Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 31. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Zaštitapo-

ljoprivrednih i prehrambe-

nihproizvodaoznakamapo-

rijekla, geografskimi

oznakama garantovano tra-

dicionalnih specijaliteta

omogućavaproizvođačima

hranedapovećaju tržišnu

vrijednost proizvoda, saop-

štila jepotpredsjednicaPri-

vrednekomoreLjiljanaFili-

pović i naglasilada toutiče

na jačanjekonkurentnosti i

obezbjeđujepotrošačimavi-

ši nivozaštite.

Filipović je podsjetila da je in-

telektualna svojina oblik imo-

vinekojisesastojiiznemateri-

jalnihdobarakoja suproizvod

kreativnog ljudskog rada.

- Robni žigovi i geografske

oznakeomogućavajupotroša-

čimadanapravediferencijaci-

ju u ponudi i da izaberu proi-

zvode onihproizvođača čijem

ugledu najviše vjeruju – kaza-

la je Filipović na okruglom

stolu,,Jačanjekonkurentnosti

proizvodakrozprimjenuinte-

lektualne svojine i modela še-

makvaliteta“,kojijeorganizo-

vala PKCG, u saradnji sa

Zavodom za intelektualnu

svojinu.

Direktorica Zavoda za inte-

lektualnu svojinu Valentina

Radulović-Šćepanović navela

jeda je institucijakojomruko-

vodi u ponedjeljak potpisala

memorandum o saradnji sa

PKCG, čime je unaprijeđena

ranije uspostavljena saradnja.

Ona je podsjetila da je prvi za-

štićeni žiguZavodubioDobro

izCrneGore, za koji je prijavu

podnijela upravoPKCG.

-Zavodjezadesetgodinarada

bioposvećenzaštiti svihprava

iz oblasti intelektualne svoji-

ne, ne samo autorskih i srod-

nih već i industrijskih. U kon-

tekstu industrijskih prava

štitili smo pravo na žig, na di-

zajn, na oznake geografskog

porijekla, patente i sve štopri-

pada toj oblasti bavljenja inte-

lektualne svojine – rekla je

Radulović- Šćepanović.

Aleksandar Marđonović iz

službe kvaliteta PKCG pod-

sjetiojedaježigDobroizCrne

GorePKCGregistrovala2008.

godineidajetoprvižigunašoj

državi.

- Ovaj žig je dobilo 100 proi-

zvoda. Njegov značaj prepo-

znatljiv je i po tome što je do-

prinio promovisanju naših

kvalitetnih proizvoda na do-

maćem i inostranom tržištu-

rekao jeMarđonović.

S. P.

PODGORICA

–Ove godine

planirano je zapošljavanje

704 državna službenika i na-

mještenikaodčega 580na

neodređeno i 124naodređe-

novrijeme. Uslovzapenziju

dokraja godine steći će 35

službenika i namještenika.

Planirano je zapošljavanje

33pripravnika - 21 saviso-

kimi 12 sa srednjimobrazo-

vanjem, navedeno jeuVladi-

nomplanskomdokumentu

koji jeprijenekolikadana

objelodanjen, aokojemse

raspravljalouaprilu.

U organima državne uprave,

Generalnom sekretarijatu Vla-

de i kabinetu premijera siste-

matizovano je 13.424 radnih

mjesta, a zaposleno je 10.630

ljudi, od čega na neodređeno

vrijeme 9.918, a na određeno

712.

- Za ovu godinu nije planirano

stavljanje državnih službenika

i namještenika na raspolaganje

Upravi za kadrove za potrebe

internog tržišta rada i raspore-

đivanja-ističeseudokumentu.

MINISTARSTVA

U Ministarstvu pravde, sa

ZIKS-om, sistematizovan je

701, a zaposlen551 izvršilac.

-Ovegodineplanirano je zapo-

šljavanje 44 državna službeni-

ka, odčega42naneodređeno, a

dva na određeno vrijeme i jed-

nog pripravnika sa srednjim

obrazovanjem - navedeno je u

planu.

UMUP-u sa Upravom policije

predviđeno je 5.679 izvršilaca, a

zaposleno 5.056. Planirano je

zapošljavanje još 143 ljudi, od

čega 134 iz kategorije posebnih

zvanja (mlađi policijski inspek-

tor - 36, policijski narednikdva i

97policajaca), dokće tri službe-

nika ispuniti uslov za penziju.

UMinistarstvu odbrane siste-

matizovano je 247 izvršilaca, a

zaposleno 178. Planirano je za-

pošljavanje 25 službenika, od

čega tri iz kategorije posebnih

zvanja – izaslanik i pomoćnik

izaslanika odbrane i savjetnik i

za međunarodnu i regionalnu

saradnju u Centru za bezbjed-

nosnu saradnjuRACVIAC-1. U

2018. godini jedan službenik će

ispunitiuslovzaodlazakupen-

ziju.Uresorufinansija,sapore-

skom i upravama carina, igara

nasrećuinekretninapredviđe-

noje2.059izvršilaca,azaposle-

no je 1.619. Ove godine planirali

su zapošljavanje 143 službeni-

ka, od čega 124 na neodređeno,

a 19naodređeno. Četiri službe-

nika će ispuniti uslov za odla-

zak u penziju, a zaposliće 21

pripravnika.

UMinistarstvuprosvjetepred-

viđenje101 izvršilac, azaposle-

no 75. Ove godine su planirali

zaposlitipetslužbenikananeo-

dređeno vrijeme, a kadra za

penziju nemaju. U resoru nau-

ke sistematizovana su i uposle-

na 23 izvršioca, pa ne planiraju

nova zapošljavanja, niti imaju

službenika za penziju. UMini-

starstvukulture,saUpravomza

zaštitu kulturnih dobara, siste-

matizovano je 119 izvršilaca, a

zaposleno70. Planirali suzapo-

sliti devet službenika, a nema

nikoga za za penziju. U resoru

ekonomije, sa Zavodom za in-

telektualnu svojinu, predviđe-

na su 202 izvršioca, a zaposle-

no148.

Planirano je zapošljavanje 17

službenika, nema spremnih za

penziju i nije planirano zapo-

šljavanje pripravnika.

UMinistarstvusaobraćajaipo-

morstva sa Lučkom upravom,

Upravompomorske sigurnosti

PODGORICA

-Dio lanj-

skogprofitaCrnogorskog

Telekomaod4,73miliona

eurabiće isplaćenakciona-

rimakaodividenda, odlu-

čeno jena redovnoj Skup-

štini dioničara te

kompanije. Akcionari će

dobiti deset centi za akciju.

Na sjednici skupštine akcio-

nara, koja je održana juče,

usvojeni su finansijski i izvje-

štaji o poslovanju za prošlu

godinu.

IzvršnidirektorNikolaLjušev

kazaojedajeCrnogorskiTele-

kom, bez obzira na veoma

konkurentnocrnogorskotele-

komunikaciono tržište, i dalje

jedini operator čije su akcije

na berzi, te da je u prethod-

nom periodu isplaćen veliki

iznos dividende.

- Menadžment Telekoma je

posvećen i postavlja sebi cilj

da se nastavi sa dobrim po-

slovnimrezultatimaisaglasno

tome se ubuduće zalaže za

isplatu dividendi u iznosu ne

manjemod50odstogodišnjeg

netoprofita - kazao jeLjušev.

On je dodao da je to veoma

ambiciozno imajući u vidu ni-

vo potrebnih investicija kako

bi se održala konkurentnost

na tržištu telekomunikacija u

Crnoj Gori.

Za nezavisnog revizora druš-

tva za ovu godinu izabran je

PricewaterhouseCoopers.

Saglasno zakonskoj obavezi,

razriješen je prethodni odbor

direktora i izabran novi u ko-

jemsuSinišaĐuranović,Marc

Stehle, Nataša Rapaić, Saša

Kramar i BalšaČavlović.

S. P.

PODGORICA

-Adikobanka

lani je imalaprofit od 1,5mi-

liona eura, pri čemu jeučvr-

šćena stabilnapozicijana

crnogorskomfinansijskomi

međubankarskomtrži-

štu. Izbanke su saopštili da

supoboljšani finansijski po-

kazatelji u svimsegmenti-

ma, ada sunosioci rastabili

krediti stanovništvu i pri-

vredi.

Glavni izvršni direktor ove

banke Kristof Šoen kazao je

da se sa zadovoljstvommože

osvrnuti na najuspješniju go-

dinuodpočetka poslovanja te

banke uCrnoj Gori.

- Uspjeh smo ostvarili zahva-

ljujući konceptu straight-

forward bankarstva i pojed-

nostavljivanju poslovnih

procesa kroz sveobuhvatnu

digitalizaciju, jasnu komuni-

kaciju, jednostavne i direktne

proizvode i usluge kojima

izlazimo u susret svakodnev-

nimpotrebama klijenata - re-

kao je Šoen.

Aktiva banke povećana je 10,1

milion eura, odnosno četiri

odsto i to sa 254 na 264milio-

na eura, usljedpovećanja kre-

ditnogportfolija. Imali su rast

gotovinskih nenamjenskih

kreditaod63odsto, sa50mili-

ona eura u2016. na 81,7milio-

na u prošloj godini, dok su

problematične plasmane

umanjilidonivoaod3,6odsto.

S. P.

PODGORICA

- Prosječna za-

rada bez poreza i doprinosa u

aprilu je, prema podacima

Monstata,iznosila510eura,što

je 0,4 odsto više nego u mar-

tu. Prosječna zarada bez pore-

za i doprinosa u aprilu je u od-

nosu na isti mjesec prošle

godine pala 0,4 odsto. Prosječ-

na bruto zarada u aprilu je

iznosila765eura. Poštosucije-

ne u aprilu u odnosu na mart

porasle 0,1 odsto, realne neto

zarade suporasle 0,3 procenta.

Plate su porasle u energetici

(6,9 odsto), rudarstvu (3,9),

građevinarstvu (3,4) zdrav-

stvena i socijalna zaštita (1,8),

vodovod i kanalizacija (1,3),

finansije (1,2), državna upra-

va i odbrana (1), trgovina

(0,8). Zarade su pale u poslo-

vanjusanekretninama (10,8),

naučnim i tehničkim djelat-

nostima (3,1), informisanje i

komunikacije (3), smještaj i

ishrana (1,8), prerađivačka

industrija (1,2).

S. P.

Aprilski podaci Monstata

Prosječnaplata510eura

Okrugli sto ,,Jačanje konkurentnosti proizvoda kroz primjenu

intelektualne svojine“ u Privrednoj komori

Geografskeoznake

dižucijenuproizvoda

Skupština akcionara Crnogorskog Telekoma odlučila da

4,7miliona podijeli kao dividendu

Dioničarimadeset

centi zaakciju

Pozitivni rezultati Adiko banke u 2017. godini

Profit 1,5miliona

USD

1.16320

JPY 126.76000

GBP 0.87500

CHF

1.15130

AUD

1.54090

CAD

1.50930

Kursna lista

Ovogodišnji kadrovski plan organa državne upra

Zaposliće704

Ministarstvo

nansija i MUP sa

Upravompolicije

zaposliće po

143 službenika,

resor turizma

sa Direkcijom

javnih radova

i Agencijomza

ekologiju 82,

Ministarstvo

pravde sa

ZIKS-om44,

Ministarstvo

vanjskih poslova

28, odbrane 25…

Najvišepenzionerabićeu

resorimapoljoprivrede

i vanjskihposlova

UMinistarstvu vanjskih poslova, sa Upravom za dijasporu,

sistematizovano je 430 izvršilaca, a zaposleno 218.

- U 2018. planirano je zapošljavanje 28 državnih službenika,

od čega 10 iz kategorije posebnih zvanja ( II sekretar, III

sekretar i ataše). Šest službenika će ispuniti uslov za odla-

zak u penziju - ističe se u dokumentu.

UMinistarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, sa uprava-

ma za bezbjednost hrane, veterinu i itosanitarne poslove,

za šume, za vode i Agencijom za duvan predviđeno je 911,

a zaposleno 612. Planirano je zapošljavanje 23 službenika, a

šest će otići u penziju.

Saokruglog stolauPKCG

SkupštinaakcionaraCT

ZgradaVlade