Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 31. maj 2018.

CrnomGorom

PETNJICA

-Crnogorska

kulturnamreža jeuručila

inicijativupredsjednicima

opštine i SkupštineAmiru

Agoviću iMehmeduAdrovi-

ćudaPetnjicadobijeulicu21.

maj. Iz tenevladineorgani-

zacije saopštili sukako je

Agović istakaoda su sa zado-

voljstvomprihvatili inicijati-

vu i dana taj načinželeda

izrazepoštovanjeprema te-

kovinamaDananezavisnosti.

-Onjeizrazioočekivanjedaće

svaka crnogorska opština do-

biti ulicu sa istimnazivom.

Adrović jekazaoda sugrađani

oduvijek iskazivali odgovoran

odnos prema državi, što je po-

kazao referendumski rezultat

2006. godine – navedeno je u

saopštenju.

PredsjednikNVOCrnogorska

kulturna mreža Aleksandar

Damjanović se zahvalio pred-

stavnicima opštine što su pri-

hvatili inicijativu.

Prije dvije sedmice istu inici-

jativuprihvatio jepredsjednik

opštineBijeloPoljeMirkoĐa-

čić, pa će taj grad dobiti ulicu

21.maj.

T. Č.

BIJELOPOLJE

-Trećabici-

klijadapredškolskedjece

podnazivom ,,Rasti zdravo,

vozi biciklo, to jeonopravo“,

održana je jučeudvorištu

vrtića ,,DušoBasekić“.

Šezdeset mališana vaspitne

jedinice ,,Crvenkapa“ uz po-

dršku drugara, vaspitača i ro-

ditelja takmičili su se u vožnji

bicikla. Prema riječima direk-

torke te vaspitnoobrazovne

ustanove Ide Ćetković, cilj bi-

ciklijadejestepromocijazdra-

vih stilova života, ali i podsti-

canje lokalne uprave da riješi

pitanje biciklističkih staza.

–Naš grad jeprebukiranauto-

mobilima i potrebno je izgra-

diti biciklističke staze i za dje-

cu i odrasle, jer to je ono što

namnedostaje - istakla je Ćet-

ković.

Ćetkovićnapominjedaposeb-

nu zahvalnost duguje ,,Sava

osiguranju“ koje je toj ustano-

vi poklonilo deset bicikala za

djecu i kompjutersku opremu

vrijednuhiljadu eura.

V. Šb.

HERCEGNOVI

-Odukupno tri bibliotekenaotvorenom,

koje jeprijedvije godinepostavilaNVOUrbanNovaunište-

ne sudvije, knjigepokradene, a iz teNVOsa žaljenjemse

osvrćuna još jedanvandalski činuhercegnovskoj opštini.

- Ovo je najbolji pokazatelj društva i svijeta sa kojim lokalno ži-

vimo i bivstvujemo–poručili su izUrbanNove.

TaNVO je umartu2016. postavia tri biblioteke na otvorenom, u

naselju Srbina, parku „Boke“ i na Karači. Mjesec nakon toga je

uništena i pokradena ona uparku, a sada i na Srbini.

Male biblioteke na otvorenom se koriste po principu „Pozajmi

knjigu - podijeli knjigu“. Za dvije godine građani su koristili i

vraćali knjige, u međuvremenu pojedini i poklanjali nove, ali

bilo je primjera da su ihotuđivali.

Ž.K.

BUDVA

-Rezultati analize

uzorakamorskevodeuzetih

od23. i 26.majana 100 javnih

kupalištadužCrnogorskog

primorjapokazali suda jena

91 kvalitet bioK1 klase, ana

ostalimK2.

Pi-ar menadžerka Morskog

dobra IvanaLazovićkažekako

ti rezultati potvrđuju da je

morska voda na crnogorskim

kupalištima odličnog kvalite-

ta, tj. da je sanitarno ispravna,

te bezbjedna za kupanje i re-

kreaciju.

Monitoring kvaliteta morske

vode i ovegodineobavljaInsti-

tut za biologijumora.

Od 16 kupališta u opštini Ul-

cinj, na 15 je voda bila odličnog

kvaliteta,dokjenajednombila

klase K2. UBaru, kvalitet je na

11 kupališta bio K1 klase, a na

jednomK2 klase. Na području

Budve analiza je rađena na 27

lokacija, od kojih je na jednoj

zabilježen kvalitet K2, dok je

na ostalim lokacijama bila K1

klase. Kvalitet morske vodeK1

bio je na svih devet kupališta u

Tivtu. UKotoru je, od ukupno

15 kupališta, kvalitet K1 bio na

12 lokacija, a na preostale tri

klaseK2.Kadajeupitanjukva-

litet vode na obali Herceg No-

vog, kvalitet K1 na ukupno 18

kupališta, dok je na preostala

tri voda bila klaseK2.

Javno preduzeće prati kvalitet

morske vode od 1966. godine.

-Ovegodineprogramćemore-

alizovati na 100 lokacija i to 16

u Ulcinju, 13 u Baru, 25 u Bud-

vi, 10uTivtu, 15uKotoru i 21 u

Herceg Novom. Predviđeno je

da se analize rade u petnae-

stodnevnim intervalima od

majadooktobra-navelajeIva-

naLazović.

- Morske vode koje se koriste

za kupanje i rekreaciju, na

osnovuobavezujućihmikrobi-

oloških parametara razvrsta-

vajuseudvijeklase,K1odlične

i K2 zadovoljavajuće, dok

uzorci čije vrijednosti prelaze

propisane granice za ove dvije

klase svrstavaju seugrupuvan

klase (VK) - objasnila je Lazo-

vić.

M.N.

PODGORICA/BAR/HER

CEGNOVI/TIVAT/ULCINJ

UBaru, Kotoru,Herceg

NovomiUlcinjugrađevin-

ska sezona završava se 15. ju-

na, auTivtu 1. jula. Nakon

togdatuma radove ćemoći

danastave samo investitori

projekatakoji suodopšteg

značaja, kao i onihkoji zahti-

jevajuhitnu intervenciju, ali

morajudadobijuodobrenje

lokalneuprave.

BAR

Zabrana gradnje u gradu pod

Rumijom traje od 15. juna do

15. septembra, odnosnou toku

turističkesezoneiodnosisena

turističkapodručja.Zaovugo-

dinunaredba još nije donijeta.

- U toku sezone u turističkim

zonama neće se izvoditi grubi

građevinski radovi na infra-

strukturnim objektima, već

asfaltirati putevi na prigrad-

skom i seoskom području sve

zbog boljih uslova mještana.

Po završetku turističke sezo-

ne, investitori koji imaju izda-

te građevinske dozvole ili

urednu prijavu građenja nad-

ležnoj inspekciji, moći će da

nastave izgradnju u skladu sa

tehničkom dokumentacijom

koja je odobrena – objasnili su

iz lokalne uprave.

HERCEGNOVI

U prvoj zoni mašine će miro-

vati od 15. juna do 15. septem-

bra. Ta zona obuhvata zemlji-

šteuzmore(sakopnenestrane

određeno je linijomkoja pola-

zi od državne granice na rtu

Kobila i ide ispod gornjeg Nji-

vičkog puta do raskrsnice sa

Jadranskom magistralom).

Nadalje obuhvata prostor is-

pod Jadranske magistrale do

mora i 300 metara vazdužne

linije iznadsjeverne straneJa-

dranske magistrale, sve do te-

ritorijalne granice opštine

HercegNovi uKamenarima.

-Opština će imati razumijeva-

nja za investitore koji završa-

vaju velike turističke kom-

plekse. Onima koji realizuju

projekteodizuzetnoginteresa

za grad biće omogućeno da u

tokusezone izvoderadove, što

će strogo kontrolisati nadlež-

ne inspekcijske službe opšti-

ne. Do sada je zahtjev podnio

samo investitor kompleksa

Portonovi – saopštili su iz te

lokalne uprave.

Projekti koje finansira opšti-

na, prema njihovim riječima,

biće završeni do 15. juna. Radi

se o investicijama kao što su

završetak radova na vraćanju

u prvobitno stanje javnih po-

vršina na trasi kojom je izgra-

đen kanalizacioni kolektor

(asfalitiranje, popločavanje

Šetališta Pet Danica od tvrđa-

ve Forte Mare do hotela „Pla-

ža“, sanacija parapeta i javne

rasvjete na rivijeri). Zatim re-

konstrukcija Šetališta Pet Da-

nica, od „Galeba“ do restorana

„Mimoza“. Očekuje i završe-

tak sanacije trotoara u Igalu i

završetak rekonstrukcija hra-

mova na Toploj i Balevisti.

Urediće i ,,Njegoševu školu“

na Toploj, i okonča radove po-

vodom obilježavanja jubileja

300. godina Topaljske komu-

nitade – kazali su iz opštine

HercegNovi.

Kako kažu, pri kraju je izgrad-

nja sportskog terena na To-

ploj. Predviđen je i početak

radovana rekonstrukciji Kuće

Iva Andrića, što će biti završe-

no do polovine juna. Objekat

će početkom jula biti otvoren

djelimično, jer se radovi odvi-

jajuunekolikofazai finansira-

jukrozEUprojekat.

KOTOR

Iz kotorske opštine saopštili

su da je gradnja dozvoljena do

15. juna, kada počinje zabrana

koja traje do 10. septembra. U

tom periodu neće moći da se

gradi na području Starog gra-

da,Dobrote,Orahovca,Dražin

vrta, Perasta, Risna, Vitoglava,

Strpa, Lipaca,Morinja, Kosta-

njice, Stoliva, Prčanja, Mua i

Škaljara.

-Zabranaseneodnosinaobav-

ljanje hitnih i interventnih ra-

dova na javnim površinama,

infrastrukturnim i drugim

objektima. Investitorimoguda

nastave radove ukoliko im

predsjednik opštine izda pisa-

nu saglasnost. Dozvole za na-

stavak radova će se izdavati sa-

mo za radove koji su od opšteg

interesa, kao i za one u kojima

investitor nesumnjivo dokaže

da bi mu prekid radova nanio

neotklonjivu štetu na objektu

–pojasnili su iz opštine.

Kako su saopštili, radovi čiji je

nosilac opština biće završeni

do početka zabrane. Upitanju

su sanacija i asfaltiranje ulice

Petani Dobrota, zatim Ulica

21. maja gdje je prilaz zgrada-

ma Jugopetrola, te sanacija i

asfaltiranje ulica Karla Rado-

ničića u Dobroti, Marovina na

Inicijativa Crnogorske kulturnemreže

POŠTOVANJETEKOVINA:

Adrović, Damjanović i Agović

Petnjicadobija

ulicu21.maj

HercegNovi:

Vandali na djelu

Uništenabiblioteka

naotvorenom

KOMEJESMETALA:

Ostaci knjižare

Bijelo Polje:

Završena treća biciklijada

Gradunedostaju

biciklističke staze

Građevinska sezona u Baru, Herceg Novom, Kotoru i Ulcinju zav

Mašinemogudau

saglasnost predsje

Kaznezaprekršioce

od30do 10.000eura

Odlukomo zabrani izvođenja građevinskih radova u ljet-

njemperiodu u opštinama Herceg Novi i Tivat de inisane su

sankcije za prekršioce.

- Pravno lice će biti kažnjeno od 500 do 10.000 eura,

preduzetnik od 150 do 3.000 eura, a odgovorna osoba u

pravnom lice i izičko lice od 30 do 1.000 eura – navedeno

je u odluci.

INVESTITORTRAŽIDOZVOLUDAGRADITOKOMSEZONE:

KompleksPortonovi uHercegNovom

Budva:

Morsko dobro predstavilo rezultate analize Instituta za biologijumora

Vodaprveklasena91 kupalištu

VODANASVIMPLAŽAMAK1KLASE:

Tivat

U Baru će u toku sezone asfaltirati puteve

na prigradskom i seoskompodručju. U

Kotoru će nakon 15. juna nastaviti radove na

platou ispred Gurdića, kao i sanaciju staza

do tvrđave San Đovani. Iz opštine Tivat

kažu da nemogu garantovati da će do 1. jula

biti završena saobraćajnica Cacovo i glavni

kanalizacioni kolektor Lastva-Seljanovo