Gore.

LISTA

Ministarstvozdravlja,međutim,

ne brinu ovi podaci, jer, kako je

zanašlistrekaonezvaničniizvor

iz ovog resora, na saopštenje

Sindikata gledaju kao na neu-

spjeli pokušaj uznemiravanja

javnosti senzacionalističkimvi-

jestima da je odlivom ljekara

ugroženo funkcionisanje zdrav-

stvenogsistema.

-Tojeplodlošenamjere,anere-

alnog stanja– rekli suoni Pobje-

di.

Sudeći prema listi ljekarakoji su

napustili javni zdravstveni si-

stem, a koju je Sindikat objelo-

danio, najviše ih je pošlo u ino-

stranstvo - 52. U Njemačkoj je

novi posaopronašlo 17 ljekara, a

u Srbiji 10. Neštomanje doktora

pošlojeuŠvajcarsku-osam,dok

troje radi u Švedskoj. Pojedini

ljekariradeiuKuvajtu,Danskoj,

SAD-u, Francuskoj, Austriji,

Sloveniji, Hrvatskoj. Zanimljivo

je, kako pokazuju podaci Sindi-

kata doktoramedicine, da je je-

dan hirurg koji je radio uOpštoj

bolnici u Baru zasnovao radni

odnos na kruzeru. Pojedini dok-

tori su, takođe, napuštajući an-

gažman u javnom zdravstvu

pošli na Univerzitet Crne Gore

da rade, abilježe se i slučajevi da

su neki napuštajući posao pošli

,,na samofinansiranje svoje spe-

cijalizacije“. Istaknuto je i kako

je jedan ljekar koji je radio u cr-

nogorskomzdravstvu dobio ot-

kaz, te da su dvoje ,,umjesto

ostanka uKliničkomcentruCr-

ne Gore pošli u penziju“. Za po-

jedine ljekare nije precizirano u

kojoj inostranoj zemlji rade. U

privatnimzdravstvenimustano-

vamazaposlilose37doktorako-

ji su napustili javni zdravstveni

sistem.

Komentarišući ove podatke, iz

Ministarstva zdravlja kažu da je

analizom spiska ljekara koji se

,,zloupotrebljavasaciljemmani-

pulacije jasno da on predstavlja

kompilacijurazličitihosnovapo

kojima su ljekari napustili javno

zdravstvo“.

- Neki odlaze u penziju, prelaze

naMedicinski fakultet, Calims,

ili pak u neku privatnu zdrav-

stvenu ustanovu, od kojih je ve-

ćina uMreži zdravstvenih usta-

nova, a samo manji broj ljekara

jeotišaouinostranstvo.Naglaša-

vamo da se dio ljekara vraća iz

privatnogu javni zdravstveni si-

stem – saopštili su iz Ministar-

stva.

STATISTIKA

Ističu i da je, premapodacima iz

regiona,najmanjiodlivljekaraiz

Crne Gore u odnosu na njihov

ukupanbroj.

- Crnogorski zdravstveni sistem

je od 2013. godine, kada je u nje-

mu radilo 1.348 ljekara, do 2017.

kada je u njemu radilo 1.647, po-

stao bogatiji za 300 ljekara. Sa-

modo kraja ove godine uKCCG

se sa edukacije vraća 50 ljekara,

anaredne45,štoćedodatnooja-

čati kadrovske potencijale

zdravstvenog sistema – navode

oni.

IstičudaSindikatdoktoramedi-

cine „u kontinuitetu zlonamjer-

noplasirapoluistine i neistine“.

- Jednog dana navodi da je si-

stemnapustilo77ljekara,asamo

dva dana nakon toga, iz istog

izvora stigao je podatak da je cr-

nogorski zdravstveni sistemna-

pustilo100 ljekara–navodeoni.

Sdrugestrane, i izLjekarskeko-

moreupozorilisuranijedaodla-

zakdoktoradobijanamasovno-

sti, te da u budućnosti ovaj

negativanfenomenmožeposta-

ti nerješivproblem.

N.Đ./K.K.

HERCEGNOVI/KOTOR

-

Šokantnavijest da suprije 20

godinauporodilištukotor-

skeOpštebolnice zamijenje-

nedvijebebe izHercegNo-

vog i Budve tačna je,

potvrđeno jePobjedi u

OsnovnomsuduuHerceg

Novom, gdje sunamkazali i

da jeovaj slučaj sudski pro-

cesuiran još 2015. godine.

- Uskoro bi trebalo da bude

određen sudija koji će postu-

pati uovompredmetu–bilo je

sveštosunamkazali,uzpojaš-

njenje da zbog osjetljivosti

slučaja i tajnosti podataka više

detalja nemoguda saopšte.

Prema nezvaničnim saznanji-

ma, dvije porodice od kotor-

ske bolnice traže odštetu.

„Dan“ je jučeobjavioda je jed-

na od porodica slučajno otkri-

la, medicinskom pretragom,

da je njihova beba zamijenje-

na ukotorskomporodilištu.

U kotorskoj Opštoj bolnici ni-

jesmo mogli da dobijemo ni-

kakvu informaciju. Dr Ivan

Ilić, direktor bolnice, nije od-

govaraona naše pozive.

Kako nam je kazao njegov ko-

lega, koji nije želio da mu se

pominje ime, direktor je zau-

zet, ali da svakakonebimogao

ništa da kaže, jer je u obavezi

da zbog istrage ne saopštava

pojedinosti o ovomslučaju.

-Zna se tačnookojimseporo-

dicama iz Budve i Herceg No-

vog radi - kazao je on.

On je potvrdio i da je odštetni

zahtjev visok.

- Pominju se neke velike sume

novca, ali nema para koje bi za

ovo bile satisfakcija – dodao je

naš sagovornik.

Ističe kako u to vrijeme u bol-

nicinijesubiliadekvatniuslovi

za rad, zbog čega je, vjerovat-

no, i došlodo zamjene beba.

- U toku je jedan sudski spor sa

predmetom utvrđivanja za-

mjenebebauporodilištubolni-

ceKotor. Ponalogusudagaran-

tovanajetajnostpodataka,tako

da moramo da se pridržavamo

te odluke suda i ne možemo

objavljivati bilokakve informa-

cijevezanozatajspor-odgovo-

rio je direktor kotorske bolnice

Ivan Ilić na pitanja „Dana“.

Ovaj list navodi i da „zbog pro-

pusta u kotorskoj bolnici, ošte-

ćene porodice navodno traže

milionskuodštetu“.

Ž.K./S.M.

Sindikat doktoramedicine

Uinostranstvopošla

52 ljekara, još četiri

sunajavilaodlazak

Ovo je neuspjeli pokušaj uznemiravanja

javnosti senzacionalističkimvijestima da

je odlivom ljekara ugroženo funkcionisanje

zdravstvenog sistema. To nije realno stanje –

rečeno je Pobjedi izMinistarstva zdravlja

PODGORICA

– Ministar zdravlja Kenan Hrapović kazao je

juče na petoj Medical konferenciji u Bečićima da su nosioci

napretka u zdravstvu ljekari i medicinski radnici, koji su,

prema njegovim riječima, ujedno i nosioci najzahtjevnijih

zadataka i izazova na svimnivoima zdravstvene zaštite.

- U najvažnijemposlu su i najbolji među nama, najpredaniji

svojoj profesiji, čija se svakodnevna briga o ljudskim životi-

ma i njihovo spašavanje podrazumijeva, a najmanja greška

postavlja na stub srama, rugla i bjesomučnog rastrzanja

na sva zvona – rekao je Hrapović i zahvalio doktorima koji

su, kako je kazao, „najvažniji u najvažnijem sistemu, a to je

zdravstvo“.

On je istakao i da je izvjesno da će se obezbijediti međuna-

rodno inansiranje za gradnju dva nova objekta u kojima će

biti smještene klinike za psihijatriju, infektivne i kožne bolesti.

Hrapović:Zbognajmanje

greškenastubusrama

Klinički

centar

PODGORICA

–Crnogorski

pokretpodnio jeOsnovnom

državnomtužilaštvukrivič-

nuprijavuprotivSrpskepra-

voslavnecrkve -Mitropolije

crnogorsko-primorskezbog

krivičnogdjelazloupotreba

službenogpoložaja, član416

KrivičnogzakonikaCrne

Gore i krivičnogdjela -deva-

stacija iprisvajanjekultur-

nogadobra izčlana9stav1 i

2, čl. 13stav1, i člana14stav4

Zakonaozaštiti kulturnih

dobara.

Kakosenavodi uprijavi, ukoju

je Pobjeda imala uvid, Crno-

gorski pokret je na osnovu do-

kumentacije iz katastra nepo-

kretnosti za opštinuPodgorica

utvrdio da jeManastir Dajba-

be,suprotnozakonskimodred-

bama, upisan na Mitropoliju

crnogorsko-primorskukaodio

Srpskepravoslavnecrkve.

RUSKIUTICAJ

Ekipa Pobjede uvjerila se da u

dvorištuManastiraDajbabe ni-

čenovi sakralni objekat.

NeimarikojejeangažovalaSrp-

ska crkva već su pokrili crkvu u

dvorištu manastira zlatnom

oplatom, sveci suveć islikani po

obodu ispod, a polako se poma-

lja i plava fasada... Prema izgle-

du se da naslutiti da će crkva

pored zaštićenog spomenika

kulture ličiti nabrojne ruske sa-

kralne objekte koje je SPC već

izgradilauCrnojGori.

AmitropolitAmfilohije i njego-

vi sveštenici suvećna tompro-

storu činodesjtvovali, kao reci-

mo održavanjem Masljenice,

tradicionalnog ruskog saboro-

vanja kojimsuobilježeneBijele

poklade, februara 2016. godi-

ne...

Pobjeda je uputila dopis Upravi

za zaštitu kulturnih dobara u

namjeri da nadležni pojasne da

li je, i ko, dao dozvolu da se na

zemljištu Manastira Dajbabe

gradi sakralni objekat koji, to se

dalakouočiti,potpunoodudara

odstaregradnjemanastira.

Crnogorski pokret smatra da se

Srpska pravoslavna crkva tako

ponaša jer im je država Crna

Gora omogućila da nezakonito

upiše crnogorsku imovinu kao

svoju.

POSJEDNICI

-SPCse,zahvaljujućitomneza-

konitomupisu ponaša, kao vla-

snik ove imovine iako nikada

nijebilasvojinacetinjskeMitro-

polije,ajošmanjeSrpskepravo-

slavne crkve ili njene filijale –

navodi seuprijavi.

IzCrnogorskogpokretapodsje-

ćajuda su listovi nepokretnosti,

u znatnombroju slučajeva, ne-

razgovjetni, a da je kao osnov

sticanja vlasništva beogradske

patrijaršije upisan takozvani

pravni propis ili odluka držav-

nogorgana.

- I pored najbolje volje nijesmo

bili u mogućnosti da pronađe-

mo odluku ili propis na koje se

pozivate u listovima nepokret-

nosti, pa smozaključili da takva

odluka ne postoji niti je nadlež-

ni organ donio propis koji ure-

đujeovupravnu materiju–piše

uprijavi.

Podsjećajudaječlanom129stav

1 Ustava za Knjaževinu Crnu

Goru bilo propisano da „Mitro-

poliji crnogorskoj pripadaunu-

trašnja uprava istočno-pravo-

slavnecrkve“, aštoznači daona

nije bila nosilac prava svojine

nadcrkvama imanastirima.

-Svakacrkva, svakimanastirpo

zakonima Knjaževine odnosno

KraljevineCrneGorebilisupo-

sebno pravno lice. Članom 716

Opšteg imovinskog zakonika

bilo je propisano da su imaoci

pravoslavne crkve, manastiri i

druge crkvene ustanove. Sagla-

sno tome, članom 99 Ustava

pravoslavnih konsistorija u

Knjaževini Crnoj Gori bilo je

propisanoda „svaka crkva uop-

šte, a posebno parohijska ima

pravodabudevlasnikomonog

dijela opšte imovine crkvene

koje joj pripada (stav 1), tedacr-

kvaimasvaonapravakojauživa

svaki drugi lični imaonik i ona

sama za sebe predstavlja samo-

stalnujuridičkuličnost(stav2)“

–pišeuprijavi.

UvrijemeKraljevineJugoslavi-

je, podsjećaju, pravni status cr-

kava i manastira ostao je isti, a

Srpska crkva, kao hegemona i

jedina u zemlji, nije bila njihov

vlasnik,„čak,nijeseniusuđivala

da nad njima uspostavi vlasnič-

kekompetencije“.

- U socijalističkoj Jugoslaviji

ovakav status crkava i manasti-

ra, bilo kojimzakonomnijemi-

jenjan,asvedoposljednjegizla-

ganja katastarskih operata

crkve i manastiri su bili upisani

kao posebna pravna lica i ni u

jednomSrpska pravoslavna cr-

kva nije označena kao njihov

vlasnik – upozorili su iz Crno-

gorskogpokreta.

Zaključuju da je, „bez pravnoga

osnova, neutvrđenog datuma,

alinakon1996.godine,suprotno

Zakonu o državnompremjeru i

katastrunepokretnostiliceN.N.

– službeno lice u Upravi za ne-

kretnine – Područna jedinica

Podgorica, protivpravno upisa-

lo na Mitropoliju crnogorsko-

primorskuManastir Dajbabe i

crkvene objekte ve-

zane s njim, i na

Crnogorski pokret podnio krivičnu prijavu protivMitropolije crnogorsk

SPCdevastiraMana

RadilišteukompleksumanastirauDajbabama

Beogradska patrijaršija, u dvorištumanastira, bez

dozvole Zavoda za zaštitu spomenika kulture

gradi objekat koji gabaritima, oblikom i namjenom,

narušava spomeničke vrijednosti Manastira Dajbabe

i nije primjeren ovome podneblju – piše u prijavi

Slučaj zamjene beba u kotorskoj Opštoj bolnici uzburkao crnogorsku javnost

Predmet na sudu jošod2015,

a sudijuće teksadadaodrede