Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 31. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

CrnaGora

imanajmanju stopukrimi-

nalauEvropi, bezobzira što

jenaš osjećaj bitnodrugačiji

odovogpodatka - kazao je

rukovodilacOdjeljenja za

analitiku, unapređenje rada

i razvoj policijeRadovan

Ljumović.

On je jučenadrugoj internaci-

onalnoj naučnoj konferenciji,

u organizaciji Pravnog fakul-

teta Univerziteta Crne Gore,

„Unapređenje stabilnosti u

Jugoistočnoj Evropi – Crna

Gora i kolektivni sistem be-

zbjednosti“, rekao da su do

ovogpodatkadošliupoređiva-

njemnaših sa statističkimpo-

dacima drugihdržava.

STATISTIKA

To se odnosi i na teška krivična

djela, iako doživljaj nužno nije

takav, zbog broja ubistava u

prethodnih nekoliko godina i

bezobzirnosti počinilaca.

- Od 2010. broj ubistava na go-

dišnjemnivoubiojeuprosjeku

16,5 odsto, dok je taj procenat

1992. iznosio 22 odsto – nagla-

sio jeLjumović.

Aktuelna dešavanja u posljed-

njih nekoliko godina koja su

izazvala pažnju javnosti su,

prema njegovim riječima, po-

sljedica, prije svega, sukoba

kriminalnih grupa što pred-

stavlja stalan izazov.

- Sukobi koji utičunabezbjed-

nost posljedica su sukoba za

prevlast na međunarodnom

ilegalnom tržištu droga i pre-

ma njima se preduzimaju in-

tenzivne mjere i radnje – ista-

kao jeLjumović.

Rezultati će se, kako je kazao,

ostvariti u narednom periodu

krozmeđunarodnu policijsku

saradnju jer „se veliki broj pri-

padnika ovih grupa nalazi u

inostranstvu“.

- Bezbjednost se ne može

ostvariti bez saradnje sa poli-

cijama iz regiona i Evrope, od-

nosnodrugihdržavnihorgana

jer kriminal ne prepoznaje

granice, te samo udruženim

aktivnostima možemo ostva-

riti bezbjednosni stepen koji

želimodadosegnemoradimi-

ra svihuCrnoj Gori – naglasio

jeLjumović.

Dekan Pravnog fakulteta Vladi-

mir Rakočević rekao je da jeCr-

na Gora ulaskom u NATO zna-

čajnodoprinijelabezbjednosnoj

stabilizacijiovogregiona,odno-

sno nadomješten je, kako je ka-

zao, evidentanmanjakbezbjed-

nosti koji je postojao.

NATO

- Došlo je do značajnih po-

mjeranja u smislu promjena

da neke od glavnih izazova,

rizika i prijetnji dolaze od ta-

kozvanih nedržavnih faktora

bezbjednosti – terorizam, ra-

dikalizam, ekstremizam, or-

ganizovani kriminalitet, pa i

kontrolagranica, doklasičnih

inkriminacija – zloupotreba

opojnih droga, proliferacija

oružja i slično–naveo je on.

SekretarVijećazanacionalnu

bezbjednost Veselin Veljović

rekao je da je sistemkolektiv-

ne bezbjednosti postao vre-

menom opredjeljenje većine

zemalja ovog dijela Evrope,

koje su svjesne bezbjedno-

snih rizika iz prošlosti, ali i

prilika i snagekojepružaova-

kav vidudruživanja.

- Našu državu odlikuje stabil-

nabezbjednosna situacijako-

ja jeproizvodvišedecenijskih

aktivnosti na sveukupnom

planureformikojesuimaleza

rezultat uspostavljanje klime

za razvoj i unapređenje insti-

tucija, uspostavljanje stan-

darda u procesu realizovanih

sjevernoatlantskih i evrop-

skih integracija – kazao jeVe-

ljović.

Crna Gora, prema njegovim

riječima, nema hipoteku

prošlosti.

- To joj omogućava danjeguje

dobre susjedske odnose i bu-

de pouzdan i povjerljiv par-

tner na svim poljima od zna-

čaja za razvoj međunarodnih

odnosa i bezjednost kako u

regionu Zapadnobalkanske

šestorke, tako i uNATO save-

zu iEvropskoj uniji –naglasio

jeVeljović.

Naša država je, kako je ista-

kao, dokaz da površina jedne

zemlje i brojnost populacije

nijesu limitirajuća kategorija

doprinosa miru, stabilnosti i

bezbjednosti.

J.BEHAROVIĆ

Tužilaštvo još istražuje uzrok smrti porodilje iz Ulcinja Naide Alović

Žena iskrvarilana smrt, tekće seutvrđivati zašto

PODGORICA

Porodilja

NaidaAlović (32) izUlci-

nja, koja jeuKliničkom

centrupreminula 1.maja

nakon što jena svijet do-

nijeladjevojčicu, umrla je

prirodnomsmrćukoja je

nastupilausljed iskrvav-

ljenja, saopšteno je izVi-

šegdržavnog tužilaštvau

Podgorici.

Oni su samoinicijativno

otvorili istragu u ovom slu-

čaju, nakon što su o smrti

Alović upoznati preko me-

dija i zatražili ekshumaciju.

Vještak sudsko-medicin-

skestruke ipatologsu, kako

je navedeno u saopštenju,

poštojeurađenaobdukcija,

dostavili nalaz sa mišlje-

njem da je smrt porodilje

bila prirodna.

- Tužilaštvo će u daljem to-

ku postupka, putem sud-

sko-medicinskog vještače-

nja, utvrditi sve relevantne

činjenice i okolnosti kojesu

prethodile nastupanju

Smrt muškog novorođenčeta – čija je majka

početkommaja porođena carskim rezomna

Ginekološko-akušerskomodjeljenju u Bera-

nama, a beba potom zbog lošeg stanja upu-

ćena u Klinički centar u Podgorici i na putu

do glavnog grada u ambulantnom vozilu

preminula – nije nastupila usljed propusta

ljekara, saopšteno je iz Tužilaštva portalu

FOS media.

Kako prenosi ovaj portal, „obdukcija je

pokazala da je smrt muškog novorođenčeta

prirodna, kao i da je nastupila usljed pore-

mećaja disanja zbog udisanja plodove vode

koja je nastala usljed unutarmateričnog

nedostatka kiseonika“.

- Osimpribavljanja obdukcionog nalaza, tuži-

laštvo je saslušalo ljekare koji su učestvovali

u porođaju K. J. i zaključilo da nema propu-

sta u njihovom radu – prenijeli su oni.

Iz Tužilaštva im je saopšteno i da je za njih

ovaj predmet završen, s obziromna to da

nema osnova sumnje da je počinjeno neko

krivično djelo koje se goni po službenoj duž-

nosti.

Zasmrtnovorođenčetaiz

Berananijesukrivi ljekari

Tužilaštvo je samoinicijativno ot-

vorilo istraguuovomslučaju, nakon

što suo smrti Alović upoznati preko

medija i zatražili ekshumaciju

smrti kod pokojne N. A. –

najavili su iz Višeg držav-

nog tužilaštva uPodgorici.

Iz Kliničkog centra ranije

su saopštili da je u slučaju

NaidaAlović sve urađeno u

skladu sa medicinskom

doktrinomivažećimproto-

kolima.

J. B.

Naučna konferencija na Pravnom fakultetu o bezbjednosti

Obračuni kriminalnih

grupa stalni su izazov

SARADNJANUŽNA:

Sakonferencije

Glavna urednica Dnevnih novina

opet pisala JohanesuHanu

Vijesti su

ugrozile

bezbjednost

novinarki

NaslovnicaVijesti

PODGORICA

Glavna i odgo-

vornaurednicaDnevnihnovi-

naVesnaŠofranacponovo je

jučeuputilapismokomesaru

Evropskeunije zaproširenje i

susjedskupolitikuJohanesu

Hanu, povodomizmišljenih

optužbi imonstruoznihpod-

metanjadnevnikaVijesti da

sunovinarkeDnevnihnovina

NatašaRiso-Pajović iKristina

Jerkovuredakciji rekleda je

OliveraLakić „trebaladado-

bijemetakuglavu, aneuno-

gu“, još jednomtražeći odnje-

ga izjašnjenjeuovomslučaju.

Pismoprenosimou cjelosti:

,,Obraćamo Vam se ponovo,

iskreno vjerujući da ovoga puta

neće izostati Vaša reakcija, s ob-

ziromna toda jeslobodamedija

i zaštita novinara u duhu najvi-

ših evropskih standarda, kako

sami često ističete, u fokusuVa-

še pažnje.

Obratili smo Vamse prvi put 18.

maja, dvadananakonštosudvi-

je novinarke DN postale žrtve

monstruoznog podmetanja od

strane Vijesti. Novinarke dnev-

nog listaNataša Pajović i Kristi-

naJerkovnašle su se 16.majana

naslovnoj strani Vijesti uz izmi-

šljenu optužbu da su nakon ra-

njavanja novinarke tog listaOli-

vereLakićnavodnoizjaviledaje

koleginica Lakić „trebalo da

dobijemetak u glavu, a ne u no-

gu“.UtekstuVijestisenavodida

su tu informaciju dobili nezva-

nično, navodnoodkolega izDN.

Dakle, na osnovu tračeva i bez

prethodne provjere i namjere

da se čuje i druga strana, naše

novinarke su stavljene u vrlo

opasan kontekst koji ihpovezu-

jesaranjavanjemkoleginiceLa-

kić. Na ovaj način urušen im je

lični i profesionalni integritet i

ugrožena bezbjednost. Novi-

narka Pajović je, nakon teksta u

NDVijesti, saslušavanauVišem

državnomtužilaštvu.

Gospodine Han, obratili smo

VamseohrabreniVašomreakci-

jom u slučaju napada na novi-

narku NDVijesti Oliveru Lakić.

Dolaskom u Crnu Goru poslije

njenog ranjavanja, jasno ste cr-

nogorskoj i evropskoj javnosti

pokazali koliko se zalažete za

zaštitunovinara imedijskih slo-

boda. Očekivali smo, i očekuje-

moidaljedaćetepokazatizabri-

nutost i za novinarke Dnevnih

novina i da ćete osuditi svako

neprofesionalno ponašanje, ko-

je urušava lični i profesionalni

integritet i dovodi u opasnost

bezbjednost novinara iz kojeg

godmedija dolazili.

Dnevnenovinesukrajnjeprofe-

sionalno izvještavale o ranjava-

nju koleginice Lakić, sa iskre-

nim saosjećanjemza ono što joj

se dogodilo i iskrenom željom

da se štoprijepronađe izvršilac,

motiv i nalogodavci. Tako smo

pisali i o Vašem susretu sa kole-

ginicomLakić“, zaključuje se u

pismuHanu.

Crnogorska i evropska javnost

zasadasubezkomentaranaovaj

skandalozan činVijesti.

K.K.

Regionalna radionica o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma u Tirani

Nužnapodrška i učešće

pravosudnih institucija

PODGORICA

Borbapro-

tiv terorizma i nasilnog ek-

stremizmanemože sevodi-

ti bezpunepodrške i učešća

pravosudnih institucija -

kazao je generalni sekretar

Savjeta za regionalnu sa-

radnjuGoranSvilanović.

On je juče u Tirani, na regio-

nalnoj radionici o radu poli-

cijskih/pravosudnih službi i

državnih pravobranitelja/tu-

žilaca u oblasti terorizma i

nasilnog ekstremizma i veza-

nih krivičnih djela, rekao da

odlučni i posvećeni rad insti-

tucija u sprovođenju zakona

širom Zapadnog Balkana u

ovoj oblasti potkrepljuje to

što su od 2016. godine sudovi

u regiji više desetina osoba

proglasili krivim za djela ve-

zana za borbu na inostranim

ratištima i terorizam, osudiv-

ši ihna više od380godina za-

tvora i zatvorivši ihvišeod70.

Svilanović je upozorio da se

oblikuju novi vidovi terori-

stičkih aktivnosti.

- Posebno u kibernetičkom

prostoru i radikalizaciji pu-

tem interneta, što nameće

potrebuzaotvaranjemnovog

prostorazaregionalnusarad-

nju– smatra on.

Na radionici u Tirani su se

okupili sudije, tužioci i ek-

sperti sa Zapadnog Balkana,

gosti iz međunarodnih orga-

nizacija i partnerskih organi-

zacija kako bi razgovarali o

važnim pitanjima za bolju

saradnju na pitanjima tero-

rizma i nasilnog ekstremiz-

ma.

Ministarka pravde Albanije

Etilda Đonaj kazala je da po-

stojiprijekapotrebazasarad-

nju svih dostupnih mehani-

zama na sprečavanju i borbi

protiv terorizma i nasilnog

ekstremizma.

J.B.

Klinički centar

Od 2016. sudovi u regiji

više desetina osoba pro-

glasili krivimza djela

vezana za borbuna

inostranimratištima