Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 30. maj 2018.

Politika

PODGORICA

- Socijaldemo-

krate suza godinu i podana

ododržanihparlamentarnih

izboraduplirale svojebirač-

ko tijelo i ostali jedinapartija

kojabilježi konstantni rast

podrške. Socijaldemokrate

supartijaodgovornih, do-

sljednih ljudi nakojemože-

mo računati u svakoj sredini.

Sjajni rezultati na lokalnim

izborimanas neuspavljuju,

većmotivišuda i ubuduće

budemouporniji. RastuSD-a

nemakrajauCrnoj Gori –po-

ručio je lider tepartije Ivan

Brajovićnakon sjednicepar-

tijskogPredsjedništva.

On je kazao da je SD na održa-

nim lokalnim izborima ostva-

rio prosječni rast od 100odsto i

da jeporedDPS-a jedina jepar-

tija koja je uspjela da u svim lo-

kalnim samoupravama ostvari

parlamentarni status, saopštilo

jePredsjedništvo SD-a.

Podsjetili su da je od osnivanja

Socijaldemokrata prošlo skoro

tri godine, te da je u tomperio-

du održano 25 lokalnih izbora i

parlamentarni.

– Činjenica da smo na svim iz-

bornim utakmicama ostvarili

parlamentarni status, dokaz je

da istinska socijaldemokratija

živi usvakomkutkuCrneGore.

Osim toga, na svih 20 lokalnih

izbora održanih nakon parla-

mentarnih smo ostvarili ogro-

manrastpodrške.Tapodrškaje

više nego duplo veća u odnosu

na rezultate ostvarene u tim

sredinama na parlamentarnim

izborima 2016. godine i to je još

jedna činjenicanakoju smove-

oma ponosni –navode uSD-u.

Oni ističu da kada analiziraju

izbore održane u nedjelju, nji-

hov rezultat od 37 osvojenih

mandata je impresivan. Taj re-

zultat, kako ističu, pokazuje da

su Socijaldemokrate skoro u

svim lokalnim samoupravama

duplirali podršku (Podgorica,

Rožaje, Danilovgrad, Kolašin),

da su dva i po puta veći rast

ostvarili uBaru, Golubovcima i

Plavu, ukojemsunajjača parti-

ja.

– Ovi izbori pokazuju i nedvo-

smislenu pobjedu vladajuće

većine na državnom nivou u

svimgradovima.Sapartnerima

smo u koalicionom predizbor-

nom savezu osvojili apsolutnu

vlast u Bijelom Polju, Pljevlji-

ma, Žabljaku i Šavniku, dok su

u svimostalim lokalnim samo-

upravama stvoreni uslovi da se

navedena većina fokusira na

dinamičan razvoj svih tih sre-

dina, odnosno poboljšanje ži-

votnog standarda naših sugra-

đana. Sve ovo potvrđuje da su

Socijaldemokrate ozbiljna par-

tija odgovornih ljudi, koja je

postala jedna od ključnih kari-

ka u očuvanju i jačanju temelj-

nih vrijednosti Crne Gore, a to

su njen građanski, antifašistič-

ki, evropski i evroatlantski ka-

rakter. To je postalo jasno i oni-

makoji konstantnopokušavaju

da umanje naš značaj, a koji sa-

da već postaju svjesni da nas

moraju poštovati – poručile su

Socijaldemokarte.

Predsjedništvo SD-a je naglasi-

lo da ih ovi rezultati dodatno

motivišu da rade više i bolje jer

susigurnidanemakrajaširenju

socijaldemokratske porodice.

– Zato koristimo priliku da se

prvo svimgrađankama i građa-

nima koji su na ovim izborima

birali svoje predstavnike, za-

hvalimnapokazanomvisokom

nivou političke kulture iskaza-

nomna samim biralištima. Po-

sebno se zahvaljujemo svim

članovima, aktivistima i simpa-

tizerima naše partije koji su

svojom podrškom Socijalde-

mokrate učinili partijom

uspješne sadašnjosti i blistave

budućnosti–zaključujeseusa-

opštenjuSD-a.

R. P.

BIJELOPOLJE

- Predsjed-

nikopštineBijeloPoljePetar

Smolovićkazao je, nakon

ubjedljivepobjedeDPS-ana

lokalnimizborima, da suBje-

lopoljci i ovogaputa imali po-

vjerenjaupolitikurazvoja i

unapređenjakojukontinui-

rano sprovodiDemokratska

partija socijalista.

-Ostvarili smo jedanodnajbo-

ljih rezultata uCrnoj Gori, do-

bili smo 25mandata, što je do-

kaz da nam građani vjeruju.

Bjelopoljci su pokazali da vje-

ruju u kontinuitet politike

DPS, koja se svih prethodnih

godina sprovodila u našem

gradu i državi. Pokazali su da

vjerujuusveinvesticijekojesu

sprovedene i da posebno vje-

ruju novoj podmlađenoj listi,

ali sui vidjeli jednunovušansu

zadodatnounapređenjekvali-

tetaživotauBijelomPolju-ka-

zao je Smolović.

Smolović je istakao da su sva

obećanja data građanima real-

na. Kazao je da će u narednom

periodu opštinu i njeno funk-

cionisanje prilagoditi servisu

za građane, sa efikasnim služ-

bama, te da će realizovati in-

frastrukturne projekte, dove-

sti investitore i otvoriti radna

mjesta.

- Cilj čitave politike je ono što

smograđanima i obećali: zače-

tirigodinećemonapravitiBije-

lo Polje boljimmjestom za ži-

vot svih građana. Bez euforije

već smo prionuli na posao, jer

ova pobjeda je dodatni pod-

strek i dodatna obaveza za izu-

zetnopovjerenjegrađanada se

iodužimo-kazaojeprvičovjek

bjelopoljske opštine.

V. Š.

KOTOR

–Nastavak 16. sjed-

niceSkupštineopštineKo-

tor, koja jeprekinuta

16.ma-

ja zbognedostatkakvoruma,

zakazan je zadanas. To je

prijedvanaest danaodlučio

kolegijumpredsjedniceSO,

kojemnijesuprisustvovali

predstavnici odborničkih

klubovavladajućekoalicije

SDP-a, Fronta i opozicionog

DPS-a.

Neizvjesno je da li će do na-

stavkasjednicelokalnogparla-

menta doći jer su odbornici

SDP-azbogLukeKotorljutina

koalicione partnere Demo-

kratski front, Demokrate i GP

Ura sa kojima, inače, uz ma-

njinsku podršku tri poslanika

Socijalističke narodne partije,

vrše vlast uovomgradu.

Podsjećamo, 16. maja, i pored

protivljenja SDP-a, kotorski

parlament je donio odluku da

njegovi predstavnici u odboru

direktoraADLukaKotorbudu

odbornici SNP-a dr Branko

Ivanović, stomatolog, specija-

listaoralnehirurgije,Branimir

Maslovar,diplomiranipravnik

i Slađana Živković, diplomira-

na pravnica. Odbornici SDP-a,

nezadovoljni izboromčlanova

odbora koji čine predstavnici

SNP-a, smatrali su da njima

treba da pripadne jedno mje-

sto, panijesunidošlinasjedni-

cu.

Međutim, opozicioni DPS je

dok je ta tačka bila na dnev-

nom redu obezbijedio kvo-

rum, pa je kotorska skupština

sa15glasovaza,šestuzdržanih

i jednim protiv usvojila tu

„spornu odluku“, koja je iz te-

melja uzdrmala koaliciju na

vlasti uKotoru.

Nakon toga zasijedanje su na-

pustili odbornici opozicionih

partijaDPS, SD, LPiHGI, pa je

sjednica prekinuta.

Predsjednica Skupštine opšti-

ne Kotor Dragica Perović ne-

davno je kazala da očekuje da

se kriza prevaziđe jer je, kako

je rekla, i do sada bilo nekih

disonantnih tonova i uvijek je

razumpobjeđivao emocije, pa

će tako biti i ovoga puta.

Ona je rekla da uvijek očekuje

dolazak svih odbornika na

sjednicuSO.

Inače, na dnevnom redu da-

našnjeg nastavka sjednice je

izvještaj o radu predsjednika

opštine Kotor za 2017. godinu

sa izvještajem o radu organa

lokalne uprave i službi.

Da je kotorska vlast na klima-

vimnogama, pokazuje i poda-

tak da je zakonski rok za usva-

janje tog izvještaja prošao

davno. Prema Zakonu o lokal-

noj samoupravi, članu 58, sta-

vu 12krajnji rokbio je31.mart.

Članom 62 predviđeno je da

Skupština razriješi predsjed-

nikaopštineukolikonepodne-

se izvještaj u predviđenomro-

ku.

ZaodbornikaVidaDraškovića

iz Liberalne partije je koalicija

na vlasti neočekivano dugo iz-

držala i on joj predviđa skori

kraj.

- U vladajućoj kotorskoj koali-

cijisupartijekojesuseodrekle

svoje ideologije samo da bi vr-

šile vlast, poput SDP-a. Oni su

vjerovali da predstavljaju ne-

što u parlamentu, ali su samo

poslužili za jednokratnu upo-

trebu. Poslužili su ovoj drugoj

opciji da dođe na vlast, a onda

su ih odbacili kao iscijeđen li-

mun - riječi suDraškovića.

To se, kaže on, vidi i po izboru

odbora direktora Luke Kotor

jersuvjerovalidautimredovi-

ma i njima pripadamjesto.

ŽeljkoAvramović izDPS-a ni-

je prisustvovao kolegijumu

predsjednice SO jer je, kako

nam je kazao, imao drugih

obaveza. On je rekao da će se

klubDPS-apojavitiunastavku

sjednicekaoodgovorni odbor-

nici.

S.M. - Z.D.

PODGORICA

- Izbornako-

misijaGlavnoggradautvrdila

jeprivremene rezultate izbo-

ra zaparlament Podgorice.

Izborna lista „Za dobro građa-

na Podgorice. Pobjednička ko-

alicija – Milo Đukanović“ do-

bilaje48.043glasaiuSkupštini

Glavnog grada imaće 32 man-

data.

Izborna lista „Aleksa Bečić –

Dritan Abazović – Podgorica

za 21. vijek - Demokrate - Ura“

dobila je 26.032 glasa pa će u

parlamentuPodgorice imati 17

mandata.

Koalicija Demokratski front –

Socijalistička narodna partija

„Sve za moj grad“ imaće osam

mandata jer je dobila 12.291

glasa.

„Socijaldemokrate - Ivan Braj-

ović - Dosljedno za Podgoricu“

imaće tri mandata sa 5.122 gla-

sa. U parlament će ući i Alban-

ska alternativa Shqiptare sa

jednimmandatomkaomanjin-

ska stranka sa 1.478 glasova.

Prema odredbama člana 94

stav 1 zakona, kvalifikaciona

kvota za izbor odbornika u

Glavnom gradu Podgorici

iznosi 3022. Kvalifikacionu

kvotu nije ispunila, prema pri-

vremenim rezultatima, izbor-

na lista „Građanski savez za

promjene (SDP–Demos - Slo-

bodni građani)“ jer je za nju

glasalo 2.985 birača, nedosta-

jalo joj je 37 glasova. Ostale li-

ste nijesu bile ni blizu ispunja-

vanja cenzusa.

UbiračkispisakGlavnoggrada

upisano je ukupno 158.647 bi-

rača. U nedjelju je glasalo

102.195 birača. Nevažećih gla-

sačkih listića bilo je 1.491.

Privremeni rezultati su utvr-

đenizasvabiračkamjestaosim

za biračko mjesto 130 (JU OŠ

„Đerđ Kastriot Skenderbeg“,

područna jedinica Poprati)

gdje će se izbori ponoviti u za-

konompredviđenom roku. Na

ovom biračkom mjestu u bi-

račkispisakupisanje41glasač.

Članovi izborne komisije nije-

suimali prigovoranautvrđiva-

nje rezultata izbora.

Z.D.

Predsjednik opštine Bijelo Polje o uspjehu na

lokalnim izborima

Smolović: Potvrda

uspješnepolitikeDPS-a

Predsjedništvo Socijaldemokrata Crne Gore zadovoljno izbornim rezultatima

Brajović: Duplirali smo

svojebiračko tijelo

Izborna komisija Glavnog grada utvrdila

privremene rezultate izbora

Koalicija SDP - Demos

nema odbornike

Krnji kolegijumpredsjednice SOKotor za danas zakazao

nastavak sjednice lokalnog parlamenta

Neizvjesnavećina

za Jokićev izvještaj

PODGORICA

- Predsjed-

nikVladeDuškoMarko-

vićocijenio je jučena sa-

stanku sa ambasadorima

državaVišegradske grupe

da supredsjednički i lo-

kalni izbori pokazali da je

CrnaGora stabilnona

evropskomi evroatlant-

skomputu i da ćeunovim

okolnostimapotpunepo-

litičke stabilnosti društva

Vlada jačati efikasnost ra-

dana evropskoj agendi,

saopšteno je izVlade.

-Mi ćemo seupolitički stabil-

nomokruženju skoncentrisa-

ti na evropske integracije rea-

lizujući jednu po jednu

obavezu, pri čemu ćemo se

posebno skoncentrisati na is-

punjavanje privremenihmje-

rila za pregovaračka poglavlja

23 i 24 – rekao je predsjednik

Vlade na sastanku sa ambasa-

dorima Mađarske Kristija-

nom Pošom, Republike Slo-

vačkeRomanomHlobenjomi

Češke Republike Karelom

Urbanom i otpravnicom po-

slova Ambasade Republike

PoljskeAnomKaspšak.

Marković je zahvalio država-

maVišegradskegrupenakon-

tinuiranoj iskrenoj i sveobu-

hvatnoj podršci Crnoj Gori u

našimevropskimi evroatlant-

skimintegracijama.

R. P.

Sastanak predsjednika

Vlade sa ambasadorima

država Višegradske grupe

Marković:

Izbori doveli

do potpune

političke

stabilnosti

Petar Smolović

TinaRaičević i IvanVujović

SapresaSocijaldemokrata

Kotor