Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 31. maj 2018.

Društvo

nio bivšeg generalnog direktora RTCG

epreigrali

Goran Rodić kazao je Pobjedi da će Vojvodić pokušati da se

nagodi sa RTCG-omo naknadi štete, a ako ne budu pristali na

dogovor podnijeće tužbu.

- Još ne znamo na koliko će biti preciziran tužbeni zahtjev, ali

je izvjesno da će iznositi više stotina hiljada eura – rekao je

Rodić. Tužbenim zahtjevombiće obuhvaćene plate i otpre-

mnina, plus sudski troškovi.

- Mi vjerujemo da će doći do dogovora – dodao je Rodić.

On je nakon Vojvodićeve smjene i pošto su podnijeli tužbu

tada Pobjedi rekao da će RTCGmorati njegovom klijentu da

isplati oko 200.000 eura.

Naknadaštete

-USavjetu trebada budu ljudi

koji imajudignitet i da se vode

profesionalnim, ane tuđimin-

teresima. Oni su se vodili tu-

đim, a ne interesima kuće od

koje primaju platu - tvrdi Voj-

vodić.

NEZNANJE

Njegov advokat Goran Rodić

za Pobjedu je kazao da će Jav-

ni servis morati da plati Voj-

vodiću više stotina hiljada eu-

ra.

- Kao što smo i najavili prije

godinu i po dana, sud je donio

jedinu moguću zakonitu od-

luku da se poništi rješenje o

razrješenju Vojvodića, kao

nezakonito. Idejni tvorac

nezakonitih razrješenja u

RTCG, prvo Branka Voji-

čića,apotomiRadaVojvo-

dića u međuvremenu je

doživio istu sudbinu. Savjet

RTCG je donosio nezakonite

odluke doslovno prepisujući

inicijative Gorana Đurovića

za razrješenje generalnih di-

rektora u oba slučaja. RTCG

će zbog toga plaćati štetu od

više stotina hiljada eura i to

zbog pravne nepismenosti i

nezakonitog postupanja, a na

koje smo od starta ukazivali i

pozivali RTCG da tu situaciju

riješimo na zakonit način i

mirnimputem.ČlanoviSavje-

taRTCGsenijesuodazivalina

takve naše pozive, vjerovatno

zbog toga što niko i ne snosi

odgovornost za takvanezako-

nita postupanja - poručio je

Rodić.

Vojvodićevorazrješenjepred-

ložio je tadašnji član Savjeta

Javnog servisa Goran Đuro-

vić, jer je smatrao da je nanio

veliku štetu tojmedijskoj kući

kadajeponištiokonkurszadi-

rektora Televizije Crne Gore.

Zasmetalomuje ištojeVojvo-

dićprivremenoukinuoemisi-

ju „Replika“, ali i štonije, kako

je naveo, poštovao brojne za-

ključke SavjetaRTCG.

Nakon što je Vojvodić smije-

njen, za što je glasalo pet čla-

nova Savjeta, troje bilo protiv,

a jedan uzdržan, na istoj sjed-

nici izabrana jeAndrijanaKa-

dijazav.d. generalnedirektor-

ke Javnog servisa.

I toglasanjebilo je tajno, aKa-

dija je imala šest glasova - za,

dva protiv, aMimo Drašković

nije glasao jer je ranije napu-

stio sjednicu.

K.JANKOVIĆ

a

PODGORICA

- Svjetska

zdravstvenaorganizacija i

njeni partneri obilježavaju

31.maj kaoSvjetski danbez

duvana, aove godineobilježi-

će ga i kompanija ,,FilipMo-

ris“, koja jepozvalada seovaj

danubudućeprepoznajekao

svjetski danbezpušenja.

- Za sve ljude koji bez obzira

na sve nastavljaju da puše,

SZOjeusavršenoj poziciji da

preporučiprelazaksacigare-

tanaalternative.Politikakoja

podrazumijeva informisanje

ljudi o alternativama smanji-

će rasprostranjenost pušenja

uvećemnivou i brženego sa-

dašnje antipušačke mjere -

rekao je generalni direktor

kompanije Andre Kalanco-

pulos.

U„FilipuMorisu“, kakosena-

vodi u saopštenju, do sada su

uložili4,5milijardedolarakao

podršku timu od 400 svjetski

priznatih naučnika, koji su

proveli godine stvarajući i te-

stirajući niz proizvoda koji ne

generišu duvanski dim i koji

predstavljaju bolji izbor za

milione pušača koji ne žele da

prestanuda puše.

N.K.

Preporukaprelazak sa

cigaretanaalternativne

BAR

- Lj. P. (45) i A. B. (38) iz

Barauhapšeni su, aprotiv

njihovog sugrađaninaD. B.

(58) podnijeta jekrivičnapri-

java zbognelegalnog ribolo-

va.

KakojesaopštilaUpravapolici-

je, 29. maja oko 8.30 sati, naVo-

lujici, u blizini tunela Rikavac,

kontrolisani su Lj. P. i A. B, a u

njihovoj blizini policajci su

pronašli tri eksplozivne napra-

ve, sumnja se da je todinamit.

Lj. P. i A. B. su uhapšeni zbog

sumnje da su počinili krivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmaterija.

Policija je istog dana, oko 13.10

sati naKraljičinoj plaži kontro-

lisala Baranina D. B. u čijoj je

blizini pronašla tri torbe pune

izlovljene ribe (cipola) težine

oko 70 kilograma, ručni sak,

puškuzapodvodni ribolov i ve-

ću količinu opreme za izlov ri-

be.

Inspektor za morsko ribarstvo

novčanojekaznioD.B.uiznosu

od 250 eura, zbog počinjenog

prekršajaizZakonaomorskom

ribarstvu imarikulturi.

Utvrđuje se i da li je D. B. ribu

izlovio upotrebom eksploziv-

nihnaprava.

C.H.

Savjet RTCG na današnjoj sjednici analiziraće više dokumenata i rad togmedija

Raspravljaće i

oodgovornosti

menadžmenta

Sa jedneod ranijihsjednicaSavjetaRTCG

PODGORICA

–Sjednica

SavjetaRadio-Televizije

CrneGorekoja je zakazana

zadanas, sudeći premadv-

nevnomredu, proteći ćeu

još jednoj burnoj raspravi.

Na dnevnom redu je 10 tača-

ka, a najzanimljivije su one

koje se odnose na razmatra-

nje i izjašnjavanje Savjeta o

ugovoruizmeđuRTCGiCen-

tra za građansko obrazovanje

s akcentom na osnovni ugo-

vor, anekse 1 i 2, o čemu je Po-

bjeda pisala i objelodanila ta

dokumenta, nakon što je na

posljednjoj sjednici Savjeta

Milan Radović upozorio da

jeugovor sporanidaugroža-

va nezavisnost RTCG.

Savjet će se izjasniti i o ugo-

voru koji je menadžment te

kuće sklopio sa Centrom za

monitoring.

Nadnevnomreduje i razma-

tranje i izjašnjavanje o izvje-

štaju o realizaciji program-

sko-produkcionog plana

RadijaCrneGore i portalaza

period januar-decembar

prošle godine.

Savjet će se izjasniti i oZapi-

sniku tenderske komisije za

izbor najpovoljnijeg ponu-

đača – E3 Consulting. Ta fir-

ma uradila je istraživanje

koje je pokazalo da gledaoci

imaju najviše povjerenja u

Javni servis.

Raspravljaće se i o Nacrtu

zakona o nacionalnom jav-

nomemiteruRTCG.

Članovi Savjeta izjasniće se i

na prigovor koji je Savjet

Muslimana imao na emisiju

„Mostovi“, kao i o otkupu tri

stana naMalombrdu u Pod-

gorici.

S obzirom na dnevni red iz-

vjesno je da će na sjednici

biti pokrenuto i pitanje od-

govornosti menadžmenta

Javnog servisa, na što su po-

jedini članovi ovog tijela u

kontinuitetuukazivali.

K.J.

Slab odziv akademske zajednice za okrugli sto o akademskom integritetu

Svi naučni radovi pod lupom

Še ca programske kancelarije Savjeta Evrope Angela Longo je rekla da je donošenje

ovog zakona na fonu aktivnosti koje se realizuju na putu Crne Gore ka članstvu u EU, ali i

da pitanje akademskog integriteta nije speci čnost Crne Gore, već je aktuelno i u Evropi

PODGORICA

–Prisvajanje

tuđegdjelanije časno, nije

moralno i, iako se čini kao

prečica, timputemzapravo

nikadanećete stići docilja,

jernećete izaći sa znanjem

koje trebadabude svrhadje-

lovanjauakademskoj zajed-

nici - poručio jeministar

prosvjeteDamir Šehovićna

jučerašnjemokruglomstolu

gdje sepolemisaloopredlo-

ženomzakonuoakadem-

skomintegritetu.

Ovajakt,kakojepojasnio,neće

se samo primjenjivati na aka-

demsko osoblje, već će obu-

hvatiti i pojedince sa stečenim

visokim obrazovanjem i aka-

demskim zvanjem, a koji nije-

su zaposleni na fakultetima.

Po prijavama za moguće po-

stojanje plagijata, moći će da

se provjeravaju svi naučni ra-

dovi bez obzira na to da li su

publikovani.

ODREDBE

- Osnovni cilj jeste da zako-

nomutičemo na svijest o štet-

nosti plagijarizma i drugih

oblika kršenja akademskog

integriteta i na taj način pre-

ventivno djelujemo. Nije po-

enta u kaznama, koliko je po-

enta u stvaranju dobrih

namjerauoblasti znanjaome-

todologiji pisanja rada – ista-

kao je on.

Ministarstvo prosvjete, kako

je Pobjeda prekjuče pisala,

ovimaktompredložilojeosni-

vanje etičkog komiteta, kao

drugostepene instance za

utvrđivanje kršenja akadem-

skog integriteta. To tijelo ime-

nujeirazrješavaVladanaperi-

od od četiri godine na osnovu

javnog poziva, a imaće sedam

članova iz reda istaknutih ek-

sperata iz različitih naučnih

oblasti. Pravno ili fizičko lice,

kako je planirano, dostavljaće

prvosudučasti prijedlogza is-

pitivanje određenog sumnji-

vog rada, koji je odbranjen u

CrnojGoriilivannje,atotijelo

ima rok od šest mjeseci da se

izjasni po inicijativi. Ukoliko

toneučini, inicijativamožeda

se dostavi etičkom komitetu

koji jeobavezandadoneseod-

lukuu rokuodpola godine.

Članica radne grupe Mira

Popović (Centar za građansko

obrazovanje) saopštila je juče

da smatra da možda treba

uključiti i mogućnost podno-

šenja žalbe etičkom komitetu

ako pojedinac ne bude zado-

voljanodlukomsudačasti.Ka-

ko je predloženim zakonom

propisano da će, osim autora

rada za koji se dokaže da je

plagijat, odgovarati i mentor

za kojeg će sankcije propisati

određena visokoobrazovna

ustanova, ona je predložila da

ta sankcija objavljivanje re in-

formacije u biltenu. Osim to-

ga, prijedlogoveNVOje i da se

tom profesoru onemogući da

bude mentor tri do četiri aka-

demske godine.

- Očekivala sam da će danas

ovdje biti više predstavnika

akademske zajednice koji će

dati sud o predloženom zako-

nu–negodovala je ona.

PRIMJEDBA

Direktor Centra za helenske

studije Filip Ivanović nije za-

dovoljan predloženim zako-

nom uz ocjenu da su ponuđe-

narješenja ,,adhokrađena“, te

da bi bilo prikladnije da se akt

zovezakonoantiplagijarizmu

ili spečavanju akademske ko-

rupcijezbog toga što je fokusi-

ranna plagijarizam.

-Nijesutretiranabrojnadruga

etičkapitanjakojasuznačajna

-poputpitanjaetikeunaučno-

istraživačkom radu – kazao je

on.

Pomoćnicaministra prosvjete

MuberaKurpejovićmu je, po-

red ostalog, odgovorila i da

predloženi zakon tretira pita-

nje „plagijarizma naučnih ra-

dova i ostalo“, te da se zako-

nom ne izdvaja posebno

naučno-istraživačka djelat-

nost.

-Zakonimaciljstvaranjeuslo-

vazaprevencijuplagijarizma i

sprečavanje svih oblika krše-

nja akademskog integriteta,

kao i promociju akademskih i

demokratskih vrijednosti u

obrazovanju - rekla je ona.

Išeficaprogramskekancelari-

je SavjetaEvropeAngela Lon-

go je rekla da je donošenje

ovog zakona na fonu aktivno-

sti koje se realizuju na putu

Crne Gore ka članstvu u EU,

ali i dapitanje akademskog in-

tegriteta nije specifičnost Cr-

ne Gore, već je aktuelno i u

Evropi.

CrnaGora je prva zemlja regi-

ona i šire koja će ovakvim ak-

tom urediti pitanja poštova-

n j a , o d n o s n o k r š e n j a

akademskog integriteta.

N.

Đ

URĐEVAC

USKLAĐENOSTSEVROPSKIM

STANDARDIMA:

Saokruglog stola

Akcija policije namoru zbog krivolova

Barani osumnjičeni da

su lovili ribudinamitom