Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 32 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 31. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

–Specijalno

tužilaštvopokrenulo je izvi-

đaj povodombrojnihzlou-

potrebauoči parlamentar-

nih izbora 2016. godine, au

fokusu istražitelja jeneza-

konito finansiranjepojedi-

nihpolitičkihpartija–po-

tvrđeno jePobjedi izviše

izvora.

Istražni timovi prikupili su

podatke koji ukazuju na broj-

ne nezakonitosti u finansira-

njupolitičkihsubjekata i sum-

njive tokove novca pristiglog

preko nerezidentnih pravnih

lica i nekihbanaka. Tužilaštvo

je krenulo u akciju ispitivanja

svih sumnjivihnovčanih tran-

sakcija,obavljenihprekoraču-

na partija i njihovih aktivista.

Prema pouzdanim saznanji-

ma Pobjede, u okviru opsež-

nog izviđaja, provjeriće se i

podmićivanje pojedinih me-

dija.

TRANSAKCIJE

Ovo je druga istraga Specijal-

nog tužilaštva o zloupotreba-

ma uoči parlamentarnih izbo-

ra 2016. godine. Istražitelji su

prethodno procesuirali trina-

est osoba i podigli optužnicu

zbog sumnje da su tokom iz-

borne kampanje prale novac

za interes PZP-a.

Na čelu kriminalne organiza-

cije, prema stavu Tužilaštva,

su lider PZPNebojšaMedoje-

vić i banjalučki biznismen

MomirNikolić.

Priča o stranomuticaju, neza-

onitim tokovima novca uoči

oktobarskih izbora 2016. po-

novo je aktuelizovana, nakon

što je agencijaRojters objavila

da letonske vlasti istražuju da

li je preko njihovih banaka

usmjeravanruskinovaczami-

ješanje u izbore i politiku u

drugimdržavama.

Rojtersovi navodi potvrdili su

sumnjekojejeSpecijalnotuži-

laštvo provjeravalo još prošle

godine da je preko bivših so-

vjetskih republika Litvanije i

Letonije na račun biznismena

MomiraNikolićauvišenavra-

tastigloneštomanjeodmilion

eura. Prema podacima do ko-

jih je došlo Specijalno tužilaš-

tvo, Nikoliću je u samo jednoj

transakciji izLitvanijeuplaće-

no 170 hiljada eura, a iz Leto-

nije 90 hiljada. Tada su istraž-

ni timovi došli do saznanja da

se radi o transferima novca

preko ruskih firmi sa sjedišti-

ma u bivšim sovjetskim repu-

blikama. Sa druge strane, Ni-

kolićjecrnogorskimporeskim

organima godinama prijavlji-

vao svega 2.000 eura dobiti

godišnje, a za ogromni novac

koji mu je stizao iz bivših so-

vjetskih republika tvrdio je da

potiče od prodaje kuće i izvo-

đenja građevinskih radova.

Opsežna istraga letonskihvla-

sti uslijedila je nakon upozo-

renja Sjedinjenih Američkih

Država i zatvaranja treće po

veličini banke u toj zemlji

zbog optužbi za pranje novca.

Prema navodima Rojtersa, tri

visoka predstavnika Letonije

saopštila su da se istraga tiče i

kretanja sredstava iz Rusije

preko letonske banke kako bi

biopodržanpokušajdržavnog

udara u 2016. godini u Crnoj

Gori.

Ministri inostranih poslova i

ministarka finansija su takođe

u izjavi za Rojters potvrdili da

je njihova Vlada pokrenula

istragu, ali nijesu željeli da ot-

kriju koji su predmeti provje-

ravani.

Ministar inostranih poslova

Edgars Rinkevics kazao je

Rojtersudasugrađani izRusi-

je i bivših sovjetskih država,

uključujući i ljude koji su bili

podvrgnuti sankcijama SAD,

držali novac u letonskim ban-

kama,anekiodnjihsugamož-

da koristili za političke mani-

pulacije.

Nakon dobijanja informacija

od Sjedinjenih Država leton-

ska vlada pokrenula je istragu,

potvrdila je za Rojters mini-

starka finansijaDanaReiznie-

ceOzola.

-Ovo je aktuelnopitanje za ci-

jelu Evropu, posebno ako se

dokaže da se novac koristio za

manipulaciju izbornim rezul-

tatima u nekoliko evropskih

zemalja – istakla jeReizniece-

Ozola zaRojters.

Podsjećaju da je krajem 2016.

godine pred parlamentarne

izbore u Crnoj Gori uhapšeno

20 osoba iz Srbije zbog optuž-

bi da su planirale oružane na-

pade.

-Novac koji je prolazio kroz

Letoniju bilo je moguće kori-

stiti za finansiranje državnog

udara u Crnoj Gori - rekao je

za Rojters jedan od letonskih

zvaničnika,kojijehtiodaosta-

ne anoniman.

UTICAJI

Iznosi su, kako jenaveo,mogli

biti podijeljeni na djelove i

uplate po 15.000 dolara, tako

da nikone bi primijetio.

Agencija podsjeća da jeRusija

takođe optužena za miješanje

uizboreuNjemačkoj iuSjedi-

njenim Američkim Država-

ma, iakoMoskva tonegira.

Na pitanje Rojtersa Kremlju -

da li je Rusija koristila Letoniju

zatransfersredstavakojasuko-

rišćena za političko uplitanje u

Evropi, bilo kroz pokušaj po-

maganja državnog udara u Cr-

noj Gori ili omogućavanje da

ljudi iz Rusije koji su na listi

sankcija SAD imaju račune u

bankama u Letoniji, portparol

Dmitrij Peskov je saopštio:

„Odgovorinasvapitanjasune“.

Najnovija afera u Letoniji po-

tvrđuje da je Specijalno tuži-

laštvo od samog početka ras-

p o l a g a l o r e l e v a n t n i m

dokazima i saznanjima o ino-

stranoj umiješanosti u unu-

trašnjopolitička zbivanja uCr-

noj Gori i nezakonite radnje

opozicionih partija usmjere-

nihnapodrivanjeustavnogpo-

retkaCrneGore. Sva tri slučaja

koji su pod lupom Specijalnog

tužilaštva–pokušajterorizma,

pranje novca i najaktuelnija

istraga o finansijskim zloupo-

trebama, imaju istog nalogo-

davca i finansijera.

M. ŽIŽIĆ

PODGORICA

– Izvještaji o

DNK, trasološkomi vješta-

čenjuprisustvabarutnihče-

stica, pronađenih ispred

zgrade gdje je ranjenanovi-

narkaVijestiOliveraLakić

dostavljeni suVišemdržav-

nomtužilaštvuuPodgorici.

Kako se navodi u saopštenju

objavljenom na sajtu Tužilaš-

tva, povodomnapadanaLakić,

javnost je dva puta obavješta-

vana o izviđajnimradnjama.

- Povodom predmeta koji je

formiran u Višem državnom

tužilaštvuuPodgorici, auvezi

događaja u kojem je od strane

NN lica došlo do ranjavanja

novinarke ND „Vijesti“ O. L. u

dva navrata javnost je obavje-

štavana o preduzetim radnja-

ma u ovom predmetu, a osim

radnji koje su do sada predu-

zete, ovom tužilaštvu, nakon

što je po naredbi tužioca izvr-

šeno vještačenje od strane Fo-

renzičkogcentraDanilovgrad,

dostavljeni su izvještaji o

DNK, trasološkom i vještače-

nju prisustva barutnih čestica

– saopšteno je izTužilaštva.

Dodaju da će Tužilaštvo u to-

ku postupka prikupljati sve

dokaze i podatke vezano za

izvršenjekrivičnogdjelaipre-

duzimati sve neophodne rad-

nje, saslušati sve osobe za koje

ocijene da svojim izjavama

mogu doprinijeti rasvjetljava-

nju svih okolnosti slučaja, pri

čemu zanimanje i druga svoj-

stva tih lica nijesu od značaja

zadonošenjeodlukaosprovo-

đenjuovih radnji.

Lakić je ranjena 8.maja oko21

sat na Bulevaru Svetog Petra

CetinjskoguPodgorici. Ona je

bila sa koleginicom Jelenom

Jovanović, odvezla je kući i

vratila se ispred zgrade gdje je

sačekaonapadač.Prišaojoj je i

pucaounogu.

C.H.

PODGORICA

- ZoranPajo-

vić izPodgoriceosuđen je ju-

čeuslovnodvamjesecana

godinudana jer jepretprošle

godineuSiti kvartu fizički

napaodvanaestogodišnjegB.

B, sinapodgoričkog advoka-

taVladanaBojića.

Pajović ovu kaznu neće služiti

ako za godinu dana ne počini

nekodrugo krivičnodjelo.

Presudu je donijela sutkinja

Osnovnog suda Nada Rabre-

nović.

Ona je u obrazloženjupresude

kazala da sud nije prihvatio

pravnu kvalifikaciju Tužilaš-

tva da se radilo o teškim tjele-

snimpovredama, većda jema-

loljetnik pretrpio lake tjelesne

povrede.

Kako je obrazložila Rabreno-

vić, i nalazima vještaka medi-

cinske struke je utvrđeno da je

B. B. zadobio lake tjelesne po-

vrede.

Dječak je napadnut ispred

zgradeukojoj stanuje. Igrao se

sa drugom kada mu je prišao

muškarac i udario ga po glavi.

Međutim, advokat Bojić slučaj

nije prijavljivaopoliciji.

Ipak, i pored odluke Bojića da

ne prijavljuje napad, policija je

po službenoj dužnosti pokre-

nula istragu. Pajović se teretio

za krivično djelo nanošenje

teških tjelesnih povreda - lom

nosa sa dislokacijom.

M. L.

PODGORICA

- A. E. (18) iz

Podgorice uhapšen je zbog

razbojništva i podnijela

krivične prijave protiv N.

R. (27) i maloljetnog B. H.

(16) zbog krađa. Kako je

saopštila Uprava policije, A.

E. (18) je 22. marta u naselju

Stari aerodrompratio E. P.

Kada su stigli u slijepu ulicu,

izički je napao i ukrao joj

torbicu u kojoj je bio tele-

fon i 17 eura. Protiv N. R.

(27) iz Podgorice podnijeta

je prijava zbog sumnje da

je 27. maja u Ulici Đoka

Miraševića ukrao bicikl

,,city bike“ vlasnika B. K.

Takođe, prijava je pod-

nijeta i protiv B. H. (16) iz

Podgorice, zbog postojanja

osnovane sumnje da je

počinio krivično djelo teška

krađa. On je, sumnja se, pri-

šao V. L. i ukraomu novac

iz džepa, nakon čega je

pobjegao.

C. H.

KLUPKOSEODMOTAVA:

Tužilaštvo pokrenulo još jedan izviđaj o zloupotrebama uoči parlamentarnih izbora 2016.

Provjeravaju izvore finansiranja

partija i podmićivanjamedija

Priča

o stranom

uticaju, nezakonitim

tokovima novca uoči

oktobarskih izbora 2016.

ponovo je aktuelizovana nakon

što je agencija Rojters objavila

da letonske vlasti istražuju da

li je preko njihovih banaka

usmjeravan ruski novac,

između ostalog i za

pripremu puča u Crnoj

Gori

U Podgorici

rasvijetljene krađe

i razbojništvo

Krali novac,

bicikla...

Višem tužilaštvu dostavljeni izvještaji iz Forenzičkog centra o

napadu na novinarku Vijesti

Najavili saslušanje svihzakoje

se vjerujedaćepomoći u istrazi

Presuda okrivljenomza napad namaloljetnika

Osnovni sud

ZgradaTužilaštva

Opranovišeod 15milionadolara

GlavnispecijalnitužilacMilivojeKatnićjenajednomodrani-

jih suđenjauVišemsudu, uprocesuprotivčetrnaest osoba

za pokušaj terorizma, kazao da Tužilaštvo sumnja da je kri-

minalnaorganizacijaprotivkojesevodiistragazanezakoni-

to inansiranjeopralaod15do17milionaameričkihdolara.

On jenaveoda jepredmet nezakonitog inansiranjau stra-

načke svrhe (PZP) povezan sa slučajemkoji se vodi protiv

četrnaestokrivljenihza terorizam.

Sauviđaja

Pajovićosuđen

nauslovnukaznu