Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Srijeda, 30. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Sumnjivi

naučni radovi koji suodbra-

njeni vanCrneGoreubudu-

će će seprovjeravati, propi-

sano jePrijedlogomzakona

oakademskomintegritetu, a

ovimaktomprvi put seuka-

zuje i naodgovornostmen-

torau slučajuutvrđivanja

plagijata.

Kako jePobjeda i ranijepisala,

propisano je i osnivanje etič-

kog komiteta koji će se baviti

pitanjima poštovanja etičkih

načela i provjeromradova.

ZADOVOLJNI

Pomoćnica ministra prosvjete

MuberaKurpejovićkazalajeza

Pobjedu da jeCrnaGora jedina

zemlja u regionu i šire koja pi-

tanja akademskog integriteta

uređuje posebnimzakonom.

- Svakako da sam zadovoljna

predloženim rješenjima –

istakla je ona.

Kurpejović je predsjedavala

radnomgrupomkojajeizradi-

la ovaj akt.

- Suštinski cilj zakona je na fo-

nu poštovanja fundamental-

nih vrijednosti visokog obra-

zovanja, poštovanja etičkih

načela i onemogućavanja sva-

kevrstezloupotrebakojevode

urušavanju sistema visokog

obrazovanjaigubljenjaugleda

i značaja koje ustanove viso-

kogobrazovanjakaopokretači

razvojadruštva imaju–istakla

je ona.

Izdvajajući formiranje prvog

crnogorskog etičkog komiteta

kao odredbu od posebnog

značaja u ponuđenom zako-

nu, pomoćnica ministra pro-

svjete pojasnila je da će ovo ti-

jelo, koje će osnovati Vlada i

koje će se baviti poštovanjem

etičkih načela i slučajevima

njihovog kršenja, imati sedam

članova, a dolaziće iz redova

istaknutiheksperataizrazliči-

tih naučnih oblasti. Postupak

utvrđivanja kršenja akadem-

skog integriteta, kako jepropi-

sano, moći će da pokrene sva-

ko pravno ili fizičko lice, pri

čemu se takav prijedlog prvo

dostavlja sudu časti ustanove

na kojoj je odbranjen rad, od-

nosno gdje je stečena kvalifi-

kacija. U slučaju da sud časti

ne okonča postupak u roku od

šest mjeseci, inicijativa se on-

damožepodnijeti etičkomko-

mitetu koji treba da završi za-

dataku rokuodpola godine.

MENTOR

- Izuzetno, prijedlog za utvr-

đivanje kršenja akademskog

integriteta za građane Crne

Gore za rad koji je objavljen,

odnosno kvalifikaciju stečenu

van Crne Gore, se podnosi

etičkom komitetu. U tom slu-

čajuetičkikomitetformirako-

misijuodtričlanaizodgovara-

j uće naučne ob l a s t i za

utvrđivanje kršenja akadem-

skog integriteta – pojasnila je

Kurpejović.

Jedna od novina ponuđenog

zakona jeste i što po prvi put

tretiraodgovornostmentorau

slučajuda seutvrdi da jenauč-

ni rad plagijat, a pomoćnica

ministra je istakla da će se ta

odgovornost propisati pravili-

ma ustanove, odnosno fakul-

teta. Ovaj zakon će obavezati,

takođe, sve kandidate da prili-

kom izbora u akademsko zva-

nje na ustanovi visokog obra-

zovanja potpišu izjavu o

izvornosti.Toje,kakojepojaš-

njeno, pisana izjava koju pot-

pisujupodkrivičnomimateri-

jalnom odgovornošću svi

naučni radnici, odnosno na-

stavnici i saradnici prilikom

publikovanja svojih naučnih

radova, svi master i doktorski

studenti prilikom predaje ra-

dazaodbranukojompotvrđu-

ju da je riječ o njihovomorigi-

nalnomdjelu.

- Master rad i doktorska teza

podliježu obaveznoj provjeri

autentičnosti od strane usta-

nove visokog obrazovanja -

zaključeno je u ponuđenom

aktu.

Zakonomovisokomobrazova-

njupropisanojedaćeseautori-

zovani rad, stručni, naučni ili

umjetnički, u slučaju da se

utvrdidajeplagijatsmatratini-

štavnim, kao i ocjene, nagrade

zvanja i titule koje su se stekle

na osnovuplagijata, dok jeKri-

vičnim zakonikom propisana

novčana kazna ili zatvor do če-

tiri godine.

N.ĐURĐEVAC

PODGORICA

–M. F. (18) iz

Podgorice iK.K. (21) izBijelog

Poljaostali sutokomvikenda

bezvozačkihdozvola jer je je-

danvoziobrzinomod162, a

drugi 186kilometaranasatna

putevimagdje jeograničenje

70.

KakojesaopštenoizUpravepo-

licije,M.F.izPodgoricezaustav-

ljen je oko 18 sati 25. maja na

magistralnomputuPodgorica–

Bar, umjestu Sozina, a radar je

zabilježio da je „audi“ vozio br-

zinomod162kilometrana sat.

- Najveća dozvoljena brzina za

vozila kojima upravljaju mladi

vozačiivozačipočetniciograni-

čena je na 70 kilometara na sat

–podsjetili suusaopštenju.

Dan kasnije, 26. maja, oko 19.40

sati namagistralnomputu Pod-

gorica – Cetinje, umjestuUlići,

Bjelopoljac K. K. vozio je „golf“

brzinom od 186 kilometara na

sat.ProtivM.F.iK.K.jeSuduza

prekršaje podnijeta prekršajna

prijava i obojici je privremeno

oduzeta vozačka dozvola do

okončanjapostupka.

- Upozoravamo sve nesavjesne

učesnikeusaobraćajudaćepri-

padnici saobraćajne policije i u

narednomperiodu nastaviti sa

pojačanim aktivnostima, kako

bi omogućili veći stepen be-

zbjednosti svih učesnika u sao-

braćaju – poručili su iz Uprave

policije.

J.B.

PODGORICA

–NVO

INTBAUMontenegroorgani-

zovala jeradionicupodnazi-

vom: ,,Mjerenje i snimanjepo-

stojećegstanjastarekuće

porodicePlamenac“uBoljevi-

ćimakodVirpazara, acilj je

biodastudentimaarhitekture

pokažutradicionalnemetode

mjerenja, snimanja i iscrtava-

njapostojećegstanjaobjekata.

Kako je saopšteno iz ove NVO,

ciljimjeiširenjeznanjaovrijed-

nostima i značaju kulturnog na-

sljeđa. Stara kuća porodice Pla-

menac,kakosunaveli,nalaziseu

BoljevićimauBaru.Sagrađenaje

početkomXX vijeka na strmom

terenu, iznadselaBoljevići.

-Na osnovudimenzija i arhitek-

ture objekta može se reći da je

porodica Plamenac, kojoj je pri-

padao, uživala visok ugled i bo-

gatstvo. Prema načinu zidanja

možesezaključitidajevišeputa

saniranaidograđivana.Učesnici

radionice upoznali su se sa teh-

nikamamjerenja, radili suskice,

pripremali grafičke priloge u

razmjeri i uz pomoć predavača

kompletirali crteže – piše u sa-

opštenju.

Studentima je, navodi se, data

potpuna sloboda u odabiru teh-

nike i prezentacije, kako bi svi

dalidoprinosipečatuprezenta-

ciji ovog objekta tradicionalne

arhitekture.INTBAUMontene-

gro planira da napravi izložbu

svojih crteža, kao i crteža nasta-

lihtokomove radionice.

INTBAUsprovodiaktivnostiko-

jim se unapređuju razvoj arhi-

tekture, urbanizma, kulturnog

nasljeđa,kaoicjelokupnogdruš-

tva.OsnovanjeuVelikojBritani-

ji 2001. i podpokroviteljstvomje

Njegovog Visočanstva princa od

Velsa. Broji oko 5.000 članova u

svijetu i ima 30 predstavništava

na šest kontinenata.

N.K.

KampusUniverzitetaCrneGore

Prijedlog zakona o akademskom integritetu na javnoj raspravi

Imentori će

odgovarati

zaplagijate

Suštinski cilj

zakona je

upravona fonu

poštovanja

fundamentalnih

vrijednosti

visokog

obrazovanja,

poštovanja

etičkihnačela i

onemogućavanja

svake vrste

zloupotreba koje

vode urušavanju

sistema visokog

obrazovanja -

rekla jeMubera

Kurpejović

Članica radne grupe koja je izradila ovaj akt

bila je i Mira Popović iz Centra za građansko

obrazovanje, a odgovarajući na pitanje koje

odredbe je ponudila ova NVO, kazala je da je

njihov doprinos došao do izražaja kroz izra-

du pojmovnika i de inisanje pojmova poput

akademskog integriteta, antiplagijarizma,

studentskih prevara, poklonjenog autorstva i

izjave o izvornosti. Uvršteno je, kako je doda-

la, i rješenje da etički komitet daje mišljenje o

propisima i inicijativama koje su imupućene

na rješavanje, a tiču se etike.

Komentarišući na koji način će nadležni

utvrditi postojanje poklonjenog autorstva,

koje podrazumijeva kupovinu radova, pisa-

nje radova u ime drugog, Popović kaže da

je većina pitanja koja se tiču postupka pred

sudom časti i etičkim komitetomostavljena

njima da ih urede.

- Činjenica da smo u Crnoj Gori imali slučaje-

va i gdje su pojedinci tvrdili da su pisali knjige

za druge ljude čini ovaj proces malo jedno-

stavnijim. Pretpostavljamda će to ići po klju-

ču prijave i ispitivanja navoda, što je u konač-

nici predviđeno i za sve ostale vidove kršenja

akademskog integriteta – istakla je ona.

U ponuđenom zakonu su, takođe, prepo-

znate dvije vrste plagijarizma - nenamjerni i

namjerni, pri čemu je pojašnjeno da se nena-

mjernimplagijarizmom (plagijarizammanjeg

stepena) može smatrati kopiranje tuđeg

teksta ili ideja bez navođenja izvora usljed

neiskustva ili nepoznavanja osnovnih princi-

pa citiranja u akademskom radu. Ovaj član,

međutim, moguće je da će biti izbrisan.

Popović na naše pitanje kako bi bilomoguće

dokazati da je neki rad (ne)namjerni plagija-

rizam, kaže da će od presudnog značaja biti

izbor članova suda časti i

etičkog komiteta.

- Taj izbor mora biti tran-

sparentan i nesporan,

na bazi zasluga i kva-

liteta pojedinaca, ali

i procjene njihovog

dosadašnjeg rada i

akademske čestitosti

– istakla je ona.

Kažnjavaćei ,,poklonjenoautorstvo“

Mira

Popović

Mubera

Kurpejović

Saobraćajnapolicija

Radionica nevladine organizacije INTBAUMontenegro

Mjerili i iscrtavali staru

kućuporodicePlamenac

Zbogbezumne

vožnjedvojica

mladićaostala

bezvozačkih

dozvola

Sa radioniceuBoljevićimauBaru