Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 1. jun 2018.

Politika

PODGORICA

-Evropski li-

deri želedabudusigurnida

suuEUpozvali samooneze-

mljekojesunepovratnospre-

mnezačlanstvo, aneonekoje

suispunilekriterijumeuda-

tomtrenutku.To

jeurazgo-

voruzaPobjedukazaoRado-

slavSikorski, profesorsa

Harvarda i bivšiministarod-

branePoljske.

Sikorski, koji je bio i na funkciji

šefa diplomatije, kazao je da je

Zapadna Evropa umorna, i da

želi da bude sigurna u svoje iz-

bore.

-Ono što je usmjereno protiv

ZapadnogBalkana je autoritar-

nirazvojupojedinimzemljama

EU.ZapadnaEvropaželidabu-

desigurnadaćete jednomkada

usvojite demokratske standar-

de i principe, ostati na tomkur-

su nakon što postanete članica

evropske zajednice. Jer se sada

uEUdešavadanekezemlječla-

nice više ne zadovoljavaju kri-

terijume, ali je te zemlje sada

teško ili nemoguće izbaciti iz

EU, rekao je bivši poljski diplo-

mata.

STAV

On smatra da je izjava francu-

skog predsjednikaMakrona za

Balkan ozbiljan stav, koji nije

samonjegov,većrasprostranje-

nomišljenje u Zapadnoj Evro-

pi.

-EUćebitidvostrukoopreznija

kako će se odvijati proširenje,

jer ni Francuska niti druge ze-

mljeEUnećeprihvatitinijednu

novu članicu koja bi mogla da

ideunazad.Nijestvarutomeda

zemlje članice ne žele Zapadni

BalkanuEU.Generalnomišlje-

nje je da vaš region jeste Evro-

pa, ali nedokposaonebudeza-

vršendokraja. Dakle, pitanje je

samo vremena kada ćete biti

spremni, rekao jeSikorski.

Prema magazinu „Foreign Po-

licy“, Sikorski je jedan od stoti-

nunajznačajnihličnostiglobal-

ne politike. Upitan šta danas

vidikaonajvećeizazoveiprijet-

njeglobalnepolitike,onkažeda

ganajvišeplaši ruskaagresija.

MOSKVAAGRESIVNA

-MislimdajeRusijaidaljeveo-

ma agresivna. Moskva pokuša-

va da igra glavnu ulogu, ali mi

želimo grupu jakihzemalja ko-

je su spremne da se odupru to-

me.Rusijajeupoređenjusabilo

kojom evropskom zemljom -

samom, veća, jača. Međutim, u

poređenju sa Evropskom uni-

jomilisaNATO-Rusijajeslaba.

To je razumljivo, ali je žalosno

što se Rusija nije držala dijela

konvergencije sa Zapadom -

smatraSikorski.

Onkažedajeruskiuticajjedna-

ko prisutan, kako u centralnoj

Evropitakoinanašimprostori-

ma.

- Zar Rusija nije pokušala dr-

žavni udar u vašoj zemlji? To

pokazujeda smou istomregio-

nuiistomproblemu,kažesago-

vornikPobjede.

Sikorski smatra da cilj takvog

ponašanjanijepromocijaRusi-

je, već izazivanjekonfuzije.

-Želedabudetekaooni.Zatosa

razlogom strahuju od vašeg

uspjeha, u demokratskomsmi-

slu, saradnjom sa EU ili sa NA-

TO. Možda će i Rusi to željeti

jednogdana, ali toćebiti prijet-

njazaputinizamikleptokratiju

kojatamovlada.Rusipodržava-

ju ekstremne političke partije

koje su uključene u kampanje

dezinformisanja, nelegalnog

oduzimanja teritorije i slično.

To je potpuno neprihvatljivo.

Oni žele da prekroje granice u

Evropinasilu.Itajfilmsmogle-

dali u 20. vijeku i znamo do če-

ga tovodi, ocijenio jeSikorski.

Na pitanje kako semale zemlje

poput CrneGoremogu izboriti

sa takvim pritiskom, Sikorski

kaže da je potrebno graditi

zdravodruštvo.

-Boriti se protiv korupcije, iz-

graditi povjerenje i ostvariti

uspjeh. To je najbolji način za

odbijanje svakog lošeg uticaja,

dodajeon.

Govoreći o crnogorskom član-

stvu u NATO, Sikorski kaže da

jetoprilikadanašazemljatran-

sformiše svoj odbrambeni si-

stem, modernizuje vojsku i da

dâ mali, ali ozbiljan doprinos

sigurnosti regiona.

-Tojenajboljastvarkojumože-

te da dobijete odNATO. Imate

obalu,more,teritoriju.Tojena-

čin na koji je mala zemlja

uspješna. Trebadapokažeteda

ste sigurni u sebe. Kao Estonija

na primjer. Estonija nije velika

zemlja, ali je poštovana. Jer

određene stvari radi dobro, ima

sjajnu sajber bezbjednost, troši

dva odstonaodbranu, ističeSi-

korski.

ProfesorsaHarvardaibivšimi-

nistar odbrane Poljske ističe da

i CrnaGoramože da izgradi ta-

kav imidž.

-Mala, ozbiljna i šarmantnadr-

žava, tako vidim Crnu Goru,

kažeon.

Komentarišući mogućnost da

do2025.godinenašazemljapo-

stanedioEU,Sikorskinavodida

će to zavisiti od više stvari - od

stanja u Eurozoni, ali i od de-

mokratskihstandardauzemlji.

-Situacijagdjeopozicijabojko-

tuje radparlamentanepomaže

tomprocesu.Nemožetedaraz-

govarate samo sa istomišljeni-

cimaiprijateljiima,većisaopo-

nentima i saonima sakojima se

nadmećete.Takodaovakavstav

samomožedaodmogneproce-

su pristupanje EU, kaže Sikor-

ski koji je u svojoj zemlji obav-

ljao i funkciju predsjednika

parlamenta.

JovanaĐURIŠIĆ

PODGORICA

-SkupštinaCr-

neGoreraspravljaćeoPrijed-

loguodlukeoupućivanjupri-

padnikavojskeCrneGoreu

misijuKFORnaKosovo iu

međunarodnumisiju„Odluč-

napodrška“uAvganistanuna

sjednici zakazanoj za18. jun.

U prijedlogu odluke se navodi

da se u Avganistan upućuje do

40pripadnikavojskeCrneGore

uzmogućnost rotacije.

-Ministarstvo odbrane odredi-

će pripadnike Vojske Crne Go-

re, utvrditi trajanje rotacije, iz-

vršiti pripremu, obuku i

opremanje,pratitiikoordinirati

angažovanje u međunarodnoj

misiji „Odlučna podrška“ uAv-

ganistanuuskladusazakonom,

navodiseuprijedloguodluke.U

obrazloženju, navodi se da je

ulaskomCrneGoreuNATOsa-

vezstvorenapotrebazapojača-

no prisustvo Crne Gore u me-

đunarodnim misijama, te je

stogapredloženodacrnogorski

kontingent u misiji „Odlučna

podrška“ imado40vojnikakoji

bibiliangažovaninaistimzada-

cima kao u prethodnomperio-

du, ali uproširenomobimu.

U obrazloženju odluke navodi

se da je generalni sekretar NA-

TO, Jens Stoltenberg, još 7. no-

vembra prošle godine saopštio

da će NATO povećati broj pri-

padnika u okvirumisije „Reso-

lute Support“ uAvganistanu za

oko 3.000, pri čemu će ukupan

broj biti 16.000.

-ZaCrnuGoruučešćeumisija-

ma znači kredibilitet u među-

narodnoj zajednici, jer kroz ak-

tivno učešće i doprinos

pokazujeodgovornostisvijesto

potrebi očuvanja bezbjednosti

u svijetu, smatraju uMinistar-

stvuodbrane.

Crnogorski parlament će na

ovoj sjednici raspravljati još o

34tačkednevnogreda.Poslani-

ci će se izjasniti o predloženim

zakonima o predsjednikuCrne

Gore, planiranju prostora i iz-

gradnji objekata, zaštiti lica i

imovine, sprečavanju pranja

novca i finansiranju terorizma,

saradnji sa dijasporom, zdrav-

stvenoj zaštiti, sportu.Nadnev-

nomredusu i godišnji izvještaji

Sudskog i Tužilačkog savjeta,

Državnog tužilaštva, Zaštitnika

ljudskih prava i sloboda, kao i

višeagencija.

Parlament će dati mišljenje

Ustavnomsudupovodominici-

jativa za ocjenu ustavnosti za-

kona o energetici i izvršenju i

obezbjeđenju.

Na dnevnom redu su izbori i

imenovanja.

J.Đ.

BIJELOPOLJE

-Koalicija „ZadobrograđanaBijelogPolja -

DPS-BS-SD–MiloĐukanović“, apsolutni jepobjednik lokal-

nih izboraodržanih27.maja. Ova izborna listaosvojila je 13.811

glasova, pa ćeu lokalnomparlamentu imati 25mandata - ka-

zao jeDuškoVojinović, predsjednikOIK, proglašavajući ko-

načnimrezultatenedjeljnih izbora.

On je istakao da je u birački spisak uBijelomPoljuupisano 40.235

birača, na biračkimmjestima glasalo je 22.644, a putem pisma

pravo glasa iskoristilo je 912 građana. Ukupno je glasalo 23.556

birača, primljenih glasačkih listića bilo je 40.235, neupotrijeblje-

nih 16.679, kontrolnihkupona i potvrda 23.556, a odrezaka 23.537.

Upotrijebljeno je 23.556 glasačkih listića, nevažećih je bilo 356, a

važećih23.200glasačkih listića.

Druga po broju glasova je koalicija Demokratske Crne Gore i Po-

kreta za promjene URA, „Aleksa Bečić i Dritan Abazović - Bijelo

Polje za 21 vijek“, sa osvojenih 2.238 glasova, odnosno 4mandata.

Isti broj odbornika u lokalnom parlamentu imaće i izborna lista

„DFbiraj, odluči, promijeni“, kojoj je povjerenjena izborima uka-

zalo 2.220birača. Izbornu listu „Najbolji izbor - SNPBijeloPolje,

dr Rašo Nišavić“, podržalo je 1.557 građana, i oni će u budućem

sazivu Skupštine imati dva odbornika, koliko će imati i „SDP - za

život u BijelomPolju“, sa 1.525 glasova. Jednog odbornika imaće

„Ujedinjena Crna Gora - Goran Danilović - ozbiljni ljudi za ozbi-

ljan grad“, sa 940glasova.

V. Šb.

Radoslav Sikorski, profesor na univerzitetuHarvard i bivši poljski diplomata

Unija želi zemlje

koje sunepovratno

spremnezačlanstvo

Sikorski, koji je prvi put boravio u Crnoj Gori, kazao je da je

oduševljen našom zemljom.

- Vi ste bili pametni Jugosloveni. Odvojiti se u nekoliko

država i stvoriti ovakvu zemlju je sjajno. To je svakako

poboljšalo vaš politički put. To je bio vaš izbor. I na taj način

ste se približili Evropi. Koristite čak i euro, mi u Poljskoj ne.

Tako da mislimda ste napravili pravu stvar i stvorili zemlju

u kojoj cvjeta turizam, koja je predivna. Živimumalom

gradu u Poljskoj, i volim taj način života, ljudi su bliži. U

modernom svijetu, kada postoji mnogo konfuzije, lažnih

vijesti, neprijateljstva prema ljudima i među ljudima, mala

društva kao što je crnogorsko imaju bolju šansu da razviju

visoko povjerenje, što vlade koriste i rade na prosperitetu i

podizanju kvaliteta života građana, zaključio je Sikorski.

Maladruštvaimaju

boljušansuzarazvoj

EU će biti dvostruko opreznija

kako će se odvijati proširenje,

jer ni Francuska niti druge

zemlje EUneće prihvatiti

novu članicu koja bi mogla

da ide unazad. Nije stvar

u tome da zemlje članice

ne žele Zapadni Balkan u

EU. Vaš region jeste Evropa,

ali - ne dok posao ne bude

završen do kraja. Samo je

pitanje vremena kada ćete biti

spremni, kazao je Sikorski

RadoslavSikorski

Nastavljenadominacija

koalicijeDPS, BS i SD

OIK Bijelo Polje utvrdila konačne rezultate

izbora održanih 27. maja

Zakazano zasijedanje Skupštine Crne Gore, na dnevnom redumisije Vojske

RAZGOVOR

Raspravaoslanju

vojnikanaKosovo i

uAvganistan 18. juna