Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 31. maj 2018.

Politika

st neba

ičkih klubova

PODGORICA

– Najava dijela opozicije da

će prekinuti bojkot parlamenta dobra je vi-

jest i prilika da, bez obzira na to štamisli-

mo jedni o drugima i kolika je čija sna-

ga , za j edno d i s ku t u j emo o

budućnosti zemlje. Vlast je spre-

mnadaučestvujeudijalogu,aima

dosta pitanja na kojimamožemo

zajedno raditi, poput izmjena iz-

bornog zakonodavstva, Zakona

o Sudskomsavjetu, kao i medij-

skih zakona – kazao je Duško

Marković, predsjednik Vlade,

novinarimauSkupštini.

On je, komentarišući najavljeni

povratak opozicije u Skupštinu,

kazao da se pokazalo da bojkot za

svako demokratsko društvo, pa i za

Crnu Goru koja je članica NATO-a i

kandidat za članstvouEU, nijepravi de-

mokratski izbor.

- Konačno sa političke pozornice dobra vi-

jest.MislimdaCrnaGoraulazi unovu fazuu

kojoj svaki politički subjekt, biloda jenavla-

sti ili u opoziciji, a ima parlamentarni status,

trebadapreuzmeodgovornostzaprioritete

koje smo de inisali u zemlji, a to je evropska

integracija, kojapodrazumijeva i svakudru-

gureformu. Radujemsemogućnosti dasve

parlamentarnestrankebuduuparlamentu,

ami smo kao vlast spremni smo da otvori-

moprostor zadijalog– rekao jeMarković.

On je istakao da jeVlada spremna da zasta-

neuizradizakonakakobičulamišljenjeopo-

zicije o njima, ako je ako je opozicija spre-

mnaza to.

Marković nije želio da komentariše to što li-

deri opozicionih partija ne preuzimaju od-

govornost za neuspjeh i ne podnose ostav-

ke.

- Zamene jevažnijedanakonoktobra2016.

i nakon lošeg iskustva zaCrnuGoru, koje se

manifestovalobojkotomparlamenta,svira-

zumijemoda jeto iracionalno, nedemokrat-

skoponašanjekoješteti svima - rekao jeon.

Marković je, na pitanje što će podrazumije-

vati izmjene zakona o Sudskomsavjetu, re-

kao da će dijalog o tome biti u parlamentu,

aliVlada jeobaveznadaobezbijedi ustavnu

deblokadusistema.

- Zamislite da je u državi jedna grana vlasti

blokirana i da sistemne funkcioniše. Ustav

namne daje pravo da takvu situaciju toleri-

šemo. ZatoVladapriprema izmjenezakona

kojim će na određeno vrijeme deblokirati

takvu situaciju, dok se ne stvore politički

usloviisaglasnostdatouradimouskladusa

ustavnimrješenjima. Tobi značilodasadaš-

nji članovi Sudskog savjeta nastave sa ra-

domdo izboranovih– rekao jeMarković.

Premijer je, na pitanje kako komentariše in-

formacije koje su se pojavile umedijima da

je pokrenuta istraga u vezi sa tvrdnjama da

kroz letonske banke prolazi ruski novac za

politički uticaj na određene države, gdje se

pominje i pokušaj državnog udara u Crnoj

Gori, Marković je odgovorio da za sada Vla-

danema„nikakvokonkretnoobavještenjeo

tome“,većdajepročitaoumedijimateinfor-

macije.

-Topokazujedameđunarodnipravnisistem

funkcioniše i da niko nemože sakriti svoje

kriminalno djelovanje i nezakoniti uticaj. Vi-

djećemo šta će istraga pokazati. Možda je

samonovinskičlanak,moždasamosumnja,

a ne istina. Sačekajmo da se to umeđuna-

rodnoj istrazi potvrdi ili odbaci – rekao je

Marković.

NapitanjezaštoVladanijereagovalakadaje

u pitanju postavljeni spomenik Puniši Rači-

ćukodAndrijevice,kaoibilbordiuBudvikao

dio proslave sto godina „oslobođenja“ Bud-

ve, Marković je kazao da „Vlada nije komu-

nalna policija, niti ima potrebu da preuzima

nadležnosti lokalnihsamouprava“.

- Uradili smo ono što je u našoj nadležnosti.

Šaljemo preporuke lokalnim samouprava-

ma.Logičnobibilodaoneslijedepreporuke

Vlade, odnosnonacionalne interesezemlje.

Vjerujemdaćeuperiodukoji slijedi naovim

ili sličnim pitanjima biti više odgovornosti

lokalnihsamoupravaučijojjetonadležnosti

–dodao jeMarković.

I.K.

Premijer pozdravio povratak dijela opozicije u parlament

Marković: Prekid

bojkotadobravijest

Vlada spremna

dazaštiti

standardgrađana

Vlada je, ako bude neophodno, spre-

mna da interveniše da zaštiti standard

građana kada je u pitanju poskupljenje

naftnihderivata, ali da tone ugrozi eko-

nomiju, odnosno poslovanje crnogor-

skeprivrede– rekao jeDuškoMarković.

On je kazao da će na narednoj sjednici

Vlade imati osnovne informacije šta to

poskupljenjeznači.

-Nijesmodobiliupozorenjeodprivred-

nika da bi ih to moglo podstaći na

povećanje cijena njihovih usluga -

rekao jeMarković, ocjenjujući da

je dobra informacija da je u uto-

rak pala cijena tone dizela na

berzi oko 30dolara, što je oko

četiri odsto.

- Može se desiti da u naredne

dvije sedmice dođe do pada

cijenegorivauCrnoj Gori - ka-

zao jeMarković.

On je rekaodacijenagorivane

zavisi odVlade, već kretanja na

berzi, kao i odnosa eura i dolara

jer se iskazuje u dolarima. Marko-

vićjedodaodauVladipratesituaci-

ju jer je pitanje poskupljenja goriva

veoma važno za ekonomiju, privredu,

građane i standard.

Mislimda Crna

Gora ulazi u novu

fazu u kojoj svaki politički

subjekt, bilo da je na vlasti ili

u opoziciji, a ima parlamentarni

status, treba da preuzme

odgovornost za prioritete koje smo

de nisali u zemlji, a to je evropska

integracija, koja podrazumijeva

i svaku drugu reformu –

rekao jeMarković

ra, od vladavine prava do do-

datnog jačanja ekonomske

stabilnosti. CrnaGora ima do-

bru konstruktivnu reputaciju

u regionu, i to svaki naš par-

tner pozdravlja.

ErvinaIbrahimovića(BS)inte-

resovalo je što Vlada preduzi-

ma u vezi sa ukidanjemobave-

ze sk l apan j a g ran i čnog

osiguranja za motorna vozila

zagrađaneCrneGoreiKosova.

Marković je odgovorio da Ko-

sovoniječlanica sistema „zele-

ne karte“, te građani plaćajuna

granici osiguranje.

- Razgovarali smo više puta o

toj temi sa predstavnicima vla-

sti Kosova, na visokom nivou.

Posljednji put prije 28. maja,

tokomposjeteministrasaobra-

ćaja i pomorstva Osmana Nur-

kovića Kosovu. Postignuta je

saglasnost sa ministrom infra-

strukture Kosova da se pro-

blemnaplate graničnog osigu-

ranja od autoodgovornosti

prevaziđe.Ministarsaobraćaja

jeveć,uzmojusaglasnost,upu-

tio inicijativu za pronalaženje

modela za prevazilaženje ovog

problema Ministarstvu finan-

sija, koje posredstvomAgenci-

je za nadzor osiguranja reguli-

še ova pitanja – saopštio je

Marković, ističući da je tražio

da se i Ministarstvo vanjskih

poslova uključi i da se u sarad-

nji sa nadležnim institucijama

Kosova, u optimalnom roku

nađe odgovarajućimodel.

Na pitanje Andrije Popovića

(LP) što Vlada preduzima da

opravda svoj ekološki status i

kada će se eliminisati najveće

„crne tačke“ životne sredine u

Podgorici, Nikšiću, Pljevljima i

Herceg Novom, uz otvaranje

jednogodnajzahtjevnijihinaj-

skupljih poglavlja - 27 u proce-

supristupanjaEU,Marković je

kazao da Vlada radi na izgrad-

nji modernih postrojenja za

upravljanje otpadnim vodama

i otpadom, zajedno sa izgrad-

njom savremene vodovodne i

kanalizacione mreže u svim

gradovima. Naglasio je i da

mreža izgrađene infrastruktu-

re obuhvata dvije regionalne

deponije neopasnog otpada u

Podgorici i Baru, dva reciklaž-

na centra Podgorica i Herceg

Novi, četiri postrojenja za

obradu otpadnih voda, dva u

Podgorici i po jednouNikšiću i

Cetinju i dvije transfer stanice

uKotoru i Žabljaku.

I.K.

zaključio je američki general.

Na jučerašnjim sastancima u

Vojsci CrneGore razgovarano

je omogućnostima unapređe-

nja saradnje, kako u obuci i

uvježbavanju, tako i o eventu-

alnom učešću naših snaga u

operacijama pod komandom

Savezničke komande Združe-

nih snaga uNapulju.

Fogo je tokom jučerašnje po-

sjete Crnoj Gori razgovarao i

saministromodbranePredra-

gom Boškovićem i šefom cr-

nogorske diplomatije Srđa-

nomDarmanovićem.

J.Đ.

Prohujali

sa śeverom

Piše:

Draško

ĐURANOVIĆ

Iz poraza se može ponekad naučiti više nego iz pobjede. Ili, što bi

rekao veliki pisac – i pad je let.

Ali, samo ako spoznate uzroke pada. Sudeći po javnim nastu-

pima, većina lidera crnogorske opozicije iz serije poraza nije,

izgleda, ništa naučila. Osim što su usavršili tehniku licemjernog

izbjegavanja odgovornosti.

U tom stilu je i lider SDP-a Ranko Krivokapić pokušao da umiri

duševne patnje glasača. Predśednik-emeritus ustanovio je da,

zamislite, njegovo ime nije bilo istaknuto u naslovu izborne liste,

pa dezorjentisani esdepeovski glasači nijesu mogli da potrefe

koga predstavlja i za što se kandiduje onaj namrgođeni Ceti-

njanin Ivan Vujović, što se u spotovima nevoljno šetkao njemu

nepoznatim podgoričkim ulicama sa nasmijanom Draginjom

Vuksanović i elegičnom Tinom Raičević.

Nešto u stilu: da su juče imali današnju pamet i da je zlatnim slo-

vima na listi koalicije bilo ispisano ime Dragog vođe, sve bi bilo

drugačije - sramni Milo i DPS u opoziciji, a slavni Ranko i SDP na

čelu svekolike opozicije.

Pa je onda, umjesto da razočaranim glasačima SDP-a uputi jednu

smislenu, ohrabrujuću, poruku za budućnost, kao nesrećna

Skarlet O’ Hara u ,,Prohujalo sa vihorom“, Krivokapić kazao da

će o eventualnoj ostavci – razmisliti sjutra. Da, sjutra je novi dan i

emeritus će o vlastitoj odgovornosti za istorijski najgori rezultat

SDP-a razmišljati tek ,,ako bude loš rezultat na parlamentarnim

izborima“?!

U međuvremenu će prekinuti bojkot i naprasno početi pre-

govore o fer uslovima za parlamentarne izbore sa, pogađate,

omrznutim Đukanovićem. Da, istim Đukanovićem kojem je, dva

dana pred izbore – kao, ne bilo primijenjeno, Tijanić nekad Đinđi-

ću – prijetio da će se, ,,kad njega više ne bude (!) razbježati i svi

njegovi miševi“. I tek tada će Crnoj Gori svanuti. Kakav moralni

harakiri.

Grijeh bi bilo samo kroz Krivokapićeve istupe posmatrati lice-

mjerje nekih opozicionih lidera. Bilo je u ova dva-tri postizborna

dana još žovijalne opozicione naknadne pameti.

Recimo, Miodrag Ćaki Lekić: čovjek ladno reče da će organima

stranke predložiti da se prekine bojkot i da se poslanici Demosa

vrate u parlament. Samo je zaboravio da običnim smrtnicima

pojasni: koji će se to poslanici Demosa vratiti u parlament? Na

poslaničkoj listi Demosa odavno nema Gorana Danilovića i Gora-

na Radonjića, član partije više nije ni poslanica Anka Vukićević.

Jedini ,,preživjeli“ sa poslaničke liste je lider te stranke. Ispada

da će Miodrag Lekić predložiti da se Miodrag Lekić vrati u parla-

ment. Kakva demokratija u partiji, čestitamo.

Najsimpatičniji je, ipak, bio Pivljanin Vladimir Joković, stečajni

upravnik SNP-a. Veli da je, što se tiče prekida bojkota parlamenta,

situacija u Socijalističkoj narodnoj partiji „prilično komplikovana“

i da će odluku ,,donijeti nakon sagledavanja situacije“. Možda je

ulaženje u partijsku intimu, ali nije na odmet došapnuti Jokoviću

da situacija sa prekidom bojkota njegove partije - nije kompliko-

vana. SNP ne može prekinuti bojkot zato što ni jedan poslanik

sa te stranačke liste nije pod stranačkom kontrolom! Aleksandar

Damjanović nije u partiji i vratio se u parlament, Srđan Milić je

već duže odsutan, a Danijela Pavićević je izbrisala telefonski broj

centrale partije. Dakle, kada budu u SNP-u ,,sagledavali situaciju“,

ne moraju mnogo da dumaju: sve i da se u vrhu SNP-a odluče za

povratak u parlament, nema ko da ih posluša.

Bilo je i onih opozicionara koji se nijesu mogli čuti: od lidera

Demokratskog fronta ni traga ni glasa. Mučno, ali razumljivo

ćutanje. Mandić, Medojević, Bulatović i družina nemaju više

što da kažu: taj politički savez politički odumire. Sad samo valja

gledati kakva će biti brakorazvodna parnica i hoće li u javnost

isplivati mnogo prljavog veša.

Njihovo mjesto, kao najjača opoziciona grupacija, sada je zauzela

koalicija Demokrate - Ura. Izborni srećni luzeri - ,,naš Aleksa“ i

,,naš Dritan“ – nijesu ipak pokazali vrhovnu političku pamet kad

su, ekspresno, odbacili svaku mogućnost povratka u parlament,

očito smatrajući da im bojkot pogoduje, pa će izgleda do izbora

2020. godine uredno da peglaju crvene kravate, glancaju odijela,

liferuju političke loskule i šalju nove poruke u boci. Jasna logika:

što se manje izjašnjavamo, porašće nam popularnost. Možda to

jeste pobjednička šifra za primat unutar opozicionih stranaka, ali

teško da će destabilizovati vlast vladajućeg saveza u Crnoj Gori.

U postizbornim nastupima većina lidera opozicionih partija

upečatljivo je nacrtala vlastita ograničenja, otvoreno pokazujući

neodgovornost prema glasačima. I tako su mnogi, svjesno ili

nesvjesno, razotkrili prave razloge opozicionog sunovrata: Đuka-

novićev DPS i koalicioni partneri lako su zgazili opoziciju koja,

ovakva kakva jeste, sebe tjera u prošlost.

Zato, za buduće dane Crne Gore nije sada najbitnije odgonetnuti

kako će se opozicija revitalizovati. Važniji je odgovor na pitanje:

da li su apsolutni pobjednici voljni i vlasni da poraze, ne opozici-

ju, nego vlastite demone, uklone tumor korupcije i kriminala sa

državnog tijela i pokušaju gradnju društva normalnijeg življenja i

Crne Gore koja zna svoj identitet.

KOMENTAR

IlijaDaković i DžejmsFogo