Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 30. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Uponedje-

ljak jeuMinistarstvuodrži-

vog razvoja i turizmapočelo

da radi pougovoru 16 služ-

benikakoji ćebiti ispomoć

inspektorimauobilasku te-

rena i kontroli dostavljene

dokumentacije zaprijavu

građenja. Ovo jeprelazno

rješenjedoprijema inspek-

tora, rečeno jePobjedi iz

ovog resora.

KakosuzaPobjeduranijeizja-

vili iz ovog resora, primjena

novog zakona o planiranju i

izgradnjizahtijevaipovećanje

broja inspektora za urbani-

zami građevinarstvo. Postoje-

će građevinske inspektore

krajem prošle godine Mini-

starstvo jepreuzeloodUprave

za inspekcijskeposlove ineka-

dašnje tri inspekcije - zaštite

prostora, urbanističke i građe-

vinske sjedinile su se u jednu,

koja će imati ukupno 70 in-

spektora.

- Usvajanjem novog zakona

ukinutojeizdavanjegrađevin-

ske dozvole izuzev za složene

inženjerske objekte. Zato smo

zaključili da je potrebno poja-

čati kontrolu izdatih urbani-

stičko-tehničkih uslova, izra-

đeneprojektnedokumentacije

kao i načina izvođenja građe-

vinskih radova na terenu.

Smatramo da će sjedinjavanje

nadležnosti nekadašnje tri in-

spekcijeu jednuurbanističko-

građevinsku olakšati rad in-

spektorima a istovremeno i

jasno definisati nadležnosti,

čime će se poboljšati efika-

snost. Nadležnosti su im veli-

ke, ali je i planirani broj in-

spektora povećan u skladu sa

planiranim obimom posla -

kazali su iz resornogministar-

stva.

Pravilnikom o unutrašnjoj or-

ganizaciji i sistematizacijiMi-

nistarstva planirane su tri di-

rekcije za nadzor. Direkcija za

inspekcijski nadzor južnog

regionatrebalobidaima23in-

spektora, za centralni region

26 i za sjeverni region 20 in-

spektora. Obaveze inspektora

su da kontrolišu izgradnju

objekata - trajnih, pomoćnih i

privremenihna teritoriji Crne

Gore.

- Kontrola se odnosi i na one

koji kreću sa izgradnjom

objekta u skladu sa zakonom i

na one koji pokušavaju da gra-

de u suprotnosti sa zakonom -

kazali su izMORT-a.

Kako su objasnili, novi zakon

je ranije dobio brojne kritike.

Suštinskaispornapromjenaje

centralizacija svih poslova u

sistemuplaniranjaprostorana

nivouVlade, odnosnoMORT-

a. Na taj način Vlada želi da

reguliše haotično stanje oko

izrade prostornih planova i

građevinskihdozvola, jer jedo

sada bilo aktivno 660 prostor-

nih planova, a 300 ljudi izda-

valo građevinske dozvole.

Ukidaju se svi prostorni pla-

novi opština, detaljni urbani-

stički planovi, državne i lokal-

n e s t u d i j e l o k a c i j e i

urbanistički projekti, kojima

je do sada uređivan prostor

opštinskih teritorija. U planu

jedapostojesamodvaplanska

dokumenta - Prostorni plan

CrneGore i Plangeneralne re-

gulacijeCrneGore.

N.K.

VELENJE/PODGORICA

-

Kineska grupacijaHisense

objavila je jučeponudupo

kojoj je spremnadaplati 12

eura zadionicuGorenjakako

bi u toj kompaniji stekli ve-

ćinski udio. Bijela tehnika te

slovenačkekompanijenajza-

stupljenija jeu svimeks-ju

državama. Premaponuđenoj

cijeni dioniceod 12 eura, cje-

lokupna tržišnakapitalizaci-

jaGorenja, koji imaproi-

zvodnepogone i uČeškoj i

Srbiji, iznosilabi 293miliona

eura.

HisenseovaevropskafirmaHi-

sense Luxembourg Home

Appliance ranije je na slobod-

nom tržištu kupila 32,9 odsto

dionicaGorenja, a njena ponu-

da odnosi se na sve preostale

dionice. Rok za prihvaćanje je

26. jun.

-Hisense iGorenje imajukom-

plementarnu djelatnost na po-

dručju bijele tehnike i zabavne

elektronike i timemogu stvori-

ti značajne strateške sinergije

–saopštilisuizkineskekompa-

nije i dodali da uVelenjuplani-

raju da uspostave centar za

istraživanje i razvoj, te proi-

zvodno središte Hisensea za

Evropu.

Kineska grupacija Hisense je-

dan je odnajvećihproizvođača

televizora i kućanskih aparata

u svijetu, a u od 20 podružnica

zapošljavaju 75.000 radnika.

Gorenje je laniostvariloprihod

od1,3milijardeeura, što ječeti-

ri odsto više nego prethodne

godine, te 1,2milionaeuračiste

dobiti.

Prema neslužbenim informa-

cijama časopisa Finance, tri ki-

neskekompanije -Haier,Hefei

Meiling i Hisense Electric -

podnijelesuponuduzapreuzi-

manje. Analitičari Hisenseovu

ponudu ocjenjuju iznenađuju-

će visokom, smatrajući da je

ona u prvom redu rezultat nji-

hovog interesa za tržišteEU.

R. E.

PODGORICA

- Skupština akcionara Hipotekarne banke, na

kojoj će se odlučivati o raspodjeli dobiti za prošlu godinu, odr-

žaće se 29. juna. Na dnevnom redu sjednice je razmatranje

godišnjeg izvještaja o poslovanju za prošlu godinu sa izvješta-

jem spoljnjeg revizora. Akcionari će odlučivati i o prenosu di-

jela dobiti iz ranijih godina, koja je korišćen za pokriće nedo-

stajućih rezervi, te o sastavu odbora direktora. Hipotekarna

banka ostvarila je u prošloj godini neto dobit od 4,22 miliona

eura, što je 16,6 odsto više uodnosuna 2016.

S. P.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma u susret početku legalizacije

Zaposlili 16službenikaza

ispomoć inspektorima

Kompanija Hisense juče objavila ponudu za preuzimanje slovenačke rme

Kinezi kupujuGorenje

za293milionaeura

orati da poskupe svoje proizvode i usluge

-Zaneki dalji periodnemože-

mo sa sigurnošću tvrditi da će

cijene ostati iste - kazali su iz

nikšićkekompanije i dodali da

naftu koriste i kao pogonsko

gorivo.

Osnivač mljekare Lazine Mi-

lutin Đuranović kaže da pre-

radu obavljaju na drva, pa ih

poskupljenjegorivamanjepo-

gađa, ali ih košta u segmentu

otkupaidistrubucije,iakoioni

imaju pravo na povraćaj akci-

ze od 18 centi po litru.

Predstavnici kompanije Do-

maća trgovina, u okviru koje

posluju maloprodajni lanci

Aroma marketi i Konto dis-

konti, tvrde da neće doći do

poskupljenja cijena u njiho-

vim objektima usljed poveća-

nja cijena naftnihderivata.

- Trudimo se i brinemo da po-

trošačima obezbijedimo što

povoljniju i pristupačniju po-

nudu – rekli su iz ove kompa-

nije.

Iz Merkatora – CG navode da

seuprodavnicamatrgovačkog

lanca IDEAcijene formiraju u

skladu sa nabavnim cijenama

dobavljača.

- To znači da na formiranje ci-

jena utiču proizvođači, a ne

maloprodajni lanci. Ukoliko

dobavljačizadržeistenabavne

cijene, a nemamo najave da će

ihmijenjati,proizvodiunašim

prodavnicamanećeposkupiti,

bezobziranarastcijenagoriva

–poručili su iz ove kompanije.

I izVolija poručujuda cijene u

njihovim prodavnicama zavi-

se oddobavljača.

-Voli ćese, kao idosada, trudi-

ti da našimpotrošačima omo-

gući najniže cijene na tržištu,

ali je nabavna cijena od ključ-

ne važnosti –poručili su.

S. POPOVIĆ– I.MITROVIĆ

Vlada sjutra raspravljaogorivu

Iz Ministarstva ekonomije juče je saopšteno da će Vlada sagle-

dati mogućnost preduzimanja mjera u cilju ublažavanja even-

tualnih negativnih efekata poskupljenja goriva, ukoliko bude

prijetila opasnost da ugroze privredu i građane.

- Ministarka ekonomije Dragica Sekulić će sjutra na sjednici

Vlade informisati njene članove o trenutnom stanju u vezi sa

novim cijenama goriva, čiji je rast izazvalo povećanje vrijedno-

sti naftnih derivata na svjetskoj berzi i jačanje dolara u odnosu

na euro – kaže se u saopštenju.

USD

1.15580

JPY 125.88000

GBP

0.87143

Kursna lista

CHF

1.15170

AUD

1.53660

CAD 1.50580

Skupština akcionara

Hipotekarnabanka

29. junaodividendi

PODGORICA

-Akcionari

Crnogorskog elektropre-

nosnog sistema (CGES)

razmatraćena sjednici

skupštine 26. junaprijed-

logodlukeoraspodjeli do-

biti izprošle godine. Tre-

balobi daodluče i o

kreditnomzaduženjuza

finansiranje izgradnje

energetske infrastrukture

zaLušticu.

CGES je završio prošlu go-

dinu sa 4,6 miliona eura

profita, 1,9 puta većimnego

u 2016. Poslovni prihodi

kompanije su na kraju de-

cembra dostigli 33,6 milio-

na eura i bili su 15,9 odsto

veći nego u uporednompe-

riodu. Rashodi su porasli

14,9 odsto na 30,5 miliona

eura. Neraspoređena dobit

kompanije iznosi 28,7 mili-

ona eura, a odložene pore-

ske obaveze 930,8 hiljada

eura.Dugoročna rezervisa-

nja i obaveze iznosile su na

kraju decembra 52,47 mili-

ona eura, a kratkoročne

26,55miliona eura.

Država je vlasnik 55 odsto

akcija CGES-a, italijanska

Terna 22 odsto, a Elektro-

mreža Srbije deset proce-

nata.

S. P.

CGES26. junaokredituzaLušticu

VeskoBijelić

MilutinĐuranović

VeselinSalamadija