Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 31. maj 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnijenapa-

janje električnomenergijom

uvišeopština.

Andrijevica:

od9do 14 sati

Cecune; od9do 14:30 sati

Gračanica; od9do 14:30 sati

Slatina.

Berane:

od 9 do 14:30 sati Je-

lovica.

Bijelo Polje:

od 9 do 15 Lozni-

ce, Crnca, Ivanje, Godijevo,

Godusa, Sipanje, Licine, Susi-

ca, Moravac, Osmanbegovo

Selo.

Danilovgrad:

od 8 do 15 sati

Bare Šumanovića, Šobaići,

Mijokusovići, Mandić, Boro-

njina, Kupinovo, željeznička

stanica „Ostrog“ i motel „So-

kolina“.

Kolašin:

od 9 do 14:30 Vočje,

Mioska,Raško,Požnja,Drago-

vića Polje, Redice, Svrke, Star-

če, Bojići, Ljevišta; od 8:30 do

14:30 Bare, Raičevine, Petrova

ravan, Smira, Sreteška gora,

Ulica, Sela.

Kotor:

od 9 do 13 sati dio kori-

snika uPerastu.

Nikšić:

od9do12niskonapon-

ska mreža Dragova Luka, tra-

fostanica 104.

Mojkovac:

od 10do 13 sati Ža-

ri-Razboj.

Pljevlja:

od 9 do 15 sati Mata-

ruge, Kneževići, Roganice,

Obarde, Ljutići, Ulica Narod-

ne revolucije.

Plav:

od8do14:30satiBogajće.

Rožaje:

od9do 14:30 sati Bać i

Plunci.

Šavnik:

od 10 do 15 sati Dobra

Sela.

Ulcinj:

od 8 do 14 sati seloDo-

nji Kosići, Ljuljaj; od 8:15 do

14:45 sati povremeno Štoj,

centar naselja kodBregvije

Žabljak:

od 10 do 18 sati zgra-

da Jelike.

I.T.

PODGORICA:

Na Skadarskom jezeru počeomeđunarodni naučno-istraživački kamp

Bolje sestrepovezale

naučnike i privredu

Parizek:

Ovo područje se jako brzo razvija i izvorište je potrebno zaštititi.

Radulović:

Bolje sestre je poligon za izučavanje hidrologije karsta. Izvorište je veoma izdašno, a

kvalitet vode izvanredan.

Pantelić:

Ova iskustva nemožemo da dobijemo na fakultetu

PODGORICA

–Trodnevni

međunarodni naučno-

istraživački kamp ,,Karak-

terizacija inženjeringkars-

tnihvodonosnika“pod

pokroviteljstvomUneska

održava sena izvorištuBo-

lje sestre.

Okupiojestručnjakezaoblast

karsta i hidrologije karsta iz

raznih krajeva svijeta, profe-

sore i studente Građevinskog

fakulteta Univerziteta Crne

Gore, Rudarsko - geološkog

fakulteta Univerziteta u Beo-

gradu, te predstavnike Zavo-

da za geološka istraživanja u

Crnoj Gori i Regionalnog vo-

dovoda Crnogorsko primor-

je.

Profesor na Univerzitetu

Pensilvanija Ričard Parizek,

jedan od predavača na kam-

pu, kažeda jezakratakperiod

postignut veliki napredak u

snabdijevanju kvalitetnom

vodomCrnogorskog primor-

ja i da izvorište treba zaštititi.

- Ovaj projekat je divna priča

o saradnji privrede i naučno-

istraživačkih institucija. Sa-

radnjaprivrede i obrazovanja

je neophodan. Ovo područje

se jako brzo razvija i izvorište

jepotrebnozaštititi. Jer, inve-

sticije će biti velike i treba to

imatiuvidukodmjerapodsti-

canjaodrživograzvoja.Proje-

kat Regionalnog vodovoda je

izgrađen da bi podstakao na-

predak - rekao jeParizek.

KVALITET

Boljesestreupisanesunama-

pu 150 najznačajnijih tačaka

karsta u svijetu, odlukom 30

eminentnih međunarodnih

eksperata. Njihovo objašnje-

nje je da izvorište snabdijeva

čitavo Crnogorsko primorje

visokokvalitetnom pitkom

vodom. Prof. drMićko Radu-

lović kaže da je to izvorište s

razlogomobavezna adresa za

međunarodneekskurzijema-

gistranata i doktoranata iz re-

giona i čitavog svijeta.

- Bolje sestre je jedno od naj-

IZVORIŠTEJELABORATORIJANAOTVORENOM:

Učesnici kampa

kvalitetnijihizvorištauregio-

nu. To je poligon za izučava-

n j e hi dro l og i j e kar s t a .

Izvorište je veoma izdašno, a

kvalitet vode izvanredan. Vo-

da sa ovog izvorištamože biti

iskorišćena i za flaširanje -

ističeRadulović.

Časlav Pantelić, student beo-

Šef Centra za hidrogeologiju

karsta na Departmanu za

hidrogeologiju Rudarsko-geo-

loškog fakulteta Univerziteta u

Beogradu, prof. dr Zoran Ste-

vanović, kaže da kamp postaje

tradicija. Glavni zadatak skupa

je da mlađoj generaciji inženje-

ra i stručnjaka pruži dodatne

informacije, da omogući raz-

mjenu iskustava, sticanje novih

znanja i poznanstava značajnih

za budući profesionalni rad. On

podsjeća da je Crna Gora među

svjetskim liderima kada je u

pitanju područje krša bogato

Stevanović:CrnaGoraje

bogatapodzemnimvodama

podzemnim vodama.

- Ovdje više od 90 odsto

stanovništva koristi te vode,

a više od 60 odsto teritorije

Crne Gore pokriveno je tom

vrstom stijena. Zato nema

boljeg razloga nego da ovaj

kurs dijelompočnemo da

organizujemo i na teritoriji

Crne Gore - kazao je Stevano-

vić, inače konsultant organi-

zacija FAO i Unesko.

gradskog Rudarsko-geološ-

kog fakulteta, kaže da je uče-

šće u kampu jedinstvena

prilika da čujumišljenje stra-

nih eksperata i informišu se o

najnovijim istraživanjima i

projektima.

STUDENTI

- Ova iskustva ne možemo da

dobijemo na fakultetu - kaže

Pantelić.

Kamp se odvija na teritorija-

ma dvije države, Crne Gore i

Bosne i Hercegovine. Osim

izvorišta Bolje sestre, studij-

ska posjeta obuhvata i lokali-

tet rijeke Spil uRisnu.

C.G.

HERCEGNOVI:

MještaninMalih Rosa Nikola Popović traži pomoć nadležnih

Zbog rezidencijeMiškovića

ostaobezputadokuće

HERCEGNOVI

- Pregrađi-

vanjemobalne stazenaMa-

limRosama, LjiljanaMiško-

vić, supruga srbijanskog

biznismenaMiroslavaMiš-

kovića, prekinula je jedinu

komunikacijudokućeNiko-

lePopovića. Onkažeda je sa

istimproblemomsuočeno

još oko40vlasnikaobjekata

na tomdijeluLuštice.Miš-

kovići naLuštici imajuoko

1.500kvadrata zemljenako-

joj grade rezidencijalni obje-

kat.

Miškovići

uzurpiraju obalu

i pregrađuju put

koji ovdje postoji

300 godina, čime

onemogućavaju

pristup našim

kućama –

ogorčeno priča

Nikola Popović

Popović podsjeća da su mje-

štani Rosa prije 20 godina to-

komizradenovogkatastrapo-

stigli dogovor da pojas osam

do 10 metara širine i dužine

oko kilometar i po uknjiže na

državu, kako bi obezbijedili

nesmetan pristup moru i bu-

dućemobalnomšetalištu.

UZURPIRANJE

Mišković je nedavno izlila te-

melje i postavila mreže po-

srednekadašnje pješačke sta-

ze.

-Miškovići uzurpirajuobalu i

pregrađuju put koji ovdje po-

stoji 300 godina, čime one-

mogućavaju pristup našim

kućama – ogorčeno je kazao

Popović.

O namjerama investitora da

im pregradi pristup obali radi

izgradnje potpornog zida Po-

pović je obavijestio Komunal-

nu policiju, lokalnu upravu,

građevinsku inspekciju iMor-

sko dobro. Građevinska in-

spekcija proglasila se nenad-

ležnomza taj slučaj, nakon što

jeutvrdiladapostojigrađevin-

ska dozvola za objekat.

- Svima smo se obraćali, ali su

njihovatumačenjaunajmanju

ruku smiješna, jer građevin-

ska dozvola je za objekat a ov-

dje se radi o obalnomzidu. Ne

znamo kome više da se obrati-

mo kako bismo osigurali pro-

laz do svojih kuća jer je to,

osimmora, bila jedina komu-

nikacija –kažePopović.

DOZVOLA

Inspektori Službe komunalne

policije i inspekcijskognadzo-

ra, postupajući po prijavi gra-

đana Malih Rosa, izašli su na

teren 3. maja i konstatovali da

se iznad plaže izvode radovi

na zemljanomiskopuudužini

od20metara, dubinepolame-

tra. Po riječima načelnice

SlužbeMarijeAndrić, 17.maja

je izvršeno geodetsko snima-

nje lokacije, kojimje utvrđeno

da se trasa predviđenog gra-

ničnog zida poklapa sa kata-

starskim granicama parcela

kojesuuvlasništvuinvestitora

LjiljaneMišković.

- Za izvođenje radova postoji

građevinska dozvola Sekreta-

rijatazaprostornoplaniranje i

izgradnju od novembra 2012.

godine. Nema osnova za pre-

duzimanje mjera i radnji iz

nadležnosti Službe komunal-

ne policije i inspekcijskog

nadzora, te se za obezbjeđiva-

nje službenosti prolaza zain-

teresovani građani moraju

obratiti sudu–saopštila jeAn-

drić...

Ž.K.

Po prijavi Nikole Popovića na teren je izašao i kontrolor JP

Morsko dobro. Konstatovano je da su započeti radovi na

kopanju kanala za temelj ogradnog zida i da je prema zapa-

du iscrtana crvena linija koja predstavlja trasu budućeg zida

čijom izgradnjom će se suziti dosadašnja staza iznad obalne

državne parcele.

- Ako se nastavi kopanje i građenje zida po liniji koja je bila

prikazana kao trasa, komunikacija obalombiće prekinuta

ispred istočnog dijela parcele br .9 KO Rose. Službena

zabilješka je uz prijavu 15. maja proslijeđena Direktoratu za

inspekcijske poslove radi preduzimanja daljihmjera – saop-

štili su iz Morskog dobra.

Morskodobro

informisaloDirektorat

zainspekcijskeposlove

PREKINULI PJEŠAČKUSTAZU:

ObjekatMiškovićanaLuštici

CEDIS

Radovi u

14opština