Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 1. jun 2018.

Hronika

CETINJE – Istražitelji provje-

ravaju čiji su „hekler-koh“,

oružje i silikonska maska, koje

je početkommaja pronašla

sobarica u hotelu „Grand“ na

Cetinju.

Više državno tužilaštvo for-

miralo je predmet i saslušano

je više osoba, ali niko nije

zadržan.

Prema nezvaničnim sazna-

njima Pobjede, istražitelji su

sigurni da se radi o planiranju

likvidacije, u nastavku surovih

obračuna dva zaraćena kotor-

ska klana.

Hekler sa municijom i

maskomod silikona pronašla

je sobarica, ispod kreveta.

Našla je torbu u kojoj je bila

automatska puška „hekler-

koh“ sa prigušivačem, veća

količina municije za tu pušku i

silikonska maska.

Na osnovu operativnih

saznanja istražitelja, ubistvo

su planirale bezbjednosno

interesantne osobe sa Cetinja,

koje su bliske jednoj krimi-

nalnoj grupi iz Kotora. Meta

je trebalo da bude osoba iz

suprotstavljenog klana.

U hotelu „Grand“ na Cetinju pronađeni hekler, prigušivač i silikonskamaska

Policija istražuječija

likvidacija jepripremana

O događaju je prvo obavi-

ješteno cetinjsko tužilaštvo,

koje je potom alarmiralo Spe-

cijalno tužilaštvo, jer je mogu-

će da se radi o pripremanju

krivičnog djela iz njihove

nadležnosti. Međutim, na

kraju je predmet pripao pod-

goričkomVišemdržavnom

tužilaštvu.

Ubrzo nakon pronalaska

heklera, istražitelji su se

suočili sa novimma ijaškim

obračunom. Na Starom aero-

dromu, 21. maja ubijen je vla-

snik diskoteke „Bigl“ Miograd

Migi Kruščić, koji je bio blizak

sa „škaljarcima“.

A. G.

Na suđenju za pokušaj terorizma advokati zaprijetili da će

napustiti sudnicu zbog neravnopravnog položaja sa tužiocima

Katnić traži davijeće

nepodliježepritiscima

PODGORICA

–Odbrana

okrivljenihzapokušaj tero-

rističkognapadanadan

parlamentarnih izborau

Crnoj Gori 2016. godinena

jučerašnjemsuđenjuu jed-

nomtrenutkuzaprijetila je

da će, zbog različitogodno-

sa sudapremabraniocima i

Tužilaštvu, napustiti sudni-

cu. Nakonkonsultacija, ad-

vokati sukazali daodustaju

odnapuštanja suđenja zbog

nevinooptuženihkoji se

nalazeupritvoru i onihkoji

supodmjeramanadzora.

Glavni specijalni tužilacMili-

voje Katnić jučerašnje pona-

šanje odbrane ocijenio je kao

grubo kršenje zakona i priti-

ska na sud. On je zamolio sud

da ne poklekne pred pritisci-

ma.

- Kao glavni specijalni tužilac

ističem da je odbrana postu-

pala nezakonito i ozbiljno kr-

šila ne samo Zakon o krivič-

nom postupku već i etiku

–kazao jeKatnić.

On je podsjetio da sutkinja

Suzana Mugoša ima prava i

zakonska ovlašćenja da za-

branipitanjazakojaprocijeni

da sunezakonita.

- Ovdje se na zakonite odluke

suda prijetilo da će se napu-

stiti postupak. Akosu teodlu-

ke nepravilne, svaki advokat

treba da iskoristi to u žalbi na

presudu. Ako je sud zabranio

da se danas utvrdi neka činje-

nica, onda je toosnovda sena

to ubuduće odbrana pozove.

Danas samkao profesionalac

vrlo tužan, ako je tačno da su

svi advokati donijeli tu odlu-

ku.Molimsuddanepodlegne

sličnim pritiscima - kazao je

Katnić.

PRIJETNJE

Prijetnjaodbranedaćenapu-

stiti suđenje uslijedila je na-

kon što je sud odbio više pri-

jedloga advokata Miroja

Jovanovića da se obavi uvid u

podatke izmobilnog telefona

svjedoka saradnika Saše Sin-

đelića, kakobi seutvrdilonje-

govo imovinsko stanje.

Advokat Jovanović predložio

je čitanje više telefonskih po-

ruka upućenih izvjesnoj Daci

iOlgici, pokojimasevidikako

Sinđelić traži novac u iznosu

od 150 do 500 dinara, te u po-

rukama tvrdi da nema novca

ni za gorivo.

Glavni specijalni tužilac Mili-

voje Katnić juče je insistirao

da se odbrana izjasni na koje

okolnosti ukazuje kada se

zahtijeva pregledanje konta-

kata iz telefona Saše Sinđeli-

ća, a koji pripadaju policijskim

službenicima u Srbiji.

- Sud ne smije da dopusti

prezentiranje dokaza bez

prethodnih izjašnjenja da bi

i Tužilaštvo znalo o čemu se

radi – kazao je on.

Na konstataciju advokata

Miroja Jovanovića da je ,,sigu-

ran da je na pravom tragu

kada tužilac ovako reaguje“,

Katnić je objasnio da bi izjaš-

Oprečnistavovi

njenje odbrane ukazalo da

li žele da predstave da je

pored ruskih nacionalnih

snaga u svemu učestvovala

i Srbija.

Advokat Jovanović smatra

da kontakti u imeniku telefo-

na koji je koristio Saša Sinđe-

lić potvrđuju njegovu tezu da

„je svjedok saradnik policijski

doušnik“.

Jovanović je tvrdio da se na

osnovu sadržaja ovih poruka

može zaključiti da je Sinđelić

dao lažan iskaz pred podgo-

ričkimsudom ,,jer se jasno vi-

di da je bio bez pare i dinara“.

On je ukazao i da je Sinđelić

pred sudom tvrdio da je me-

đu oduzetim novcem njego-

vih 35.000 eura, iako postoji

više od 40 poruka u kojima

navodi da je beskućnik i traži

da mu neko pozajmi 250 di-

nara.

- On je ovdje tvrdio kako je

imaodovoljnonovcazaživot,

amenistezabranilipitanjeda

li

primasocijalnupomoć.Ov

-

dje vidimo da sam ipak bio u

pravu - kazao je Jovanović.

Advokat Dražen Medojević

je podsjetio sud da su na su-

đenjima gledali razne foto-

grafije sa vašara i slično, a da

seovdjeradioporukamakoje

pobijaju izjavu svjedoka sa-

radnika.

- Kako drugačije da dokaže-

modanjegov iskaznije istinit

sem njegovim riječima - ka-

zao jeMedojević.

Iakojeodbranauvišenavrata

ukazivala sudu na neophod-

nost čitanja ovih poruka radi

provjere iskaza svjedoka sa-

radnika, sudnijeuvažioargu-

mentaciju.

SutkinjaMugoša je pojasnila

da se predložene poruke od-

nose na privatni život Sinđe-

lića i zabranila njihovo pre-

zentiranje.

REAKCIJE

Odbrana je burno reagovala

nazabranu, kazavši da se radi

o najgrubljem kršenju prava

na odbranu od strane sud-

skog vijeća u dosadašnjem

dijelupostupka.

Advokat Jovanović zatražio

je pauzu kako bi se konsulto-

vao sa svojim kolegama da li

ćenastavitidaobavljajusvoju

funkciju u toku jučerašnjeg

dana, ili narednih dana ili

uopšte uovompredmetu.

- Vidjećete šta znači prazna

sudnica, a i javnost će to vi-

djeti - kazao je Jovanović.

Nakon konsultacija sa osta-

lim advokatima odbrane, Jo-

vanović je kazao da su zabra-

ne suda za čitanje poruka

najgrublje kršenje prava na

odbranu.

- Vođeni itneresima nevino

optuženih koji su u pritvoru i

pod mjerom zabrane, odbra-

na nalazi za shodno da nasta-

vimo rad predlaganjem čita-

nja komunikacije svjedoka

saradnika na okolnost njego-

vog teškog materijalnog po-

ložaja tokom cijele 2016. go-

dine, a koji period se prekida

dolaskom u Crnu Goru – ka-

zao je Jovanović

Sutkinja Mugoša je sljedeće

suđenje zakazala za 4. jun i

najavila da bi saslušanje Bra-

jana Skota moglo biti 6. juna,

ali da za to još nema potvrdu.

B. R.

PODGORICA

- SuđenjeVla-

dimiruRoganovićuzbog

prošlogodišnje lažnedojave

obombi udiskoteci „Bigl“

počinje 14. junapredOsno-

vimsudom, potvđeno jePo-

bjedi izovog suda.

Proces će voditi sutkinja Želj-

ka Jovović.

Protekle godine ova diskoteka

više puta je bila ispražnjena

zbog dojava o lažnim bomba-

ma.Policijajerasvijetlilasamo

jednu dojavu za koju je osum-

njičenNovljaninVladimirRo-

ganović.

Protiv Roganovića se vodi još

jedan postupak pred herce-

gnovskim sudom zbog nedo-

zvoljenog držanja oružja i ek-

splozivnihmaterija.

Roganovića, koji prema evi-

denciji bezbjednosnih službi

slovi za člana kavačkog klana,

Srbija je 5. janura izručila Cr-

noj Gori.

On jeuhapšenpočetkommaja

prošle godine u Beogradu, a

ubrzo ga je Prvi osnovni sud

osudionaosammjeseci zatvo-

ra zbog falsifikovanja isprava.

Crna Gora je za njim raspisala

potjernicu jer je osumnjičen

zadojavuolažnojbombiudis-

koteci, a treba da odsluži i ka-

znu zbog nelegalnog držanja

oružja.

M.L.

Počinje suđenje optuženomza lažnu dojavu

o bombi u diskoteci „Bigl“

SaprivođenjaRoganovića

Roganovićusudi

Željka Jovović

NIKŠIĆ

–Nikšićkapolicijauhapsila jeMomčilaVulanovića

(71) zbog sumnjeda jepokušaodaubijeŠićerijaHajrušija

(42). Vulanović se tereti da je 28.majau 14časovanožemna-

paoHajrušijaukafiću„Ring“uUlici RatkaVujovića i nanio

muposjekotinepovratu.

Sukob se dogodio nakon kraće prepirke i svađe. Vulanović je

izvadionož izdžepa i nasrnuonaHajrušija, kome jenakon inci-

denta ukazana ljekarska pomoć.

Vulanović je priveden na saslušanje u Više državno tužilaštvo u

Podgorici.

S.D.

Momčilo Vulanović uhapšen zbog ubistva u pokušaju

Nikšićaninnožem

raniosugrađanina

HERCEGNOVI

- Protivpoli-

cajcaR.M. podnijeta jepri-

java zbogosnovane sumnje

da jepočiniokrivičnodjelo

zloupotreba službenogpo-

ložaja.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, sumnja se da je R. M, dok

je radiona dva granična prela-

za, u dva navrata – jednom u

noći između 23. i 24. aprila

2016. i drugi put 30. oktobra

2017. godine, više puta, protiv-

pravnimiskorišćavanjemsvog

službenog položaja, u aplika-

cijuograničnimevidencijama

unionetačne podatke.

- Podaci su se odnosili na to da

suizvjesnidržavljanijedneze-

mlje ušli i izašli iz Crne Gore,

iako te osobe nijesu prelazile

granicuCrne Gore u tomperi-

oduvećsusvevrijemeboravile

nanašojteritoriji,asvedabiim

omogućioproduženjeboravka

na teritoriji Crne Gore, protiv-

nopropisimakoji seodnosena

boravak lica u našoj državi –

saopšteno je iz policije.

Dodaje se da će policija raditi

na utvrđivanju eventualne

disciplinske odgovornosti.

C. H.

Policajac osumnjičen za zloupotrebu položaja

Prikazivao lažnepodatke

oboravkustranaca

Čađenović i Katnićdolazena suđenje

ILUSTRACIJA