Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 31. maj 2018.

Društvo

BIJELOPOLJE

–Crnogor-

skodruštvozrelo jedapri-

hvati činjenicuda i osobe

koje su istopolne seksualne

orijentacije trebada imaju

pravona zajednički život i

svapravakoja iz togaproizi-

laze– smatra generalnadi-

rektorkaDirektorata za

unapređenje ljudskihprava

BlankaRadošević-Marović.

UBijelomPolju juče je održa-

na prva tribina u okviru javne

rasprave o Nacrtu zakona o

životnom partnerstvu osoba

istogpola, aRadošević-Maro-

vić je rekla da očekuje da će se

ovaj dokumentuskupštinskoj

proceduri naći do kraja 2018.

godine.

- Ovaj zakon uređuje osnovna

prava i pitanja koja proizilaze

iz zajedničkog života dvoje

ljudi. To su pitanja koja se od-

nose na zdravstveno osigura-

nje, socijalnu zaštitu, proble-

miimovine,nasljeđivanjeisve

što podrazumijeva ljudska

prava, ali ovoga puta ta zajed-

nica svela bi se na zajednicu

osoba istogpola -kazala jeRa-

došević-Marović.

Danijel Kalezić iz organizaci-

je „KvirMontenegro“ rekao je

da će usvajanje zakona u zna-

čajnoj mjeri doprinijeti prav-

noj jednakosti LGBT osoba u

Crnoj Gori.

- Ovaj zakon reguliše prava i

obavezekoja svi ljudi u skladu

sa savremenim konceptom

ljudskih prava treba da imaju.

Radi se o osnovnom setu pra-

va koji omogućava dostojan-

stven život – istakao je Kale-

zić.

Na pitanje koliko je crnogor-

sko društvo spremno da pri-

hvati takve različitosti, Kale-

zić je odgovorio da je samim

nacrtom zakona napravljen

veliki iskorak u odnosu na de-

set godina ranije.

- Crna Gora još nije Švedska,

Kanada,Holandija, nijemeđu

zemljamaukojimajepoštova-

nje ljudskih prava LGBT oso-

ba na visokom nivou, ali i te

zemlje su prošle put kojimmi

idemo. Vjerujemda ćemo i mi

kroz koju godinu biti društvo

koje će osvijestiti u velikoj

mjeri to da ovdje ima mjesta

za sve nas i da možemo da ži-

vimoifunkcionišemozajedno

uz sve razlike koje postoje -

istakao jeKalezić.

Direktor bjelopoljske NVO

MultimedijalnistudioRusmir

Osmanović rekao je da treba

raditi na osvješćivanju građa-

na da, i pored tradicionalnih

ubjeđenja,netrebauskraćiva-

ti osnovna ljudska prava

LGBTpopulaciji.

V.

Šb.

PODGORICA

- Predstavnici

AmbasadeUjedinjenih

ArapskihEmirata (UAE) po-

dijeliće 1.500humanitarnih

paketapreko Islamske za-

jedniceuCrnoj Gori.

Kako je objavljeno na sajtu

Islamske zajednice, akciju

„Godina Zajeda“ u Crnoj Gori

juče je počela otpravnica po-

slovapriAmbasadiUAEHana

Alkabi, podjelom humanitar-

nih paketa ispred Medrese u

Podgorici.

- Mjesec Ramazan za musli-

mane je mjesec božije milosti.

Vođeni ovim, širom svijeta

muslimani pokušavaju imple-

mentirati božiji imperativ jed-

nipremadrugimaipremaširoj

zajednici –piše u saopštenju.

Tako će, kako se navodi, Am-

basada UAE u Crnoj Gori, u

znakuobilježavanjatogsvetog

mjeseca, u narednih nekoliko

dana podijeliti 1.500 paketa

preko Islamske zajednice.

- Povod za podjelu paketa je i

taj da su UAE ovu godinu obi-

lježili u znaku humanizma i

filantropije povodom 100 go-

dinaodrođenjaosnivačadrža-

ve, Zajeda bin Sultana Al

Nahjana. Cio projekat su na-

zvali „Godina Zajeda“ - pojaš-

njeno je u saopštenju.

Navodi se da će u toku cijele

godine UAE širom svijeta, ra-

zličitim humanitarnim pro-

jektima, oživjeti sjećanje na

osnivača države, koji je bio

prepoznat kaoveliki filantrop.

R. D.

Javna rasprava o zakonu o istopolnompartnerstvu

Kalezić: Veliki iskorak

RADITINAOSVJEŠĆIVANJUGRAĐANA:

SajavneraspraveuBijelomPolju

Podijelićehiljadu i po

humanitarnihpaketa

Osnovni sud ocijenio da je Savjet donio nezakonitu odluku kada je smij

Vojvodić: Grdnosu

PODGORICA

–Dobio sam

profesionalnu imoralnu sa-

tisfakciju time što jeOsnov-

ni suduPodgorici poništio i

ocijeniokaonezakonituod-

lukuSavjetaJavnog servisa

kojomsume razriješili duž-

nosti generalnogdirektora,

jer je to tijelopokušaloda

narušimoj profesionalni

kredibilitet, ali nijesuuspjeli

–poručio jeu izjavi zaPo-

bjeduRadeVojvodić, nakon

što jepodgoričkiOsnovni

sudpresudioda ga jeSavjet

RTCGnezakonito smijenio.

Upresudi koju je donijela sut-

kinja Katarina Janković, a u

koju je Pobjeda imala uvid, pi-

še da se poništava odluka koju

je Savjet Javnog servisa donio

1. decembra 2016. godine, a

kojomjeVojvodić tajnimgla-

sanjemrazriješendužnosti.

POSLJEDICE

- Sve ostalo je sada u dru-

gom planu. U profesio-

nalnom, moralnom i

ljudskom smislu ovo je

satisfakcija. Strpljivo sam, sa

advokatom Goranom Rodi-

ćem, čekao presudu jer smo

znali da je moja smjena bila

protivzakonita, ali smo doče-

kali da pobijedi pravda. Oni

koji sume smijenili znali suda

ta smjena nije zakonita, ali su

se vodili drugim interesima -

rekao jeVojvodić.

On je naveo da je većini u Sa-

vjetu odgovarala njegova

smjena.

- Direktor apsolutno ima nad-

ležnost da poništi konkurs i

raspiše novi, ali oni suhtjeli da

sebaveuređivanjemprograma

i to je uzelo maha. Savjet je po

raznim pitanjima izašao iz

svojih pravnih okvira. Tada im

jeodgovaralodajabudemsmi-

jenjen i nijesu razmišljali opo-

sljedicama - kazao jeVojvodić.

On je podsjetio da je ta kuća

vrlobrzonakonnjegove smje-

ne izgubila 800.000 eura pri-

hoda odmarketinga.

- Nakon moje smjene pao je

prihododmarketinga,aliigle-

danost, paneka razmislezašto

je to tako. Grdno su sepreigra-

li i nijesu razmišljali o poslje-

dicama.Veći dioSavjetanije iz

medija i ne znaju kako posao

funkcioniše,ajasamradiosvoj

posao najbolje što znam - re-

kao jeVojvodić.

Ocijeniojedatotijeloimadosta

problema u funkcionisanju i da

se „vode tuđiminteresima“.

Savjet RTCG je donosio nezakonite odluke doslovno prepisujući inicijative Gora

Đurovića za razrješenje generalnih direktora. RTCG će zbog toga plaćati štetu od

više stotina hiljada eura i to zbog pravne nepismenosti i nezakonitog postupanja

poručio je za Pobjedu advokat Goran Rodić

RadeVojvodić

GoranĐurović

GoranRodić

ZgradaRTCG

Sjednica Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje

Zaborbuprotiv

siveekonomije

555.000eura

PODGORICA

-Upravni

odborZavoda za zapošlja-

vanjeusvojio je jučeodluku

o realizaciji programa

„Stop sivoj ekonomiji“, za

čijunamjenu jeodobrio

555.000eura.

Kroz ovaj programuperiodu

od šest mjeseci, 180 visokoš-

kolaca, mlađih od 30 godina,

biće zaposleno u Poreskoj,

Upravi za inspekcijskeposlo-

ve i Upravi policije.

- Oni će, uz mjesečnu zaradu

od 300 eura, biti angažovani

posredstvom agencija za

ustupanje zaposlenih - navo-

di se u saopštenju.

Cilj programa je, kako doda-

ju, podrška mladima u rješa-

vanju problema nezaposle-

no s t i , ka o i dop r i no s

suzbijanju sive ekonomije i

borbiprotivneformalnogpo-

slovanja.

Kaoiprethodnedvijegodine,

programje namijenjenneza-

poslenim sa stečenim viso-

kim obrazovanjem i radnim

iskustvomunajkraćemtraja-

njuoddevetmjeseci.

- Oni će asistirati inspektori-

manaposlovimapri registra-

ciji poreskih, obveznika do-

prinosa i osiguranja, kontroli

ispravnosti registracionih

prijava i rješenja o registraci-

ji, primjeni pozitivnih pore-

skihpropisa,prijemuiobradi

poreskihprijava, obradi i sre-

đivanju poreskih evidencija,

radu kol centara, realizaciji

projekta „Budi odgovoran“ i

drugimposlovimasuzbijanja

sive ekonomije - precizira se

u saopštenju.

Program sprovodi Zavod, u

saradnji sa ministarstvima

rada i socijalnog staranja, fi-

nansija, unutrašnjih poslova

- Poreskom upravom, Upra-

vompolicije iUpravomza in-

spekcijske poslove. Realizo-

vaće se u svimopštinama.

Uminule dvije sezone u ovaj

program uključeno je 245

učesnikasastečenimvisokim

obrazovanjem, odnosno 100

u2016. godini i 145 prošle.

Iz Zavoda su podsjetili da je

56 mladih visokoškolaca na-

stavilo da radi po isteku pro-

grama, a 32. su dobili ugovor

na neodređeno vrijeme.

- Do kraja godine, kako je

predviđeno, uPoreskoj upra-

vi biće angažovano 80 mla-

dih, u Upravi za inspekcijske

poslove 60, a njih 40 radiće u

Upravi policije - dodaje se u

saopštenju.

Ističese ida jeUpravni odbor

odob r i o usmj e ravan j e

90.000eurazakreditnootva-

ranje 18novih radnihmjesta.

- Nadležna komisija pozitiv-

no je ocijenila 14 zahtjeva iz

Bara,Podgorice,BijelogPolja

i Šavnika. Kreditna sredstva

su usmjerena za poljopri-

vrednu djelatnost, trgovinu,

zanatstvo i usluge - precizira

se u saopštenju.

Na sjednici je odlučeno i da

Zavod, sa 38.000 eura, sufi-

nansira i državni javni rad

„Neka bude čisto“. U javna

komunalna preduzeća biće

uključeno 100 nezaposlenih

osoba sa evidencije Zavoda

za zapošljavanje, na period

od četirimjeseca.

N.K.

ZgradaZavodazazapošljavanje

ZgradaZavodazazapošljavanje

Zgradaukojoj je

AmbasadaUAE