Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 1. jun 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Nivokapita-

laubankama, koji iznosi 503

miliona eura, pao jeprvi put

uposljednjedvije godine,

zbog implementacijemeđu-

narodnih standarda, saop-

štio je guvernerCentralne

bankeRadojeŽugić.

- Imamo pad nivoa kapitala u

bankama, sa malom stopom

od2,12odsto, koji jeposljedica

primjene međunarodnog

standarda finansijskog izvje-

štavanja 9 kojim smo zamije-

nili standard 39, čime je pora-

stao nivo rezervacija za 19

odsto - rekao jeŽugić juče no-

vinarima, nakon sastanka sa

glavnimizvršnimdirektorima

domaćihbanaka.

-Unašemfokususubiletriban-

ke. One ćemorati da se dokapi-

talizuju kako bi imali dodatno i

dalje unapređenje finansijskog

sistemauzimplementacijume-

đunarodnih standarda i najbo-

lje bankarske prakse - rekao je

Žugić i podsjetioda su ranije tri

banke bile ranjive, ali su dvije

izašle iz krize.

-Jednaodbanakajeugrožena,

ali ne bih navodio ime, jer ne

smijemo ugroziti povjerenje i

odnospremabankama - rekao

je Žugić i naglasio da se, gene-

ralno, slika stabilnosti sistema

izmijenila, ali na bolje. Naveo

je da je prošla godina bila

uspješna i da je finansijski si-

stem unaprijeđen, a i u ovoj

godini sunastavljeni pozitivni

trendovi, što dokazuje i rast

depozita za 14 odsto u odnosu

na uporedni period prošle go-

dine. Prema njegovim riječi-

ma, raste nivo aktive, a i ka-

matne stope su na istorijskom

minimum od 6,68 za prosječ-

nu ponderisanu efektivnu ka-

matnu stopu.

- Dogovorili smo dalji pad ka-

mataufunkcijikvalitetaživota,

standarda građana i konkuren-

tnosti realneekonomije -poru-

čio je Žugić i istakao da je nivo

lošihkredita paona neštomalo

iznad sedam odsto. Na pitanje

novinara da li je tačno da će

Sosijete ženeral preuzeti

CKB, Žugić je kazao da nema-

ju zvanično obraćanje prema

CBCG, tako da nema ni odgo-

vor po tomosnovu.

S. P.

PODGORICA

-Ukomuni-

kaciji saprivredom, Vlada je

jučekonstatovaladauovom

trenutkunemakrizne situa-

cijeniti prostora zadizanje

uzbune zbog cijena goriva,

rekla jeministarka ekono-

mijeDragicaSekulić i doda-

lada suprivrednaudruženja

najaviladanećepovećati

maloprodajne i cijenehrane

i prevoza.

-Vladaneutvrđuje cijenenaf-

tnih derivata, već definiše

maksimalnu maloprodajnu

cijenuinatajnačinograničava

cijene domaćih naftnih kom-

panija – kazala je Sekulić na-

kon sjednice Vlade. Istakla je

da ministarstva ekonomije i

finansija i ostale institucije

dnevno prate kretanje cijena

naftnih derivata i istakla da je

poskupljenjeposljedica skoka

na berzi i jačanja dolara u od-

nosunaeuro.DodalajedaVla-

da u ovoj godini nijemijenjala

akcize na naftne derivate. U

regionusu,kakotvrdi,ujedna-

čene cijene, što je važno sa as-

pekta sive ekonomije.

- Prema sadašnjim prognoza-

ma,nanarednomobračunune

očekujemo rast cijena, ali u

ovom trenutku ne možemo to

sigurno potvrditi, jer je u pita-

nju berzanska roba - kazala je

Sekulić.

Na pitanje da li će Vlada raz-

motriti promjenu uredbe o

određivanju cijena goriva,

odgovorila je da je Vlada

spremna da doradi bilo koji

od dokumenata za dobrobit

građana.

-Nevidimznačajannačinnje-

ne promjene da bi kroz samu

promjenu došlo do smanjenja

cijena, a to je u interesu svima

- rekla je Sekulić i dodala da

Vlada stoji na raspolaganju i

Uniji slobodnihsindikata i So-

cijalnom savjetu ukoliko oni

vide način da se ta uredba iz-

mijeni.

USSCGjejučetražioodpred-

sjednika Socijalnog savjeta i

ministra rada i socijalnog sta-

ranja Kemala Purišića da hit-

no sazove sjednicu tog tijela

na kojoj bi se analizirala

uredba o formiranju cijena

goriva.

SekulićjekazaladajeVladana

sjednici razmatrala i smanje-

nje akcize, podsjetivši da ih je

PODGORICA

- Elektroprivreda se

juče žalilananovuprivremenumje-

ruPrivrednog sudakojomimzabra-

njujekupovina akcijaRudnikauglja,

saznajePobjeda. SutkinjaPrivred-

nog sudaNatašaBoškovićdonijela je

uponedjeljak, 28.maja tuprivreme-

numjeru.

Prvu privremenu mjeru ,,u cilju spre-

čavanja nastanka eventualne nenado-

knadive štete“ sutkinja Bošković doni-

jela je 4. maja u sporu kojim je

manjinski vlasnikEPCGVasilijeMilič-

ković tražio da se poništi odluka skup-

štine akcionara EPCG o preuzimanju

svih akcija Rudnika uglja od 28. marta.

VijećePrivrednogsudausastavuNata-

ša Sekulić, Ivan Kovačević i Miodrag

Anđelić ukinulo je privremenu mjeru

23. maja i vratilopredmet sutkinji Boš-

ković da ,,pravilnoprimijenimaterijal-

no pravo, nakon čega će biti u moguć-

nosti da donese pravilnu i zakonitu

odluku“. Na oglas EPCG za kupovinu

akcija saglasnost za prodaju dalo je 96

odsto akcionara. EPCG je za kupovinu

Rudnika pripremila 33 miliona eura.

Vlada, italijanska kompanija A2A i bi-

znismen Aco Đukanović imaju 80 od-

sto kapitalaRudnika.

S. P.

PODGORICA

- Studenti UDG-a

su uključeni u testiranje pilot

projekta „TagItWine“, čija je

promocija počela u hipermar-

ketima Voli u Podgorici, saop-

šteno je sa tog univerziteta.

Riječ je o istraživačkompro-

jektu u saradnji sa Plantažama,

koji finansira EK u okviru

projekta Horizont 2020. Cilj

je testiranje informacione

tehnologije za zaštitu brenda i

prevenciju falsifikata u vinskoj

industriji. Kroz ovaj projekat,

istraživači UDG-a su se uključili

u projekat „TagItSmart“, čiji

je cilj korišćenje Internet of

Things ekosistema za kreiranje

novih rješenja digitalizacije uz

neprimjetno praćenje proizvo-

da kroz njihov životni ciklus. U

projekat su uključeni student i

saradnici Fakulteta za informa-

cione sisteme i tehnologije, kao

i novog studijskog programa

Elektrotehnika i računarstvo.

R. E.

PODGORICA

- Hipotekarna banka priređuje od 1. do 30. juna

nagradnu igru pod nazivom „Od crno-bijelog filma do crvenog

tepiha“. Pravodaučestvujuimajusvi građani kojiutomperiodu

budu plaćali masterkardomna POS terminalima u zemlji i pu-

teminternet servisae-komercHipotekarnebankenanekomod

internet prodajnihmjesta, saopšteno je iz banke.

Glavna nagrada je putovanje na Filmski festival u Veneciji za

dvijeosobe, a jednogdobitnikaočekujeprivatna filmskaprojek-

cija u Sinepleksu u Delta sitriju. Pripremljeno je deset polugo-

dišnjih Sinepleks paketa, odnosno šest puta po dvije mjesečne

ulaznice za bioskop, kokice, sokovi i slatkiši. Deset dobitnika

očekuje godišnjiHBOpaket (ExtraTVservis).

Određivanjedobitnika obavlja se slučajnimizboromimena vla-

snika masterkard kartice Hipotekarne banke pomoću softvera

specijalnodizajniranog za tupriliku.

R. E.

PODGORICA

– Izostanak

nalaza finansijskogvješta-

čenjau sporuzbog fabrike

briketa, koji seveć četvrtu

godinuvodi izmeđukompa-

nijaOMP inžinjering i Plan-

taža, odložio je jučerašnje

ročišteuPrivrednomsudu.

I prošlo jeodloženo jer je

nalazvještakamašinske

strukeGoranaDedića stran-

kamauručenna samomro-

čištu.

Kako Pobjeda saznaje, nalaz

ide u prilog Plantažama iz ko-

jih od početka postupka tvrde

da tehnologija u fabrici ne od-

govara za obradu vinove loze,

što su ranije kazali direktorica

PlantažaVericaMaraš i direk-

tor vinogradarsko-voćarske

proizvodnje u Plantažama

Dušan Kankaraš. Osim njih,

trebalo da je budu saslušani i

vlasnici OMP-a Miodrag Iva-

nović i Oleg Obradović, ali se

oni do sadanijesuodazivali na

pozive suda. Ovaj spor karak-

terišu brojna odlaganja od sa-

mog početka.

OMPtražišestmilionaeuraza

naknaduštete i izgubljenudo-

bit, a iznos koji traže Plantaže

protivtužbomzbognerealizo-

vanja ove zajedničke investi-

cije biće određen nakon vje-

štačenja.

Fabrika briketa, koja nikada

nije proradila, svečano je

otvorena prije sedam godina.

Po50odstovlasništvaufabrici

imali suPlantaže i OMP, čiji je

većinski vlasnik Obradović sa

60odsto,aIvanovićima30od-

sto udjela. Među osnivačima

je bio i sadašnji ministar od-

brane Predrag Bošković, koji

je izašao iz kompanije.

Suđenje će biti nastavljeno 19.

septembra.

M. Lk.

Nakon druge odluke Privrednog suda o zabrani otkupa akcija Rudnika

EPCGpredala žalbu

Guverner ukazao da je kapital finansijskih institucija pao na polamilijarde

Morajudokapitalizovati tri banke

Želedaunaprijede

kreditni registar

IzCBCGsu saopštili da namjeravajuda unaprijede kreditni re-

gistar.

-Diounapređenjaćebiti operativanod julaovegodine, dokće

se značajna poboljšanja primijeniti od januara 2019. godine,

kada na snagu stupi odluka o kreditnom registru, čiji je nacrt

pripremljen–kazali su izCBCGi dodali dasu

upoznalibankeotekstunacrtaodlukekakobidalekomentare.

UVoliju počelo testiranje

pilot projekta „TagItWine“

UDG u borbi

za zaštitu

brenda

Nagradna igra Hipotekarne banke

Filmski festival u

Veneciji zadvoje

Ministarka ekonomije tvrdi da Vlada ne utvrđu

Sekulić: Ne

zauzbunu

Ukinutamisijapri STO

Donesena je odluka o zatvaranju Stalne misije Crne Gore pri

Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u Ženevi, radi smanjenja

trioškova diplomatsko-konzularne mreže. Ta će djelatnost

od sada biti pod okriljem Stalne misije Crne Gore pri Ujedi-

njenimnacijama. Za stalnog predstavnika pri STO imenovan

je Milorad Šćepanović, šef Stalne misije pri UN.

Za direktora Uprave za sprečavanje pranja novca imenovan

je dosadašnji v.d. direktor Vesko Lekić.

Ponovo odloženo ročište u sporu Plantaža i OMP-a zbog fabrike briketa

Pogriješili tehnologiju

Sa sastankakodguvernera

DragicaSekulić

Privredni sud