Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 30. maj 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Najnovije

poskupljenje gorivaneće za

sada izazvati povećenja cije-

nausluga i proizvoda, ali

predstavljaveliki udarna

poslovanjekompanija, po-

sebnoonihkoje sebavepre-

vozom, saopštili suPobjedi

predstavnici autotranspor-

tnihpreduzeća, pekara,

mljekara i trgovačkih lanaca.

Sve vrste goriva od juče su po-

skupile tri do sedam centi na

1,41 i 1,44 eura za litar eurosu-

pera 95, odnosno 98, 1,3 eura

za eurodizel i 1,26 eura za lož

ulje. U ponedjeljak, dan pred

poskupljenje goriva, zabilje-

žene su velike gužve na ben-

zinskimstanicama.

Predsjednik Udruženja pre-

voznikaCrneGoreVeselinSa-

lamadija naveo je da za sada

nemaju najave prevoznika da

će povećavati cijene.

PREVOZNICI

- Očekujem da prevoznici ni

pri ovoj cijeni goriva neće po-

većati cijene prevoza u nared-

nih 15 dana do sljedećeg odre-

đivanja cijena. Ali ako nastave

darastu,neminovnoćeposku-

piti prevoz – kazao je Salama-

dija i istakao da će pri svakom

sljedećem poskupljenju gori-

va prevoznici biti prinuđeni

da povećaju cijene da bi saču-

vali goli opstanakna tržištu.

- Uslovi za poslovanje prevo-

znika postaju sve teži, naša

konkurentnost u odnosu na

prevoznike iz okruženja i EU

pada. Umjesto da povećamo

konkurentnost našim prevo-

znicima na putu ka EU, mi ra-

dimoobrnuto i onemogućava-

mo im da razmišljaju o bilo

kakvim razvojnimprojektima

i ulaganjima u vozni park– re-

kao je Salamadija i podsjetio

da povraćaj dijela akcije od 18

centi po litru komercijalnim

prevoznicima više nije dovo-

ljanda bi bili konkurentni.

Iako je dizel od juče skuplji za

sedamcenti,gradskisaobraćaj

i taksizadržavajupostojećeci-

jene. Vlasnik firme ,,BLT“, ko-

ja održava nekoliko podgorič-

kih autobuskih linija, Božo

Bulatović kazao je da za sada

neće podizati cijenukarte.

- Novo poskupljenje goriva je

veliki udar, timprije što je go-

rivo nekoliko puta poskupilo.

Sagledaćemosituacijusaosta-

lim prevoznicima da bismo

donijeli zajedničku odluku, a

očekujemo i podršku nadlež-

nih. Moramo razgovarati i sa

budućim gradonačelnikom –

rekaojeBulatović inaglasioda

se upravljaju prema platežnoj

sposobnosti građana, iakonaj-

novije poskupljenje ukazuje

na to da se cijena karte može

odmahpodići.

TRŽIŠTE

- Broj putnika u ovomperiodu

godine opadne drastično jer

nema đaka, a ljudi suna godiš-

njim odmorima, što nam do-

datno otežava položaj – rekao

je Bulatović i podsjetio da kar-

ta u gradskom prevozu košta

90 centi, mjesečna za đake 25

eura, a radnička 30 eura.

Potpredsjednik strukovnog

sindikata taksista Crne Gore

VeskoBijelić jekazaodaudru-

ženja treba da se dogovore.

- Ima onih koji misle da bi bio

red da se podigne cijena pre-

voza, ali to je mač sa dvije oš-

trice jer građani ne mogu da

plaćaju, pa se gubi posao. Veo-

ma je problematično što ura-

diti u ovommomentu – kazao

je Bijelić i podsjetio da je naj-

jeftinija tarifa u Podgorici 50 i

55 centi po kilometru, bez

starta i noćne tarife, a ljetnji

periodzanjihznačimanjepo-

sla i veću potrošnju goriva

zbog uključivanja klima.

Uniprompekara neće do 1. ju-

na povećavati cijene.

PLJEVLJA

–Radnici „Vek-

tre Jakić“, pogonpilane, ko-

ji subili u štrajkuzbognei-

splaćenihzarada juče su

počeli da rade. Oni nekoliko

dananijesudolazili naposao

zbogneisplaćenihzarada za

četirimjeseca, ali sunakon

postignutogdogovorao iz-

mirenjuduga savlasnikom

kompanijeDraganomBrko-

vićemodlučili da sevratena

posao.

Radnici su bili nezadovoljni i

ponuđenimugovorimaprema

kojima bi primali zaradu od

194 eura, a ostatak na osnovu

ostvarenog obima proizvod-

nje. Postignut je i dogovor da

radnici potpišu ugovore na

puni iznos zarade.

A. S.

PODGORICA

-Uprava carina je zaprva če-

tirimjesecaove godinenaplatila 11,5miliona

eura za akcizena cigarete, što je 22odsto

manjenegou istomperioduprošle godine,

saopšteno je izUprave carina, prenosepor-

tali izokruženja.

Navodi seda jeu istomprošlogodišnjemperio-

du po osnovu akciza na cigarete naplaćeno

14.909.985eura, aodaprilaprošlegodineVlada

je tri puta povećavala akcize na duvanske proi-

zvode.Ujanuarujeodakcizanacigaretenapla-

ćeno 2,2 miliona eura ili oko 43 odsto manje u

odnosuna januar2017. godine, kada jenaplaće-

no 3,86 miliona eura, pokazuju podaci Uprave

carina. U februaru je naplaćeno 3,03 miliona

eura, što jeza 12odstomanjenegou istomperi-

oduprošle godine.

Ranije jesaopštenoda jeuapriluUpravacarina

naplatila 61,64miliona eura prihoda, 19,19 od-

sto više nego u istomperiodu prošle godine. Iz

Uprave carina su kazali da prema strukturi na-

plaćenih prihoda dominira naplata poreza na

dodatu vrijednost pri uvozu, koja je iznosila

42,53 miliona eura, što je 27 odsto više nego u

prethodnoj godini. Po osnovu svih akciza na-

plaćeno je 16,75 miliona eura, čime je ostvaren

rastprihodaod4,51odstouodnosunaprethod-

nu godinu.

R. E.

PODGORICA

- Elektropri-

vreda će se žaliti nanovu

privremenumjeruPrivred-

nog sudakojomimse zabra-

njujekupovina akcijaRud-

nikauglja, shodnoodluci o

pokretanjupostupkadobro-

voljne javneponude zapre-

uzimanje te firme, saznaje

Pobjeda. SutkinjaPrivred-

nog sudaNatašaBošković

donijela jeuponedjeljak, 28.

maja, novuprivremenumje-

rukojomse zabranjujeot-

kupakcijaRudnikauglja.

- Elektroprivreda će u zakon-

skom roku, preko svog zastu-

pnika, vijeću Privrednog suda

izjavitiprigovornanovorješe-

nje suda kojim je ponovno

usvojenprijedlogzaodređiva-

njeprivremenemjere tužioca,

a u cilju zaštite i poštovanja

odlukeskupštineakcionarapo

predmetnom pitanju – kazali

suPobjedi izEPCG. Kupovina

akcijapocijeni od6,4eura sto-

pirana je svega nekoliko sati

prije isteka krajnjeg roka za

davanje prodajnih naloga u

Centralnojdepozitarnojagen-

ciji.

Prvu privremenumjeru ,,u ci-

ljusprečavanjanastankaeven-

tualne nenadoknadive štete“

sutkinja Bošković donijela je

4. maja u sporu kojim je ma-

njinski vlasnik EPCG Vasilije

Miličković tražio da se poništi

odluka skupštine akcionara

EPCG o preuzimanju svih ak-

cija Rudnika uglja od 28. mar-

ta. Vijeće Privrednog suda u

sastavu Nataša Sekulić, Ivan

Kovačević i Miodrag Anđelić

ukinulo je privremenu mjeru

23. maja i vratilo predmet sut-

kinji Bošković da ,,pravilno

primijeni materijalno pravo,

nakončega ćebiti umogućno-

sti da donese pravilnu i zako-

nituodluku“.

Na oglas EPCG za kupovinu

akcija saglasnost za prodaju

dalo je 96 odsto akcionara.

EPCGjezakupovinuRudnika

pripremila 33miliona eura.

Vlada, italijanska kompanija

A2Ai biznismenAcoĐukano-

vić imaju 80 odsto kapitala

Rudnika.

S. P.

PODGORICA

- Investicio-

no-razvojni fond jeuprva

četirimjesecaodobrio61,5

miliona eurakredita, 51 od-

stovišenegou istomperio-

duprošle godine.

- Tokom navedenog perioda

odobreno je 43,7miliona eu-

radugoročnihkredita,dokje

realizacijapoosnovukratko-

ročnih iznosila 17,8 miliona

eura-navodiseusaopštenju.

Nasjeverinerazvijeneopšti-

ne plasirano je 12,2 miliona

eura, što je 52 odsto više u

odnosu na realizaciju za isti

periodprošlegodine.Zakre-

ditiranjeturizmaiugostitelj-

stva odobreno je 22,9 milio-

na eura, a za izgradnjunovih

i unapređenje postojećih

hotelskih kapaciteta 11,9mi-

lionaeura, što je7,4putaviše.

Iz IRF-a su podsjetili da su u

završnoj fazi pregovori sa

Kineskom razvojnom ban-

kom o plasiranju 19 miliona

eura za finansiranje obrtnog

kapitala crnogorskih pri-

vrednika.

Predsjednik IRF-a Zoran

Vukčević kazao je da su za

ovu godinu pripremili 30

kreditnih linija.

-Hoćemodapodržimorazli-

čite ciljne grupe i omogući-

mo svima koji imaju biznis

ideje različitog nivoa znanja

ipotencijaladapronađusvo-

ju kreditnu liniju kod IRF-a i

na taj način počnu biznis.

Raspolažemo sa dovoljno

sredstava da bismo zadovo-

ljili sve zahtjeve preduzetni-

ka - naveo jeVukčević.

S. P.

PODGORICA

- Proizvod-

nja šumskih sortimenata

iz državnih šuma u prvom

kvartalu pala je 36,2 odsto

u odnosu na isti period

prošle godine. U proizvod-

nji šumskih sortimenata,

kako navodi Monstat,

četinari učestvuju sa 77,7

odsto, a lišćari sa 22,3

odsto.

U strukturi proizvodnje

trupci četinara učestvuju

sa 59,8 odsto, prostorno

drvo četinara 13,2 odsto,

trupci lišćara 13,2 odsto,

prostorno drvo lišćara sa

8,9 odsto, rudničko drvo

četinara 4,6 odsto, ogrijev-

no drvo lišćara 0,2 odsto i

ostalo dugo drvo četinara

0,1 odsto.

S. P.

Prekinut štrajk u „Vektri Jakić“

Kratkih rukavapo

januarskuplatu

FOTO: PV PORTAL

Podaci Uprave carina za prva četiri mjeseca

Odakcizanacigarete

3,4milionamanje

Ako gorivo nastavi da raste, privrednici upozoravaju da će

Sindikalci osudili poskupljenje

Unija slobodnih sindikata (USSCG) oštro je osudila najnovije

poskupljenje goriva zbog čega će pred Socijalnim savjetom

inicirati hitan postupak preispitivanja uredbe o formiranju

cijena goriva. Naveli su da im je cilj da raskinu sa negativnom

praksomgotovo svako-sedmičnih poskupljenja goriva, jer

ukoliko bi se država i trgovci odrekli dijela dobiti, cijene ne bi

skakale.

- Donosioci odluka u Crnoj Gori nastavljaju sa negativnom

ekonomskompolitikomurušavanja životnog standarda gra-

đana. Najnovije poskupljenje naftnih derivata očiti je primjer

toga - smatraju u Uniji.

Monstat o

eksploataciji

državnih šuma

Sječapala

36,2odsto

Nakon druge odluke Privrednog suda o zabrani otkupa akcija Rudnika uglja

EPCGpripremanovužalbu

Aktivnosti IRF-a u prva četiri mjeseca

Odobrili 61,5miliona

eura novih kredita

Cijene

neće

rasti još

15dana