Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 30. maj 2018.

Društvo

Analizesvihprikupljenihpoda-

taka suu toku i nakon toga će se

donijeti konačna odluka o tome

da li će ovo ispitivanje biti i traj-

no obustavljeno - naveli su iz

CALIMS-a.

Kako su naveli, poziv koji su

uputilipacijentimaizdravstve-

nimradnicimadaprijaveneže-

ljenadejstva lijekauradili supo

uzoru na standard koji se pre-

poručuje u zemljamaEU.

- U skladu sa pomenutim stan-

dardom,posljednjidiopismaje

uvijek posvećen pozivu zdrav-

stvenim radnicima, da svaku

sumnju na neželjeno dejstvo

svih ljekovakoji suuprometuu

Crnoj Gori prijave CALIMS. U

konkretnom pismu poziv na

prijavljivanje neželjenih dej-

stava je uopšten i odnosi se na

prijavljivanje sumnji na neže-

ljenadejstvasvihljekovakojisu

uprometuuCrnojGori i koji se

primjenjuju na način koji je

odobrila CALIMS - zaključili

suoni.

IizMinistarstvazdravljazaPo-

bjedu kažu da nema razloga da

se ovaj lijek, koji se nalazi na

osnovnoj i dopunskoj listi, ski-

ne sa liste ljekova.

- Lijek azitromicin semože na-

staviti primjenjivati u svim

odobrenim indikacijama,jerse

utomsmisluništanijepromije-

nilo- naglasili su iz Ministar-

stva.

K.JANKOVIĆ

PODGORICA

-Premapoda-

cimazdravstveneslužbeZa-

vodaza izvršenjekrivičnih

sankcijauPodgorici, upo-

sljednjihdesetgodinauza-

tvorusuzabilježenadvasa-

moubistva, odčega je jedno

počinjenovješanjem, adrugo

trovanjemtabletama - saop-

štio jeombudsmanŠućkoBa-

ković.

On je na dvodnevnoj konferen-

cijiMreženacionalnihmehani-

zama za prevenciju torture ze-

malja Jugoistočne Evrope, gdje

segovorilooprevenciji suicida i

predoziranja u ustanovama de-

tencije

,istakaodajeod2008.do

2018. godine registrovana i tri

pokušaja samoubistva. Istakao

jeidasuuovomperioduzabilje-

ženatrislučajasmrtiusljedpre-

doziranja psihoaktivnim sup-

stancama, ali da je uvidom u

zdravstvene kartone konstato-

vano da ništa nije ukazivalo na

opasnost odsuicida.

SAMOUBISTVA

- Uvidomu dokumentaciju slu-

čajeva ne nailazi se na podatke

koji bi ukazali na opasnost ili

tendenciju ka suicidu. Statistič-

ki posmatrano, moglo bi se reći

da se radi omalombroju sluča-

jeva suicidauposljednjih 10go-

dina.Međutim,čakisamojedan

slučaj zaslužuje i zahtijeva po-

sebnu pažnju svih subjekata i

njihovoangažovanjenapreven-

cijikakobisepreduprijedilaova

pojava–poručio jeBaković.

Zatvorenici, kao grupa, prema

njegovim riječima, imaju višu

stopu samoubistava nego ostali

pripadnici zajednice.

Negodovao jezato štouustano-

vama detencije uCrnoj Gori još

nijesu uspostavljeni programi

prevencijesamoubistava,anije-

su usvojeni ni nacionalni stan-

dardi i smjernice za prevenciju.

Cjelokupni sistem, prema nje-

govimriječima,moradasezala-

že za razvoj prevencije, odno-

sno da u tom smislu treba da se

formiraju stručni timovi uokvi-

rusvihustanovadetencije.

- Te timove trebalo bi da čine

stručnjaci iz raznih oblasti - od

psihologa, sociologa, socijalnog

radnika, do psihijatra, pedago-

ga, ljekara–kazao jeon.

SIGNALI

ZamjenicaombudsmanaZden-

kaPerović ukazala jeda statisti-

ka govori da najveći procenat

samoubistava čine osobe sa ne-

kimtežimpsihičkimporemeća-

jima, osobeu terminalnimfaza-

ma bolesti i zavisnici. Kako je

istakla, u tom smislu se treba

posvetiti prevenciji suicida.

- Odnosno potrebno je identifi-

kovatizatvorenikekojipripada-

jurizičnimgrupama i njihovom

odgovarajućem tretmanu, kako

bi se eliminisali činioci koji lice

dovode u stanja koja ga mogu

dovesti, prvoda razmišljaopre-

kidu života, onda do odluke i

nakontogadoakcijeutomprav-

cu–poručila jeona.

Predstavnik institucije ombud-

smanaAustrijePeterKastner je

prijeradnogsastanka, koji jebio

zatvoren za javnost, istakao da

institucije imaju obavezu i od-

govornost da vode računa o za-

tvorenicima.

-Morajudaulože svenaporeda

se pritvorenici ne povrijede ili

nepočinesamoubistvo- istakao

jeon.

Oprevencijisamoubistavaipre-

doziranja u ustanovama deten-

cije, odnosno u ustanovama u

kojima se nalaze ili mogu naći

osobe lišene slobode ili onekoji-

ma je ograničeno kretanje, na

konferenciji u Podgorici razgo-

varaćeombudsmani, njihovi za-

mjeniciilipredstavniciinstituci-

ja iz 13evropskihdržava.

N.Đ.

PODGORICA

–Podgorički

Osnovni sudprihvatio je

tužbuRadaVojvodića i po-

ništio i ocijeniokaonezako-

nituodlukuSavjetaRadio-

TelevizijeCrneGore, kojom

je razriješendužnosti gene-

ralnogdirektora, saznaje

portal Fosmedia.

Vojvodić je razriješen tajnim

glasanjem članova Savjeta, na

sjednici održanoj krajem no-

vembra 2016. godine, a nakon

toga podnio je tužbu protiv

RTCG zbog nezakonite smje-

ne.

Njegovorazrješenjepredložio

je tadašnji član Savjeta Goran

Đurović jer je smatrao da je

Vojvodićnaniovelikuštetu toj

medijskoj kući kada je poni-

štio konkus za direktora Tele-

vizije Crne Gore. Zasmetalo

mu je i što je Vojvodić privre-

meno ukinuo emisiju „Repli-

ka“, ali i to što nije, kako je na-

veo,poštovaobrojnezaključke

SavjetaRTCG.

Za njegovu smjenu glasalo je

pet članova Savjeta, troje ih je

biloprotiv, a jedanuzdržan.

Na istoj sjednici Savjet je, taj-

nimglasanjem,izabraoAndri-

janu Kadiju za v. d. generalne

direktorke Javnog servisa –

imala je šest glasova za, dva su

bila protiv, dokMimoDraško-

vić nije glasao, jer je ranije na-

pustio sjednicu.

Advokat Goran Rodić, koji za-

stupa Vojvodića, kazao je Po-

bjedi da još nije dobio presu-

du, alida jeodpočetkauvjeren

u pozitivan ishod za svog kli-

jenta, teda će je komentarisati

kada je preuzmu.

- Ukoliko bi se ova odluka po-

ništila u sudskom postupku,

računajući vrijeme koje je po-

trebno dok dođe do presude,

finansijska šteta za Javni ser-

vis iznosila bi 200.000 eura –

kazao je Rodić za Pobjedu na-

kon što supodnijeli tužbu.

Podsjetio i da je zbog nezako-

nite odluke Savjeta RTCG ova

kućaveć jednombilanagubit-

ku, kada je Javni servis u sud-

skom postupku dobio bivši

generalni direktorBrankoVo-

jičić. Savjet je Vojičića ostavio

bez posla, a on je na sudu ne

samo vraćen na posao, već je

RTCG morala da mu isplati

blizu 100.000 eura. I njega je

zastupaoRodić.

K.J.

PODGORICA

- Zračenje

pacijenata u Kliničkom

centru Crne Gore (KCCG)

otežano je zbog povreme-

nog kvara na aparatu za

spoljašnje zračenje, saop-

šteno je iz te zdravstvene

ustanove.

Iz KCCG su kazali da

nadležna služba, sa

ovlašćenim serviserima,

preduzima sve mjere za

otklanjanje kvara u najkra-

ćem roku. Oni su zamolili

pacijente za strpljenje i

razumijevanje.

R. D.

a neće biti isoniazida – lijeka protiv tuberkuloze

ijesuugroženi

vana proizvodnja tog lijeka,

ali se nada da će se taj pro-

blemubrzo riješiti.

Navela je i da u bolnici na či-

jem je čelu prave adekvatnu

kombinaciju od nekoliko lje-

kova i na taj način liječe paci-

jente.

- Pravimo kombinacije zavi-

sno od slučaja do slučaja, jer

je svako pacijent za sebe, ali

nijedan od njih nije ugrožen

- ponovila jeReljić.

K.J.

DrGordanaReljić

PREVENCIJAKLJUČ:

Sa

konferencijeuPodgorici

KonferencijaMreže nacionalnihmehanizama za prevenciju torture zemalja Jugoistočne Evrope

Za 10godinauZIKS-use

ubiladvojicazatvorenika

Od 2008. do

2018. godine

registrovana

su tri pokušaja

samoubistva,

kao i tri slučaja

smrti usljed

predoziranja

psihoaktivnim

supstancama,

ali je uvidom

u zdravstvene

kartone

konstatovano

da ništa nije

ukazivalo na

opasnost od

suicida

Osnovni sud u Podgorici poništio odluku Savjeta RTCG

Vojvodićnezakonito

razriješendužnosti

generalnogdirektora

RadeVojvodić

Ljekovi nanašemtržištubezbjedni

bezbjedni

ako

tstvu

Iz Ministarstva zdravlja

Pobjedi je rečeno da je lijek

azitromicin (što je njegov

internacionalni-nezaštićeni

naziv, aktivna supstanca

lijeka) sastavni dio liste

ljekova.

- Na osnovnoj listi ljeko-

va, koji se u potpunosti

inansiraju iz sredstava

Fonda za zdravstveno osi-

guranje se nalaze različiti

oblici lijeka azitromicin i

pod različitim zaštićenim

nazivima - od različitih

proizvođača i to prašak za

oralnu suspenziju suma-

med - proizvođača Pliva

100mg/5ml(20ml), prašak

za oralnu suspenziju suma-

med forte - proizvođača

Pliva 200mg/5ml(50ml),

granule za oralnu sus-

penziju hemomycin -

proizvođača Hemofarm

200mg/5ml(20ml), prašak

za rastvor za infuziju

hemomycin - proizvođa-

ča Hemofarm 1x500mg,

ilm tablete hemomycin

- proizvođača Hemofarm

3x500mg i kapsula tvrda

hemomycin - proizvođača

Hemofarm6x250mg -

naveli su iz Ministarstva

zdravlja.

Dodali su da se na doplat-

noj listi ljekova nalaze ilm

tableta sumamed -proizvo-

đača Pliva 3x500mg i kap-

sula tvrda sumamed - proi-

zvođača Pliva 6x250mg.

- Svi navedeni ljekovi su

registrovani u Agenciji za

ljekove i medicinska sred-

stva Crne Gore, bez obzira

da li se nalaze na osnovnoj

ili doplatnoj listi ljekova -

rekli su Pobjedi iz Ministar-

stva zdravlja.

Listaljekova

Kvar na

aparatuza

spoljašnje

zračenje

u između Evropske unije i Crne Gore

rogramu

gor ske admi n i s t rac i j e i

korišćenje postojećih rješenja

ISA , kao i planiranje budućih

aktivnosti u okviru programa -

dodala jeona.

Crna Gora je prva zemlja Za-

padnog Balkana koja se pridru-

žila EU ISA programu za bolje

digitalne javne usluge i preko-

graničnu interoperabilnost.

Evropska komisija je u junu

2014. godine usvojila prijedlog

novog programa za podršku in-

teroperabilnim rješenjima za

javne administracije, privredu i

građaneEU–ISA .

Najveću važnost dobijaju pre-

kogranične elektronske javne

usluge, koje se, između ostalog,

tiču usluga unutrašnjeg tržišta,

životnesredine,unutrašnjihpo-

slova,carineiporeza,zdravstva,

elektronskog identiteta i javnih

nabavki.

N.K.