Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 1. jun 2018.

Politika

Kad neko u priči preuveličava stvari iznad prirodne i uobi-

čajene mjere, onda kažemo da priča lovačke priče. Slična

stvar je i sa pričama o šarmerskim, sportskim i junačkim

podvizima. Odmalena, nakon perioda bajki, navikavamo se

na ove vrste benignih laži i pretjerivanja čija je svrha najče-

šće humor. Humor i benignost prosto nestaju kad političari

počnu da lažu.

Na kraju, odrastanjem i završetkom školovanja dođemo

do onog vrhunskog opisa laganja: trgovac ti laže sa osmije-

hom, žena laže suze prosipljući, ali niko ka’ „slobodni istra-

živački i angažovani“ medij ne laže. Samo tipovi iz takvih

medija, a naročito vlasnici takvihmedija, ne shvataju da

postoje priče koje ne smiješ pervertovati i zloupotrebljavati,

jer su one neprocjenjiva nematerijalna baština ljudskog

duha.

E, gospodin Perović, vlasnik neporočnago, nezavisnego,

istraživačkagomedijskog koncerna „Vijesti“ je zloupotri-

jebio dvije takve priče: O Sokratu i Umbertu Eku. Jedan

povod je bila proslava godišnjice „Vijesti“, a drugi što su

se Milo i Perovićevi mediji međusobno proglasili fašisti-

ma. Smiješni naslov ove kolumne služi da pokaže da njih

dvojica nijesu baš iz udaljenih galaksija, već da su bili bliski

i obojica dobro „valorizovali“ zasluge za proglašenje neza-

visnosti.

Naravno, predsjednik jače, profesor i medijski tajkun nešto

slabije, ali opet neshvatljivomnogo za nas tranzicione

gubitnike. Da li da kažemda je Milo dao pare za osnivanje

„Vijesti“? E, otkad su se razišli traje obostrano prljav meč i ne

interesuje me nastavak. Ali, ne treba vući Sokrata i Umberta

Eka „i po prahu i po kalu nesretnoga našeg javnogmnjenja“.

Prvo, profesore, od koga ste to vi iz „Vijesti“ nezavisni. Od

Milove vlade! OK. Da li ste nezavisni od stranih diplomata,

vlada i obavještajnih službi, NVO organizacija? Da li ste

nezavisni od inostranih vlasnika? Ili od političkih stranaka

i pokreta koje ste vi direktno proizveli i uvezali sa NVO

„proksi“ strankama? Jeste li nezavisni od Dake, Fronta,

Rusa?

I što to tako pametno i dirljivo ima u izjavi Tomasa Džefer-

sona, jednog od „očeva osnivača“ američke demokratije:

„Kad bi meni bilo prepušteno da biramda li da imamo

vladu bez štampe ili štampu bez vlade, ja ni trenutak ne bih

oklijevao da izaberemovo drugo“. Čista parola demagoga

i vlastohlepnog lika koju prosto obožava i sa zanosom širi

novinarluk željan neodgovorne vlasti iza paravana „istine“,

a mimo izborne volje i zakona. Džeferson, koji je pisac

Deklaracije o nezavisnosti SAD iz 1776. godine, je takav

demagog da ga ni ona pisanija o ljudskoj jednakosti datoj

od Tvorca, nije spriječila da do kraja života drži nekoliko

stotina robova.

Kakav „otac osnivač“ takvi i „sinovi nastavljači“, pa je rasna

segregacija u SAD trajala do 60-ih godina XX vijeka. Dakle,

nepunih dvjesta godina od Deklaracije. Sve ovo zna i profe-

sor Perović, samo se šlihta američkom suvlasniku „Vijesti“ i

svojim inimpolitičkimmecenama.

Tek je nesretni Sokrat nastradao u Miškovoj interpretaciji.

On je po njemu bio prvi novinar, a ne ilosof i otac etike, i

decenijama je „gluvario po cio dan po atinskimulicama“

i propitivao ljude i širio vijesti. Kakav bi tek opis dao za

gologa Diogena iz bureta, naš profesor matematike. Sokrat

je zbog odanosti istini morao popiti otrov, a Perović je

„popio“ u tranziciji nekoliko desetina miliona eura, što keša,

što akcija, što nekretnina, jer je istrajno vršio Sokratovsko

propitivanje režima.

Kakav je tek rusvaj Miško napravio od Ekovog eseja Ur-faši-

zam. Jedan golemom erudicijompromišljen tekst i zrelom

duhovnošću brušene stavove pa i famoznih četrnaest vječ-

nih svojstava fašizma Miško je izmasakrirao u jedanaest

teza o Milovom fašizmu. A da: i tvrdnja, „Vijesti“ su liberalni

list koji par ekselans ostvaruju Ekov zavjet. Bez obzira što

primaju pare od sljedbenika fašističkih kolaboracionista iz

Drugog svjetskog rata i rade medijsku predizbornu propa-

gandu za njih.

I pazi sad! Predsjednik evropske asocijacije Etičkog žurna-

lizma izjavio je: „U Crnoj Gori ima samo nekolikomedija,

mislim tri ili četiri, koji se mogu nazvati stvarno nezavisnim,

koji su spremni da pozovu vlast na odgovornost, i ovi medi-

ji, osobito grupa Vijesti, su najviše napadani... Najuticajnija

novina, najpouzdanija televizija... oni su nezavisni, podržani

od publike, mreža koja odbija da bude provladina ili s poli-

tičkimpredrasudama“.

Moš' misliti gabarite evropskog stručnjaka koji ovo izjavi!

Prepuštammu zaštitu Njutna, Dekarta, Lajbnica i Spinoze

koji su sljedeći na Miškovom repertoaru. Naslov članka će

vjerovatno biti „Omedijsko-monetarnoj gravitaciji“.

Sokrat iz

Milovog

gepeka

Piše:

Milorad PUSTAHIJA

E, gospodin Perović, vlasnik neporočnago,

nezavisnego, istraživačkago medijskog

koncerna „Vijesti“ je zloupotrijebio dvije

takve priče: O Sokratu i Umbertu Eku

Komentar

PODGORICA– Izvršna direk-

torkaMreže za a irmaciju

nevladinog sektora i članica

SavjetaAgencije za spreča-

vanje korupcije, VanjaĆalo-

vić-Marković je kao javni

funkcioner prekršila Zakon

o sprečavanjukorupcije,

utvrdio jeASK.

Agencija je postupila po

zahtjevu Vuka Maraša za

pokretanje postupka, kojim

se traži da se utvrdi povreda

odredbi Zakona o sprečavanju

korupcije u odnosu na Ćalo-

vić-Marković.

- Agencija je donijela odluku

kojom se utvrđuje da je Ćalo-

vić-Marković kao javni funkci-

oner prekršila član 7 stav 1 i 2,

i član 8 Zakona o sprečavanju

korupcije, navodi se u saop-

štenju.

Iz ASK-a su objasnili da je

Ćalović-Marković, za vrijeme

obavljanje javne funkcije

članice Savjeta Agencije, kao

izvršna direktorica MANS-a 4.

decembra 2015. godine zaklju-

čila ugovor, po osnovu kog

je ta nevladina organizacija

prihodovala 149.000 eura,

a povodomparlamentarnih

izbora 2016. godine.

Ugovorom je, kako su rekli,

bila predviđena obaveza pod-

nošenja prijava ASK-u, organu

vlasti u kojemobavlja javnu

funkciju.

- Zbog toga je neposredno i

lično bila zainteresovana za

ishod prijava koje je MANS

podnio Agenciji, a čime je kao

javni funcioner javni interes

podredila privatnom i time se

našla u sukobu interesa, navo-

di se u odluci Agencije.

Iz ASK-a su rekli da je nakon

zaključenja ugovora Ćalo-

vić-Marković višestruko

povećana mjesečna zarada,

i to sukcesivno, i dodali da je

istovremeno svakogmjeseca

primala naknadu člana Savje-

ta Agencije.

- Ćalović-Marković je kao član

Savjeta Agencije aktivno uče-

stvovala u radu i odlučivanja

tog organa po tačkama dnev-

nog reda koje su se odnosile i

na prijave MANS-a podnijete

Agenciji, a da nije prethodno

dala izjavu o postojanju privat-

nog interesa, nije obavijestila

ostale učesnike u raspravi i

nije zatražila mišljenje Agenci-

je o postojanju sukoba intere-

sa, piše u odluci.

R.P.

Odluka Agencije za sprečavanje korupcije o izvršnoj direktorici MANS-a

Vanja

Ćalović-

Marković

prekršila

zakon

Predsjednik parlamenta Ivan Brajović u zvaničnoj posjeti Pekingu

Kina jevažanpartner

PODGORICA

- Saradnjom

najvišihzakonodavnihor-

ganaCrneGore iKinepruža

sevažnapodrškapovećanju

obima ekonomske saradnje i

daljemrazvojuodnosau

brojnimdrugimoblastima

izmeđudržavakojenjeguju

pobjednički duh i uzajamno

povjerenje, zaključili su

predsjednikSkupštine Ivan

Brajović i predsjednikSve-

kineskognarodnogpolitič-

kogkonsultativnog savjeta

VangJang, na čiji poziv

predsjednikcrnogorskog

parlamentaboravi uzvanič-

noj posjetiKini.

- Uz povećanje robne razmje-

ne od 40 odsto, u prethodnoj

godini je udvostručen izvoz

crnogorskih proizvoda u Ki-

nu, a takođe je dupliran broj

kineskih turista u Crnoj Gori,

saopšteno je iz Brajovićevog

kabineta.

Brajović je podsjetio da Kina

gradi autoputuCrnojGori ida

je to najveći infrastrukturni

projekat od višestrukog

razvojnog značaja za našu ze-

mlju.

- To, između ostalog, ovu pri-

jateljsku državu čini jednim

od najvažnijih spoljnopolitič-

kihi ekonomskihpartnerana-

še zemlje, istakao je predsjed-

nikBrajović.

On je podsjetio da jeCrnaGo-

ra jedan od prvih potpisnika i

korisnika inicijative „Pojas i

put“ kao i mehanizma „1+16“

čiji jeKina inicijator, aciljovih

dugoročnihinvesticionihpro-

jekata je infrastrukturno,

energetsko, finansijsko i kul-

turnopovezivanjedržavaAzi-

je, istočneAfrike, Bliskog isto-

ka i Evrope.

Vang je istakaoznačaj razmje-

ne posjeta na visokomnivou i

potrebu nastavka razvojnog

trendauodnosimadvijedrža-

ve.

-Uskladu sa timnastojanjem,

Skupština Crne Gore je jedan

od pet parlamenata u svijetu

čiji supredsjednici ovegodine

pozvani u zvaničnu posjetu

NR Kini. Sagovornici su se

saglasili da Crna Gora i Kina

mogu biti primjer dobrog

partnerskog odnosa u politič-

koj i ekonomskoj saradnji, bez

obzira na razlike u veličini dr-

žava i njihovoj geografskoj

udaljenosti, navodi se u saop-

štenju.

Brajović će se tokom posjete

Kini između ostalog sresti i sa

predsjednikomStalnog komi-

teta Svekineskog narodnog

kongresaLi Džanšuom.

- PremaUstavuNRKine, Sve-

kineskinarodni kongrespred-

stavlja najviše zakonodavno

tijelo u zemlji, dok je Svekine-

ski narodni politički konsulta-

tivni savjet najviše politič-

ko-savjetodavno tijelo NR

Kine. Ova dva državna tijela

najčešće zasijedaju jednom

godišnje, u trajanjuod 14dana

i poznati su kao ,,Dva zasije-

danja“. Umartu ove godine je

izabrano novo rukovodstvo, a

predsjednik Skupštine je prvi

državni zvaničnik Crne Gore

koji se sa njima sastao, zaklju-

čuje se u saopštenju.

R.P.

Izborna komisija glavnog grada utvrdila konačne rezultate za SOGolubovce

DPSpobjednik

PODGORICA

– Izborna lista

„ZadobrograđanaGolubo-

vacapobjednički -DPS -Mi-

loĐukanović“ osvojila jedu-

ploviše glasovaod

drugoplasirane izborne liste

nanedjeljnimizborimau

ovoj opštini uokviruglavnog

grada.

To pokazuju konačni rezultati

izbora koje je utvrdila izborna

komisija glavnog grada. Za lis-

tuDemokratske partije socija-

lista glasalo je 4.169 birača, pa

ćeuovomlokalnomparlamen-

tu imati 16mandata, što je četi-

ri odborničkamjesta višeuod-

nosuna izbore 2014. godine.

DuplomanjeglasovaodDPS-a

na izborima u Golubovcima

dobila je izborna lista koalicije

DemokrataiUre,,AleksaBečić

–DritanAbazović –Zeta za 21.

vijek – Demokrate - URA“.

Prema konačnim rezultatima,

ova koalicija dobila je 2.071

glas, pa će u skupštini Golubo-

vaca imati osamodbornika.

Koalicija DF-SNP „Svi za sa-

mostalnu Zetu“ dobila je 1.748

glasova, pa će imati sedam od-

bornika u lokalnoj skupštini.

Jednog odbornika imaće Soci-

jaldemokrate Ivana Brajovića,

jer su na nedjeljnim izborima

dobile 455 glasova.

Z.D.

Vang Jang i Ivan Brajović

VanjaĆalović-Marković