Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 1. jun 2018.

CrnomGorom

Berane:

Opština nastavila da podržava obrazovanje

BrInUOUČenICIMa:

JučeuSOBerane

Besplatneudžbenike

dobiće svi osnovci

BERANE

- Odbornici su

jednoglasnousvojili odlu-

kuoutvrđivanjuobaveze

obezbjeđivanjabesplatnih

udžbenika zađake svih

osnovnih školana teritoriji

opštine. SekretarkaSekre-

tarijata zaopštuupravu i

društvenedjelatnostiDa-

nijelaMarkovićkazala je

da ćenaosnovu teodluke

svake godine izbudžetaop-

štine izdvajati sredstva za

nabavkuudžbenika.

Ona je dodala kako na taj na-

činželedarastereteskromne

budžete roditelja.

- Podstakli smo ostale opšti-

ne da na isti ili sličan način

ulažu u obrazovanje i poma-

žu svoje sugrađane. Time je

postignut puni efekat ova-

kvog projekta, koji je bitan

element jednesložene, odgo-

vorne i proaktivne socijalne

politike koju vodi opština, či-

me pomaže svoje najmlađe

sugrađane i njihove porodi-

ce, i doprinosi boljemsocijal-

nom ambijentu u opštini.

Ovo je jedna od najvažnijih

odlukakojedonosimoionaje

potvda da lokalna vlast vodi

računaosvojimgrađanima, a

naročito djeci. Oni su naša

budućnost i obaveza - istakla

je Marković.

Odbornik DPS-a Vlajko Ra-

dovićnaglasio jeda jetaodlu-

ka vrijedna poštovanja i da će

je podržati i odbornici opozi-

cije,alidanetrebazanemariti

učešće prosvjetnih radnika

pri realizaciji projekta.

- Ovu odluku ne treba politi-

zovati i o njoj i sličnim pita-

njima mora se postići kon-

senzus -kazao jeRadović.

Na jučerašnjem zasijedanju

za potpredsjednika opštine

izabran Rade Kljajić a za se-

kretara SO imenovan Zoran

Jelić.Na

sjednici je jednogla-

sno izabran žiri za dodjelu

najvećeg opštinskog prizna-

nja Nagrade „21. jul. Pred-

sjednica žirija biće Mira Bo-

jović, dok su članovi Nikola

Vučetić, Nada Labudovi

-Softić, Radojica Živković,

Miomir Maslovarić, Dalibor

Kastratović, Vladimir Đako-

vić, Branko Femić, Mervana

Hadrović, Živko Šekularac,

Predrag Lutovac, Enesa Ra-

stoder i Ranko Stijović.

V.J.

Na jučerašnjemzasi-

jedanju za potpredsjed-

nika opštine izabran

RadeKljajić a za sekre-

tara Skupštine imeno-

van Zoran Jelić

CetInje:

Srednja likovna škola ,,Petar Lubarda“ obilježila jubilej

Obrazovno-kreativno

jezgrodržave i regiona

Programi se stalno osavremenjavaju, radi se na stvaranju novih smjerova, proširuje

se saradnja sa srodnim institucijama. Nastojimo da učenici izgrade što bolju

osnovu za studiranje na svimumjetničkim fakultetima, ali i da stečenimznanjima i

vještinama obezbijede sebi egzistenciju – kazala je direktorica Gordana Tomašević

CETINJE

–UZetskomdo-

mu juče jeodržana central-

na svečanost povodomjubi-

leja - 20godinaobnovljenog

radaSrednje likovne škole

,,PetarLubarda“. Podsjetiv-

ši na istorijat, direktorica te

ustanoveGordanaTomaše-

vićkazala jeda seprva

umjetnička školavezuje za

njene tvorce, crnogorske

umjetnikePetraLubardu i

MilaMilunovića, koji su je

1946. godineosnovali upra-

vonaCetinju, gradu istorije,

kulture i umjetnosti.

Škola je renovirana 2008. go-

dine, te opremljena savreme-

nimnastavnimsredstvima.

STVARANJE

Danas je to obrazovno-krea-

tivno jezgro koje okuplja 70

mladih talenata izCrneGore i

regiona.

– Stručan i posvećen nastavni

kadar škole predanimradom i

pristupom kanališe kreativ-

nost i stvaralački duh ovih ta-

lentovanih mladih ljudi, o če-

mu svjedoče i brojni uspjesi i

priznanja koja naši učenici

postižunakonkursimauzem-

lji i inostranstvu, ali i sve veći

broj izložbi učeničkih radova

koje škola godišnje realizuje.

Obrazovni programi stalno se

osavremenjavaju, radi se na

stvaranju novih smjerova,

proširuje se saradnja sa srod-

niminstitucijama,povećavase

broj aktivnosti škole. Način

rada usmjeren je ka tome da

VaŽnaKarIKaOBraZOVnOGSISteMa:

Saproslave jubileja

Jubilarna nagrada ,,Mecena“ koju dodjeljuje Srednja likovna

škola pripala je direktorici Doma učenika i studenata Vesni

Miranović.

Kako je u obrazloženju navela Gordana Tomašević, Dom je

neodvojivi dio škole.

- Za ovih 20 godina, koliko funkcioniše jedina srednja likovna

škola u državi, jedan od naših rijetkih, konstantnih partnera u

misiji obrazovanja i vaspitanja budućih umjetnika jeste Dom

učenika. To je institucija na koju se škola uvijek mogla osloniti -

kazala je Tomašević.

Zahvalivši se na priznanju, direktorica Miranović je kazala da

nagrada ima nemjerljiv značaj jer dolazi od velikih prijatelja.

,,Mecena“VesniMiranović

učenici izgradeštoboljuosno-

vu za studiranje na svim

umjetničkim fakultetima, ali i

da stečenim znanjima i vješti-

nama obezbijede sebi egzi-

stenciju–kazalajeTomašević.

Prema riječima gradonačelni-

ka prijestonice Aleksandra

Kašćelana,malo je jubilejako-

ji imaju tako važnu ulogu kao

taj koji slavi učenje, a posebno

umjetničko obrazovanje.

– Podsticanje mladih na krea-

tivnostvaranje,naoblikovanje

potencijala u djelatno stvara-

nje, brušenje talenta do nivoa

da iskonski porivmladogstva-

raoca za umjetničkomkreaci-

jomdostigne pun izražaj, mo-

gu i umiju samo oni pedagozi

koji i sami jesu takvi - kazao je

Kašćelan.

PredstavnikMinistarstvapro-

svjete Miomir Anđić kazao je

da je ministarstvo SLŠ ,,Petar

Lubarda“ prepoznalo kao res-

pektabilnuobrazovnuustano-

vu čije aktivnosti podržava.

TREND

Na svečanosti je govorio prvi

direktor škole RadoslavMilo-

šević Atos, naglasivši da je vi-

zuelna umjetnost danas dru-

g a č i j a i r a z v i j e n a d o

neslućenihvisina.

- Slikarstvo, vajarstvo, grafika,

dizajn, primijenjena umjet-

nost, fotografija, bodi art, strit

art, murali, strip, konstantno

se prožimaju i nadopunjuju.

Utješno je, iako malo dockan,

da sepojedinevažne instituci-

jevraćajuCetinju.Voliobihda

se taj trendnastavi i daCetinje

kao prepoznatljivo istorijsko i

kulturno sjedište Crne Gore

prodiše punimplućima i vrati

ingerencije koje je imalo –

istakao jeMilošević.

J.Đ.

UOzrinićima kod Nikšića proslavljeno 120 godina OŠ „Radoje Čizmović“

Vrijedan jubilej pomnogo

čemu jedinstvene škole

NIKŠIĆ

–UnikšićkojOŠ

„RadojeČizmović“na sve-

čannačinobilježeno je 120

godina školstva. Važan jubi-

lej osnovnogobrazovanjau

Ozrinićimapropraćen je

bogatimkulturno-umjet-

ničkimprogramomkoji su

priredili učenici i nastavni-

ci škole i nagrađivanjem

najboljihđaka.

Direktor školeRadeKrivoka-

pićkazaojeda120godinanije

mali period, kao i da toj školi

nije bilo lako da se izbori za

zapaženo mjesto svojim re-

zultatima.

- Iznjedrila je ova školamno-

gepoznate i priznate ličnosti,

a na nama je da tradiciju na-

stavimo. Nastavnici i učenici

su svojim zalaganjem i entu-

zijazmom ostvarili zapažene

rezultatenaopštinskim, regi-

onalnim i državnim takmiče-

njima, pa su osvojena prva

mjesta na raznim smotrama

znanja naša svakodnevica.

Potvrda našeg kolektivnog

predanog rada je i visok pro-

cent prelaznosti, uspjeh uče-

nik tokomdaljeg školovanja -

kazao jeKrivokapić.

On je podsjetio da su jedin-

stvena škola u državi, koja

ima edukativni poligon iz

oblasti ekologije koji koriste

sve crnogorske škole.

- Jedinstveni smo i po tome

naStaVLjajUtraDICIjU:

Saproslavedana škole

Krivokapić: Škola nema

zvaničnoni jednog

pomoćnika direk-

tora, ali ih ja u kolektivu

imam20, zahvaljujući

kojima sve diše „jednim

plućima“

što se u dvorištu naše škole

nalazi i eko-bašta i vrt očijem

održavanju brinu učenici i

nastavnici, auključeni smoiu

pilot projekat Eko-škole, već

konkurisali za zelenu zasta-

vu. Uz to, naši nastavnici pre-

dano rade na projektu Hipo

međunarodnog takmičenja

iz engleskog jezika za cen-

tralnu regiju Crne Gore i do-

bili smo prestižno priznanje

organizatora. U školi se rea-

lizuje i osnovno obrazovanje

odraslih,pa jenašaškola lider

i u toj oblasti. Naravno, za sve

ovo imali smo svesrdnu po-

dršku resornog ministarstva,

lokalne uprave, roditelja na-

ših učenika i brojnih prijate-

lja,žiteljaovogkraja-rekaoje

Krivokapić na prigodnoj sve-

čanosti.

Kako je dodao ustanova ko-

jomrukovodi nema zvanično

ni jednog pomoćnika direk-

tora, ali da ih on ima u kolek-

tivu 20, zahvaljujući kojima

sve diše „jednimplućima“.

Prijenego su se začuli i vidje-

li đaci izmješovitoghora, pa i

folkloraši, Mitar Mijušković,

predstavnikmljekare „Srna“,

koja godinama nagrađuje

najbolje učenike iz Ozrinića,

čestitao je lučonošama i ista-

kao da se od njih očekuje

mnogo.

Plakete „Srna“ i novčane na-

grade dobili su učenici: Vasi-

lija Šćepanović, Goran Vuj-

ković, Irina Raičević i Jelena

Kovačević.

Ra.P.

PETNJICA

-Opština je ras-

pisala javni pozivo raspodje-

li sredstavanevladinimor-

ganizacijama zaovugodinu.

Kako jeobjavljenonasajtuop-

štine, za tu svrhu namijenjeno

je5.000eura,aprednostimaju

projektikojimaćeseobezbije-

diti raznovrsnost, kvalitet

usluga u oblasti socijalne, dje-

čije zaštite i prava ranjivih

grupa.

Takođe, projekti koji će dopri-

nijeti očuvanju životne sredi-

ne, održivomrazvoju, i, vlada-

vini prava, većoj uključenosti

mladih u proces odlučivanja

kao i unapređenju lokalne sa-

mouprave, ostvarivanju prin-

cipa transparentnosti i odgo-

vornosti u raduorgana.

Konkurs je otvoren 30dana.

M. N.

ZaNVO

5.000eura

Zgradaopštine

Petnjica