Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 30. maj 2018.

Društvo

PODGORICA

–Buduća

strategija razvojaUniverzi-

tetaCrneGore ćeprepozna-

ti istraživačke aktivnosti i

inovativnekapacitetekao

osnovuzavisoki kvalitet na-

stave i naučnoistraživački

rad - kazao je rektor ovevi-

sokoobrazovne institucije

DaniloNikolić.

On je juče na međunarodnom

HERE (HigherEducationRe-

form Experts) seminaru u

oblasti visokog obrazovanja

„Nastavaiučenjezasnovanina

istraživanju: od nacionalne i

institucionalne politike do

prakse“, kako je saopšteno sa

UCG, naglasio da je ova tema

važna za stratešku budućnost

razvojaUniverziteta.

-Posebnosaaspektapromovi-

sanja UCG kao istraživačke

institucije. U predstojećem

periodu Univerzitet će nasto-

jati da se snažnije fokusira na

jačanje istraživanja i inovativ-

nogduhanasvimnivoimastu-

dija – istakao jeNikolić.

HERE seminar, koji je okupio

oko70učesnikaizzemaljačla-

nica EU, regiona Zapadnog

Balkana, zemalja Bliskog isto-

ka i centralne Azije, kao i regi-

ona sjeverneAfrike, organizo-

vali su Evropska komisija,

UCG i Nacionalna Erasmus+

kancelarijauokviruprograma

Erasmus+ kroz akciju koja

pruža podršku politikama ob-

razovanja.

Kao jedini državni univerzitet

uzemlji svjesni su, prema rije-

čimaNikolića, ulogeuobrazo-

vanjumladih ljudi koji se mo-

raju pripremiti tako da mogu

da odgovore na zahtjeve i po-

trebemodernog društva.

-Kakobismotopostigli, važno

je da stimulišemo istraživački

rad sa studentima i aktivno

promovišemo kreativnost i

inovativnost – kazao je Niko-

lić.

Seminareovevrste,kakojena-

glasio, vidi kao kao priliku za

umrežavanje i uspostavljanje

potencijalnih novih partner-

stavazarazmjenuidejaistruč-

nosti.

- To će dovesti do poboljšanja

kvaliteta nastave i procesa

istraživanjanaUCG, instituci-

ji koja postavlja temelje za ra-

zvoj privrede i cjelokupne

društvene zajednice u Crnoj

Gori – istakao jeNikolić.

Generalna direktorica Direk-

toratazavisokoobrazovanjeu

MinistarstvuprosvjeteMube-

ra Kurpejović kazala je da je

važno i uvezivanje sa privre-

dom i praktičan istraživački

radukompanijama, kojimože

dovesti do pomaka u inovaci-

jama i naučnomradu.

J.B.

PODGORICA

–Na tržištu

CrneGore, kakonezvanič-

no saznajePobjeda, nema li-

jekaprotiv tuberkuloze iso-

niazida i neće gabiti do

sredine juna.

Ovu informaciju potvrdila

namjeidirektoricaSpecijalne

bolnice za plućne bolesti „Dr

JovanBulajić“ uBrezoviku dr

GordanaReljić,alijekazalada

nema mjesta za uzbunu jer

pacijenti u toj bolnici nijesuni

na koji načinugroženi.

- Tačno je da nema tog lijeka

protiv tuberkuloze koji nam

odgovara jer je vrlo efikasan i

brzodjeluje, ali pacijenti ni na

koji način nijesu ugroženi za-

to što postoje zamjene. Ipak,

nama je cilj da zaista što prije

nabavimobašovajlijekiMon-

tefarm je na sebe preuzeo

obavezu da to učini - rekla je

Reljić zaPobjedu.

Ona je kazala da je kompliko-

PODGORICA

–Saopštenje

Agencije za ljekove imedi-

cinska sredstva (CALIMS),

koje suprenijeli nekimediji,

bilo jenamijenjeno stručnoj

javnosti kakobi specijaliste

hematologijeupoznali okli-

ničkomispitivanjukoje je ra-

đenouFrancuskoj, akoje je

ukazalonapovećanu stopu

recidivahematološkihmali-

gniteta i smrtnosti kodpaci-

jenatapodvrgnutih tran-

splantaciji hematopoetskih

matičnihćelija (hScT) liječe-

nihazitromicinom, takoda je

upotrebaovog lijekapotpu-

nobezbjedna, jer taj lijeku

našoj zemlji nijeprimjenji-

vannanačinkaou tomispiti-

vanju.

IzCALIMS-asuPobjedikazali

da su ljekovi koji sadržeazitro-

micin, a nalaze se na crnogor-

skom tržištu, kvalitetni, be-

zbjedni i efikasni pod uslovom

da sekoristenanačin, odnosno

u indikacijama, dozama i vre-

menskomperiodu koje je odo-

brila ova ustanova.

ISTRAŽIVANJE

- Ispitivanje su u Francuskoj

sprovele renomirane akadem-

ske institucije i ono se nalazi u

bazi ispitivanja koju vodi

Evropska agencija za ljekove.

Nijedan pacijent u Crnoj Gori

nijebiodioovihispitivanja,od-

nosno nije primjenjivao lijek

azitromicin na način na koji je

onprimjenjivanutomispitiva-

nju, o čijim rezultatima su in-

formisani relevantni zdrav-

stveni radnici u Crnoj Gori.

Informacije ovog tipa se pro-

sljeđuju kako bi se ljekari bolje

informisali o potencijalnim

koristima i rizicima liječenja

medicinskih stanja, koje liječe

u svojoj kliničkoj praksi, bez

obzira na činjenicu što se kon-

kretno ispitivanje ne sprovodi

u određenoj zemlji - pojasnili

su izAgencije.

Naveli su da su u Crnoj Gori,

procjenomopsežnedokumen-

tacije o ljekovima koji sadrže

azitromicin, dali dozvolu za

njihovo stavljanje u promet,

„zbog pozitivnog odnosa ko-

rist/rizik od njihove primje-

ne“.

-Ispitivanjekojejesprovedeno

uFrancuskojirazlozinjegovog

prekidanjanijesupovodzado-

nošenjebilokakvihmjerauCr-

noj Gori, uključujući povlače-

nje iz prometa i nemajuuticaja

na odobrenu primjenu ovog li-

jeka, u skladu sa informacija-

ma koje je odobrila CALIMS -

naglasili suoni.

Ispitivanje u Francuskoj, kako

su objasnili, urađeno je kako bi

se utvrdila efikasnost i be-

zbjednost primjene lijeka azi-

tromicin u prevenciji bronhio-

litisa (zapaljenje bronhiola)

kod pacijenata koji su podvr-

gnuti transplantaciji hemato-

poetskihmatičnihćelija,usljed

određene vrste maligniteta, a

da se sad čeka odluka da li će

ono biti i trajno obustavljeno.

DIOMREŽE

- Kako bismo edukovali našu

stručnu i opštu javnost bitno je

napomenuti da se stavljanjem

određenog lijeka u promet, uk-

ljučujućiazitromicin,nezavrša-

va procespraćenjaljekovaiispi-

tivanja, u cilju odobravanja

njihoveprimjenezanovamedi-

cinskastanjaidijagnoze,sveka-

kobi seprodužiokvalitet i godi-

neživotapacijenataoboljelihod

ovih bolesti. Tokom ispitivanja,

kaoiuispitivanjukojejesprove-

deno u Francuskoj, rade se od

strane nezavisnih tijela, procje-

ne prikupljenih podataka, u ci-

ljudonošenja odluke oprekida-

nju ili nastavku ispitivanja,

shodnouočenomrizikuzapaci-

jentekojisuuključeniuispitiva-

nje. Konkretno ispitivanje je

privremenoprekinuto,jerpreli-

minarni podaci ukazuju na veći

rizik za recidiv maligniteta od

očekivanog, u grupi pacijenata

koja je liječena azitromicinom.

PODGORICA

-Ministarka

javneupraveSuzanaPribilo-

vić i evropskakomesarkaza

digitalnuekonomijuidruštvo

MarijaGabrielpotpisalesu

jučeuBriselumemorandumo

razumijevanjuizmeđuEvrop-

skeunije iCrneGoreoučešću

našezemljeuISA programu.

Pribilović je istakla da u Crnoj

Gori postoji opravdana potreba

učešća u ISA programu jer do-

stupnostprekograničnihusluga

i dalje predstavlja prepreku za

razvoj elektronskeuprave.

- Ovo je i korak više u pripremi

javne administracije u dijelu

ICT-a, posebno u dijelu intero-

perabilnosti i interkonektivno-

sti informacionih sistema crno-

PODGORICA

- Predstavni-

caMinistarstva za ljudska i

manjinskapravaTatjana

Anđelić izabrana je zapred-

sjedavajućuAdhocKomite-

taSavjetaEvrope zapitanja

Roma i putnika (CAHROM)

zaovugodinu.

Kako jesaopšteno izMinistar-

stva, to je prvi put da je pred-

stavnik Crne Gore izabran na

funkcijupredsjedavajućeg tog

Komiteta.

Anđelić je predsjedavala 15.

plenarnim sastankom CA-

HROM-a, koji je održanuAti-

ni od 22. do 25. maja, a čiji je

domaćin bila Vlada Grčke i

nadležno Ministarstvo rada,

socijalne sigurnosti i socijalne

solidarnosti.

- Sastanku je prisustvovalo

oko 100 učesnika, od čega 37

predstavnika država članica

Savjeta Evrope - navodi se u

saopštenju.

Predstavnici međunarodnih

organizacija prezentovali su

razvojneprojektenanacional-

nom i međunarodnom nivou,

a članovi CAHROM-a pred-

stavilinajboljeprakseusvojim

zemljama.

- Anđelić je na sastanku infor-

misala o aktivnostima koje se

odnose na socijalnu inkluziju

Roma i EgipćanauCrnojGori,

kao i na koji način se koriste

sredstva iz predpristupnih

fondovaEU(IPA) u tu svrhu –

piše u saopštenju.

Ona je, kakosenavodi, ukazala

da je tematika koja se odnosi

na problematikuRoma i Egip-

ćana dio pregovaračkog po-

glavlja 23 Pravosuđe i temelj-

na prva i 19 Socijalna politika i

zapošljavanje.

- Naglasila je da je Crna Gora

posvećenasprovođenjupoliti-

ke zaštite ljudskih i manjin-

skihpravauskladusazakono-

davnim i strateškim okvirom,

kao i sa međunarodnim stan-

dardima u toj oblasti - dodaje

se u saopštenju.

R.D.

Seminar o visokomobrazovanju

Istraživanja i

inovacijeu fokusu

Anđelić:Posvećeni

ljudskimpravima

ODLIČNAPRILIKAZAUMREŽAVANJE:

Sa seminara

POBJEDA SAZNAJE:

UCrnoj Gori do sredine ju

Reljić: Pacijenti

BolnicauBrezoviku

Iz CALIMS-a i Ministarstva zdravlja poručili da su ljekovi na našem tržišt

Azitromicinsigura

sekoristi premaup

Na pitanje Pobjede da li ima opasnosti u primjeni antibiotika

azitromicin, koji je na osnovnoj listi ljekova u Crnoj Gori, iz

ove ustanove su ponovili da su ljekovi koji sadrže azitromi-

cin i nalaze se u prometu u Crnoj Gori e ikasni i bezbjedni.

Naglasili su i da se ovaj lijek izdaje na recept i da se mora

koristiti onako kako to propiše ljekar.

Lijeksamonarecept

Ispitivanje u Francuskoj urađeno je kako bi se

utvrdila e kasnost i bezbjednost primjene lijeka

azitromicin u prevenciji bronhiolitisa (zapaljenje

bronhiola) kod pacijenata koji su podvrgnuti

transplantaciji hematopoetskihmatičnih ćelija,

usljed određene vrstemaligniteta

U Briselu potpisanmemorandumo razumijevan

Korakvišeu ISA²

Predstavnica Crne Gore na čelu CAHROMkomiteta

TatjanaAnđelić

SuzanaPribilović

iMarijaGabriel