Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 1. jun 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergijom

uvišeopština.

Andrijevica:

od 9 do 14:30 sati

Kralje, ObloBrdo i Gradišnica.

Berane:

od 9 do 14:30 sati Je-

lovica.

BijeloPolje:

od9do15satiTu-

sto, Tomasevo, Grancarevo,

Sela, Obod, Zaljevo, Lijeska,

Barice, Sokolac, Pisana Jela i

Sljemena.

Budva:

od4:30do6:30satiBe-

čići; od 10do 11 sati dio naselja

Podkošljun i Lazi; od 10:30 do

11:30 sati dioPržna.

Danilovgrad:

od8:30do 13 sa-

tiDrezga,Markovići,Baći,Za-

vala,Radeća,Vukovići,Straga-

nica, Liša, Stijena Piperska,

gornjidioPipera iGolaStrana.

Kolašin:

od 9 do 14:30 sati Ja-

senova, Ocka Gora, Trešnjica,

Liješnje,VeljeDuboko,Među-

riječje,MrtvoDuboko, Gornja

Rovca i Trmanje; od 8:30 do

14:30 sati Bare, Raičevine, Pe-

trova Ravan, Smira, Sreteška

Gora, Ulica i Sela.

Kotor:

od 9 do 13 sati Perast

dio potrošača oko „Jadran Pe-

rasta“; od 10do 11 sati Dobrota

diopotrošačaDobojske.

Mojkovac:

od 9:30 do 13 sati

Stevanovac.

Plav:

od 8 do 14:30 sati Glavi-

ce; od9do 14:30 sati Velika.

Pljevlja:

od9do 15 sati Ćirovi-

ći, Ljutići, Vrulja, Podborova,

Breza, Đakovići i Podgorička

ulica.

Rožaje:

od 8:30 do 16 sati Hu-

rije, Rijeka, Donja Lovnica,

Bubovići,Klanac,Sastavci,Ba-

šča, Lućice, Grižice, Gornja

Bašča, Ćosovica, Gornja Lov-

nica,ZloglavljeiHonsiće; od9

do 14:30 sati DonjaLovnica.

Šavnik:

od 10 do 15 sati Buko-

vica, Slatina,Mljetičak, Dobra

Sela i Timar.

Tivat:

od 8 do 9 sati okolina

hotela „Pine“.

Ulcinj:

od8do14:45satiZoga-

nje i BriskaGora.

I.T.

CEDIS

Radovi u

15opština

Ministar zdravlja KenanHrapović o uređenju zdravstvene ustanove na Cetinju

Rekonstrukcijadječje

bolnicenarednegodine

Nikolić:

Realizacija tog projekta je višedecenijska potreba, ne samo cetinjskog sistema zdravstvene

zaštite već i građana prijestonice.

Hrapović:

U toku su pregovori sa Evropskom investicionom

bankomo obezbjeđivanju nansijske podrške za izgradnju nekoliko objekata iz oblasti zdravstva

PODGORICA/CETINJE

-

Projekat rekonstrukcije

zgrade staredječjebolnice

naCetinjubićeuvrštenu

kapitalni budžet za 2019. go-

dinu - rekao jeministar

zdravljaKenanHrapović, u

odgovorunapitanjeposla-

niceAneNikolić.

Ona je kazala da je rekon-

strukcija tog objekta višede-

cenijska potreba, ne samo ce-

tinjskog sistema zdravstvene

zaštite već i građana prijesto-

nice.

PRIJEDLOG

Hrapović jeobjasnioda jeOp-

šta bolnica ,,Danilo Prvi“ do-

stavila prijedlog rekonstruk-

cije nekadašnje dječje bolnice

koja je u izuzetno lošem sta-

nju i nije funkcionalna.

-Premapodacimakoji sunam

tomprilikomdostavljeni, ura-

đena jeprojektna i prostorno-

planska dokumentacija, a pri-

jestonica je izdala rješenje o

ispunjenosti urbanističko-

tehničkihpodataka.Činjenica

je da je neophodno povećanje

prostornih kapaciteta te bol-

nice, prije svega zbog poveća-

nja broja i vrsta usluga koje će

se pružati. Takođe, ocjenjuju-

ći da će rekonstrukcija i adap-

tacija omogućiti bržu i dostu-

pniju zdravstvenu zaštitu, te

istovremeno obezbjediti i ši-

rok spektar dijagnostičkih i

polikliničkih ambulanti, Mi-

nistarstvo zdravlja je podrža-

lo inicijativu. S timu vezi,Mi-

nistarstvu finansija je upućen

KenanHrapović

AnaNikolić

OBJEKATAPROPADA:

Zgradabivšedječjebolnice

PODGORICA

-UPodgorici,

Pljevljima, Kolašinu i Bije-

lomPoljuupetakbićeodrža-

namanifestacija ,,Rastimouz

ples –djecana trgovima

2018“ –najavili su izDječije

plesne asocijacijeSrbijekoja

organizuje taj događaj.

Tumanifestacijuunašojdržavi

realizovaćedevetpredškolskih

ustanova.

-NaTrgunezavisnosti događaj

u Podgorici organizuju vrtići

,,Artic Pinokio“ i ,,Mali princ“

izglavnoggrada, ,,Svetionik“ iz

Bara, ,,Osmijeh“ izKotora, ,,Vi-

ni Pu“ izBudve, te, ,,Arushi Pu“

iz Ulcinja. UKolašinu realiza-

tor je JPU ,,Sestre Radović“, a

događaj će se održati na Trgu

boraca. U Bijelom Polju na

gradskom trgu manifestaciju

relalizuje ,,Dušo Basekić“, a u

PljevljimanaTrgu,,13.jul“JPU

,,Eko bajka“ – naveli su organi-

zatori.

Specijalni gosti biće pjevačica

Nina Žižić i dječiji solisti Sanje

Perić - Iva Otašević, Maša Pao-

vić, Jana Božović, kao i

MehmedMedo Nikezić iz Ba-

ra. Manifestacija će početi na

svimtrgovima u 18 sati.

I.T.

PLAV

–Danas počinje 19.

Limska regata. Do3. junau

vožnji rijekomLimodPlava

doPrijepolja, prolazeći kroz

Andrijevicu, Berane i Bijelo

Poljeuživaćeoko 15 rafting

posada.

DirektorTOPlavEdinJadadić

kaže da je regata duga oko 134

kilometra i vozi se u tri etape.

- Za njen prelazak potrebno je

oko 20 sati. Prva dionica je

Plav-Andrijevica-Berane duga

46 kilometara, a vožnja traje

oko šest sati. Drugog dana se

voziodBeranadoBijelogPolja,

48 kilometara, sat duže od pr-

ve, a trećeg od Bijelog Polja do

Prijepolja, 40 kilometara, koji

semogu preći za oko šest sati –

objasnio je Jadadić.

Polazište regate ranije je bilo

kod Limskog mosta u mjestu

Brezojevice.

- Zbog skučenog prostora za

parkiranjevozila i smještaj raf-

tera, posljednje tri godine sve-

čanootvaranje i polazakregate

organizujemo na splavu, sa

obale Plavskog jezera. Tu nam

je veći prostor i lakše je organi-

zovati se.Dodatni naporzaraf-

tere ještomorajudapreveslaju

Plavsko jezero od 500 do 600

metara –objašnjava Jadadić.

Rafting je, ponjegovommišlje-

nju, za naš standard još skup

sport, pa se ljudi teško odluču-

ju za organizovanje kluba.

-Mislimdajetojedanodrazlo-

ga što rafting na Limu nije za-

stupljen umjeri u kojoj je to na

primjer na Tari. Tamo je već

postao organizovan biznis, i

moždabinekopotomprincipu

mogao da se organizuje i za-

počne takvu vrstu djelatnosti i

na Limu. To bi vjerovatno do-

prinijelo i većoj promociji Li-

ma i same regate kao manife-

stacije –procjenjuje on.

Opština Budva i turističa orga-

nizacija tog grada podržali su

manifestaciju tako što su im

poklonili čamce za rafting.

I. T.

prijedlog da se na listu proje-

kata za narednu kandiduje i

rekonstrukcija i adaptacija

stare dječje bolnice - kazao je

Hrapović.

On je istakao da su u toku pre-

govori i sa Evropskom investi-

cionombankomoobezbjeđiva-

nju finansijske podrške za

izgradnju objekata u oblasti

zdravstva, u kojima uz podršku

Ministarstva finansijaučestvu-

je iMinistarstvo zdravlja.

- Jedan od projekata koji je

predstavljenEvropskojinvesti-

cionoj banci je i rekonstrukcija

stare dječje bolnice. Rezultati

pregovora biće poznati krajem

tekuće godine - kazao je on.

KOMPLEKS

Poslanica Ana Nikolić obja-

snila je da je kompletna pro-

jektna dokumentacija urađe-

na, te da imajući u vidu da

vrijednostprojekta iznosi više

od milion eura, zahtijeva

uključenje svih relevantnih

institucija sistema u njegovu

realizaciju.

– Projektom je osmišljeno da

u okviru kompleksa bolnice

bude i mini urgentni blok, po-

liklinika sa specijalističkim

ambulantama, prostor za la-

boratorijske nalaze i radiološ-

ka dijagnostika. Njegovomre-

alizacijom znatno će se

unaprijeditistepenzdravstve-

ne ponude i usluge u okviru

postojećeg sistemazdravstve-

ne zaštite i omogućiti otvara-

nje novih radnihmjesta, što je

od životne važnosti zaCetinje

–kazala jeNikolić.

T.Č.

Danas počinje 19. Limska regata, učestvuje 15 posada

Za tri danapreći

će 134kilometra

RAFTINGJESKUPSPORT:

Saprošlogodišnje regate

,,Rastimouz

ples“ danas

načetiri trga

Poklonpaketi

za 100porodica

BIJELOPOLJE

-Aktivisti Crvenogkrstauručili su juče

prehrambenepakete zadeset porodica. Tokomsljedeće

sedmice tuvrstupomoći dobiće još 90domaćinstava.

Riječ jeodonaciji turskogCrvenogpolumjeseca.

- Pomoć je obezbijeđena povodommjeseca Ramazana, po-

sredstvom Islamske zajednice -saopšteno je iz opštinske

organizacijeCrvenog krsta.

M.N.

PODRŠKASIROMAŠNIMSUGRAĐANIMA:

JučeuCrvenomkrstu

BIJELO POLJE:

Akcija Crvenog krsta