Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 1. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Vlada je juče

donijelaodlukuo raspodjeli

prošlogodišnjedobitiMon-

teputa, kojomjeovakompa-

nija zaduženada 70odsto

profita, odnosno 1,36milio-

na eura, proslijedi držav-

nomtrezoru, Crnogorskom

olimpijskomkomitetu, ru-

kometnomklubuLovćen i

košarkaškimklubovimaBu-

dućnost iMornar.

- Ostatak od 30 odsto profita,

odnosno 582.000 eura, raspo-

ređujuseMonteputu, koji ćeo

raspodjeli ovih sredstava in-

formisati Vladu– kaže se u sa-

opštenju.

Prema saznanjima Pobjede,

ovegodinenećebitiisplatebo-

nusa direktorima i radnicima

Monteputa. Kompanija će na

račun državnog trezora upla-

titi 630.000 eura, COK-u

50.000, RK Lovćen 25.000,

KK Budućnost 603.000, a KK

Mornar 50.000 eura.

Monteput je lani iz dobiti za

2016. godinupodijelio 101.098

eurabonusadirektorimairad-

nicima. Po 2.840 eura bonusa

dobili su tadašnji članovi od-

bora direktora, Jusuf Kalam-

perović koji je i sada u odboru

direktora ove kompanije, sa-

dašnji ministar kulture Alek-

sandar Bogdanović, sadašnji

ministar rada i socijalnog sta-

ranja Kemal Purišić. Bonus je

dobio i tadašnji izvršni direk-

tor, a sadaministar saobraćaja

Osman Nurković i direktor

poslovne jedinice za upravlja-

nje projektomizgradnje auto-

puta Bar – Boljare Goran Vu-

jović. Zaposlenima je bilo

isplaćenopo 710 eura.

S.P.

PODGORICA

–Zaprva četirimjese-

caove godineproizvedeno je 1.685

gigavatsati (GWh), što je 52odstogo-

dišnjegplana, a 39odstovišeodpla-

na zaovaj diogodine, saopštio je šef

Direkcije zaupravljanje energijomu

ElektroprivrediDarkoKrivokapić.

- Zbog dobrih hidroloških prilika i po-

uzdanosti proizvodnih kapaciteta, HE

Perućica jeproizvela670GWh, što je 73

odstovišeodgodišnjegi53odstovišeod

plana za četirimjeseca. HEPiva je proi-

zvela 508 GWh, ili 68 odsto godišnjeg

plana,odnosno85odstovišeodplanaza

četiri mjeseca – kazao je Krivokapić, a

prenosi časopis Elektroprivreda.

Objasnio je da, zbog dobre hidrologije,

pune akumulacije čekaju ljeto, a uma-

njeni su im troškovi uvoza struje, jer je

termoelektrana od 30. marta bila u re-

dovnom godišnjem remontu. U prva

četirimjeseca prodato je 981GWh stru-

je za 45 miliona eura, a kupljeno 100

GWhza 3,3miliona.

S. P.

PODGORICA

-TermoelektranaPljevlja

je nakon redovnog godišnjeg remonta,

koji je koštao oko tri miliona eura, pono-

vonamreži.DirektorTEVladimirŠesto-

vić kazao je da je osimuobičajenih inter-

venc i j a , omogućena aps o l u t na

automatizacija rada kotlovskog postro-

jenja, pomoću kojega će se kontrolisati

proces loženja i nastanka azotnih oksida

u dimu. Urađeno je i postrojenje za pri-

premu vode odmaterijala koji je, po naj-

novijim standardima, dozvoljen za tu

vrstu tehnološke namjene. On je dodao

dajesistemonlajnmonitoringatrenutno

uprobnomradu, augrađen jeu15sličnih

blokova termoelektrana širomEvrope.

- Možemo da se pohvalimo da smo prvi

u regionu uveli taj sistem, što je dobar

uvod u ekološku sanaciju prvog bloka.

Onlajnmonitoringom se smanjuje i ko-

ličina štetnih čestica u vazduhu, jer je

sagorijevanjepotpunije-kazaojeŠesto-

vić i dodao da se štedi izvjesna količina

utrošenog uglja.

S.P.

PODGORICA

- Projekat

„100najvećihuCrnoj Gori“

okončan jedodjelompri-

znanjanajuspješnijimkom-

panijamau25kategorija i

predstavljanjempublikaci-

je. Riječ jeo, za crnogorske

prilike, jedinstvenoj poslov-

noj, institucionalnoj i pro-

motivnoj aktivnosti, koja je

imala za cilj danaosnovure-

levantnih i zvaničnihpoda-

taka javnosti predstavi naj-

veće i najuspješnijedomaće

kompanije i promovišeod-

govornoposlovanje.

Publikacija „Poslovne novine

– 100 najvećih u Crnoj Gori“

prva je te vrste u Crnoj Gori i

svojevrsni godišnjak najvećih

poslovnih dostignuća. Sadrži

sveobuhvatne podatke o naj-

većimmikro,malim, srednjim

i velikimpreduzećima po pri-

hodima,dobitiibrojuzaposle-

nih.

Direktorica projekta Ljiljana

Burzan-Nikolić kazala je na

završnoj svečanosti da je pro-

jekat „100 najvećih u Crnoj

Gori“ očigledno jedna odonih

ideja čije je vrijeme

došlo.Mi

-

nistar finansija Darko Radu-

nović naveo je da rezultati

projekta ukazuju na značajnu

ekonomsku aktivnost privre-

de, koja uprkos izazovnim

postkriznimvremenimauspi-

jeva da zabilježi dobre rezul-

tate.

U kategoriji velikih preduze-

ća, Elektroprivreda je lider po

prihodima koji su lani iznosili

276 miliona eura. Po dobiti je

prvorangirani Bemaka sa 20,9

miliona eura, a po broju zapo-

slenih Voli trejd, koji je lani

imao 1.870 radnika.

Projekat „100 najvećih“ se pr-

vi put realizuje uCrnoj Gori, a

sprovodi ga BI komunikejšn u

partnerstvusaministarstvima

finansija i ekonomije. Pokro-

vitelj projekta je Sosijete že-

neral bankaMontenegro.

S. P.

PODGORICA

– Prema podacima Eurostata, Crna Gora

ima najvišu cijenu električne energije u regionu Zapad-

nogBalkana - deset centi po kilovatsatu, prenosemediji.

Slijedi Albanija u kojoj je kilovatsat koštao 8,6 centi u

prošloj godini, BJR Makedonija 8,1 cent, Srbija sedam

centi i Kosovo 6,5 centi. Prema podacima Eurostata, cije-

ne električne energije za domaćinstva u članicama EU u

drugojpolovini2017.godinekretalesuseoddesetcentiza

kilovatsat uBugarskoj do30centi uDanskoj iNjemačkoj.

Umeđuvremenu, cijene gasa su u prosjeku pale za pola

procenta.

R. E.

Zahvaljujući kiši

Proizvodnja struje39odstovećaodplana

Završen redovni godišnji remont

Termoelektrana ponovo namreži

e cijene na nih derivata

a razloga

boggoriva

2012. godine smanjila, ali je

dodala da je tada cijena dizela

bila 1,38 eura, a danas 1,3 eura.

- Ne bih prejudicirala prije no

što vidimo kakvo će biti kreta-

nje - rekla je Sekulić.

Sve vrste goriva u Crnoj Gori

od utorka su skuplje tri do se-

damcenti.

Utvrđena je izmjenaZakona o

zaradama zaposlenih u jav-

nom sektoru, kojom se utvr-

đuju nova zvanja koja do sada

nijesubila prepoznata u zako-

nu. Riječ je o predsjedniku i

članovima disciplinske komi-

sije, komisije za žalbe, kao i

zvanja saradnik I, II i III, viši

namještenik I i II, zvanja u

okviru Kancelarije za evrop-

ske integracije, te zvanje va-

trogasac - spasilac.

Data je saglasnost na program

rada i finansijski plan Nacio-

nalne turističke organizacije.

Projektovani su prihodi od

2,87 miliona eura, od čega je

dva miliona opredijeljeno

budžetom, a 30 odsto su sop-

stvena sredstva i drugi izvori

prihoda. Iznos budžetskih

sredstava veći je u odnosu na

prošlu godinu za 39,8 odsto,

odnosnopolamiliona.

S. P.

Cijenekomunalijau

Plavu, Beranama i Baru

Vlada je prihvatila odluku opštine Plav da se cijena komu-

nalne naknade kreće od 20 do 40 eura po kvadratu za

devet gradskih zona. Ko plaća ovu naknadu odjednom

ima popust od 20 odsto, a ljudi koji bespravnimobjektima

rješavaju stambeno pitanje imaju pravo da je umanje za 30

odsto i plate u 240mjesečnih rata. Za objekte do 500 kva-

drata i ostale objekte naknada se može platiti u 120 rata.

Opština Berane je odredila da komunalna naknada u pet

gradskih zona u prosjeku košta 35,2 eura. Plaćanje punog

iznosa omogućava 15 odsto popusta. Pravo na pet godina

otplate imaju vlasnici objekata manjih od 500 kvadrata,

a ostali tri godine. Za legalizaciju primarnog stana do 100

kvadrata komunalije se mogu umanjiti za 80 odsto. Privred-

nici koji grade u biznis zoni potpuno su oslobođeni plaćanja

komunalne naknade, kao i graditelji vjerskih objekata i

poljoprivrednih pogona.

Bar je podijeljen na pet zona u kojima se cijene komuna-

lija kreću od pet do 17 eura po kvadratu objekta. Plaćanje

odmah umanjuje obavezu za 15 odsto, za porodične

stambene zgrade do 200 kvadrata period otplate je deset

godina, za objekte do 500 kvadrata pet godina, a za ostale

tri. Naknada se ne plaća za proizvodne i opštinske objekte,

za hotele i ugostiteljske objekte umanjuje se za 75 odsto, za

garaže i podrume za 85 odsto, a popust za vjerske objekte

je 90 odsto.

Eurostat o cijenama električne energije

na ZapadnomBalkanu

Strujanajskuplja

uCrnoj Gori

Vlada donijela odluku o raspodjeli dobiti Monteputa

Ovegodinenemabonusa

Uručena priznanja u okviru projekta „100 najvećih u Crnoj Gori“

Napravili ekonomski godišnjak

Podaci Monstata

U aprilu

12 odsto

više

gostiju

PODGORICA

-UCr-

noj Gori uaprilu jeu

kolektivnomsmješta-

juboravilo68.220 turi-

sta, 11,5odstovišene-

gou istomperiodu

prošle godine, saop-

šteno je izMonstata.

Broj ostvarenih noćenja

od 173.890 veći je 14,1

odstonegou istomperi-

oduprošlegodine, a85,7

odsto noćenja ostvarili

sustranci.Najvišenoće-

nja ostvareno je u pri-

morskimmjestima, 82,9

odsto, glavnom gradu

10,8 odsto, ostalim turi-

stičkimmjestima3,2od-

sto i planinskimmjesti-

ma 3,1 odsto.

R.E.

USD

1.23210

JPY 131.15000

GBP 0.87490

CHF

1.17790

AUD

1.60360

CAD

1.58950

Kursna lista

Tunel Sozina

HEPiva

Dobitnici nagrada