Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 31. maj 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjedniš-

tvoDemokratskepartije so-

cijalista, kojimjepredsjeda-

vaopredsjednikpartijeMilo

Đukanović, ocijenilo jeda re-

zultati lokalnih izbora, odr-

žanih27.maja, predstavljaju

odnos javnosti premaučinci-

mavršenjavlasti uprethod-

nomperiodu i kontinuira-

nompružanju šansimladim,

obrazovanimljudimadabu-

duglavni reprezenti i akteri

politikeovepartije.

Na jučerašnjoj sjednici Pred-

sjedništva DPS-a iskazano je

zadovoljstvo rezultatima na

lokalnim izborima i konstato-

vano da osim potvrde superi-

ornosti izbornih programa i

kvaliteta kandidata za odbor-

nike, izborni rezultat oslikava

povjerenjepremaukupnojpo-

litici DPS-a.

Predsjedništvo je, kako je sa-

opšteno, zaključilo da trijumfi

na predsjedničkim i najvećem

broju lokalnih izbora znače fi-

nalnupobjeduevropskepoliti-

ke u Crnoj Gori i istovremeno

završni udarac politici de-

strukcije,kojasedvijedecenije

bezuspješno sukobljavala

svim državnim prioritetima

CrneGore.

Ocijenjeno je da nakon ostva-

renihpobjeda,CrnaGoraulazi

u novu fazu demokratskog i

ekonomskog razvoja, koja će

omogućiti bolje rezultate na

stvaranju uslova za veći kvali-

tet života svih građana. Nagla-

šena je otvorenost DPS-a za

saradnju sa svim političkim

snagama koje pokažu državnu

odgovornost i koje su spremne

da sve svojepotencijale staveu

funkciju društvenog, infra-

strukturnog i privrednog ra-

zvoja Crne Gore i lokalnih za-

jednica.

- Iskazano je očekivanje za što

skorijim konstituisanjem lo-

kalnihskupština i izvršnihvla-

sti u opštinama u kojima je

DPS ostvarila pobjede, kako bi

seštoprijezapočelosarealiza-

cijom zahtjevnih izbornih

programa,kojisudobilipodrš-

ku građana - ističu izDPS-a.

PredsjedništvoDPS-ajeuputi-

lo zahvalnost svim aktivistima

i volonterima na izuzetnom

doprinosu postignutim rezul-

tatima, zatim građanima koji

su poklonili povjerenje njiho-

voj politici, ali i svima drugima

koji su učešćem u izbornom

procesu doprinijeli demokrat-

skom sazrijevanju naše druš-

tvene zajednice.

R. P.

PODGORICA

–Bezobzira

na toda li jenaSamituuSofiji

upotrijebljena riječprošire-

nje ili perspektiva, tonijenaj-

važnije, već jevažnoda je in-

tegracijaZapadnogBalkana

uobostranominteresu i da

nijedovedenaupitanje–ka-

zao jeDuškoMarković, pred-

sjednikVlade, uokvirupre-

mijerskog satauSkupštini.

Marković je, na pitanje Mi-

odraga Radunovića (DPS) da

saopšti rezultate Samita EU-

Zapadni Balkan u Sofiji, ista-

kao da je najsnažnija poruka

togsamitauDeklaraciji,ukojoj

sekažedaEUponovopotvrđu-

je nedvosmislenu podršku

evropskoj perspektivi Zapad-

nog Balkana, kao i da je EUod-

lučna da pojača angažovanje

na svim nivoima radi podrške

političkim, ekonomskim i

društvenim transformacijama

u regionu.

- Zadovoljni smo rezultatima

Samita. Oni su značajni za dr-

žavu, ali i region. Crna Gora je

odmakla u pregovaračkom

procesu, upovoljnijemjepolo-

žaju od susjeda. Naši susjedi u

svom napretku imaće našu

nedvosmislenu podršku - ista-

kao jeMarković.

On je rekao da je region nedo-

voljno ekonomski i infrastruk-

turnorazvijen i dane trebačeka-

ti datum pristupanja da bi sa

evropskimpartnerimapočeloda

se radi na pitanjupovezivanja.

- Moramo smanjiti zagušenja

nagraničnimprelazima, elimi-

nisati barijere u trgovini, pove-

ćavati mobilnost mladih nauč-

nika. Za CrnuGoru je posebno

važna saglasnost za izgradnju

jadransko-jonskog koridora

poznatijegkao„plaviautoput“.

SamituSofijinastrateškinačin

zaokružio je dijalog o potreba-

ma regiona u ključnimpolitič-

kimirazvojnimpitanjima–ka-

zao jeMarković, dodajući da je

u julu ove godine peti samit u

Londonu, gdje će se pomenute

teme dodatno konkretizovati.

Prema njegovim riječima, is-

hod Samita u Sofiji daje više-

struke razloge za optimizam.

Očekuje nas, kazao jeMarko-

vić,kompleksnafazapregovo-

PODGORICA

-NATOair

policingmisija jedobravi-

jest zaCrnuGoru jernudi

bezbjednost vašegvazduš-

nogprostora, i toavionima

drugihčlanicaAlijanse i ne

morateda sebrinete zbog

toga štonematevaše letilice,

rekao jekomandantZdruže-

nih snagauNapulju (Joint

ForceCommandNaples -

JFCNapulj) američki admi-

ralDžejmsFogo.

Na pres konferenciji sa vršio-

cemdužnostinačelnikaGene-

ralštaba Vojske Crne Gore ge-

neralom Ilijom Dakovićem,

Fogo je kazao da se Air poli-

cingmisijasprovodiširomAli-

janse.

-Tačnije, toradimozabaltičke

zemlje i za Island, i to će biti

značajno za osiguranje crno-

gorskog vazdušnog prostora -

kaže američki admiral.

Daković je dodao da se Crna

Gora, kaomala zemljakojane-

ma sopstvene sposobnosti da

odgovori ovakvom zadatku,

obratilaAlijansi,kakobiuradi-

laonoštojeurađenoiudrugim

članicama,auciljubezbjedno-

sti vazdušnog prostora.

-To jebioprirodan slijed stva-

ri, pa će se na godišnjicu od

pristupanja Crne Gore Alijan-

si početi sa realizacijom ove

misije. ZaCrnuGoru, toćebiti

značajan korak ka unapređe-

njunjenebezbjednosti - rekao

jeDaković.

Daković je kazao i da je zahva-

lan savezničkim snagama za

pomoć u domenu pune inte-

gracije VCG u strukture Ali-

janse.

- Vojska Crne Gore ostaće u

potpunosti posvećena zajed-

ničkim ciljevima Alijanse,

očuvanjumira u regionu i svi-

jetu, razvoju dobrosusjedskih

odnosa, tetimestvaranjupret-

postavki za razvoj i napredak

društva - naveo jeDaković.

Fogo je naveo i da se od pri-

ključenja NATO-u prošle go-

dine Crna Gora u potpunosti

integrisalaukomandnustruk-

turu Alijanse i potvrdila kao

pouzdan saveznik.

- Crna Gora služi kao primjer

drugim aspirantima, spremna

da sa njima dijeli naučene lek-

cije iz procesa pridruživanja -

KOTOR

-Nastavak 14. sjedniceSkupštineopštineKotor ju-

če jeodgođennaneodređenovrijeme. Razlogneodržavanja

jeodsustvoodbornikavladajućekoalicije zbogbolničkog li-

ječenja. Onovomterminuodržavanjanastavka sjednice

Skupštine, javnost ćebiti blagovremenoobaviještena.

To je saopštenje Stručne službe SOKotor iz koga se ne vidi koli-

ko je odbornika vladajuće koalicije na bolničkom liječenju, da li

je upitanju jedan ili više odbornika koalicije.

Inače, kotorski parlament trebalo je da raspravlja o izvještaju o

radu predsjednika opštine Kotor za 2017. godinu sa izvještajem

o raduorgana lokalne uprave i službi.

Zakonski rok za usvajanje tog izvještaja bio je 31. mart. Prema

Zakonu o lokalnoj samoupravi, predviđeno je da Skupština ra-

zriješipredsjednikaopštineukolikonepodneseizvještajupred-

viđenomroku.

Kadaćebitizakazanasljedećaidalićevladajućakoalicija„izgla-

diti“ krupne nesporazume sa partnerima iz SDP-a ili će ostatak

vladajućih (DF, Demokrate i GPUra, uz manjinsku podršku tri

poslanika SNP) pokušati da obezbijede neophodnu većinu sa

opozicijom(DPS, SD, LP i HGI), teško je znati. Ono što je sigur-

no, današnja politička situacija u Kotorumiriše namoguće pri-

jevremene lokalne izbore.

S.M.

Predsjedništvo DPS-a analiziralo

rezultate lokalnih izbora

Pobjedaevropske

politikeuCrnoj Gori

Američki admiral Džejms Fogo boravio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

NATOmisijazabezbjedn

Predsjednik Vlade DuškoMarković odgovarao na pitanja posla

Integracija regionanije

dovedenaupitanje

Pažin:

Uspjehsvakedržave

bićevrednovanpojedinačno

- Uspjeh svake države na putu integracija

u EU biće mjeren pojedinčano. Ako članice

EU promijene takav kurs, to će biti odraz

njihovog odnosa prema politici proširenja,

a nikako rezultata rada Crne Gore – rekao je

Zoran Pažin, potpredsjednik Vlade i ministar

pravde, u Skupštini.

On je, na pitanje Adrijana Vuksanovića (HGI)

da li će Crna Gora bez obzira na rezultate

morati da čeka druge države regiona kako

bi u paketu pristupila EU, kazao da je Crna

Gora lider u regionu u procesu evropskih

integracija, kao i da radi na tome da prego-

varački proces svake godine obogati novim

rezultatma.

- Siguran samda će EU i njene članice pre-

poznati momenat u kome se svi nalazimo i

uložiti novi napor kako bismo do kraja godi-

ne otvorili pregovore u preostalimpoglavlji-

ma - rekao je Pažin, poručujući i da je važan

i nastavak dinamike zatvaranja pojedinih

poglavlja.

Sjednica kotorskog parlamenta ni juče nije održana

UKotorumiriše

nanove izbore

Kotor

PredsjedništvoDPS-a