Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 31. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- PodgoričkaSas

kompani gradićehotel ucentru

Podgorice, naugluulicaMarka

Miljanova iHercegovačke, pre-

koputanovogGradskogpozori-

šta, nadijeluurbanističkepar-

celepet i urbanističkoj parceli

šest uzahvatuUrbanističkog

projekta ,,Novavaroš - blokH“.

Ministarstvo održivog razvoja je

početkom godine izdalo građe-

vinsku dozvolu za gradnju ovog

hotela sa četiri zvjezdice. U rje-

šenju Ministarstva se navodi da

će hotel imati podrum, prize-

mlje, četiri sprata i potkrovlje, a

bruto površina objekta će biti

2.184kvadrata.

IzSaskompanijejePobjedisaop-

šteno da će hotel imati 30 soba,

garažu, restoran-kafeteriju, salu

za sastanke, velnes centar sa te-

retanomi butik.

- Biće tipa butik-hotel, što znači

da će akcenat biti na uređenju

enterijera. Vođeno je računa da

se spoljna arhitektura, odnosno

fasada objekta prilagodi lokaciji,

podsjećajući na nekadašnje gra-

đevineuMirkovojvaroši,trudeći

seda semaloosvježi većnarušen

izgled ovog dijela grada – kazali

su iz Sas kompanije.

Vlasnik i izvršni direktor ovog

preduzeća je SretenKetoBoško-

vić, koji je bio vlasnik poznatog

gradskog marketa, koji je poslo-

vao na istoj lokaciji skoro 30 go-

dina. Projekat hotela je uradio

podgorički biro ,,Čovjek i pro-

stor“ arhitekte Ljubomira Vujo-

vića u saradnji sa dizajnerom

enterijera SrđomBoškovićem.

-Utokusupripremegradilištaza

gradnju tako da se početak rado-

va očekuje u junu, a završetak u

julunarednegodine–kazalisuiz

podgoričke firme.

S. P.

PODGORICA

-Većinskiakcionar

Atlasbanke,kompanijaAtlaskapi-

tal, juče jeobavilaupis i uplatuak-

cija nove emisije u vrijednosti od

pet miliona eura. Time je kapital

banke uvećan desetmiliona eura

za godinu. Atlas banka je nedav-

no realizovala i proces integracije

kartičnoj asocijaciji China Union

Pay, sa kojom je poslovnu sarad-

nju započela u novembru prošle

godine i time je, kako je saopšte-

no, obezbijedila dominantnu po-

zicijuna tržištuJugoistočneEvro-

pe u saradnji sa ovomkartičnom

asocijacijom. China Union Pay je

2015. godine prestigla dva najve-

ća konkurenta na svjetskom trži-

štu, američke kompanije VISA i

Mastercard, zauzevši 43 odsto tr-

žišnog učešća. Prisutna je u 162

zemlje, ima 1,5 hiljada banaka čla-

nicai14milionakorisnika.

R. E.

BUDVA/PODGORICA-

Crna

Gora je opredijeljena da istraje

u reformskim procesima i po-

svećena je stabilnosti i prospe-

ritetu, kao i jačanju institucio-

nalnihvezasaEU,prvenstveno

kroz snažnije povezivanje sa

zemljama regiona, saopštio je

ministarfinansijaDarkoRadu-

nović na otvaranju Regionalne

konferencije o katastru i infra-

strukturi prostornihpodataka,

koja je juče počela u hotelu

,,Splendid“. Radunović je na-

veo da je konferencija prilika

da se kroz konstruktivan dija-

log zajednički doprinese ubr-

zanju reformi i implementaciji

visokih standarda u procesu

evropskihintegracija.Onjeka-

zao da je zadovoljan radom

Uprave za nekretnine, koja je

saMinistarstvomorganizovala

konferenciju, jer kontinuirano

doprinosi očuvanju i unapre-

đenju dobrosusjedskih odno-

sa. Radni dio konferencije, ko-

ja završava danas, počeo je

prezentacijama Uprave za ne-

kretnine, kao i institucija Slo-

venije, Republike Srpske, Fe-

deracije Bosne i Hercegovine,

Srbije, Hrvatske, Kosova, Ma-

kedonije, Albanije i Bugarske.

S. P.

PODGORICA

-Saradnjanarealizacijipriori-

tetnih infrastrukturnih projekata od presud-

nog je značaja, kako za privlačenje renomira-

nih investitora, tako i za definisanje

optimalnih uslova finansiranja, ocijenio je

državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja

Muamer Hajdarpašić. On je na konferenciji

,,Gradimo zajedno – Srbija, Italija i Crna Go-

ra“, održanoj u utorak u Beogradu, ukazao na

značajtrilateralnesaradnje.Nakonferencijije

ocijenjeno da je od višestrukog značaja unap-

ređenje i povezivanje kroz putnu infrastruk-

turu, prvenstveno kroz izgradnju autoputa

Bar –Boljare i dalje kroz Srbiju, rekonstruisa-

nje pruge Beograd – Bar, te valorizaciju Luke

Bar, koja predstavlja ključnu sponu za kvali-

tetnusaradnjuCrneGore, Srbije i Italije.Kon-

ferenciju su organizovali Italijanska trgovin-

skaagencijaiitalijanskaministarstvavanjskih

poslova i ekonomije, a učestvovali su italijan-

ski privrednici, potpredsjednica Vlade Srbije

ZoranaMihajlović,ambasadoriItalijeuCrnoj

Gori i Srbiji, kao i predstavnici privrednih ko-

mora sve tri države.

S. P.

Budva

Regionalna

konferencija

o katastru

Dokapitalizacija

Atlas banke

Atlas kapital

uplatio pet

miliona

Konferencija ,,Gradimo zajedno – Srbija, Italija i Crna Gora“

Saradnjapresudna za

privlačenje investitora

Podgorička Sas kompani dobila građevinsku dozvolu

Boškovićgradi hotel

ucentruPodgorice

e i Vladine službe

lužbenika

i direkcijama za saobraćaj i že-

ljeznice sistematizovan je 261

izvršilac, a zaposleno 203. U

tekućoj godini planirano je za-

pošljavanje 45 službenika, dva

će ispuniti uslov za odlazak u

penziju, a primiće i dva pri-

pravnika.UMinistarstvuturiz-

ma, sa Direkcijom javnih rado-

va i Agencijom za zaštitu

prirode i životne sredine, siste-

matizovano je 411 izvršilaca, a

zaposleno 284. Planirano je za-

pošljavanje 82 službenika, od

čega 34 na neodređeno i 48 na

određeno vrijeme, kao i jednog

pripravnika sa visokimobrazo-

vanjem. UMinistarstvu zdrav-

ljasusistematizovana74izvrši-

oca,azaposleno52,paplaniraju

zapošljavanje devet službeni-

ka. UMinistarstvu za ljudska i

manjinska prava ukupno je si-

stematizovano 45 izvršilaca, a

zaposleno 26. Planirano je za-

pošljavanje devet službenika, a

jedan će ispuniti uslov za odla-

zak u penziju. UMinistarstvu

rada i socijalnog staranja siste-

matizovana su 174 izvršioca, a

zaposleno 157. One godine pri-

miće još 12 službenika. U reso-

ru javne uprave stematizovana

su 134 izvršioca, a zaposleno

96. Planirano je zapošljavanje

četiri službenika, svi na neo-

dređeno.UMinistarstvusporta

sistematizovano je 38 izvršila-

ca, a zaposleno 29, pa planiraju

zapošljavanje osam službenika

i pet pripravnika. UMinistar-

stvu evropskih poslova siste-

matizacijom je zacrtano 104

izvršioca, a zaposleno 65. Pla-

nirano je zapošljavanje tri či-

novnika.

UPRavE, zavodi

UUpravi za kadrove sistemati-

zovana su 54 izvršioca, a zapo-

sleno 48, pa će zaposliti šest

službenika. U Upravi za spre-

čavanjepranjanovcasistemati-

zovanoje38,zaposlen31izvrši-

lac, planirano je zapošljavanje

još pet ljudi. UUpravi za javne

nabavke sistematizovano je 20

izvršilaca, a uposleno 19. Upla-

nu je zapošljavanje jednog

službenika, tri pripravnika. U

Upravi za inspekcijske poslove

sistematizovanoje365izvršila-

ca, zaposleno 228, planirano je

zapošljavanje17.Trislužbenika

će ispuniti uslov za odlazak u

penziju. U Upravi za ugljovo-

donike sistematizovano je 20

izvršilaca, a zaposleno pet. U

planu je zapošljavanje dva dr-

žavna službenika. U Upravi za

imovinu predviđeno je da rade

342 izvršioca, a zaposleno 194,

odčegananeodređenovrijeme

192. Tri službenika će ispuniti

uslov za odlazakupenziju.

U Sekretarijatu za zakonodav-

stvosistematizovano je28 izvr-

šilaca, uposlen 21, planirano je

zapošljavanje četiri. USekreta-

rijatu za razvojne projekte si-

stematizovana su 23 izvršioca,

a zaposleno 11 i planirano je za-

pošljavanje šest. U Zavodu za

statistiku predviđeno je 200

izvršilaca, a zaposleno 107. Pla-

nirano je zapošljavanje pet.

U Zavodu za hidrometeorolo-

giju i seizmologiju predviđeno

je 135 izvršilaca, a zaposleno

112, a u planu je zapošljavanje

devet. Jedan službenik će ispu-

niti uslov za odlazak u penziju.

U Zavodu za školstvo sistema-

tizovano je 84 izvršioca, a upo-

sleno 63, u planu je zapošljava-

nje11.Trislužbenikaćeispuniti

uslov za penziju. U Zavodu za

metrologiju sistematizovano je

52 izvršioca, a zaposleno 40.

Planirano je zapošljavanje šest.

UZavodu za socijalnu i dječiju

zaštitu predviđeno je 21, a za-

poslenih je 17, planirano je za-

pošljavanje tri službenika.

UDržavnom arhivu predviđe-

noje178,azaposleno152,plani-

rano je zapošljavanje dva služ-

benika. U Direkciji za zaštitu

tajnih podataka sistematizova-

no je 16 izvršilaca, a zaposleno

14, uplanu je zapošljavanje jed-

nog.

M.P.M.

35

službenika i namještenika

ove godine stiče uslov za

penziju

Placnakojemjenekadbila samoposluga

Renderbudućeghotela