Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 30. maj 2018.

Hronika

PODGORICA

–Bivši grado-

načelnikPodgoriceMiomir

Mugoša juče jeupodgorič-

komVišemsudunegiraoda je

kasuGlavnoggradaoštetioza

6.723.194eurauslučajupro-

dajedržavnogzemljištakom-

paniji ,,Carine“ i rekaodaćeto

upostupkuidokazati.

Naveo je da je odluku o prodaji

zemlje ,,Carinama“ donijela

Skupština grada, a da je on,

shodno svojim nadležnostima

gradonačelnika, potpisao taj

akt.

Mugoša je istakao da su lični

motivi doprinijeli podizanju

optužnice protiv njega, a da je

,,cilj optuženja da se lično, mo-

ralno, porodično i politički dis-

kredituje“.

Sa druge strane, tužiteljka Lji-

ljana Lakić je ustvrdila da je

Mugoša, suprotno interesima

Glavnog grada i zakonskim

odredbama, svjesno zloupotri-

jebio službeni položaj tako što

je 2007. godine –bez sprovede-

nog postupka javnih nabavki –

donio odluku o prenosu prava

korišćenja gradskog građevin-

skog zemljišta na Starom aero-

dromuna kompaniju ,,Carine“.

Ona jepreciziralada suparcele

od8.000i7.000kvadratnihme-

tara prodate po cijeni od 165

eura po kvadratu, iako je tržiš-

na vrijednost iznosila870eura.

Osim tužiteljke Lakić, suđenju

Mugoši prisustvovao je i glavni

specijalni tužilacMilivoje Kat-

nić.

PROCEDURA

- Apsolutno ne priznajem izvr-

šenje krivičnogdjela, niti krivi-

cu koja mi se stavlja na teret -

kazao jeMugoša.

On je u svojoj odbrani naveo da

kao gradonačelnik nije donio

nijedan akt, već su to radile

nadležne službe.

- Nijedan akt nijesam ja donio,

samosamihpotpisivao.Pripre-

malesustručneslužbe, anakon

konsultacija, donosili su meni

na potpis. Povrijedilo me kad

sam saznao da samosumnjiče-

ni, a potom da sam optuženi -

rekao je Mugoša i napomenuo

da ni za jednu odluku koju je

potpisao u svojstvu gradona-

čelnika do sada nije utvrđeno

da je bila nezakonita.

Istakao je da je strategija Tuži-

laštva bila da se on optuži kao

jedini akter u konkretnom slu-

čaju, a da pri tome nijesu obra-

tili pažnju na Zakon o glavnom

gradu i Zakon o lokalnoj samo-

upravi.

-Unavedenimzakonima je de-

cidnonavedenokoje sve službe

učestvuju u pripremanju akata

kao što je bila odluka o prodaji

zemlje ,,Carinama“ - dodao je

Mugoša.

Istakao je da se nije miješao u

odlukuovisinicijenezemljišta,

većda su to radile stručne služ-

be.

Mugoša jeobjasnioda jeukon-

kretnomslučajuprocedurabila

uobičajena, te da je postupak

išaoodDirekcijezanekretnine,

preko nadležnih sekretarijata,

pa tek onda do službe gradona-

čelnika.

- Nakon izbora 2014. godine

opozicija je zahtijevala ispiti-

vanje poslovanja prethodne

vlasti imene kao gradonačelni-

ka. Zbog toga je formirana ko-

misija, koja je kroz neku vrstu

parlamentarneistragesakupila

dokumentaciju i nakon obrade

sačinila izvještaj o ocjeni akata

koje je donosio gradonačelnik.

U toj dokumentaciji bili su i ak-

ti vezani za slučaj ,,Carine“ i

komisija tada nije utvrdila ni-

kakve nepravilnosti – pojasnio

je optuženi.

Mugoša je kazaoda će svjedoč-

ki iskazi učesnika tendera iz

2007. godine ,,demaskirati op-

tužnicu“.

- Ne može se Tužilaštvo pozi-

vati samo na zakonske članove

koje njima odgovaraju, već se u

obzir mora uzeti Zakon o glav-

nom gradu i Zakon o lokalnoj

samoupravi - rekao jeMugoša.

MOTIVI

Onjeoptužio,kakokaže,,,tako-

zvane vještake“, koji su vješta-

čili u ovompredmetu, da imaju

ličnemotive protivnjega.

Mugoša je kazao da su nalazi

vještaka čista utopija i pseudo-

logija.

- Nedvosmislena je namjera da

se ovom optužnicomnamjera-

va sprovesti moja lična, poro-

dična i moralna diskreditacija,

kao i da mi se želi nanijeti poli-

tička šteta.Mnoge stvari nijesu

tačne, aza to imamutemeljenje

u dokumentaciji – ustvrdio je

on.

Podsjetio je da je Tužilaštvo do

sadaodbacilo tri krivičneprija-

ve protiv njega koje je podnio

MANS, a podsjeća da je sličnu

sudbinu doživjela i krivična

prijavakojujeprotivnjegapod-

nijelaDemokratskaCrnaGora.

- Iza tih prijava stoji politička i

ličnamržnja premameni, kao i

željazaosvetominamjeradase

javno, uz pomoć nekih medija,

satanizujem. Zbog toga sam

obavezan da se svimraspoloži-

vimpravnimsredstvima borim

za pravdu. Uvjeren sam da ću

dokazati da nijesam kriv - po-

ručio je on.

Mugoša je u svojoj odbrani za

pokušaj njegove satanizacije

optužio podnosioca prijave -

DemokratskuCrnuGoru.

- Podnosioci prijave su pogreš-

no interpretirali dokaze protiv

mene i u datom trenutku meni

kao funkcioneru jenanijetapo-

litička šteta za koju ne marim,

ali moja građanska i porodična

legitimacija seželi degradirati i

medijski satanizovati - kazao je

Mugoša.

Na pitanje advokata, kazao je

da se nikada nije sreo sa nekim

iz ,,Carina“ povodom ovog

predmeta.

Rekao je i da do kraja suđenja

neće odgovarati na pitanja tuži-

laca jer je sve rekao kada je da-

vao izjavuusvojstvugrađanina.

Sljedeće suđenje zakazano je

za 3. jul. Proces vodi sutkinja

VesnaPean.

B.R.

Bivši gradonačelnik Podgorice negirao optužbe za zloupotrebu službenog položaja u slučaju „Carine“

Mugoša: Cilj optuženja

jeda se lično, porodično

i politički diskreditujem

Bivši gradonačelnik Podgorice je naveo da je odluku o prodaji zemlje ,,Carinama“ donijela

Skupština grada, a da je on, shodno svojimnadležnostima, potpisao taj akt. ,,Apsolutno ne

priznajem izvršenje krivičnog djela, niti krivicu kojami se stavlja na teret“, kazao jeMugoša.

Sa druge strane, tužiteljka je precizirala da su parcele od 8.000 i 7.000 kvadratnihmetara

prodate po cijeni od 165 eura po kvadratu, iako je tržišna vrijednost iznosila 870 eura

Miomir Mugoša juče je ustvrdio da je u slučaju ,,Carine“

Glavni grad pretrpio štetu, ali zbog toga što nije prihodovao

7.000.000 eura na ime komunalija od kompanije ,,Carine“.

- Kada neki projekat propadne, kao što je slučaj sa prodajom

zemljišta ,,Carinama“, to proizvodi štetu – pojasnio je Mugoša.

On je kazao da nakon što je poništena odluka o prodaji

zemlje, ,,Carine“ su od Glavnog grada tražile povraćaj pet mili-

ona eura i najavile odštetni zahtjev.

,,Podgoricaoštećenajernije

prihodovala7.000.000“

Iza prijava stoji

politička i lična

mržnja premameni,

kao i želja za

osvetom i namjera

da se javno, uz

pomoć nekihmedija,

satanizujem– kazao

jeMugoša

PODGORICA

–Puškakoja

jepronađenauzapaljenoj

,,škodi“ublizini ZIKS-a izra-

zito jedeformisana i ne mo-

že seutvrditi da li jenjom

ubijenzatvorenikDalibor

Đurić. To je jučekazaovje-

štakbalističke strukeMihai-

loMihailovićna suđenjuDe-

januPavićeviću iMilošu

Trbu.

PavićevićuiTrbusesudizapo-

maganje u uništavanju dokaza

uubistvuĐurića, kojesedogo-

dilo u ZIKS-u 22. septembra

pretprošle godine. Đurić je

ubijenhicemizsnajperadokje

vježbao u otvorenoj teretani

Poluotvorenog odjeljenja u

spuškom zatvoru. Proces vodi

sudijaDragoje Jović.

Iz zapaljenogvozila sudostav-

ljeni svi tragovi, a utvrđeno je

da je jedna puška u potpunosti

izgorjela. Njoj je nedostajao

zatvarač i kundak za koji nije

poznato da li je bio plastični ili

drveni.

- Utvrđeno je da je ova puška

sastavljena najmanje od dva

oružja. Ne mogu reći sa sigur-

nošću od kog materijala je

kundak, ali koji god da je izgo-

rio bi na plamenu koji je bio u

autu, dokzatvaračnebimogao

da izgori - pojasnio je vještak.

On je kazao i da je pronađena

cijev od puške, ali da je do te

mjere izdeformisana, pa čak i

kadbiseobezbijedilinjenidje-

lovi to ne bi dalo individualne

karakteristike.Vještakjesaop-

štio i da se ne može utvrditi

proizvođač puške, kao ni to da

li se radi o snajperu.

- Nije bilomoguće po karakte-

ristikama utvrditi da je to

oružje isto ono kojim je ubijen

Đurić uprkos tome što se kali-

bar i municija poklapaju – po-

jasnio je vještak.

PavićevićiTrbooptuženisuda

subitnodoprinijeli jošneiden-

tifikovanim osobama da na

podmukao način i iz koristo-

ljublja ubijuĐurića, koji je na-

vodno bio blizak škaljarskom

klanu.

B.R.

Suđenje Pavićeviću i Trbu, okrivljenima za pomaganje u likvidaciji zatvorenika Đurića

Vještaknemožedautvrdi da li je

pronađenapuškakorišćenauubistvu

ARHIVAPOBJEDE

PODGORICA

–Razmatranjeoptužniceprotivbivšegpred-

sjednikaberanskeopštineVukeGolubovića i njegovih saradni-

ka juče je zbog izostankaDarkaMališićaodgođenoza 15. jun.

Proces je odgođen jerMališićuna vrijeme nije uručenpoziv.

OptužnicomSpecijalnog državnog tužilaštva, Vuka Golubović,

njegovbratMilani bivšinačelnikberanskogkatastraDarkoMa-

lišić i Momčilo Sajičić, terete se da su zloupotrebom službenog

položaja gradskukasu ,,olakšali“ za više hiljada eura.

Za zloupotrebu putem pomaganja se terete vlasnik geodetske

agencije VučetaMališić, kompanija ,,Tehnostar“ i njen vlasnik

ŽarkoBarjaktarović.

Prema navodima naredbe za istragu koju je potpisala tužiteljka

Tatjana Žižić, Vuka Golubović se tereti da je opštinski budžet

oštetio za više oddvadeset hiljada eura.

Provjerom finansijske dokumentacije beranske opštine, Tuži-

laštvo je pronašlo da je Golubović 2011. godine, bez pravnog os-

nova, investitora, kompaniju ,,Tehnostar izgradnja“ iz Berana

oslobodioplaćanjanaknadezauređivanjegrađevinskogzemlji-

šta.

M.L.

DarkuMališićunije

uručensudski poziv

Odgođeno razmatranje optužnice za

zloupotrebu položaja

URogamima

ubicezapalile

auto

TužilacKatnić i tužiteljkaLakićdolazena suđenje

Mugoša saadvokatima juče ispredVišeg suda